2-4 – مدل تحليلي46
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1 – روش تحقيق48
3- 2- واحد تحليل49
3-3 – جامعه آماري 49
3 -4- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه50

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5- تکنيک جمع آوري اطلاعات50
3 -6 – قلمرو زماني و مکاني تحقيق51
3-7- روايي يا اعتبار و پايايي تحقيق52
روايي تحقيق52
پايايي تحقيق53
3-8 – تعريف نظري و عملياتي متغيرها55
3 – 9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها57
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1توصيف متغيرهاي مستقل60
4-1-1- بررسي جداول توصيفي مشخصات جمعيت نمونه60
4-2 – توصيف متغيرهاي مورد مطالعه67
4-3 – آمار استنباطي71
4-4- سنجش ارتباطات82
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- يافته‌هاي توصيفي87
5-2 – يافته‌هاي استنباطي تحقيق89
5-3- پيشنهادهاي کاربردي91
محدوديت هاي تحقيق92
منابع و مآخذ93
فهرست منابع فارسي93
فهرست منابع انگليسي103
پيوست
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول (3-1): نتيجه شاخص آلفاي کرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه شاخص‌هاي مورد مطالعه 59
جدول شماره(4-1):جدول توزيع فراواني سن پاسخگويان67
جدول شماره(4-2):جدول توزيع فراواني جنس پاسخگويان67
جدول شماره (4-3):جدول توزيع فراواني وضعيت تأهل پاسخگويان67
جدول شماره (4_4):جدول توزيع فراواني ميزان هزينه خانوار67
جدول شماره( 4-5):جدول توزيع فراواني درآمد خانوار70
جدول شماره (4-6):جدول توزيع فراواني وضعيت منزل مسکوني69
جدول شماره (4-7):جدول توزيع فراواني تحصيلات پاسخگويان70
جدول شماره( 4-8):جدول توزيع فراواني شغل پاسخگويان71
جدول( 4-9) جدول فراواني تعداد همسران افراد مورد مطالعه73
جدول (4-10). جدول فراواني پاسخ به سؤال “آيا تا به حال درباره چندهمسري و رواج آن در جامعه فکر کرده‌ايد؟73
جدول( 4-11). جدول فراواني نظر افراد مورد مطالعه در مورد چندهمسري و رواج آن در جامعه74
جدول( 4-12). شاخص‌هاي توصيفي نمرات متغيرهاي مستقل و وابسته مورد مطالعه74
جدول( 4-13). شاخص‌هاي توصيفي ميانگين نمرات متغيرهاي مستقل و وابسته مورد مطالعه75
جدول شماره( 4-14):جدول توزيع فراواني ميزان سرمايه فرهنگي پاسخگويان75
جدول شماره(4-15):جدول توزيع فراواني نگرش پاسخگويان نسبت به تعدد زوجات76
جدول شماره (4-16):جدول دو بعدي رابطه بين سن و نگرش به تعدد زوجات 78
جدول شماره (4-17):جدول دوبعدي رابطه بين جنس و تعدد زوجات78
جدول شماره (4-18):جدول دو بعدي رابطه بين وضعيت تأهل و نگرش به تعدد زوجات79
جدول شماره( 4-19):جدول دوبعدي رابطه بين تعداد همسر و نگرش به تعدد زوجات80
جدول شماره( 4-20):جدول دوبعدي رابطه بين تحصيلات پاسخگويان و نگرش به تعدد زوجات81
جدول شماره(4-21):جدول دوبعدي رابطه بين رفاه اقتصادي و نگرش به تعدد زوجات83
جدول شماره( 4- 22):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي نهادينه‌شده و نگرش به تعدد زوجات84
جدول شماره(4-23):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش به تعدد زوجات85
جدول شماره(4-24):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي تجسم‌يافته و نگرش به تعدد زوجات86
جدول شماره(4-25):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي و نگرش به تعدد زوجات87
جدول (4-26). نتيجه آزمون رگرسيون چندگانه در بررسي ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با سرمايه فرهنگي نهادينه‌شده، سرمايه فرهنگي تجسم‌يافته، سرمايه فرهنگي عينيت يافته و عقايد مذهبي89
جدول (4-27). ضرايب متغيرهاي مستقل در آزمون رگرسيون چندگانه در بررسي ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با سرمايه فرهنگي نهادينه‌شده، سرمايه فرهنگي تجسم‌يافته، سرمايه فرهنگي عينيت يافته و عقايد مذهبي89
