فصل اول
کليات پژوهش

1-1 مقدمه
موسسات و بنگاههاي اقتصادي به ويژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامه حيات و فعاليتهاي توليدي خود و همچنين توسعه ي فعاليت ها، به سرمايه هاي کلان نياز دارند. همچنين، اين بنگاه هاي اقتصادي براي تامين سرمايه ي مورد نياز خود وابستگي شديدي به بازارهاي مالي دارند. نقش اين بازار ها در اختيار گذاشتن سرمايه هاي لازم براي موسسات و شرکتهاست. يکي از نکات اساسي مورد توجه مديران مالي بنگاههاي اقتصادي، روش ها و ميزان تامين مالي است.
اهداف مديريت مالي حداکثر نمودن ثروت سهامداران است به اين منظور هدف مديريت مالي يافتن راه هاي تامين منابع مالي براي رسيدن به اين هدف است. که مي توانند با توجه به شرايط خود روش هاي مختلف تامين مالي را بکار ببرند، در اين تحقيق الگوهاي تامين مالي شرکت هاي نپذيرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بررسي مي شود تا با اولويت بندي روش هاي تامين مالي، عوامل تاثيرگذار بر انتخاب روش هاي تامين مالي شناخته شود.
وظايف اصلي مديريت مالي، تصميم گيري در ارتباط با تامين مالي، سرمايه گذاري و تقسيم سود است، سهامداران با مسئله اي که روبرو مي شوند، اين است که در راستاي حداکثر رساندن ثروت خود چقدر از سود را تقسيم کنند و چقدر را بصورت عدم تقسيم سود در شرکت سرمايه گذاري کنند هر يک از اين تصميمات در رابطه ي با هدف شرکت است و تصميم گيري در زمينه ترکيب مطلوب اين سه مورد، حداکثر کننده ارزش شرکت براي سهامداران است، بنابراين شناسايي اولويت روش هاي تامين مالي و عوامل تاثيرگذار برآنها و انتخاب روش هاي مناب در راستاي به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از اهميت زيادي برخوردار است.
تاکيد مديريت مالي روي تصميمات و اقداماتي است که بر روي ارزش شرکت تاثير مي گذارد و نيز توجه کامل آن به اين امر معطوف است که چگونه مي توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، براي تعيين اينکه مديران تاچه اندازه در حداکثر سازي ثروت سهامداران، موفق عمل کرده اند، شاخصهاي متعددي به کار مي گيرند. اهداف اين پژوهش عبارتند از: رابطه بين شيوه هاي تامين مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسي سود سهام آنها مي باشد.
بنابراين مدير مي تواند از طريق تعيين سود هر سهم فعلي و آينده، زمانبندي مدت و ريسک سودآوري، خطي و مشي تقسيم سود و انتخاب شيوه تامين مالي بر ثروت سهامداران اثر بگذارد( مدرس ، 1378، 5 ، 6).
تحصيل بهينه منابع منجر به موفقيت شرکت ها در بازار شده و شرکت ها از اين طريق مي توانند فرصت هاي بازار را با موفقيت دنبال کنند و از مزاياي فعاليت در بازار بهره مند شوند ( ون آئوکين، 3: 2005).
1-2 بيان مسئله
تامين منابع مالي از جمله مهمترين در مديريت مالي بوده و از دغدغه ها و وظايف مالي بشمار مي رود. شرکت ها با استفاده از روش هاي مختلف مي توانند تامين مالي کنند. آگاهي مديران مالي از انواع روش ها و ابزارهاي تامين مالي و اثرات آن بر شرکت ها موجب مي گردد که تداوم فعاليت شرکت ها امکان پذير و ساختار مالي آنها کمتر آسيب پذير و جريان عمليات تسهيل گردد. داشتن درک درستي از تاثيرات و ارتباطات تامين مالي وعملکرد عملياتي، مديران را در تصميم گيري هاي استراتژيکي و اساسي شرکت ياري داده و اطلاعات مناسبي را براي علاقه مندان به سرمايه گذاري در اين شرکت ها فراهم مي سازد. مدير مالي وظايفي دارد که بتواند به اهداف مزبور دسترسي پيدا کند.
