2-2- مباني نظري پژوهش16
2-3- نعريف کنترل داخلي16
2-4- اثربخشي کنترلهاي داخلي17
2-5- انواع کنترلهاي داخلي18
2-5-1- کنترلهاي داخلي عملياتي18

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-5-2- کنترلهاي داخلي حسابداري 18
2-5-2-1- انواع کنترلهاي داخلي حسابداري18
2-6- ابزارهاي دستيابي به کنترلهاي داخلي19
2-6-1- محيط کنترلي19
2-6-2- سيستم حسابداري20
2-6-3- روش هاي کنترلي21
2-7- قابليت هاي کنترل هاي داخلي22
2-8- محدوديتهاي ذاتي سيستم کنترل داخلي22
2-9- اجزاي کنترلهاي داخلي23
2-10- ميزان شناخت از کنترلهاي داخلي24
2-11- ويژگيهاي اجزاي دستي و خودکار کنترلهاي داخلي مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس25
2-12- محدوديتهاي کنترل داخلي28
2-13- محيط کنترلي29
2-14- فرايند ارزيابي خطر توسط واحد مورد رسيدگي32
2-15- سيستم اطلاعاتي33
2-16- فعاليتهاي کنترلي36
2-17- نظارت بر کنترلها38
2-18- برآورد خطرهاي تحريف با اهميت….. 39
2-19- خطرهاي عمده مستلزم توجه خاص حسابرس41
2-19-1- خطرهايي که آزمونهاي محتوا ، به تنهايي شواهد حسابرسي مناسب و کافي براي آنها فراهم نمي کند 43
2-19-2- تجديد نظر در برآورد خطر44
2-20- برنامه ريزيحسابرسي 44

2-21- فعاليتهاي برنامه ريزي45
2-22- تاريخچه47
2-21-1- مطالعات خارجي 47
2-21-2- مطالعات داخلي49
2-23- خلاصه فصل 51
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1- مقدمه53
3-2- روش پژوهش53
3-3- فرضيه هاي پژوهش54
3-4- قلمرو پژوهش55
3-5- مدل تحليلي پژوهش55
3-6- تعاريف عملياتي56
3-7- متغيرهاي پژوهش58
3-8- جامعه و نمونه آماري58
3-9- روش و ابزار گردآوري داده ها 60
3-10- ويژگي هاي فني ابزار تحقيق61
3-10-1- روايي ابزار پژوهش 61
3-10-2- پايايي ابزار پژوهش62
3-11- روش تجزيه وتحليل و آزمون فرضيه ها63
3-12- تجزيه و تحليل همبستگي64
3-12-1- ضريب همبستگي 64
3-12-2- ضريب تعيين 64
3-13- خلاصه فصل 65
فصل چهارم: نتايج
4-1- مقدمه 67
4-2- آمار توصيفي68
4-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغيرها84
4-4- ضرايب همبستگي73
4-4-1- ضريب همبسنگي فرضيه اول73
4-4-2- ضريب همبستگي فرضيه فرعي اول74
4-4-3- ضريب همبستگي فرضيه فرعي دوم75
4-4-4- ضريب همبستگي فرضيه فرعي سوم75
4-5- رگرسيون76
4-6- خلاصه فصل78
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- مقدمه80
5-2- تفسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش80
5-2-1- نتايج آزمون فرضيه ياول 81
5-2-1- نتايج آزمون فرضيه ي فرعي اول81
5-2-2- نتايج آزمون فرضيه ي فرعي دوم82
5-2-3- نتايج آزمون فرضيه ي فرعي سوم82
5-3- محدوديتهاي پژوهش83
5-4- پيشنهادهاي پژوهش83
5-4-1- پيشنهادهاي کاربردي پژوهش83
5-4-2- پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي84
منابع
پيوست ها
چکيده انگليسي
چکيده
حسابرسان عموماً کيفيت سيستم کنترل داخلي در شرکتها را براي تعيين و طراحي برنامه حسابرسي ارزيابي مي کنند. اصول عمومي پذيرفته شده حسابرسي بيان مي دارد که ارزيابي کيفيت سيستم کنترل داخلي در تعيين توانايي سيستم کنترل داخلي واحدها در محيط کنترلي قبل از تدوين برنامه حسابرسي امري لازم و ضروري است، بنابراين کنترلهاي داخلي زيادي در شرکتها از قبيل محيط کنترلي،ارزيابي ريسک، فعاليتهاي کنترلي و ارتباطات وجود دارد.اين پژوهش به بررسي ارتباط بين برخي از اجزاي سيستم کنترل داخلي (مانند محيط کنترلي ، ارزيابي ريسک و فعاليتهاي کنترلي) بر اثربخشي برنامه حسابرسي در ايران مي پردازد.بر اساس پرسشنامه هاي توزيع شده نتايج حاکي از تجزيه و تحليل هابه اين صورت بود که هر سه متغير محيط کنترلي، ارزيابي ريسک و فعاليتهاي کنترلي بر اثربخشي برنامه حسابرسي تاثير گذار بوده اند.