جدول (4-28). نتيجه نهايي آزمون رگرسيون چندگانه در بررسي ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با متغيرهاي فردي و برخي ويژگي‌هاي افراد مورد مطالعه90
(جدول4-29). ضرايب متغيرهاي فردي نهايي در آزمون رگرسيون چندگانه در بررسي ارتباط نگرش نسبت به تعدد زوجات با سرمايه فرهنگي نهادينه‌شده، سرمايه فرهنگي تجسم‌يافته، سرمايه فرهنگي عينيت يافته و عقايد مذهبي90
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار شماره(4-1):جدول توزيع فراواني سن پاسخگويان68
نمودار شماره(4-2):جدول توزيع فراواني جنس پاسخگويان69
نمودار شماره (4_3):جدول توزيع فراواني ميزان هزينه خانوار70
نمودارشماره( 4-4):جدول توزيع فراواني درآمد خانوار71
نمودار شماره (4-5):جدول توزيع فراواني وضعيت منزل مسکوني72
نمودار شماره (4-6):جدول توزيع فراواني تحصيلات پاسخگويان73
نمودار شماره( 4-7):جدول توزيع فراواني شغل پاسخگويان74
نمودار شماره( 4-8):جدول توزيع فراواني ميزان سرمايه فرهنگي پاسخگويان78
نمودار شماره(4-9):جدول توزيع فراواني نگرش پاسخگويان نسبت به تعدد زوجات79
نمودار شماره (4-10):جدول دو بعدي رابطه بين سن و نگرش به تعدد زوجات 80
نمودار شماره (4-11):جدول دوبعدي رابطه بين جنس و تعدد زوجات81
نمودار شماره (4-12):جدول دو بعدي رابطه بين وضعيت تأهل و نگرش به تعدد زوجات82
نمودار شماره( 4-13):جدول دوبعدي رابطه بين تعداد همسر و نگرش به تعدد زوجات83
نمودارشماره( 4-14):جدول دوبعدي رابطه بين تحصيلات پاسخگويان و نگرش به تعدد زوجات85

نمودار شماره(4-15):جدول دوبعدي رابطه بين رفاه اقتصادي و نگرش به تعدد زوجات86
نمودار شماره( 4- 16):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي نهادينه‌شده و نگرش به تعدد زوجات87
نمودار شماره(4-17):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي عينيت يافته و نگرش به تعدد زوجات88
نمودارشماره(4-18):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي تجسم‌يافته و نگرش به تعدد زوجات90
نمودار شماره(4-19):جدول دوبعدي رابطه بين سرمايه فرهنگي و نگرش به تعدد زوجات91
چکيده

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تأثير سرمايه فرهنگي بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات بوده است. در پژوهش حاضر، از روش پيمايشي از نوع تبييني استفاده شده است. ابزار اندازه‌گيري پرسشنامه محقق ساخته مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش کليه افراد 18 تا 65 سال در منطقه سه تهران مي‌باشند. با استفاده از شيوه نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند مرحله‌اي، حجم نمونه 200 نفر به عنوان پاسخگويان تحقيق انتخاب گرديد. متغير وابسته? تحقيق تعدد زوجات بوده که سعي شد تا اثرات متغيرهاي مستقل (انواع سرمايه فرهنگي و رفاه اقتصادي ،مذهب و جنسيت) بر آن مورد سنجش قرار گيرد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روش آمار توصيفي و جداول مربوطه و نمودارهاي آن و براي آزمون فرضيات نيز از ضريب همبستگي پيرسون، ، رگرسيون و خي دو،کندال،تحليل واريانس و رگرسيون چندگانه استفاده کرده‌ايم. نتايج حاکي از آن است که سرمايه فرهنگي عينيت يافته داراي ارتباط معکوس معني‌دار با نگرش نسبت به تعدد زوجات است. يعني با افزايش سرمايه فرهنگي عينيت يافته، نمره نگرش نسبت به تعدد زوجات کاهش مي‌يابد. همچنين سرمايه فرهنگي نهادينه‌شده (شغل) داراي ارتباط مستقيم معني‌دار با نگرش نسبت به تعدد زوجات است. همچنين بين انواع سرمايه فرهنگي و نگرش نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد يعني هرچه سطح سرمايه فرهنگي افراد افزايش يابد نگرش آنان نسبت به تعدد زوجات منفي تر مي‌شود.
