4-2-2) توزيع سني پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………….. 81
4-2-3) سنوات خدمت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………… 82
4-2-4) تحصيلات ……………………………………………………………………………………………………….. 83
4-3)يافته هاي استنباطي …………………………………………………………………………….. 84
4-3-1)بررسي فرضيه اول پژوهش …………………………………………………………………..84
4-3-2)بررسي فرضيه دوم پژوهش………………………………………………………………………………… 85
4-3-3)بررسي فرضيه سوم پژوهش ……………………………………………………………………………… 86
4-4)رتبه بندي عوامل موثر برارتقاءامنيت عمومي استان گلستان ……………………………………. 86
4-4-1)رتبه بندي تاثيرگذاري متغير هاي تحقيق ……………………………………………………………. 87
4-5)خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. 88
فصل پنجم: نتيجه تحقيق
5-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 89
5-2)بحث و نتيجه گيري ………………………………………………………………………………. 89
5-2-1)تفسير نتايج سؤال هاي پژوهش………………………………………………………………………….. 90
5-3)پيشنهادها ي کاربردي…………………………………………………………………………………………… 98
5-3-1)پيشنهاد هاي مبتني برتجربيات محقق………………………………………………………………… 99
5-3-2 پيشنهادهايي جهت تحقيقات آينده…………………………………………………………………… 100
5-4)کاربردها………………………………………………………………………………………………………………… 100
5-5 )محدوديت ها………………………………………………………………………………………………………… 100
5-6)خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………. 101
فهرست جداول
صفحه عنوان
جدول1-2)تعاريف وسطوح تحليل سرمايه اجتماعي …………………………………………………………. 22
جدول2-2)رويکردمختلف به سرمايه اجتماعي ………………………………………………………………….. 26
جدول3-2)مجموعه تعاريف بانک جهاني ازسرمايه اجتماعي ……………………………………………… 30
جدول4-2)ابعاد و مولفه هاوشاخص هاي سرمايه اجتماعي…………………………………………………. 39
جدول 5-2)وظايف نيروي انتظامي……………………………………………………………………………………. 48
جدول 6-2)الگوي تحليلي تحقيق………………………………………………………….. ………………………. 70
جدول1-4) فراواني و درصد پاسخگويان به تفکيک درجه /رتبه معادل……………………………….. 80
جدول2-4)فراواني ودرصد پاسخگويان به تفکيک سن………………………………………………………. 81
جدول3-4)فراواني ودرصد پاسخگويان به تفکيک سنوات خدمت………………………………………. 82
جدول4-4)فراواني ودرصد پاسخگويان به تفکيک تحصيلات …………………………………………….. 83
جدول 5-4)ميانگين وانحراف استاندارد متغيرهاي…………………………………………………………….. 84
جدول6-4)شاخص هاي توصيفي نقش اعتماد در ارتقاءامنيت……………………………………………… 85
جدول7-4)شاخص هاي توصيفي نقش مشارکت در ارتقاءامنيت………………………………………….. 85
جدول8-4)شاخص هاي توصيفي تاثير قانون مداري برارتقاءامنيت …………………………………….. 86
جدول9-4)ميزان تاثير گذاري هرکدام از عوامل اصلي تحقيق …………………………………………… 87
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-2)شاخص هاي سرمايه اجتماعي ازنظر کلمن…………………………………………………………. 31
نمودار2-2)سطوح سرمايه اجتماعي ازنظر فالک وکيلپاتريک ……………………………………………… 32
نمودار3-2)مدل اسکات……………………………………………………………………………………………………. 34
نمودار4-2)مدل کريشنا وشرادر1999 ………………………………………………………………………………. 35
نمودار5-2)الگوي توسکي1384……………………………………………………………………………………….. 36

نمودار6-2)ابعاد سرمايه اجتماعي…………………………………………………………………………………….. 37