واژگان کليدي: کنترلهاي داخلي ، برنامه حسابرسي ، ارزيابي ريسک ، محيط کنترلي ، فعاليتهاي کنترلي ، حسابرسان داخلي
فصل اول
كليات

1-1- مقدمه
حسابرسان بطور کلي کيفيت سيستم کنترل داخلي شرکت تحت رسيدگي را به جهت تعيين وبرنامه ريزي ميزان و روند کارحسابرسي بررسي وارزيابي مي کنند. براين اساس، استانداردهاي پذيرفته شده ي حسابرسي دراستانداردشماره ي 315، به ضرورت ارزيابي کيفيت سيستم کنترل داخلي بوسيله ي حسابرس مستقل وبدست آوردن يک شناخت مناسب از واحد اقتصادي ومحيط کنترل داخلي قبل از شروع فرايند حسابرسي را تأکيد مي کنند. حسابرس بايد از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهاي داخلي، براي شناسايي انواع تحريفهاي بالقوه، ارزيابي عوامل مؤثر برخطرهاي تحريف با اهميت و طراحي ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي لازم استفاده مي كند.
نبود کنترلهاي داخلي اثربخش و کارآمد،بسياري از واحدهاي تجاري کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهايي که کنترلهاي داخلي خود را با تدبير طراحي و اجرا مي کنند مي توانند از معضلاتي که در صورت نبود اين کنترلها پديد خواهد آمد، جلوگيري نمايند.نبود کنترلهاي داخلي اثربخش نه تنها بر عمليات واحدهاي تجاري، بلکه بر فرايند حسابرسي مستقل نيز تاثير منفي بر جاي مي گذارد (مهام،1381، ص63).
تهيه اطلاعات مالي قابل اتکا،از طريق حسابرسي صورتهاي مالي ، اطمينان نسبي به اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي را در پي خواهد داشت.اما درحسابرسي صورتهاي مالي، ارزيابي اثر بخشي کنترلهاي داخلي به عنوان يکي از مراحل اساسي محسوب مي شود(وديعي و کوچکي، 1387، ص127).
ارزيابي حسابرسان از کنترلهاي داخلي واحدهاي تجاري بر چگونگي تنظيم برنامه هاي حسابرسي موثراست. در دنياي امروز، عموماً افزايش کميت و کيفيت حسابرسي مستقل از راه اتکاي بيشتر به کنترلهاي داخلي ميسر و مقدور مي شود(مهام،1381 ،ص63).
در اين تحقيق بررسي تاثير کنترل داخلي بر اثربخشي برنامه حسابرسي (مدارک تجربي از اعضاء جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

1-2- بيان مسأله پژوهش
تحقيق حاضر دربين اعضاء انجمن حسابداران رسمي ايران صورت مي گيرد وباتوجه به اينکه اين جامعه مأموريت دارد امکاناتي فراهم کند تا اعضا بتوانند خدمات حرفهاي خود را در بالاترين کيفيت انجام دهند. در اين راستا مسئوليت جامعه ي حسابداران رسمي کوشش در جهت حفظ منافع عمومي، حفظ منافع گروههاي ذينفع و اعضاي جامعه است. طبق اين استراتژي، منافع عمومي بر منافع جمعي و منافع جمعي بر منافع فردي، رجحان دارد. بديهي است تحقيقات وسيعي لازم هست صورت پذيرد تا بتواند به اين استراتژي جامه ي عمل بپوشاند.