واژه‌هاي کليدي: سرمايه فرهنگي، تعدد زوجات ،چندهمسري

فصل اول
کليات تحقيق
1-1 مقدمه
مسئله تعدد زوجات يکي از مباحث بحث‌برانگيز اجتماعي کشور در سال‌هاي اخير است. توجه زياد افراد و نهادهاي حقوقي به اين مسئله اهميت اين موضوع را محرزتر مي‌نمايد. از مهم‌ترين مؤلفه‌هايي که موافقان و مخالفان اين پديده در مباحث خود مورد توجه قرار داده‌اند مي‌توان به اثرات مستقيم و غيرمستقيمي که چندهمسري بر نهاد خانواده مي‌گذارد اشاره داشت. با اين حال بايد به عواملي اشاره داشت که در طول زمان بر هر چه پيچيده شدن اين موضوع افزوده است، تغيير در شرايط اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي کشور در طول زمان و احکام و آياتي که درباره اين مسئله وجود دارد بر پيچيدگي اين موضوع افزوده‌اند؛ بنابراين در چنين شرايطي تنها پرداختن به مباحث نظري راه گشاي اين مسئله نمي‌تواند باشد. بلکه انجام پاره‌اي از تحقيقات ميداني را مي‌توان به عنوان راهکاري مکمل پيشنهاد داد.
با وجود اين که طبيعي‌ترين شکل زندگي زناشويي تک همسري است، اما برخي اشکال ديگر ازدواج از جمله چند شوهري و ازدواج اشتراکي در ميان برخي اقوام بدوي مانند اقوام ساکن تبت وجود داشته است؛ اما چند زني يا تعدد زوجات در اين ميان ظهور بيشتري داشته و تا حدودي دوام يافته است. رسم تعدد زوجات در اعصار پيش از اسلام هم در ميان ملت‌ها و هم در اديان مختلف وجود داشته است. بر اين اساس همچنان که برخي مستشرقان گفته‌اند اين تصور در اروپاي قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوري‌هاي اسلام و پيامبر اکرم است نادرست است؛ زيرا با نگاه به کتاب‌هاي آسماني گذشته مي‌توان نتيجه‌گيري کرد که اين پديده در اديان آسماني پيشين نيز امري معهود و مقبول بوده است.
در کشور ما تا حدود نيم‌قرن پيش پديده چندهمسري به عنوان پديده‌اي رايج به شمار مي‌رفته است اما امروزه با شأن و منزلتي که هر زني براي خود قائل است، کمتر مي‌توان مواردي را يافت که زنان يا دختران حاضر شوند زن دوم باشند.
بسياري از افراد به شدت مخالف پديده چندهمسري مردان بوده و آن را ناشي از ناديده گرفتن حقوق زنان مي‌دانند. عده‌اي نيز بر اين معتقدند که چندهمسري موجب تزلزل نظام خانواده مي‌شود؛ اما عده‌اي ديگر با اين استناد که اسلام آن را مجاز شمرده است با آن موافق بوده، آن را به عنوان راه‌حلي براي رفع بسياري از مشکلات اجتماعي توصيه مي‌کنند. پژوهش حاضر در نظر دارد تا تأثير سرمايه‌هاي فرهنگي افراد را بر نگرش آنان نسبت به مسئله تعدد زوجات مورد بررسي قرار دهد. در فصل اول اين رساله به کليات تحقيق اعم از بيان مسئله، اهميت و ضرورت، اهداف و فرضيه‌ها پرداخته‌ايم. فصل دوم شامل ادبيات تحقيق، پيشينه داخلي و خارجي تحقيق، مباني نظري و چارچوب تحقيق و ضرورت مطالعات جديد مي‌باشد. فصل سوم شامل روش‌شناسي تحقيق،اعم از جامعه آماري، حجم نمونه، روايي، پايايي،تعاريف عملياتي، قلمرو و محدوده مکاني تحقيق است و در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌ها و در فصل پنجم به نتيجه‌گيري و پيشنهادها و راهکارهاي پژوهش پرداخته‌ايم.
1-2 بيان مسئله
“کوچک‌ترين و درعين‌حال بنيادي‌ترين واحد اجتماعي خانواده است که يکي از کهن‌ترين و مهم‌ترين گروه‌هاي انساني است. قدمت تشکيل اين واحد به ساليان دور مي‌رسد يعني زماني که انسان همزيستي و در کنار هم بودن را آموخت، اولين اجتماع انساني را به وجود آورد. تمايل جنسي زن و مرد و محبت فطري پدر و مادر نسبت به فرزند موجب شد تا خانواده به عنوان واحدي طبيعي و محترم قلمداد شود. همان‌گونه که تشکيل اجتماع از ضرورت‌هاي طبيعت انساني و تأمين سعادت اوست، خانواده نيز به حکم نيازها و غرايز انساني ايجاد شده است.” (نجفي پازوکي65،1378) اين نهاد اجتماعي کارکردها و وظايف عمده‌اي دارد که يکي از اين وظايف تأمين و بقاي نسل و در نهايت دوام و قوام اجتماع است. در واقع اين وظيفه مهم با ازدواج که عامل پيدايي خانواده است انجام مي‌شود.