نمودار7-2)مفاهيم وابعاد الگوي تحقيق …………………………………………………………………………… 69
نمودار1-4)فراواني درصد پاسخگويان به تفکيک درجه /رتبه …………………………………………… 80
نمودار2-4)فراواني پاسخگويان برحسب سن……………………………………………………………………. 81
نمودار3-4)فراواني پاسخگويان برحسب سنوات خدمت……………………………………………………. 82
نمودار4-4)فراواني درصدي پاسخگويان برحسب تحصيلات…………………………………………… … 83

فصل اول
کليات تحقيق
1-1) مقدمه
تغييرات پرشتاب،فزاينده وفراگير که هرروز باآهنگي سريعتر ازديروز جوامع انساني رادستخوش دگرگوني مي سازند،توجه به سازه هاي تحليلي وتجربي سرمايه اجتماعي وامنيت رادرحوزه هاي دانش نظري وسياست گذاري اجتماعي،ضرورتي تازه بخشيده است.عموم صاحب نظران علوم اجتماعي با پذيرش اين ايده که سرمايه اجتماعي به مثابه سيمان وملاتي است که به حفظ وفاق وانسجام جوامع کمک مي کند وموجبات روان سازي وبرخورداري ازنظم اجتماعي پويا راتحليل وتقويت مي کند،نقش وسهم درخورتوجهي رابراي اين سرمايه درفراهم سازي امنيت وانتظام اجتماعي قائل شده اند.چرا که سرمايه اجتماعي در مقياس هاي خرد(فردي)،مياني(نهادي وسازماني)وکلان(حکومتي)نيرويي موثر براي اجتناب و ممانعت از گسست و ناامني اجتماعي درجوامع پرمخاطره امروزين مي باشد.از نهادهاي سياسي،اجتماعي،اقتصادي وفرهنگي همواره به عنوان نهادهاي اصلي وسازنده جوامع انساني ياد مي شود که فلسفه وجودي آن هابرمبناي پاسخ به نيازها وضرورت هاي کارکردي هرجامعه مورد توضيح وتبين قرارگرفته است.سازمان پليس برمبناي ابعادمحتوايي وصوري خودونيزکار ويژه هايي که براي آن درنظر گرفته مي شوددر ذيل نهادسياست وبه تعبيري نهادحکومت قرار مي گيرد.هرچندکه در دوره جديد برمبناي تحولات واقتضائات حادث شده وطرح ايده ي پليس جامعه محور وامنيت انتظامي وجامعه اي،پيوند سازمان پليس فراتر ازپيوند صرف بانهادحکومت قرارگرفته است.به گونه اي که سازمان پليس به رغم اين که به عنوان يک سازمان حکومتي شناخته مي شود ،ليکن ارتباط ودرهم تنيدگي آن رابانهادهاي اجتماعي،فرهنگي وحتي اقتصادي نمي توان ناديده گرفت.
1-2 )بيان مسئله
سرمايه اجتماعي به عنوان يک دارايي نامشهود تاثير غير قابل انکاري بر پياده سازي اصول مديريت کيفيت جامع داشته وبرخلاف سرمايه انساني يا سرمايه فيزيکي ،مفهومي بسيار فراتراز دارايي هايي است که يک فرد يا يک سازمان دراختيار مي گيرد.بين سرمايه اجتماعي وميزان وقوع جرائم درجامعه رابطه متقابلي وجود دارد به طوري که کاهش سرمايه اجتماعي باعث افزايش جرم شده ودرعين حال افزايش جرم در يک محل باعث تضعيف پيوندها وفرسايش سرمايه اجتماعي مي شود.
امنيت پايه واساس روابط اجتماعي بوده ونقش بسزايي دررشد ،توسعه وشکوفايي همه جانبه جامعه دارد واساسا بدون وجود امنيت توسعه پايدار مفهومي ندارد.امنيت يکي از مهمترين وضروري ترين نياز هاي جوامع انساني است وعليرغم پيشرفت درابعاد مختلف از اهميت آن کاسته نشده است بلکه ابعاد گسترده اي را نيزدر برگرفته است .مفهوم امنيت را ميتوان داراي قدمتي طولاني تر ازمفهوم اجتماع وجامعه دانست.امنيت بعنوان زير ساخت برنامه ريزيها واقدامات توسعه امري است که بدون تامين آن امکان جذب وبکارگيري سرمايه گذاريها وتامين منافع ملي امکان پذير نيست.فعاليتهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي وسياسي جامعه منوط بر حصول امنيت وتامين وتضمين حقوق اجتماعي وفردي آحاد جامعه است.
