گفتار سوم: زندان در عهد باستان18
فصل دوم: مباني مشروعيت زندان در اسلام19
مبحث اول: مباني نقلي19
گفتار اول: آيات الهي19
بند اول: آيه 33 سوره مائده:19
بند دوم: آيه 15 سوره نساء24
بند سوم: آيه 106 سوره مائده29

بند چهارم: آيه 5 سوره توبه31
گفتار دوم: سنت34
گفتار سوم: اجماع37
مبحث دوم: مباني عقلي38
گفتار اول: مشروعيت زندان از ديدگاه عقل38
گفتار دوم: مشروعيت زندان از ديدگاه فقها39

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بخش دوم مصاديق زندان در حقوق اسلامي:43
فصل نخست: مصاديق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال44
مبحث اول: زندان در جرايم مرتبط با نفوس44
گفتار اول: حبس جاني در قتل عمد:44
گفتار دوم: حبس ممسک در قتل46
گفتار سوم: حبس آمر در قتل48
گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل51
گفتار پنجم: حبس تروريست52
گفتار ششم: حبس ايلاء کننده و ظهارکننده53
گفتار هفتم: مجازات زندان براي دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار58
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال59
گفتار اول: حبس سارق59
بند اول: حبس جيب بر، رباينده، کيف زن62
بند دوم: حبس نباش63
گفتار سوم: حبس تارک نفقه65
گفتار چهارم: حبس مديون ممتنع از اداي دين:66
فصل دوم: مصاديق زندان در جرايم مرتبط با دين و امنيت68
مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دين68
گفتار اول: حبس مرتد68
گفتار دوم: حبس باغي، طاعي و ياغي (بغي)73
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنيت74
گفتار اول: حبس محارب74
گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکني (زعاره) و (دعاره)75
نتيجه و پيشنهادها78
الف) نتايج78
ب: پيشنهادها79
فهرست منابع83
چکيده
اعمال زندان يکي از شيوه هاي پيشگيري از جرم و مجازات مجرمين و خطاکاران است با توجه به وضعيت سياسي و اجتماعي صدر اسلام زندان به معناي اصطلاحي فعلي وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم مي شدند و او را در حضور صاحب حق نگه مي داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعيت زندان در لسان قرآن و سنت و ديگر منابع مي پردازد و با کمک آيات و روايات معتبر و تفاسير مرتبط، پاسخي روشن و مستدل به مشروعيت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بين فقهاء و علماي شيعه و سني اختلافي نيست و همگان بر مشروعيت زندان در موارد خاص، تاکيد دارند ولي در به کار بردن مصاديق حبس اختلاف دارند، قرآن کريم در آيات مختلف به اين موضوع اشاره کرده است و در روايات معصومين (ع) موارد گوناگوني بر مشروعيت زندان يافت مي شود که به بعضي از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسي مشروعيت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمي اشاره شده که مشروعيت زندان از آنها به دست مي آيد و هر جرمي از منظر روايات و ديدگاه فقهاي شيعه و سني مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت اثبات شده که مجازات زندان در ميان کيفرهاي اسلامي هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزير به کار رفته است البته بايد توجه داشت که بيشترين کاربرد حبس در بحث تعزيرات مي باشد و بدنبال آن به بررسي انواع زندان در سيستم هاي کيفري دنيا، زيانهاي ناشي از آن و حقوق زنداني در اسلام توجه شده است.
کليد واژه ها:
زندان- حقوق زنداني- مشروعيت زندان- انواع زندان- کيفرهاي اسلامي
مقدمه


دیدگاهتان را بنویسید