جامعه ي حسابداران رسمي براي آنکه بتواند با تغييراتي که در نقش و وظيفه ي آن پديد مي آيد، مقابله کند نياز دارد نظامهاي داخلي خود را پيوسته بازنگري کند تا خود را براي آينده تجهيز نمايد . ساماندهي و گسترش تشکل حسابداران رسمي، کوشش در راستاي گسترش بازار و تنوع خدمات حرفهاي، بهبود و تقويت کيفيت خدمات حرفهاي، بالا بردن سطح نظارت بر عملکرد اعضاء و حمايت از حقوق حرفه اي و منافع مادي و معنوي اعضا، از جمله فعاليتهايي است که براي سالهاي پيشرو در نظر گرفته شده است. ودراين تحقيق سعي خواهد شد به بررسي اثر سيستم هاي کنترل داخلي براثربخشي برنامه ي حسابرسي پرداخته شود تاگامي درجهت تقويت کيفيت خدمات حرفه اي اعضاء انجمن برداشته شود.
حسابرسان بطور کلي کيفيت سيستم کنترل داخلي شرکت تحت رسيدگي را به جهت تعيين وبرنامه ريزي ميزان وروند کارحسابرسي بررسي وارزيابي مي کنند. براين اساس، استانداردهاي پذيرفته شده ي حسابرسي (GAAS) دراستانداردشماره ي 315، به ضرورت ارزيابي کيفيت سيستم کنترل داخلي بوسيله ي حسابرس مستقل وبدست آوردن يک شناخت مناسب از واحد اقتصادي ومحيط کنترل داخلي قبل از شروع فرايند حسابرسي را تأکيد مي کنند. حسابرس بايد از كنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي شناخت كسب كند . حسابرس ازشناخت كنترلهاي داخلي، براي شناسايي انواع تحريفهاي بالقوه، ارزيابي عوامل مؤثر برخطرهاي تحريف با اهميت و طراحي ماهيت، زمانبندي اجرا و ميزان روشهاي حسابرسي لازم استفاده مي كند.
کنترل داخلي داراي معاني متفاوتي است يعني دشوار است که يک تعريف مطلوب به کنترل داخلي ارائه داد. اين بخاطر آن است که کنترل داخلي ازديدگاههاي مختلف مي تواند تشريح شده ونگريسته شود. با اين حال کنترل داخلي به عنوان يک فرايند، که تحت تأثير اقدامات هيئت مديره وسايرسطوح ساختارهاي سازماني شرکت تعريف مي شود که به جهت ارائه اطمينان معقول براي دستيابي به اهداف شرکت، برنامه ها واستراتژي تحت قوانين مربوطه، دستورالعمل ها، سياستها وخط مشي ها وقوانين ومقررات طراحي شده است. اخيراً شرکتهاي بزرگ، اقدام به گنجاندن گزارشات مديريتي تفصيلي درمورد اثربخشي وبهره وري سيستم هاي کنترل داخلي درگزارشات سالانه خود به عنوان يک شاخص حاکميت شرکتي خوب کرده اند(لنگ وهمکاران،2011)1
با اين حال ارزيابي سيستم کنترل داخلي به طور عمده به ارزيابي کيفيت کنترل داخلي شرکت تحت رسيدگي درسه سطح شامل:کنترل داخلي مناسب، کنترل داخلي ناکافي وکنترل داخلي ناکارآمد مبتني است. اثربخشي سيستم کنترل داخلي شرکت بطور کلي به عنوان پيش نياز به فرايندهاي حسابرسي به رسميت شناخته شده است. چون آن، عوامل اصلي تعيين کننده ي انتخاب زمانبندي واندازه اي که شيوه ها وروشهاي حسابرسي بايدبکاررود يا محدود شود رادرنظرگرفته است. با اين حال شرکتها ممکن است روشهاي زيادي را به منظورارتقاء وتوسعه ي سيستم هاي کنترل داخلي خودترکيب نمايند، مثل،تقسيم مسئوليتها، ايجاد حسابرسي داخلي با استفاده از ابزارهاي اطلاعاتي الکترونيکي