امروزه تامين امنيت عمومي که رويکردي است ناظر برسرمايه اجتماعي شامل (اعتماد،آگاهي،مشارکت عمومي،قانون مداري) در پي ايجاد وحفظ نظم عمومي،کاهش وقوع جرائم وحاکميت قوانين ومقررات محقق مي گردد.توسعه نظم وامنيت عمومي در شرايط کنوني در گرو ميزان سرمايه اجتماعي پليس است وپليس به هر اندازه که بتواند باجلب اعتماد افراد جامعه ومشارکت دادن آنها در حوزه توليد وحفظ آن وبسترهاي نظم وامنيت سرمايه گذاري کند به همان اندازه در ماموريتهاي خود موفق خواهد بود .مفهوم سرمايه اجتماعي به دليل ماهيت ومحتوايي که دارد تقريبابا تمامي موضوعات ومسائل مطرح در حوزه انساني واجتماعي از جمله حوزه هاي آسيب هاي اجتماعي وبه خصوص جرم ارتباط پيدا مي کند .باتوجه به تنوع خدمات انتظامي كه توسط پليس به آحاد مردم جامعه ارائه مي شود ومردم به عنوان يك سرمايه مهم در راستاي پيشبرد اهداف سازماني محسوب مي گردند وهرچقدر پليس به عنوان يك سازمان رسمي بتوانداين سرمايه راحفظ نمايد وزمينه اعتماد ومشاركت آنان رادر زمينه هاي امنيتي واجتماعي فراهم نمايد مسلما پليس در جهت ارتقاء امنيت موفق تر خواهد بود.
لذا با توجه به شرايط جامعه مي طلبد پليس در راستاي حفظ وارتقاء امنيت با ايجاد زمينه هاي مناسب از فرصت ها به نحو مطلوب استفاده وبا برطرف نمودن چالش ها زمينه حضور مردم ونهادها ي دولتي وغير دولتي را در جهت ارتقاء امنيت فراهم نمايد.چون حفظ وتداوم امنيت شهروندان مقوله اي نيست که صرفا يک نهاد وسازمان مشخص به تنهايي قادربه انجام آن باشدبلکه،اين موضوع نيازمند وفاق ملي ومشارکت همگاني است.
در اين تحقيق با توجه به بافت جمعيتي وتنوع قوميت هاومسايل امنيتي حاکم در استان گلستان که ارتقاءامنيت باوجود شرايط حاکم به عنوان يک دغدغه محسوب مي شود ،که درراستاي ارتقء امنيت چه عملکرد وانديشه اي رابکار ببنديم ،باتوجه به اينکه امنيت پايه واساس هر فعاليتي محسوب مي شود.عليهذا براي اينکه بتوانيم با کمترين هزينه امنين را ارتقاء بدهيم با استفاده از سرمايه هايي که در اختيار داريم اين موضوع را به سرانجام برسانيم.چنانچه بتوانيم سرمايه هاي اجتماعي که هر سازمان در خود ايجاد مي نمايد در راستاي پيشبرد اهداف موفق تر خواهد بود وبه طبع آن پليس نيزبه دنبال آن است تا بتواند ازسرمايه هاي اجتماعي که در اختيار دارد بدون کمترين هزينه در دراستاي پيشبرد اهداف سازماني تلاش نمايد لذابه دنبال آن هستيم تا تاثير سرمايه اجتماعي را در ارتقاءامنيت عمومي بر اساس مدل الگوي توسکي (1384) از ديدگاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان بررسي نماييم.ونقش عواملي را بر اساس الگوي فوق الذکر (اعتماد عمومي،مشارکت،قانون مداري،صداقت،نوع دوستي)که از مولفه هاي سرمايه اجتماعي مي باشدرابررسي نموده وبه ميزان تاثير عوامل فوق بر امنيت عمومي استان گلستان دست پيدا نماييم.
