برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر 98-1397 مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر چیست ؟ برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر عنوان طرحی است که در سال Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1958)

2-1-مقدمه42-2-خشکسالي و خشکي52-2-1-مفهوم خشکسالي52-2-2-مفهوم خشکي52-2-3-تفاوت خشکسالي و خشکي62-3-خسارات خشکسالي62-3-1-خسارات اقتصادي62-3-2-خسارات کشاورزي72-3-3-اثرات زيست محيطي72-3-4-اثرات اجتماعي72-4-انواع خشکسالي82-4-1-خشکسالي هواشناسي82-4-2-خشکسالي هيدرولوژيک82-4-3-خشکسالي کشاورزي92-4-4-خشکسالي اقتصادي و اجتماعي92-5-روش هاي مطالعه خشکسالي102-5-1-روش مطالعه بيلان آبي102-5-2-روشهاي تحليل سينوپتيک112-5-3-روش تحليل داده هاي بارندگي112-5-4-روش استفاده از Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1957)

2-1-مقدمه42-2-خشکسالي و خشکي52-2-1-مفهوم خشکسالي52-2-2-مفهوم خشکي52-2-3-تفاوت خشکسالي و خشکي62-3-خسارات خشکسالي62-3-1-خسارات اقتصادي62-3-2-خسارات کشاورزي72-3-3-اثرات زيست محيطي72-3-4-اثرات اجتماعي72-4-انواع خشکسالي82-4-1-خشکسالي هواشناسي82-4-2-خشکسالي هيدرولوژيک82-4-3-خشکسالي کشاورزي92-4-4-خشکسالي اقتصادي و اجتماعي92-5-روش هاي مطالعه خشکسالي102-5-1-روش مطالعه بيلان آبي102-5-2-روشهاي تحليل سينوپتيک112-5-3-روش تحليل داده هاي بارندگي112-5-4-روش استفاده از Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1956)

3- 2- 2 تاثير کود نيتروژن بر بيماري اسکلروتينيا …………………………………………………………….. 353- 2 روابط بين شدت و وقوع بيماري ……………………………………………………………………………. 37 4-2 مدل هاي انتگرالي يا سطح زير منحني ……………………………………………………………………… 38فصل سوم – مواد و روش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (1954)

5-4) محدوديتهاي تحقيق89منابع90فهرست جداولجدول 2-1: منابع دانش17جدول3-1: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش66جدول 3-2: ضريب آلفاي کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مديريت دانش68جدول 4-1: توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت70جدول 4-2: توزيع پاسخگويان بر حسب Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1953)

2-2-1-7 انواع نظريه سيستمي222-2-1-8 انتقادات وارده بر نظريه سيستم ها262-2-1-9 مديريت اقتضايي272-2-1-10 ديدگاه مصالحه جويانه اقتضايي272-2-1-11 اهميت مديريت آموزشي312-2-1-12 تعريف مديريت آموزشي332-2-1-13 اهداف مديريت آموزشي342-2-1-14 مهارت‌هاي سه‌گانه مديريت342-2-1-15 کارکردهاي مديريت آموزشي352-2-1-16 ويژگي‌هاي مدير آموزشي362-2-2 بخش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1951)

2-2-13- مشکلات ناشي از ناتواني در هويت يابي382-3- انگيزه پيشرفت402-3-1- تعاريف انگيزش و انگيزه پيشرفت402-3-2-انگيزش دروني412-3-3-انگيزش بيروني412-3-4- انگيزه پيشرفت422-3-5- پيشگامان نظريه انگيزه پيشرفت452-3-6- نظريه ارزيابي شناختي452-3-7-نظريه خود مختاري452-3-8-نظريه اتکينسون462-3-9- نظريه پويايي رفتار462-3-10- نظريه هاي نهفته472-3-11- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1950)

دکتر حسن گودرزينام دانشجو:گلافشان فيروزجائيانگلوگاهشهريورماه 1391 تقدير و تشکّر پس از حمدوثناي خداوند متعال، در ابتدا لازم ميدانم که از زحمات بيدريغ استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر کمالجو که همواره و بيدريغ مرا مرهون راهنماييهايشان Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1949)

3-2-1-2-4- متغير و403-2-1-2-5- متغير 403-3- داده ها413-4- روش هاي اقتصاد سنجي مورد مطالعه433-4-1- آزمون ريشه واحد براي پايايي443-4-2- همجمعي453-4-2-1- روش آزمون هم جمعي انگل – گرنجر463-4-2-2- روش خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL)473-4-2-3- روش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1948)

3-فصل سوم: مباني نظري تحقيق51 3-1-مقدمه51 3-2-سنجش از دور حرارتي51 3-3-سنجنده MODIS54 3-4-شهرسازي و ميکروکليماتولوژي شهري57 3-4-1-فاکتورهاي کنترل کننده اقليم شهر58 3-4-2-معادله توازن تابشي در شهر61 3-5-جزاير حرارتي شهري65 3-5-1-جزاير حرارتي شهري سطح زمين66 3-5-2-جزاير Read more…