کارآمدوتوجه بيشتر به مهارتهاي کارکنان خود بابه اشتراک گذاشتن آنها درآموزشهاي دوره اي وسمينارها. بر اين اساس سيستم هاي کنترل داخلي جنبه هاي زيادي دارد که بايد قبل ازشروع به انجام فرايندهاي حسابرسي ازجمله ارزيابي قابليت اطمينان واعتبار شواهد جمع آوري شده، ارزيابي نقاط قوت وضعف جنبه هاي مختلف سيستم کنترل داخلي مورد بررسي قرارگيرد وسپس برنامه حسابرسي شديد برمبناي نتايج چنين ارزيابيها آماده وتهيه شود. بنابر اين، به نظر مي رسد ارزيابي کنترل داخلي يک پيش نياز براي برنامه نويسي برنامه حسابرسي است که پيش نيازي براي فرايندهاي حسابرسي خود است.
دراين زمينه جويس(1976) استدلال کردکه حسابرسان مستقل به جهت فرموله کردن عقيده ونظر درباره ي منصفانه بودن وقابليت اعتماد بودن صورتهاي مالي مختلف با انجام قضاوت حرفه اي درتعيين نوع واندازه ي اطلاعاتي که بايد گردآوري شود وبااستفاده از برنامه ي خوب طراحي شده آزمون شود اطلاعات را گردآوري، ارزيابي وترکيب مي کنند. بر اين اساس، فرايندهاي برنامه ريزي حسابرسي شامل، آماده سازي برنامه هاي حسابرسي پس از ارزيابي ساختارکنترل داخلي، قابليت اطمينان وريسک مي باشد. اين، با اين حال معني ميدهد که،حسابرسان مستقل بايدکنترل داخلي رابه عنوان بخشي از بررسي هاي حسابرسي مورد ارزيابي قراردهند.با اين حال، برنامه ي حسابرسي تمام جزئيات کارحسابرسي لازم براي دستيابي به يک کارحرفه اي تحت موقعيتهاي مختلف کنترل داخلي رانشان ميدهد. مجموعه وسيعي ازقوانين به اهميت مرحله ي برنامه ريزي حسابرسي تمرکز دارند وجزئيات بيشتري دراين زمينه پيشنهادکرده اند. به عنوان مثال، استانداردحسابرسي شماره300 به مزاياي اصلي برنامه ريزي مناسب كاربراي حسابرسي صورتهاي مالي اشاره کرده است وحسابرسان راملزم به فعاليتهاي برنامه ريزي ازجمله تعيين ماهيت، زمان بندي اجرا و ميزان منابع مورد نياز براي انجام كار حسابرسي کرده است. تا به حسابرسان دررسيدن به تمام کارهاي مورد نياز به روش موثر وکارآمد ومطابق با استانداردهاي حرفه حسابرسي ، براي پاسخگويي به استفاده کنندگان صورتهاي مالي کمک کند. همچنين دراين استاندارد تأکيد به ارزيابي ريسک به عنوان بخشي از کنترلهاي حسابرسي شده است چون آن، شاخصهاي ويژه اي از ريسک تقلب بالا وراهنمايي به حسابرسان که چطور ريسک تقلب را ارزيابي کنند وبرنامه هاي حسابرسي خودشان را براساس نتايج اين ارزيابي تعريف کنند.نتايج نشان ميدهد که مرحله ي برنامه ريزي حسابرسي حساسيت بيشتري به ريسک تقلب نشان ميدهد.وحسابرسان به ضرورت تغيير برنامه هاي حسابرسي آگاهترند. ضرورت دارد که حسابرس همه ي اطلاعات ضروري براي شناسايي کامل ريسک هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب را گردآوري وبطورکامل ارزيابي کند. تا پس از کسب يک ارزيابي ازبرنامه ي حسابرسي واحد اقتصادي وکنترل داخلي بتواند پاسخ دهد ونتايج را ارائه دهد. بسياري از مطالعات انجام گرفته ي پيشين درحسابرسي، به کنترل داخلي بدون توجه به برنامه ريزي حسابرسي تمرکزداشته اند.