1-3اهميت وضرورت تحقيق
درجهان امروز موضوع امنيت به عنوان يکي از مهمترين نياز هاي بشر از اهميت وضرورت بالايي در برنامه ريزي هاي راهبردي ملتها برخوردار است .هرگونه تهديدي عليه امنيت،مخل آسايش ونظم عمومي جامعه است.امنيت پايه واساس روابط اجتماعي بوده ونقش بسزايي در رشد وتوسعه وشکوفايي همه جانبه دارد واساسا بدون وجود امنيت ومهمتر از آن احساس امنيت در نزد شهروندان توسعه پايدار مفهومي ندارد.بدون شک مهمترين عنصر موثر در ايجاد سرمايه اجتماعي در درون سازمان مديران وفرماندهان سازمان مي باشند که از طريق سياست گذاري ها واعمال خط مشي هاي سازماني در کيفيت سرمايه اجتماعي درون سازماني تاثير مي گذار د. در تحقيق حاضر محقق ، ضمن بررسي چگونگي تاثير سرمايه اجتماعي برارتقاي امنيت عمومي وانطباق آن با روشهاي علمي، نسبت به احصاء مشکلات و موانع موجود اقدام نموده و با ارائه راهکارهاي عملي مؤثر، در جهت تحقق اهداف سازماني که در نهايت اهداف کشور در چشم انداز برنامه5 ساله ميباشد، گامي برداشته است .
1-4)انگيزه تحقيق و انتخاب موضوع
موارد زير را ميتوان به عنوان انگيزه محقق در انجام اين تحقيق و انتخاب موضوع نام برد:عدم انجام تحقيقات پژوهشي در رابطه باتاثير سرمايه اجتماعي برارتقاي امنيت عمومي از ديدگاه فرماندهان وميران انتظامي استان گلستان تجربه خدمتي محقق در امور انتظامي ومديريتي،علاقهمندي به موضوعات مديريتي.
ارايه راهكارهايي براي مديران وفرماندهان در جهت استفاده از فرصت هاي سازماني در جهت افزايش مشاركت مردم در مسائل امنيتي وكاهش جرائم است.
1-5)اهداف تحقيق
1-5-1هدف اصلي
تاثير سرمايه اجتماعي برارتقاءامنيت عمومي از ديدگاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان
1-5-2اهداف فرعي
1-تعيين تاثير اعتماد بر ارتقاء امنيت عمومي از ديد گاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان
2-تعيين تاثير مشارکت بر ارتقاء امنيت عمومي از ديد گاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان
3- تعيين تاثير قانون مداري بر ارتقاء امنيت عمومي از ديد گاه مديران وفرماندهان انتظامي استان
1-6)سؤالات تحقيق
1-6-1سوال اصلي
تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاءامنيت عمومي از ديدگاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان به چه ميزان مي باشد؟

1-6-2سؤالات فرعي

1-تاثير اعتماد بر ارتقاء امنيت عمومي از ديد گاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان به چه ميزان مي باشد؟
2-تاثير مشارکت بر ارتقاء امنيت عمومي از ديد گاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان به چه ميزان مي باشد.؟
3- تاثير قانون مداري بر ارتقاء امنيت عمومي از ديد گاه مديران وفرماندهان انتظامي استان گلستان به چه ميزان مي باشد؟
1-7) فرضيه هاي تحقيق
1-7-1فرضيه اصلي
رابطي معني داري بين سرمايه اجتماعي وارتقاي امنيت عمومي و جود دارد.
1-7-2فرضيات فرعي
1-رابطه معني داري بين اعتماد با ارتقاءامنيت عمومي وجود دارد.
2-رابطه معني داري بين مشارکت با ارتقاءامنيت عمومي وجود دارد.