“هر تغييري در خانواده مصادف با تغييراتي در کارکرد خانواده است.به عبارتي رفتار اعضاي خانواده تابعي از رفتار ساير اعضا است و از آنجا که خانواده مايل به تعادل است هرگونه انحراف از قواعد اين نهاد توسط هر کدام از اعضا مقابله? ديگر اعضا را در پي خواهد داشت.” يکي از مواردي که مي‌تواند نوعي شوک در سيستم خانواده ايجاد کند ورود عضوي جديد به خانواده است چرا که تغيير به وجود آمده کل ساختار خانواده و عملکرد خانواده را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد.سپس مسئله سازگاري يا ناسازگاري اعضا مطرح مي‌شود.گذشته از تولد يا فرزندخواندگي ،غالباً اين عضو با ازدواج يکي از اعضاي خانواده به سيستم خانواده وارد مي‌شود.به ويژه ازدواج دوباره پدر و ورود عضو مادرخوانده به خانواده درحالي‌که پدر هنوز با همسر اول زندگي مي‌کند.”در خانواده‌هاي دو همسري ورود همسر و شايد فرزندان جديد در سيستم خانواده مي‌تواند تغييرات اجتماعي،اقتصادي،ارتباطي و … ايجاد کند .بنابراين تغيير در هر جز سيستم در کل سيستم اثر مي‌گذارد و آن را تغيير مي‌دهد.”(اعتمادي ،ابراهيمي،1389)
“موضوع چندهمسري که از مباحث اجتماعي بحث‌برانگيز به شمار مي‌رود و اشاره به نوعي رابطه تعريف‌شده اجتماعي دارد که در آن يک مرد يا يک زن رسماً و هم زمان با بيش از يک جنس مخالف ازدواج مي‌کند” (کوئن 1377،127). “البته حالتي از تعدد همسر که در آن يک زن بتواند هم‌زمان بيش از يک شوهر داشته باشد پديده‌اي نادر است و فقط در برخي از قبايل گزارش شده است. “(گيدنز415،1376) “به هر حال آن چه از چندهمسري به ذهن متبادر مي‌شود و شکل قانوني به خود گرفته است اين است که مردي بيش از يک زن داشته باشد.”(سجادي امين و کرمي86،1389)
همان طوري که مي‌دانيم در يک اجتماع آنچه که تعيين‌کننده رفتار انساني است فرهنگ و ارزش‌ها است که در اشکال متفاوتي مانند سنت، زبان، مذهب، هنر و… خود را آشکار مي‌کند و سازنده فضاي اجتماعي است که توسعه انساني در آن امکان‌پذير خواهد بود و در نهايت سرمايه اجتماعي‌اي به وجود خواهد آمد که اهميت آن در توسعه پايدار انساني کمتر از سرمايه فيزيکي و اقتصادي نيست.
امروزه تحولات صنعتي و پيشرفت گسترده فناوري جنبه‌هاي مختلف زندگي افراد را از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت تأثير قرار داده است و باعث شده است تا تغييرات عمده‌اي در سبک و شيوه زندگي مردم به وجود آيد. گسترش فراوان کارگاه‌هاي ارائه‌دهنده خدمات آموزش (مانند آموزشگاه‌هاي موسيقي، صنايع‌دستي، تئاتر، سينما و.) و کارگاه‌هاي کسب کار (مانند کافي نت ها، خريد فروش کامپيوتر و موبايل و…) در اين راستا قابل بررسي است. از سويي نبايد فراموش کرد که گسترش فناوري ارتباطات و اينترنت مانند (ارتباط با ديگران از طريق Email، چت، مطالعه اخبار و مطالب اينترنت و…) باعث شده تا سرمايه‌هاي فرهنگي افراد بالاتر رود. در پژوهش‌هايي که در ايران انجام گرديده سعي شده است تا عوامل مختلفي را که در پديده تعدد زوجات مؤثر بوده است را مورد بررسي قرار دهند؛ اما ما در اين پژوهش در تلاش هستيم تا ببينيم که گسترش سطح رفاه و بالا رفتن سرمايه‌هاي فرهنگي چه تأثيري مي‌تواند بر نگرش افراد نسبت به مسئله تعدد زوجات داشته باشد و اين که آيا اين عامل مي‌تواند بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات تأثير گذاشته و رفتار آن‌ها را نسبت به اين مسئله تحت کنترل قرار دهد.