با اين حال کنترل داخلي داراي اجزاي مرتبط ازجمله کنترل محيط، ارزيابي ريسک، کنترل عمليات، ارتباطات ونظارت هست(تاکاهيرو و جيا(2012)2. براي مثال، تحقيقي که توسط راهاهله(2011)3 انجام گرفت به اين نتيجه رسيد که سيستم کنترل داخلي درسازمانهاي عمومي اردن ازمسائل زيادي رنج مي برد اين مسائل شامل فقدان کارکنان واجدالشرايط، عدم وجود اجزاي اصلي سيستم کنترل داخلي، ناتواني دراستفاده از ابزارهاي تکنيکي ضروري درکنترل داخلي وتخصصي نبودن کارکنان حرفه اي بود. تحقيق ديگر، توسط عبدالله وآل اراج(2011)4 صورت پذيرفت که به دو رويکرد مهم درحسابرسي يعني رويکرد حسابرسي سنتي ورويکرد حسابرسي ريسک کسب وکار تمرکزداشت. اين مطالعه با هدف بررسي نقاط ضعف اصلي واساسي روشهاي سنتي وچالشهاي پيش روي اتخاذ رويکرد حسابرسي کسب وکاررا بررسي مي کند. اين نتايج نشان داد که حسابرسان اردني هنوزاز حسابرسي سنتي استفاده مي کنند و رويکرد ريسک کسب وکار را براي دلايل زيادي ناديده مي گيرند. اين بااين حال نشان ميدهدکه حرفه ي حسابرسي دراردن درباب اتخاذ جنبه هاي جديد حسابرسي با چالش مواجه هستندبنابراين مطالعه ي حاضرآمده است تا اثر اجزاي مختلف سيستم کنترل داخلي براثربخشي برنامه ي حسابرسي را بررسي نمايد با اين حال رابطه ي بين کيفيت کنترل داخلي حسابرسي واثربخشي برنامه ي حسابرسي درتحقيقات قبلي، بويژه درکشورهاي درحال توسعه مورد غفلت قرارگرفته است.
تحقيق ديگر توسط (کاراگيورگوس ،2011)5 صورت گرفت که رابطه ي بين کيفيت کنترل داخلي وکارايي حسابرسي را بررسي کرده اند. وتحقيق ديگر توسط ماوتز و مايني(1966)6 صورت گرفت که رابطه ي بين ارزيابي کنترل داخلي واصلاح برنامه ي حسابرسي را بررسي کرده اند. با اين حال تحقيق حاضرپلي بين تحقيقات صورت گرفته ي حاضر جهت بسط دانش دراين زمينه خواهد بود. با اين حال تشکل نوپاي حرفه ي حسابرسي واعضاي آن امروز در ايران مشابه مشکلات مطرح درساير کشورها با مسائل ومشکلات متعددي مواجه هست. که ازاين مسائل ومشکلات، يکي مربوط به کيفيت حسابرسي مي باشد. بنابراين مطالعه ي حاضرمطالعات مناسب مرتبط با موضوع حاضر را بررسي خواهد کرد. فلذا مطالعات صورت گرفته پيشين درزمينه هاي مرتبط با برنامه ريزي برنامه ي حسابرسي دربخش ادبيات تحقيق مرورخواهد شد. با توجه به مطالعات پيشين صورت گرفته ديده ميشود که هيچ مطالعه ي خاصي بطور مستقيم ارتباط بين کيفيت کنترل داخلي واثربخشي برنامه ي حسابرسي را مطالعه نکرده است واين مطالعه درپي اين است که آيا ارتباط بين اجزاي مختلف سيستم کنترل داخلي و برنامه حسابرسي اثربخش مي باشد واين بخاطر اين است که سيستم کنترل داخلي قوي يک پيش نياز مهم براي يک برنامه ي حسابرسي اثربخش است.