3-رابطه معني داري بين قانون مداري باارتقاءامنيت عمومي وجود دار

1-8الگوي مفهومي تحقيق
همانطورکه در نگاره شماره 5 منعکس شده است الگوي اين پژوهش ازپنج مفهوم اصلي تشکيل گرديده است.سرمايه اجتماعي بعنوان متغير مستقل وامنيت عمومي ،اعتماد،مشاركت وقانون مداري نقش متغير وابسته ايفارا مي نمايند.افزايش ميزان سرمايه اجتماعي به خصوص درشکل بين گروهي آن،باافزايش کيفيت زندگي،توسعه اقتصادي،اجتماعي وسياسي،نظام کارآمد،کنترل اجتماعي غيررسمي،رعايت هنجارها،استحکام خانواده،نظم اجتماعيوديگر پيامدهاي مثبت همراه است.کاهش سرمايه اجتماعي نيز بابي نظمي وبحران هاي اجتماعي،بي تفاوتي مدني،فساد سياسي،بروز جرم وخشونت،اختلال هنجاري واختلال درروابط اجتماعي وديگر نتايج منفي ،همراه است.هرچقدر ميزان اعتماد،مشارکت وقانون مداري درجامعه افزايش يابد امنيت در جامعه ارتقاءيافته وشهروندان از احساس امنيت بيشتري برخوردار خواهند
نمودار1-1:مفاهيم وا بعاد الگوي تحقيق
ا
1-9قلمروتحقيق
1-9) قلمرو زماني و مکاني
تحقيق حاضر نوعي تحقيق کاربردي مي باشد ودوره زماني آن ازمهرماه سال 92 تا پايان تيرماه سال 1393 ، و قلمرو زماني و مکاني آن فرماندهي انتظامي استان گلستان است.
1-10)تعاريف نظري واژگان
1-10-1سرمايه اجتماعي1
با توجه به گستردگي تعاريف موجود از مفهوم سرمايه اجتماعي ،به نقلاز جان فيلد،به ديدگاه سه تن از صاحب نظران معتبر اشاره مي شود.پير بورديومعتقد است:سرمايه اجتماعي مجموعه منابع مادي يامعنوي است،که به فرد ياگروه اجازه ميدهد تاشبکه پايداري از روابط کم وبيش نهادينه شده آشنايي وشناخت متقابل رادراختيار داشته باشد.جيمزکلمن سرمايه اجتماعي راجنبه هايي ازساختار اجتماعي مي داند که کنش هاي منطقي راتسهيل مي نمايد .از نظر پاتنام،سرمايه اجتماعي آن دسته از ويژگي هاي زندگي اجتماعي،شبکه ها،هنجاره واعتماد است که مشارکت کنندگان راقدر مسازد تابه شيوه اي موثرتراهداف مشترک خود را تعقيب نمايند.(فيلد،1388: -55-28)
1-10-2امنيت عمومي
امنيت واژه عربي از ريشه “امن”است وتعاريف گوناگوني که تقريبا معاني يکساني رامي رساند ازآن به دست آمده است.در فرهنگ فارسي عميد ،امنيت به:<درامان بودن ، ايمني، بي ترس ، آرامش و آسودگي معنا شده است(عميد،1360: 25)
امنيت در لغت به معناي “نداشتن دلهره ودغدغه”است.بنابراين،معناي لغوي امنيت،”رهايي از خطر ، تهديد ، آسيب،اضطراب ، هراس ، نگراني يا وجودآرامش،اطمينان،آسايش،اعتماد،تامين،ضامن است”(ماندال،1379: 44)
1-10-3اعتماد
در فرهنگ فارسي معين،اعتماد به معني تکيه کردن بر،واگذاشتن کاري به ديگران،سپردن چيزي به کسي ودر معني اسمي ،وثوق واطمينان تعريف شده است.گلاتي اعتماد را،نوعي انتظار تعريف مي کندکه ترس اقدام”فرصت طلبانه”شريک يک فرد را کم مي کند.اريکسون2 (1950)،اعتمادرا ،اعتقاد کلي به خوبي ديگران مي داند.اعتماد تمايل يک طرف براي آسيب پذير بودن در مقابل طرف ديگر است.البته برمبناي اطميناني که به صورت شناختي وعاطفي حاصل آمده که طرف ديگرخيرخواه،قابل اطمينان،شايسته،درستکار ورو راست.(جعفري،1391: 19)
1-10-4مشارکت

