مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1949)

3-2-1-2-4- متغير و403-2-1-2-5- متغير 403-3- داده ها413-4- روش هاي اقتصاد سنجي مورد مطالعه433-4-1- آزمون ريشه واحد براي پايايي443-4-2- همجمعي453-4-2-1- روش آزمون هم جمعي انگل – گرنجر463-4-2-2- روش خود بازگشتي با وقفه هاي توزيعي (ARDL)473-4-2-3- روش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1948)

3-فصل سوم: مباني نظري تحقيق51 3-1-مقدمه51 3-2-سنجش از دور حرارتي51 3-3-سنجنده MODIS54 3-4-شهرسازي و ميکروکليماتولوژي شهري57 3-4-1-فاکتورهاي کنترل کننده اقليم شهر58 3-4-2-معادله توازن تابشي در شهر61 3-5-جزاير حرارتي شهري65 3-5-1-جزاير حرارتي شهري سطح زمين66 3-5-2-جزاير Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1947)

2-1-فرآيند بارش82-2- باران92-3-بارش 92-4-انواع باران ها از نظر منشا پيدايش102-4-1-بارش کوهستاني102-4-2-بارش جبهه اي102-4-3-بارش سيکلوني102-4-4-بارش کنوکتيو102-4-5-بارش همگرايي112-5-بارش سالانه 112-6-.سيستم هاي سينوپتيک 11فهرست مطالبعنوان صفحه2-7-چرخند يا سيكلون(Cyclone)122-8-واچرخند يا آنتي سيكلون(Anticyclone)12 2-9-سوابق تحقيق132-9-1-سوابق تحقيق در ايران132-9-2-سوابق تحقيق در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1946)

3-14-2-2- عوامل کليدي موفقيت در نوآوري403-2 عملکرد سازماني414-2 رهبري تحول گرا و عملکرد سازماني425-2 نوآوري و عملکرد سازماني43بخش دوم: پيشينه تحقيق441-2-2 پيشينه تحقيق در ايران442-2-2 مطالعات خارجي46نتيجه گيري476-2 مدل مفهومي تحقيق49فصل سوم: روش شناسي تحقيق51مقدمه:521-3 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1943)

2-3-8- ريسک نقدينگي152-3-9- ريسک قانوني162-3-10- ريسک منابع انساني162-3-11- ريسک محصول162-4- رويکردها و ابزارهاي مديريت ريسک در بانک162-4-1- حذف و اجتناب172-4-2- انتقال ريسک172-4-3- نگهداري و اداره نمودن ريسک172-4-3-1- افزايش تنوع182-4-3-2- بيمه کردن182-4-3-3- نگهداري سرمايه182-5- اصول سياست Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1941)

1-6-1-پيمانکار??1-6-2-کارفرما??1-6-3- مهندس ناظر??فصل دوم- مبنا و قلمرو مسئوليت مدني پيمانکار2-1-مبناي مسئوليت مدني پيمانکار??2-1-1-مسئوليت قراردادي??2-1-2-مسئوليت خارج از قرارداد??2-2-قلمرو مسئوليت مدني پيمانکار??2-2-1-مسئوليت مدني پيمانکار در رابطه با تخلف از مقررات قانوني??2-2-2-مسئوليت مدني پيمانکار در رابطه با حسن Read more…

By 92, ago