الف- سرمايه گذاري و يا مديريت بر مصارف: براي مديريت بر مصارف، وظايف متعددي مطرح مي شود که اهم آنها عبارتند از: از اداره نقدينگي، مديريت بردارايي هاي جاري و مديريت برسرمايه گذاري ها.
ب- تامين منابع مالي: در راستاي تامين مالي نيز وظيفه مدير مالي اين است که اولا ميزان و درصد هر يک از منابع مالي را تعيين و سپس نسبت به مديريت تامين آنها به گونه اي عمل کند که نتيجه آن ايجاد حداکثر براي سهامداران باشد( تهراني،10 ،1385).
يکي ازمهم ترين تصميمات مالي که در هر سازماني گرفته مي شود تامين مالي شرکت مي باشد، تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سودآور در صحنه ي رشد شرکت نقش بسيار مهمي ايفا مي کند توانايي شرکت در مشخص کردن منابع مالي اعم از داخلي يا خارجي براي تهيه ي سرمايه به منظور سرمايه گذاري و تهيه برنامه هاي مالي مناسب از عوامل رشد و پيشرفت شرکت ها به حساب مي آيد.
تاکيد مديريت مالي روي تصميمات و اقداماتي است که بر روي ارزش شرکت تاثير مي گذارد و نيز توجه کامل آن به اين امر معطوف است که چگونه مي توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، براي تعيين اينکه مديران تا چه اندازه در حداکثر سازي ثروت سهامداران ، موفق عمل کرده اند، شاخصهاي متعددي به کار مي گيرند. اهداف اين پژوهش عبارتند از: بررسي رابطه بين شيوه هاي تامين مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسي سود سهام آن مي باشد.
در تصميم گيري هاي مربوط به سرمايه گذاري اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، نياز به منابع اصلي است. تصميمات تامين مالي اصلي ترين حوزه ي تصميم گيري مديران و يک مرحله ي مهم در رشد شرکت ها بشمار مي رود، يکي از مهم ترين مسايل شرکتهايي که رشد از چرخه ي حيات خود را سپري مي کنند، روش هاي تامين مالي است.
نياز به تامين مالي از آنجا ناشي مي شود که اولا ارزش سرمايه ي شرکت ها به خاطر عوامل بيروني چون نرخ ارز،تورم، نرخ بهره ي بانکي تقليل مي يابد و ثانيا سازکارهاي عملياتي شرکت ها موجب مي گردد که براي خريد دارايي هاي جديد، افزايش ظرفيت کارخانه ، استخدام نيروي جديد و خريد مواد اوليه نياز به وجوه مالي در قالب منابع مالي مطرح مي شود ( عبادي دولت آبادي، 1382 ، 2).
نتايج تحقيق صورت گرفته نشان مي دهد، عملکرد عملياتي شرکت ها به طور سيستماتيک به استفاده و نوع تامين مالي برون سازماني شرکت مرتبط است، به طوري که پس از تامين مالي، عملکرد عملياتي شرکت تحت تاثير اين فعاليت ها قرار گرفته و کاهش در عملکرد را نشان مي دهد. همچنين نوع تامين مالي برون سازماني (از طريق سرمايه و يا از طريق بدهي) تاثيرات متفاوتي برعملکرد عملياتي شرکت ها دارد. به طوري که تامين مالي سرمايه اي رابطه ي قوي تري با تغييرات عملکرد عملياتي شرکت نسبت به ديگر منابع مالي از قبيل بدهي هاي بلند مدت دارد. حتي اين ارتباط در ميان بدهي ها، در بدهي هاي قابل تبديل به سهام قوي تر از بدهي هاي بلند مدت مي باشد( گاوين جون، 2005).