1-3- ضرورت انجام پژوهش
به رغم تاکيد موکد استاندارد هاي حسابرسي 315و330 بر ارزيابي کنترلهاي داخلي به عنوان يکي از مراحل اساسي حسابرسي، اطلاعات موجود گوياي ناکافي بودن تلاشهاي حسابرسان براي برآوردن اهداف اين استانداردها و رعايت الزامات آنها است. اين امر مي تواند کيفيت حسابرسي صورتهاي مالي در ايران را تا حدود زيادي زير سوال ببرد.از اين رو ، انجام تحقيق دانشگاهي البته با رويکرد حرفه اي فتح بابي است که با توجه به مفاد استانداردهاي حسابرسي از اهميت زيادي برخوردار است.
مطالعات صورت گرفته قبلي رابطه ي بين کيفيت کنترل داخلي وعملکرد حسابرسي، رابطه ي بين ارزيابي کنترل داخلي واصلاح برنامه حسابرسي ورابطه ي بين ساختاربرنامه ي حسابرسي وعملکرد حسابرسي رابررسي کرده اند اما بااين حال رابطه ي بين کيفيت کنترل داخلي واثربخشي برنامه ي حسابرسي درتحقيقات قبلي مورد غفلت قرارگرفته است براين اساس مطالعه ي حاضرآمده است تا تأثيراجزاي مهم سيستم کنترل داخلي براثربخشي برنامه ي حسابرسي را بررسي نمايد. بااين حال اين مطالعه پلي برروي شکاف موجود درمطالعات قبلي ايجاد نموده وبه توسعه ي دانش دراين زمينه، بخصوص درکشورهاي درحال توسعه که فاقد چنين مطالعاتي هستندکمک خواهدکرد.براين اساس، مطالعه ي حاضر با اين هدف صورت مي گيرد که بتواند به سوال تحقيق پاسخ دهد:آيا اجزاي مختلف سيستم کنترل داخلي بطور قابل توجهي به اثربخشي برنامه ي حسابرسي کمک مي کند؟

1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلي
بررسي تأثير کنترل داخلي براثربخشي برنامه ي حسابرسي
اهداف فرعي
1- بررسي تأثير محيط کنترلي(بعنوان جزئي ازسيستم کنترل داخلي) براثربخشي برنامه حسابرسي.
2- بررسي تأثير فعاليتهاي کنترلي (بعنوان جزئي ازسيستم کنترل داخلي)براثربخشي برنامه حسابرسي.
3- بررسي تأثير ارزيابي ريسک (بعنوان جزئي از سيستم کنترل داخلي) براثربخشي برنامه حسابرسي.

1- 5- تبيين فرضيه هاي پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش، فرضيه هاي زير مطرح مي گردد تا اطلاعات بر مبناي آنها جمع آوري و سپس نسبت به آزمون فرضيه ها اقدام گردد.
فرضيه اصلي پژوهش : سيستم کنترل داخلي داراي تاثير مثبت بر اثربخشي برنامه حسابرسي مي باشد.
فرضيه فرعي اول پژوهش: محيط کنترلي داراي تاثير مثبت بر اثربخشي برنامه حسابرسي مي باشد.
فرضيه فرعي دوم پژوهش: ارزيابي ريسک داراي تاثير مثبت بر اثربخشي برنامه حسابرسي مي باشد.
فرضيه فرعي سوم پژوهش: فعاليتهاي کنترلي داراي تاثير مثبت بر اثربخشي برنامه حسابرسي مي باشد.