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
اسلام که دين متعادل به شمار مي‌آيد تعدد زوجات را بنا بر مصالحي پذيرفته و براي آن شروطي قرار داده است؛ به عبارت ديگر اسلام تعدد زوجات را اختراع نکرد بلکه براي آن حدود و قيود قرارداد که اين خود به علل تاريخي که موجب به وجود آمدن اين سنت شده است برمي‌گردد.
“برخي تنها علت به وجود آمدن تعدد زوجات را در جوامع بشري زورگويي مردان به زنان مي‌دانند اما اين سخن پذيرفتني نيست زيرا منحصر کردن علت تعدد زوجات به زور و قدرت در توجيه و توضيح روابط خانوادگي درست نيست بلکه علت‌هاي ديگري مانند فزوني تعداد زنان بر مردان را به دلايل مختلف مي‌توان براي آن در نظر گرفت.” (رضاپوردميه1390،7)
گفتني است در اين پژوهش به دنبال يافتن اهميت اين موضوع هستيم که ببينيم چگونه سرمايه‌هاي فرهنگي مي‌تواند بر نگرش مثبت و منفي افراد نسبت به مسئله تعدد زوجات موثر باشد و از آن نتيجه واقع‌بينانه بگيريم. آنچه که در فرهنگ اسلامي درباره تعدد زوجات مي‌توان يافت اين است که با آن به صورت مطلق مخالفت يا موافقت نشده بلکه جز در موارد ضروري به آن سفارش نشده است؛ بنابراين آن چه مطلوب اسلام است تک همسري است.
در اين جا اين براي ما مهم است تا نقش و اهميت سرمايه‌هاي فرهنگي را در نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم که سرمايه‌هاي فرهنگي چگونه نگرش و رفتار و اعمال انسان را نسبت به مسئله تعدد زوجات کنترل و هدايت مي‌کنند و با اين هدايت نگرش افراد را در مورد اين مسئله تحت تأثير قرار مي‌دهند. همان‌گونه که مي‌دانيم بين ما انسان‌ها تفاوت‌هايي وجود دارد زيرا مانند هم فکر نمي‌کنيم، رفتار نمي‌کنيم و زندگي يکساني نداريم و همچنين نگاه ما نسبت به زندگي مشابه نيست زيرا در شرايط فرهنگي متفاوت زندگي مي‌کنيم و تحت تأثير عناصر فرهنگي و سرمايه‌هاي فرهنگي متفاوتي هستيم و در نتيجه داراي جهان‌بيني‌هاي متفاوتي مي‌باشيم؛ بنابراين تفاوت در رفتار انسان‌ها بر اساس تفاوت‌هايي است که در شرايط فرهنگي و سرمايه‌هاي فرهنگي آن‌ها وجود دارد که خود موجب به وجود آمدن تعاريف متفاوتي از زندگي براي افراد مي‌شود.
بنابراين در جامعه ايران که مسئله تعدد زوجات يک مسئله مهم و مورد جدال گروه‌هاي مختلف فکري، فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي است لازم است که زمينه‌هاي فرهنگي شکل‌گيري رويکردها و نگرش‌هاي مختلف نسبت به اين مسئله بررسي شود تا در برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي کلان کشور و همچنين برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي جامعه مورد استفاده و توجه قرار گيرد. يکي از مهم‌ترين زمينه‌هاي کاربرد يافته‌اي اين بررسي مي‌تواند برنامه‌ريزي و برنامه‌هاي وسايل ارتباط جمعي ديداري (سيما) و شنيداري (صدا) ايران و نيز ساير وسايل ارتباط جمعي و سياست‌هاي مرتبط با کتب درسي و… باشد.
1-4 سؤالات پژوهش
آيا بين سرمايه فرهنگي افراد و نگرش آن‌ها نسبت به مسئله تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد؟
آيا بين رفاه اقتصادي افراد و نگرش آن‌ها نسبت به مسئله تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد؟
آيا بين عقايد مذهبي افراد و نگرش آن‌ها نسبت به مسئله تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد؟
آيا بين تفاوت‌هاي جنسيتي و نگرش افراد نسبت به مسئله تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد؟
1-5 اهداف پژوهش
هدف‌هايي که پژوهش زير دنبال مي‌کند عبارت‌اند از:
1- هدف کلي
بررسي تأثير سرمايه‌هاي فرهنگي بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات.