متداول ترين شيوه هاي تامين مالي داخلي ، نگهداري سود سهام است. يعني اينکه بخشي از سود سال بين سهامداران تقسيم و بخش ديگر به عنوان سود تقسيم نشده در واحد انتفاعي باقي بماند( نيکو مرام و همکاران، 1381 ، 248).
مهم ترين شيوه هاي تامين مالي، استفاده از منابع خارجي واحد انتفاعي است.روشهاي متداول تامين مالي واحد انتفاعي عبارت است از افزايش سرمايه از طريق صدور سهام، دريافت وام و تسهيلات اعتباري کوتاه مدت و بلند مدت ( استقراض) است( نيکو مرام و همکاران، 1381 ، 251).
انتخاب بهترين گزينه ي تامين مالي حتما بايد با مدنظرگرفتن مخارج تامين مالي صورت گيرد، که در ادبيات مالي از آن تحت عنوان هزينه سرمايه ياد مي شود( نوروش، عبادي، 3، 1384).
قطعا شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزار مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميم هاي صحيح تر و کسب منافع بيشتر ياري خواهد نمود.
ارزيابي عملکرد از منظر اقتصادي و مالي از مسائل مهم در فرايند اداره بنگاه هاي اقتصادي و تصميم گيري مالي محسوب مي شود. ارزيابي منطقي عملکرد به شناخت و تبيين و بکارگيري شاخص هاي مالي و غيرمالي بستگي دارد، ازجمله شاخص هاي مالي ميزان سودآوري يا سود سهام است ( رهنماي روي پشتي، 160 ، 1386).
مديريت مالي با تصميم گيري درباره بدهي ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالي را تامين مي کند و با تصميم گيري درباره ي دارايي هاي جاري، بلند مدت و سرمايه گذاري ها ، آنها را به کار مي برد. بديهي است روش هاي به کار گرفته شده در شرکت ها و صنايع مختلف، تاثيرهاي قابل توجهي به ساختار د ارايي ها و نيز هزينه هاي مالي و درنتيجه بر سود و زيان آنها دارد.
بررسي هاي اوليه نشان مي دهد که تاکنون در ايران تحقيقات انجام شده عمدتا در خصوص بررسي روشهاي تامين مالي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تحقيقي در اين صورت نگرفته است که مديران مالي در صنايع مختلف از چه روشهايي براي تامين منابع مالي مورد نياز خود و همچنين تاثير اين منابع بر ميزان سودآوري اين صنايع استفاده مي کنند.
يافته هاي برخي ديگر از تحقيقات قبلي در زمينه تامين مالي، نشان مي دهد که با زده سهام به طور با اهميتي تحت تاثير فعاليت هاي تامين مالي برون سازماني شرکت قرار مي گيرد. براين اساس در شرکت هاي تامين مالي کننده، معمولا پايين تر بودن بازده، با معاملات تامين مالي، از قبيل انتشار سهام براي اولين بار يا انتشار مجدد سهام سرمايه، انتشار اوراق ترکيبي مانند بدهي هاي قابل تبديل( به سهام) و بدهي هاي بلند مدت، که وجوه شرکت را افزايش مي دهند، مرتبط باشند.
در اين پژوهش نيز سعي شده باتوجه به شرايط موجود در بازار سرمايه ايران و با استفاده از اطلاعات موجود در صورت هاي مالي هم چون سود و زيان و ترازنامه، تاثير شيوه هاي تامين مالي بر سود سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسي گردد.
يکي ديگر از مهمترين شيوه هاي تامين مالي، استفاده از منابع خارجي واحد انتفاعي است. روش هاي متداول تامين مالي خارج واحد انتفاعي عبارت است از افزايش سرمايه از طريق صدور سهام، دريافت وام و تسهيلات اعتباري کوتاه مدت و بلند مدت( استقراض) است ( نيکومرام و همکاران، 1381 ، 251).