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مشارکت بر وزن مفاعله از نظر لغوي به معناي شرکت دوجانبه ومتقابل افراد براي انجام امري است.از نظر جامعه شناسي ،مشارکت نوعي فرآيند تعاملي چند سويه است.مشارکت نوعي کنش ارتباطي مبتني بر فهم متقابل است.گائوتري در تعريف مشارکت ،آن را:فرآيندي اجتماعي ،عمومي،يکپارچه،چندگانه،چند بعدي وچند فرهنگي مي داندکه هدفش کشاندن همه مردم به ايفاي نقش درهمه مراحل توسعه است. مشارکت اجتماعي را مي توان فرآيند سازمان يافته اي است که ازسوي افراد جامعه به صورت آگاهانه،داوطلبانه وجمعي بادر نظر داشتن هدف هاي معين مشخص به منظور سهيم شدن در منابع قدرت انجام مي گيرد.(جعفري،1391: 19-20)
1-11)تعاريف عملياتي واژگان تخصصي
اعتماد
اعتماد شامل يک سري روابط دوسويه که بين دوگروه يانهاد ايجاد مي گردد.هرچقدر اين روابط وسيع تر باشد طرفين نسبت به هم اعتماد بيشتري خواهند داشت. محقق در اين پژوهش اعتماد رايک رويکرد دوسويه بين پليس ومردم وجامعه مي داند .واعتماد رايک موضوع همگاني تعريف مي نمايد.
مشارکت
مشارکت يک مفهوم عام است که شرکت گسترده مردم يک جامعه در فعاليت هاي مختلف را شامل مي شود. محقق در اين پژوهش مشارکت جامعه را درحفاظت از نظم در فضاي عمومي تعريف مي نمايد. لذا با محدوديت هاي عديده اي که پليس دارد ،اين شهروندان هستند که بايد نقش فعال تري را براي حفظ نظم عمومي عهده دار شوند.
امنيت عمومي
امنيت يک مفهوم عام وگسترده است . محقق با بررسي چالش هايي که در پيش روي امنيت قراردارد که مي تواند يک مساله کوچک باشد را در سطح فردي ،گروهي ،جامعه وياملي ويا فراملي باشد ودر بين اجتماع ايجاد رعب ووحشت نمايد را مورد مطالعه وتجزيه وتحليل قرار مي دهد
1-12)خلاصه فصل
دراين فصل پس از بيان مقدمه اي ،مساله تحقيق با عنوان تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاء امنيت عمومي از ديدگاه فرماندهان ومديران انتظامي استان گلستان مطرح گرديد.در اين راستا ،پس از بيان اهميت وضرورت انجام پژوهش يک سوال اصلي وسه سوال فرعي مطرح گرديد.همچنين ضمن تبيين فرضيه هاي پژوهش وبيان اهداف ،به بيان تعاريف نظري پرداخته ودر فصول آتي ،پس از بررسي ومرور ادبيات موضوع تحقيق وروش سناسي به تجزيه وتحليل يافته هاي آن مي پردازيم وبا انجام تحليل هاي لازم ،نتيجه گيري نموده وپيشنهادهاي کاربردي براي افزايش ارتقاء امنيت ارايه مي نماييم.
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه
اين فصل انجام پژوهش در خصوص تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاء امنيت را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد بررسي ادبيات موجود در خصوص مفاهيم سرمايه اجتماعي، امنيت اعتماد،مشارکت،قانون مداري به انضمام ابعاد گوناگوني که براي اين مفاهيم از سوي صاحب نظران مختلف در نظر گرفته شده است ، مي تواند تعيين کننده جهت گيري محقق در انتخاب موضوع پژوهش باشد.
محققان و پژوهشگران مختلف هر يک با رويکردي متفاوت اثر بخشي اين مفاهيم را مورد بررسي قرار داده اند . مطالعات انجام شده در طي ساليان متمادي موجب توسعه و گسترش دامنه اين مفاهيم در حوزه هاي مختلف علمي گرديده است .دراين پژوهش محقق در پي مطالعه وبررسي بخش اصلي تحقيق وشناختن ابعاد مختلف مفاهيم سرمايه اجتماعي وامنيت است.