1- 6- نوآوري پژوهش
اين مطالعه باهدف توسعه ي سيستم کنترل داخلي به جهت بالابردن اثربخشي برنامه ي حسابرسي درايران انجام مي گيرد وهمچنين باعث روشن شدن اثر برخي از اجزاء کنترل هاي داخلي بر برنامه ريزي حسابرسي خواهد شدوبه بسط وتوسعه ي دانش دراين زمينه کمک خواهد کرد. با اين حال، باتوجه به تحقيقات پيشين صورت گرفته، مطالعات اندکي به بررسي تاثير اجزاي سيستم کنترل داخلي بر برنامه ي حسابرسي پرداخته اند فلذا دراين تحقيق نوآوري توجه محقق به اين بخش مي باشد.

1-7- چارچوب نظري پژوهش
چارچوب نظري الگويي است که محقق براساس آن روابط بين عواملي که در ايجاد مسئله مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي کند. درمجموع، چارچوب نظري به رابطه بين متغيرهايي مانند متغيرهاي مستقل، وابسته، مداخله گر و تعديل گر که تصور مي شود در پاسخ و حل مسئله نقش دارند مي پردازد. ايجاد چنين چارچوبي در برقراري و ساخت فرضيه ها، آزمون آنها و همچنين تکميل درک پژوهشگر کمک مي کند (خاکي، 138،ص 3).
حسابرسان بطور کلي کيفيت سيستم کنترل داخلي شرکت تحت رسيدگي را به جهت تعيين وبرنامه ريزي ميزان وروند کارحسابرسي بررسي وارزيابي مي کنند. براين اساس، استانداردهاي پذيرفته شده ي حسابرسي (GAAS) دراستانداردشماره ي 315، به ضرورت ارزيابي کيفيت سيستم کنترل داخلي بوسيله ي حسابرس مستقل وبدست آوردن يک شناخت مناسب از واحد اقتصادي ومحيط کنترل داخلي قبل از شروع فرايند حسابرسي را تأکيد مي کنند.

1-8- قلمرو پژوهش
در اين پژوهش به منظور گرد آوري داد ها از روش پرسشنامه اي استفاده شده است .
اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و با در نظر گرفتن معيار زمان مقطعي است .
قلمرومکاني پژوهش حاضرنيزکليه حسابرسان ارشد وبالاتر و حسابرسان عضو انجمن حسابداران رسمي ايران است.
و قلمروزماني تحقيق حاضر سال 93 مي باشد.

1-9- متغيرهاي مستقل و وابسته
دراين تحقيق براي پاسخ دادن به سئوال هاي تحقيق ويا آزمون فرضيه ها ، تشخيص متغيرها امري ضروري است. دراين تحقيق دونوع متغيردرنظرگرفته شده است.
الف) متغيرهاي مستقل: يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعدازانتخاب، دخالت يا دستکاري شدن توسط محقق، مقاديري را مي پذيردتا تأثيرش برروي متغير ديگر(متغيروابسته)مشاهده شود بنابراين دراين پژوهش متغيرهاي مستقل را همانگونه که درفرضيات پژوهش ذکرشده است، مي توان برخي اجزاء کنترل داخلي(محيط کنترلي، فعاليتهاي کنترلي وارزيابي ريسک) را نام برد.
ب) متغيروابسته: متغيري است که تغييرات آن تحت تأثيرمتغيرمستقل قرارمي گيرد. براين اساس درپژوهش حاضرمتغير وابسته اثربخشي برنامه حسابرسي است که تحت تأثيرمتغيرهاي مستقل قرارمي گيرد.

1-10- تعاريف مفاهيم و واژه ها
تعاريف مفهومي
کنترلهاي داخلي
كنترلهاي داخلي فرايندي است كه به وسيله مديريت و ساير كاركنان طراحي و اجرامي شود تا از دستيابي به اهداف واحد مورد رسيدگي در زمينه قابليت اعتماد گزارشگري مالي، اثربخشي و كارايي عمليات و رعايت قوانين و مقررات مربوط، اطميناني معقول بدست آيد . از اين رو، كنترلها ي داخلي براي شناسايي آن دسته از خطرهاي تجاري طراحي و اجرا مي شود كه دستيابي به هريك از اين اهداف را تهديد
مي كند.(کميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابرسي، 315 ).