انتخاب بهترين گزينه ي تامين مالي حتما بايد با مد نظر گرفتن مخارج تامين مالي صورت گيرد، که در ادبيات مالي از آن تحت عنوان هزينه سرمايه ياد مي شود ( نوروش و عبادي، 3، 1384). قطعات شناسايي راه هاي مختلف تامين مالي و بهره گيري از ابزار مناسب مالي، مديريت را در اتخاذ تصميم هاي صحيح تر و کسب منافع بيشتر ياري خواهد نمود.
ارزيابي عملکرد از منظر اقتصادي و مالي از مسائل مهم در فرايند اداره بنگاه هاي اقتصادي و تصميم گيري مالي محسوب مي شود. ارزيابي منطقي عملکرد به شناخت و تبيين و بکارگيري شاخص هاي مالي وغير مالي بستگي دارد، ازجمله شاخص هاي مالي ميزان سودآوري يا سود سهام است. ( رهنماي رود پشتي، 160 ، 1386).

1-3 سوال آغازين پژوهش
سوال آغازي پژوهش حاضر عبارت است از :
بين شيوه تامين مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ميزان سود آوري آنها چه رابطه اي وجود دارد؟
1-3-1 پرسش هاي فرعي پژوهش
1- آيا بين اعتبارات بانکي و تجاري به عنوان عامل تامين مالي بلند مدت بر سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران رابطه معناداري وجود دارد؟
2- آيا بين اعتبارات کوتاه مدت با ميزان سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد؟
3- آيا بين سود انباشته با ميزان سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد؟
1-4 اهميت و ضرورت انتخاب موضوع پژوهش
امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهاي پيشرفته به عنوان شاخصي جهت ارزيابي سياست ها و تغييرات مالي، اقتصادي و بازرگاني اين گونه کشورها مورد استفاده قرار مي گيرد، تداوم بورس اوراق بهادار هر کشوري به منزله ي تداوم مراحل رشد و تکامل اقتصادي بشمار مي ايد. بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادي محسوب مي شود که امکانات مالي از طريق آن گشته و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادي کشورها مورد استفاده قرار مي گيرد با رونق فعاليت بورس اوراق بهادار و افزايش سرمايه گذاري عموم در بخش هاي توليدي ضمن اينکه شرايط لازم براي افزايش اشتغال و توليد فراهم مي شود، قدرت مالي شرکت ها نيز افزايش يافته و با انجام سرمايه گذاري هاي جديد و فعال شدن پروژه هاي بلند مدت، ميزان سودآوري شرکت ها و سرمايه گذاران افزايش مي يابد.
تکيه ي بيش از حد شرکت ها به افزايش سرمايه و استفاده نامناسب از آن و عدم بهره گيري از ابزارهاي ديگر مالي در جهت تامين منابع مالي و مشکلات فراواني در جهت ساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس را فراهم مي آورد و به دنبال آن قدرت سودآوري شرکت ها کاهش يافته و سرمايه موجود بورس به طرف فعاليت هاي اقتصادي ديگر سوق پيدا مي کند( شاکري طاهري، 15، 1383).
آگاهي از منابع مختلف تامين مالي در مديريت مالي از چنان اهميتي برخوردار شده است که بدون توجه به آن، سياست ها و برنامه هاي تامين مالي کارآمد و اثربخش نخواهد بود. بنابراين ضرورت دارد تا مديران مالي نسبت به اين موضوع آگاهي يابند و براساس آن برنامه ريزي مالي مناسبي را طرح ريزي کنند( نيکومرام و ديگران، 1381، 107).
1-5 اهداف پژوهش
1-5-1 اهداف کلي
هدف کلي از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين شيوه هاي تامين مالي و ميزان سودآوري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1386 الي 1389 مي باشد.
در صورت وجود رابطه معني دار بين روشهاي تامين مالي با شاخصهاي سودآوري مديران بايد در انتخاب منابع تامين مالي تاثير ان را بر شاخصهاي فوق در شرکت مورد نظر در نظر بگيرند و در صورت عدم وجود همبستگي محدوديتي در انتخاب روشهاي تامين مالي وجود نخواهد داشت.