در نگرش سنتي مديريت ، توسعه سرمايه هاي اقتصادي ، فيزيکي و نيروي انساني مهم ترين نقش را ايفا مي کردند ، به گونه اي که هنوز هم بسياري از دانشمندان و متخصصان حوزه مديريت بر اين باورند که کارکنان ، مبنا و ريشه اصلي بهبود کيفيت و بهره وري هستند و بايد نيروي انساني را مبناي اصلي فرآيند افزايش کارايي و بهره وري و نوعي سرمايه به حساب آورند.
هر چند اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است ليکن براي توسعه در عصر حاضر سرمايه اجتماعي بيشتر از سرمايه اقتصادي ، فيزيکي و انساني نيازمنديم ، زيرا بدون اين سرمايه استفاده بهينه ازديگر سرمايه ها امکان پذير نيست . هر سازماني صرف نظر از نوع فعاليت ، اندازه ، ساختار بلوغ و يا ميزان کاميابي در تامين اهداف سازماني خود نياز دارد تا ميزان موفقيت خود را در نيل به آرمان ها و راهبرد هاي کسب و کار خويش مورد سنجش و اندازه گيري قرار بدهد.
امروزه سرمايه اجتماعي محور اصلي مديريت در سازمان ها محسوب شده و مديراني موفق قلمداد مي گردند که بتوانند در ارتباط با جامعه با توليد و توسعه اجتماعي بيشتري نائل آيند، در گذشته سرمايه اجتماعي به صراحت مورد توجه قرار نمي گرفت اما در حال حاضر ، تغيرات پر شتاب محيطي ، فناوري اطلاعات نيازهاي رو به رشد اطلاعات و آموزشي ، نيازهاي فرآينده به نو آوري و خلاقيت و ضرورت پيشرفت مداوم سازمان ايجاب مي کند که رهبران سازمان ها ، سرمايه اجتماعي را به منزله يک منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار داده و از آن در جهت پيشرفت و تعالي سازمان خود بهره برداري نمايند . در جامعه و سازمان هايي که سرمايه اجتماعي کافي وجود ندارد به احتمال زياد ساير سرمايه ها تلف مي شوند.
بررسي و مطالعه در مسير زندگي اجتماعي انسان نشان مي دهد که انسانها از گذشته هاي دور از همان هنگاميکه پا به عرصه حيات نهادند ، ناگزير با پاره اي از نيازها دست بر گريبان بودند و تا امروز هم به عنوان اصلي اساسي و مهم براي آنان مطرح اند . اين نياز ها همان نياز هاي اوليه نظير خوراک ، پوشاک و امنيت را در بر مي گيرد که از ميان آنها تمايل انسان جهت دست يافتن به امنيت ، بيش از نيازهاي ديگر موجب گر دش او به زندگي جمعي بوده است .
امروز هم با پيچيده تر شدن ارتباط و توسعه جوامع نه تنها از نياز به امنيت کاسته شده بلکه ابعاد ديگري نيز براي موضوع اساس اضافه گرديده است تا جائيکه امنيت پايه هر نوع فعاليت فردي و جمعي محسوب گرديده و بدون آن پايه و اساس جوامع در معرض تزلزل و نيستي قرار خواهد گرفت .
در اين فصل که شامل سه بخش است ابتدا در بخش اول مطالعات انجام شده ( پيشينه تحقيقات ) شامل ؛ مطالعات و تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده در مورد تاثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاع امنيت پرداخته مي شود . بخش دوم مرور نظري شامل تعاريف ، نظريه ها و ديدگاه هاي صاحب نظران در مورد سرمايه اجتماعي ، امنيت عمومي ، اعتماد ، مشارکت ، قانون مداري است و بخش سوم به چهارچوب نظري پژوهش و مدل تحقيق ومفهوم تحليلي پژوهش اختصاص دارد .
2-2 بخش اول مطالعات انجام شده
2-2-1پيشينه تحقيق
با توجه به بررسي هاي بعمل آمده در مورد موضوع پژوهش ، تحقيق کاملا مشابهي صورت نگرفته است . در اينجا به نتايج تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از نظر محتوا به موضوع تحقيق حاضر نزديک بودند پرداخته شده است .


دیدگاهتان را بنویسید