2-هدف جزيي
بررسي تأثير سرمايه‌هاي فرهنگي تجسم‌يافته بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات
بررسي تأثير سرمايه‌هاي فرهنگي عينيت يافته بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات
بررسي تأثير سرمايه‌هاي فرهنگي نهادينه‌شده بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات
بررسي تأثير عقايد مذهبي بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات
بررسي تأثير تفاوت‌هاي جنسيتي بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات
بررسي تأثير رفاه اقتصادي بر نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات
1-6 فرضيات پژوهش
به نظر مي‌رسد بين سرمايه‌هاي فرهنگي و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين سرمايه‌هاي فرهنگي نهادينه‌شده و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين سرمايه‌هاي فرهنگي عينيت يافته و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين سرمايه‌هاي فرهنگي تجسم‌يافته و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين سن و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين جنس و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين وضعيت تأهل و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين تعداد همسر و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين تحصيلات و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
به نظر مي‌رسد بين رفاه اقتصادي و نگرش افراد نسبت به تعدد زوجات رابطه معناداري وجود دارد.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
و
پيشينه تحقيق
2-1پيشينه تحقيق
مقدمه
يکي از قسمت‌هاي مهم تحقيق علمي، مطالعه تحقيقات پيشين است که به محقق مي‌کند بينش وسيع‌تري نسبت به موضوع مورد نظر خود به دست آورد.
“هيچ تحقيقي در خلاء صورت نمي‌گيرد، بنابراين به طور طبيعي، هر پژوهش در تداوم پژوهش‌هاي پيشين به انجام مي‌رسد، زيرا هم از دوباره‌کاري در آن اجتناب مي‌شود و هم از داده‌هاي تحقيقات پيشين برخوردار مي‌گردد. ارتقاء دانش نيز به همين تداوم وابسته است. هر پژوهش بايد متکي به دستاورد پيشين باشد، درحالي‌که خود، هم سخني تازه دارد و هم روش‌هاي دقيق‌تر را در شناخت پديده به کار مي‌گيرد. بنابراين در هر تحقيقي بايد از تحقيقات پيشين در زمينه مورد نظر يادکرد و سپس تحقيق خود را در تداوم منطقي آن جاي داد “(ساروخاني146،1375).
2-1-1 پژوهش‌هاي انجام‌شده در داخل کشور
پژوهش‌هاي انجام‌شده در زمينه سرمايه فرهنگي
* پژوهشي توسط خانم برين(1391)با عنوان “بررسي تأثير سرمايه فرهنگي و عادت واره بر طلاق عاطفي “صورت گرفته شده است.که هدف اين پژوهش بررسي تأثير انواع سرمايه فرهنگي و عادت واره ها بر طلاق عاطفي هست در اين پژوهش از روش پيمايشي از نوع تبييني استفاده شده است. ابزار اندازه‌گيري پرسشنامه محقق ساخته مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش زنان متأهل 25تا 70سال مي‌باشند که به مراکز مشاوره در منطقه سه تهران مراجعه کرده بودند. با استفاده از شيوه نمونه‌گيري تصادفي ساده، حجم نمونه برابر با 230 نفر به عنوان پاسخگويان تحقيق انتخاب شدند. متغير وابسته? تحقيق ميزان طلاق عاطفي بوده که سعي گرديده تا اثرات متغيرهاي مستقل (انواع سرمايه فرهنگي و عادت واره) بر طلاق عاطفي مورد سنجش قرار گيرد نتايج اين پژوهش حاکي از آن بود که درصد بالايي از اعضاي نمونه با سطح بالايي از طلاق عاطفي مواجه بودند.همچنين وجود تأثير عادت واره ها بر طلاق عاطفي مورد تأييد قرارگرفته شد که در بين مؤلفه‌هاي عادت واره ها بالاترين تأثير بر طلاق عاطفي را مؤلفه ارتباطات اجتماعي داشته است. اما طبق يافته‌هاي پژوهش تأثير انواع سرمايه‌هاي فرهنگي(تجسم‌يافته، عينيت يافته، نهادينه‌شده) بر طلاق عاطفي معنادار نبودند.(برين،1391)
* پژوهشي توسط خانم رضايي (1391)با عنوان “بررسي تأثير سرمايه اقتصادي و فرهنگي زنان بر نوع روابط آنهاباهمسرانشان در خانواده”(مطالعه موردي زنان متأهل ساکن در شهرري استان تهران در سال 1390) صورت گرفته شده است. هدف اين مطالعه بررسي تأثير سرمايه فرهنگي و اقتصادي زنان بر نوع روابط آن‌ها با همسرانشان در خانواده است. داده‌ها با تکنيک پيمايش و روش نمونه‌گيري خوشه‌اي با حجم نمونه 225 نفر جمع‌آوري شده است. نتايج نشان‌دهنده اين واقعيت است که سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي رابطه مثبت و معناداري با نوع روابط همسران در خانواده داشته است.همچنين متغيرهاي سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگي به عنوان عوامل موثر بر نوع روابط همسران، در کنار هم در مدل رگرسيون 67 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين کردند.(رضايي ،1391)