1-5-2 اهداف فرعي
در راستاي تحقيق هدف اصلي سعي براين خواهد بود که اهداف فرعي زير نيز تحقق يابد:
– بررسي رابطه اعتبارات بانکي و تجاري به عنوان عامل تامين مالي بلند مدت بر سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران.
– بررسي رابطه بين اعتبارات کوتاه مدت با ميزان سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
– بررسي رابطه بين سود انباشته با ميزان سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-6 مدل مفهومي پژوهش
نمودار 1-1 مدل مفهومي تحقيق

در مدل فوق به دليل اينکه موارد اعتباري اسنادي، حد اعتباري، تضمين قراردادن حسابهاي دريافتني و تضمين قراردادن موجودي ها تماما جز تامين مالي کوتاه مدت هستند مجموعه اين موارد را به عنوان تامين مالي کوتاه مدت عنوان کرديم.
1-7 فرضيه هاي پژوهش
1-7-1 فرضيه اصلي
بين شيوه هاي تامين مالي و ميزان سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس ارتباط معناداري وجود دارد.
1-7-2 فرضيه فرعي
1- بين سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامين مالي از طريق منابع داخلي ( سود انباشته) رابطه معناداري وجود دارد.
2- بين سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تامين مالي از طريق استقراض ( وام بلند مدت) رابطه معناداري وجود دارد.
3- بين سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وتامين مالي کوتاه مدت رابطه معناداري وجود دارد.

1-8 روش پژوهش
دستيابي به هدف هاي علم يا شناخت علمي ميسّر نخواهد بود، مگر زماني که با روش شناسي1 درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر پژوهش از حيث روش است که اعتبار مي يابد نه موضوع پژوهش (خاکي، 1388، 155).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اين پژوهش به لحاظ ماهيت موضووع و روش از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي بوده و به تشريع رابطه ميان متغيرهاي مالي و اقتصادي با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون مي پردازد و از نظر هدف کاربردي مي باشد.
1-8-1 جامعه آماري و ويژگي هاي آن
با توجه به موضوع پژوهش، جامع آماري اين پژوهش از بين کليه شرکت هاي پذيرفته شده انتخاب گرديد که داراي ويژگي هاي ذيل باشند.
الف- در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
ب- پايان سال مالي آن ها، 29 اسفند هر سال باشد.
ج- سابقه عضويت آن در بورس از سال 1384 باشد.
با توجه به معيارهاي گفته شده شرکت صنايع عضو بورس اوراق بهادار با توجه به ويژگي هايي که در فصل سوم ذکر خواهد شد ، تعداد 50 شرکت که داراي اين ويژگي ها بودند به عنوان نمونه آماري اين پژوهش انتخاب شدند.
1-8-2روش گردآوري اطلاعات
با مراجعه به سايت بورس اوراق بهادار تهران جهت دستيابي به اطلاعات مالي شرکت هاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
1-8-3 روش تجزيه و تحليل داده ها
در اين پژوهش ابتدا با استفاده از روش آمار توصيفي به تجريه و تحيلي داده ها مي پردازيم و سپس براي آزمون فرضيه ها از تحليل رگرسيون و همبستگي استفاده مي شود، بدان معنا که اطلاعات مورد نياز براي انجام آزمون با استفاده از نرم آماري SPSS نسخه 16 پردازش مي شود، با توجه به اين که متغيرهاي مورد بحث ما از نوع فاصله اي مي باشند براي تحليل فرضيه هاي فرعي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و براي تحليل فرضيه اصلي پژوهش از رگرسيون استفاده مي شود.
1-9 قلمرو پژوهش
1-9-1 قلمرو مکاني پژوهش
قلمرو مکاني پژوهش حاضر تمام شرکت هايي که در بورس اوراق بهادار فعاليت دارند و همچنين دربازه زماني 89-86 در بورس فعال بوده اند را شامل مي شود.