محيط كنترلي
محيط كنترلي، وظايف راهبري و مديريتي و نگرش، آگاهي و اقدامات مديريت نسبت به كنترلهاي داخلي و اهميت آن در واحد مورد رسيدگي را در بر مي گيرد. محيط كنترلي با تنظيم جو واحد تجاري، برهشياري كنترلي كاركنان اثر مي گذارد. محيط كنترلي، اساس كنترلهاي داخلي اثربخش است و نظم و ساختار را به وجود مي آورد. (کميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابرسي، 315 ).
فعاليتهاي كنترلي
خط مشي ها و روشهايي است كه از اجراي دستورهاي مديريت،اطمينان مي دهد. فعاليتهاي كنترلي، اعم از پيش بيني شده در سيستمهاي دستي يا رايانه اي، اهداف متعددي دارد و در بخشها و سطوح سازماني مختلف اجرا مي شود. نمونه هايي از فعاليتهاي كنترلي، شامل موارد مرتبط با موضوعات زير است:تصويب – بررسيهاي عملكرد- پردازش اطلاعات- كنترلهاي فيزيكي- تفكيك وظايف.(کميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابرسي، 315 ).
ارزيابي ريسک:
فرايند ارزيابي خطر توسط واحد تجاري به معني فرايند شناسايي و برخورد با خطرهاي تجاري و نتايج آن است . براي مقاصد گزارشگري مالي، فرايند ارزيابي خطر توسط واحدتجاري شامل نحوه شناسايي خطر هاي مربوط به تهيه صورتهاي مالي، طبق استانداردهاي حسابداري، برآورد اهميت آنها، ارزيابي احتمال وقوع آنها و تعيين اقدامات لازم براي مديريت خطر است. (کميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابرسي، 315 ).
برنامه حسابرسي
برنامه ريزي يعني تدوين يک طرح کلي و يک طرح تفصيلي(برنامه حسابرسي) براي تعيين نوع و ماهيت، زمان بندي اجرا وحدود روش هاي حسابرسي مربوط به هر حسابي، هدف برنامه ريزي انجام به موقع و اثربخش حسابرسي است. هدف حسابرس اين است كه كار حسابرسي چنان برنامه ريزي گردد كه به گونه اي اثربخش انجام شود (کميته تدوين استانداردهاي بين المللي حسابرسي، 300 ).

1 – 11- ساختار کلي پژوهش
فصل اول به کليات پژوهش اختصاص دارد که شامل بيان مساله، اهميت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضيههاي پژوهش، قلمرو پژوهش و تعريف واژه هاي عملياتي متغيرهاي پژوهش مي پردازيم.
فصل دوم به مباني نظري و پيشينه پژوهش اختصاص دارد. از آنجايي که موضوع پژوهش به بررسي تاثير کنترلهاي داخلي بر اثربخشي برنامه حسابرسي مي پردازد ، بنابراين هر يک از مفاهيم اجزاي کنترلهاي داخلي، و برنامه حسابرسي به طور جداگانه از نظر مباني نظري و پيشينه پژوهش، مورد بحث قرار مي گيرند.
فصل سوم به روش شناسي پژوهش اختصاص دارد. در اين فصل فرضيههاي پژوهش و معيار اندازه گيري متغيرها، جامعه آماري، نمونه آماري، روش پژوهش، ابزارهاي گردآوري اطلاعات و در نهايت روشهاي تجزيه و تحليل داده ها تشريح مي گردد.
فصل چهارم به استخراج داده ها و تجزيه و تحليل اطلاعات اختصاص دارد که شامل آزمون فرضيه هاي پژوهش و بررسي تحليلي يافتهها خواهد بود.
فصل پنجم به نتيجهگيري و پيشنهادهاي پژوهش اختصاص دارد که تفاسير نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها، بحث و نتيجهگيري، محدوديتهاي پژوهش و در نهايت پيشنهادهاي مبتني بر انجام پژوهش و براي پژوهش هاي آتي ارائه مي گردد.

فصل دوم
مروري بر تحقيقات انجام شده


دیدگاهتان را بنویسید