* پژوهشي توسط خانم توسلي و ديگران(1390) با عنوان “بررسي جامعه‌شناختي تأثير سرمايه فرهنگي زنان بر انواع خشونت عليه زنان” صورت گرفته شد که هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثير سرمايه فرهنگي و اقتصادي بر انواع خشونت عليه زنان در ميان زنان مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده در شهر تهران است. سعي شده تا به اين سؤال پاسخ داده شود که آيا با گسترش سطح رفاه و بالا رفتن سرمايه فرهنگي مردم ميزان خشونتي که بر زنان اعمال مي‌شد تغيير کرده است يا خير؟به منظور انجام اين کار، از نظريه سرمايه فرهنگي بورديو استفاده شد. در اين پژوهش، نمونه‌ها از طريق نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي ساده انتخاب‌شده‌اند. که تعداد 202 نفر از زنان متأهل که حداقل يک سال از مدت ازدواج آنان گذشته بود انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي در قالب جداول توزيع فراواني و آمار استنباطي با استفاده ضرايب همبستگي، رگرسيون چند مرحله و تجزيه و تحليل مسير انجام شد.. نتايج به دست آمده،نشان‌دهنده رابطه معني‌دار بين سرمايه فرهنگي و انواع خشونت (رواني، اجتماعي، اقتصادي و فيزيکي) بود . يعني هرچه سرمايه فرهنگي بيشتر است، خشونت کمتر خواهد بود. و هرچه سرمايه فرهنگي تجسم‌يافته در بين زنان افزايش يابد خشونت (رواني ،اجتماعي ، اقتصادي و فيزيکي )کاهش مي‌يابد.همچنين ارتباط معني‌دار بين سرمايه فرهنگي عينيت يافته و انواع خشونت( رواني، اجتماعي، اقتصادي و فيزيکي )وجود دارد.يعني با افزايش سرمايه فرهنگي ميزان انواع خشونت کاهش مي‌يافت.ولي بين سرمايه فرهنگي نهادينه‌شده و خشونت رواني رابطه معناداري وجود نداشت.(توسلي،1390).
* پژوهشي توسط آقاي حسيني و ديگران (1389)با عنوان “بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ساختار خانواده” صورت گرفته شده است.نويسنده در اين پژوهش به اهميت خانواده به عنوان ستون جامعه اشاره مي‌کند .هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه سرمايه فرهنگي با ساختار خانواده در منطقه 3 تهران و شهرستان طبس مي‌باشد.اين پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گيري به شکل تصادفي ساده انجام شده است.ابزار پژوهش در اين مطالعه پرسشنامه مي‌باشد.يافته‌هاي پژوهش حاکي از اين بود که بين مصرف فرهنگي پاسخگويان با تفکيک نقش در خانواده آن‌ها رابطه معناداري وجود دارد.اما ميزان مصرف فرهنگي خانواده‌هاي مورد مطالعه تأثيري بر ميزان توزيع قدرت نداشت.(حسيني و ديگران،1389)
* پژوهشي توسط خانم‌ها آراسته، موسوي و سفيري (1389)با عنوان “تبيين رابطه ميزان سرمايه فرهنگي زنان شاغل با نوع رابطه همسران در خانواده” صورت گرفته است که هدف اين مقاله تبيين رابطه ميزان سرمايه فرهنگي زنان با نوع روابط همسران در خانواده است .در اين پژوهش پس از تحليل نظريات و مطالعات انجام‌شده در اين زمينه به منظور تبيين مسئله نوع روابط همسران در خانواده به لحاظ دموکراتيک بودن از تئوري منابع و نظريه مبادله استفاده شده بود.سرمايه فرهنگي با استفاده از نظريه بورديو از 3 بخش سرمايه تجسم‌يافته ،عينيت يافته و نهادينه‌شده تشکيل مي‌شود و شامل دانش‌ها ،مهارت‌ها و هنرهايي است که افراد آن را از طريق آموزش و زمينه فرهنگي به دست مي‌آورند همچنين مالکيت ميراث فرهنگي و سهولت دسترسي به آن‌ها و داشتن مدرک تحصيلي نيز هست.روش اين پژوهش پيمايشي و گردآوري اطلاعات با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي از ميان 324 زن متأهل و تکنيک پرسشنامه انجام شد.پردازش داده‌ها به دو روش دو متغيره و چند متغيره انجام مي‌شود و يافته‌ها نشان مي‌دهد که با بالا رفتن سرمايه فرهنگي زنان،روابط آن‌ها با همسر دموکراتيک تر مي‌شود.از ميان متغيرهاي زمينه‌اي ميان پايگاه اجتماعي-اقتصادي زنان،ميزان درآمد شوهر و منزلت شغلي شوهر با نوع روابط همسران رابطه معناداري وجود دارد.( آراسته ،1389).