1-9-2 قلمرو زماني پژوهش
از لحاظ قلمرو زماني اين پژوهش مربوط به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس اطلاعات بازه زماني 1386 الي 1389 بوده که اين پژوهش در سال 1392 شکل گرفته است.
1-9-3 قلمرو موضوعي پژوهش
قلمرو موضوعي اين پژوهش عبارت از ” بررسي تاثير شيوه هاي تامين مالي در ميزان سودآوري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” مي باشد.

1-10 شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در اين پژوهش
تامين مالي2: تحصيل وجوه لازم براي بودجه سرمايه اي، تامين مالي به اشکال مختلف صورت مي گيرد که عبارتند از استقراض، صدور سهام و انباشته کردن سود شرکت.
فعاليت هاي تامين مالي، تلاشي در جهت تغيير در ميزان يا ترکيب ساختار سرمايه مانند افزايش سرمايه نقدي، فروش اوراق مشارکت، دريافت تسهيلات کوتاه مدت و بلند مدت ( تهراني، 1385 ، 41).
بورس اوراق بهادار: بورس اوراق بهادار به معني يک بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن خريد و فروش سهام شرکت ها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات معتبر خصوصي تحت قوانين و ضوابط خاصي انجام مي شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمايت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه هاي راکد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است. ( دواني، 1375 ، 9).
استقراض3
انعقاد قرارداد با بانک ها و موسسات مالي براي اخذ وجوه مورد نياز و استفاده از آن براي تامين وجود مورد نياز شرکت.
1-11 تعريف مفهومي متغيرهاي پژوهش
1-11-1 متغيرهاي مستقل پژوهش
الف- سود انباشته4
سود انباشته هميشه يکي از منابع مهم تامين مالي بلند مدت براي شرکتها بوده است. از آنجا که سود سالانه شرکت به دو بخش تقسيم مي شود، يعني بخشي از آن به عنوان سود به صاحبان سهام داده مي شود و بخشي از آن به حساب سود انباشته منظور مي گردد، هيئت مديره مي تواند سياستهاي مربوط به تقسيم سود را به عنوان يک راهنما مورد استفاده قرار دهد.
ب- وام بلند مدت5
وامهاي بلندمدت يک نوع بدهي بلندمدت مي باشد که معمولا در مدت بيشتر از يک سال و کمتر از ده سال قابل بازپرداخت هستند و براي تحصيل مالي دارائي هاي ثابت و حاشيه سرمايه در گردش به کارگرفته مي شود و معمولا از بانک ها و موسسات مالي دريافت مي گردند. برنامه هاي مالي بلند مدت، شامل مبلغ پيش بيني شده جهت سرمايه گذاري در دارايي هاي ثابت، فعاليت هاي تحقيق و توسعه، ساختار سرمايه و فعاليت هاي بازاريابي است.
ج- وام هاي کوتاه مدت:6
تامين مالي کوتاه مدت:
تامين مالي کوتاه مدت براي پشتيباني سرمايه گذاري موقت در دارايي هاي جاري مورد استفاده قرار مي گيرد و سررسيد آنها کمتر از يک سال مي باشد.
همچنين متغيرهاي وابسته شامل
سودخالص پس از کسر ماليات
سودي که بين سهامداران شرکت توزيع مي شود سود سهام ناميده مي شود سود سهام به صورت نقدي، سهمي و يا دارايي غيرنقدي است و با توجه به قوانين تجاري هر کشور مي تواند علاوه بر سود سال جاري، حداکثر تا حد کل سود انباشته و حتي صرف سهام و اندوخته ها ( به استثناي اندوخته قانوني) باشد ( مدرس و عبدالله زاده، 1378، 173).

1-11-2 تعريف عملياتي متغيرهاي پژوهش
الف- سود انباشته
بخشي از سود سالانه کسب شده شرکت را که به صورت سود سهام بين سهامداران تقسيم نمي شود و به صورت سود انباشته براي تامين مالي پروژه ها و سرمايه گذاريهاي آينده شرکت نگهداري مي شود را سود انباشته گويند.
ب- وام بلندمدت
وامهاي بلند مدت که به آن تامين مالي مدت د ار نيز گفته مي شود معرف معيني از تامين مالي بدهي است که معمولا در مدت بيشتر از يک سال و کمتر از ده سال قابل بازپرداخت هستند و براي تحصيل مالي دارائي هاي ثابت و حاشيه سرمايه در گردش به کار گرفته مي شود.
ج- تامين مالي کوتاه مدت
تامين مالي کوتاه مدت براي پشتيباني سرمايه گذاري موقت در دارايي هاي جاري مورد استفاده قرار مي گيرد معمولا مدير مالي پس از برنامه ريزي سرمايه گذاير در دارايي هاي جاري و پيش بيني منابع مورد نياز واحد اقتصادي در سال آنيده بايد به فکر تامين مالي برنامه خود باشد و در مورد شيوه تامين مالي تصميم گيري کند. معمولا براي سرمايه گذاري موقت در داراييهاي جاري از وام کوتاه مدت استفاده مي شود.
د – اعتبار تجاري
اعتبار تجاري حاصل خريد نسيه کالها يا خدمات از فروشندگان است و اين بدهي در حساب بستانکاران يا حسابهاي پرداختني تجاري، منعکس مي شود.
هـ ـ اوراق تجاري کوتاه مدت
اوراق تجاري که شرکت هاي توليدي منتشر مي کنند نوعي منبع وجوه يا مصرف وجوه تلقي مي شوند. معمولا شرکت هاي به اصطلاح غيرمالي( مثل شرکت هاي توليدي) از اين اوراق تجاري به عنوان نوعي وسيله تامين مالي استفاده مي کنند.
و ـ بدهي هاي جاري و کوتاه مدت
شرکت ها در فعاليت هاي روزانه خود اعم از خريد مواد اوليه ممکن است تمام وجوه مواد خريداري شده را در همان روز پرداخت نکنند و به عنوان بدهي در حسابهاي آنها ثبت شود اين گونه فعاليتهاي تامين مالي که در اکثر شرکت ها به دفعات اتفاق مي افتد را بدهي هاي جاري و کوتاه مدت مي گويند.
ز ـ ذخيره ماليات
در پايان سال مالي و بعد از محاسبه سود(زيان)، در صورتي که نتايج عمليات شرکت منتج به سود شده باشد، ميبايست مطابق قوانين مالياتي و به جهت رعايت استانداردهاي حسابداري، اقدام به محاسبه ذخيره ماليات بردرآمد نمود. در صورت وجود سود مشمولي ماليات ، با اعمال نرخهاي مربوطه طبق قوانين مالياتي، ذخيره ماليات بردرآمد شرکت محاسبه مي شود.
شرکت ها هنگام نياز به منابع مالي جديد مي توانند از طريق استقراض يا واگذاري قسمتي از مالکيت شرکت، منابع مورد نياز خود را تامين نمايند. هر شرکت در راستاي تشخيص منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع مختلف تامين مالي را مشخص کرده و آثاري را که منابع مالي بر ريسک و بازده شرکت مي گذارد تعيين نمايد.

فصل دوم
ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه
تامين مالي صحيح براي اجراي پروژه هاي سودآور مي تواند در جهت افزايش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسي ايفا نمايد. افزايش ثروت سهامداران هدف نهايي موسسات انتفاعي است بدست آوردن سود بيشتر از طريق تغيير ترکيب ساختار سرمايه، بخصوص استفاده از استقراض براي دوره هاي زماني بلندمدت، ازجمله مواردي است که شرکت ها به عنوان يک شيوه جهت دست يافتن به اهداف خود مد نظر قرار مي دهند.


دیدگاهتان را بنویسید