* پژوهشي توسط آقاي دهقاني (1385)با عنوان “بررسي تأثير سرمايه (اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي )بر خشونت شوهران عليه زنان در خانواده” صورت گرفته شده است.در اين پژوهش نويسنده يکي از آفت‌هاي نهاد خانواده را خشونت شوهران عليه زنان معرفي کرده است.پژوهشگر با استفاده از نظريه سرمايه فرهنگي بورديو به بررسي تأثير عامل سرمايه فرهنگي بر خشونت عليه زنان پرداخته است.داده‌هاي اين پژوهش از مناطق مختلف شهرستان کهکيلويه جمع‌آوري شده است که حجم نمونه آن شامل 306 نفر از زنان متأهل اين شهرستان است.نتايج اين پژوهش مبين اين واقعيت است که از عوامل موثر بر خشونت شوهران عليه زنان ،مشارکت علمي زوجين بيش‌ترين و درآمد شوهر کمترين تأثير را داشته است.(دهقاني،1385)
* پژوهشي توسط آقاي منادي (1383) با عنوان “تأثير تصورات و تعاريف مشابه زوجين در رضايت از زندگي زناشويي از ديدگاه زنان “صورت گرفته شد.نتيجه اين پژوهش حاکي از اين است که سرمايه‌هاي فرهنگي زوجين، تعيين‌کننده اصلي تصورات و تعاريف آن‌ها از زندگي مشترکشان مي‌باشد و به بياني سرمايه‌هاي فرهنگي زوجين تعيين‌کننده شکل و محتواي افکار و رفتارهاي آن‌ها است ، که اين محتوا را مي‌توان در زمان‌ها يا فضاهاي فرهنگي روزمره زوجين و يا مشغوليات آن‌ها مشاهده کرد . بنابراين مشابهت تصورات و تعاريف، رفتارها و مشغوليات مشابهي را در زندگي مشترک براي زوجين فراهم مي‌کند و باعث ايجاد گفت‌وگو بين زوجين مي‌شود ، به دنبال اين تشابهات و ايجاد گفت و گو نيز، غالباً کيفيت روابط زناشويي و رضايت از زندگي ، به ويژه از ديدگاه زنان بهتر خواهد شد.(منادي،1383)
پژوهش‌هاي انجام‌شده در زمينه تعدد زوجات
* پژوهشي توسط آقاي رضا پور دميه(1390)با عنوان “بررسي عوامل موثر بر چندهمسري و اثرات آنان بر تعداد فرزندان در بخش باشت از توابع شهرستان گچساران” صورت گرفته شده است که هدف از اين پژوهش بررسي برخي از عوامل موثر بر چندهمسري و همچنين اثرات آن بر تعداد فرزندان بوده است.ابتدا به بررسي کلياتي در مورد پديده چندهمسري و اهميت اين موضوع پرداخته شده است.در اين پژوهش از ديدگاه‌هاي کارکردگرايي ،ساخت‌گرايي و… استفاده شده است.واحد مشاهده در اين تحقيق مردان متأهل در بخش باشت از توابع شهرستان گچساران مي‌باشند.که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 236 نفر انتخاب شده بود که با توجه به جمعيت تقريبي هر گروه بين آنان تقسيم گرديد و از روش نمونه‌گيري سهميه‌اي و تصادفي استفاده شد.بر اساس نتيجه تحقيق از نه فرضيه تدوين‌شده که شامل ميزان تحصيلات شوهر ،ميزان تحصيلات زن اول،وضعيت اشتغال زن اول،اختلافات خانوادگي و متغيرهاي شهري يا روستايي بودن شوهر با چندهمسري رابطه معناداري وجود داشت و همچنين بين تعداد فرزندان و تعداد همسران رابطه معناداري به دست آمده بود ولي بين وضعيت اقتصادي شوهر ،نازايي زن اول و ترجيح جنسي فرزند پسر با چندهمسري رابطه معناداري به دست نيامد.(رضاپور دميه،1390)


دیدگاهتان را بنویسید