2-تعيين ميزان نقش مشاوردرسلامت رواني دانش آموزان از ديدگاه دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهرپل دختر
3-تعيين ميزان رابطه ي بين پيشرفت تحصيلي با سلامت رواني دربين دانش آموزان دخترانه ي شهرپل دختر.

سؤالات تحقيق:
طرح پژوهشي پيشنهادي حاضر،ازطريق جمع آوري اطلاعات تجربي وتحليل هاي آماري برروي اين اطلاعات به دنبال پاسخگويي به سوالات زير خواهدبود:
1-آيا مشاور درپيشرفت تحصيلي وتامين سلامت رواني دانش آموزان نقش موثري دارد؟
2-آياميزان تخصص وتعهدمشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان موثراست؟
3-آيابين مشاورونقش‎اودرمدرسه باپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان رابطه ي چندگانه معناداري وجوددارد؟
در راستاي پاسخگويي به سوالات اصلي،سوال فرعي نيزذهن پيش مي آيدکه:
1-آيادربين دانش آموزان دختر متوسطه که از پيشرفت تحصيلي وسلامت رواني برخوردارندتفاوت معناداري وجود دارد؟

فرضيه‏هاي تحقيق:

الف)فرضيه ي اصلي:
وجودمشاورونقش اودرمدرسه درپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان موثراست.
ب)فرضيه هاي فرعي:
1-مشاور مجرب درپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان نقش موثري دارد.
2-ميزان تخصص وتعهد مشاوردرپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان موثراست.
3-بين مشاورونقش‎واودرمدرسه باپيشرفت تحصيلي وسلامت رواني دانش آموزان رابطه ي چندگانه ي معناداري وجوددارد.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات
1-تعريف مفهومي پيشرفت تحصيلي
پيشرفت تحصيلي عبارت است از:”مسئول نهايي فرآيند يادگيري فعال که با کمک آموزش فعاليت هاي تربيتي انجام مي گيرد.”(گيج وبرلاينر،1374؛ به نقل از مهديان،1385) همچنين، “سرعتي که دانش آموز در تکميل پايه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پيش افتادگي و سرعت يا عقب ماندگي وي اندازه گيري مي شود.”(بيابانگرد ،1378 ،54).
2-تعرف عملياتي پيشرفت تحصيلي
مقدارنمره اي که دانش آموزان از آزمون پيشرفت تحصيلي ومعدل آخرترم تحصيلي درپژوهش کسب مي کنند
3-تعريف مفهومي سلامت رواني
مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه اى از مفهوم كلى سلامت است. فرهنگ روان شناسي لاروس13 بهداشت رواني،را چنين تعريف مي کند” استعدادروان براى هماهنگ، خوشايند و مؤثر كاركردن، براى موقعيت هاى دشوار، انعطاف پذير بودن و براى بازيابى تعادل خويش توانايى داشتن”
کارل مننجر14مي گويد: “سلامت رواني عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش با حداکثرامکان به طوري که باعث شادي وبرداشت مفيد و موثر به طور کامل شود”(ميلاني فر،1390)
4-تعريف عملياتي سلامت رواني
مقدارنمره اي که دانش آموزان ازآزمون سلامت رواني(GHQ)15درپژوهش کسب مي کنند

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روش تحقيق:
پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي کاربردي مي باشد که ازطريق روش پيمايشي اجرا خواهد شد که مستلزم انتخاب يک نمونه از جامعه ي آماري(دانش آموزان ودبيران دبيرستان هاي دخترانه ي شهر پل دختر)است. اين نمونه گيري به روش خوشه اي چند مرحله اي انجام خواهد شد و تعداد دانش آموزان و دبيران مورد سئوال، مشخص خواهند گرديد. تعداد جامعه ي آماري 1200نفرمي باشند که از اين تعداد200 نفربه عنوان نمونه انتخاب وبراي افزايش ضريب دقت درتعميم نتايج و رعايت جانب احتياط درمورد پاسخ هاي مخدوش،240دانش آموزبه عنوان نمونه انتخاب مي شوند. قبل از توزيع پرسشنامه ها براي هرکدام از شرکت کنندگان اهداف پژوهش توضيح داده خواهد شد.سپس پرسشنامه ها بين شرکت کنندگان توزيع خواهد شد همچنين توضيح داده مي شود که اطلاعات آنها کاملاً محرمانه خواهد ماند.
دراين پژوهش درواقع ترکيبي از روش ميداني وکتابخانه اي مورداستفاده قرارخواهدگرفت.به اين معني که بابهره گيري ازروش ميداني به مدارس موردنظردرپژوهش مراجعه خواهدشد واز طريق ارائه وتوزيع پرسش نامه ها،اطلاعات لازم وموردنيازکسب خواهدشدوهم چنين ازروش کتابخانه اي براي استفاده از منابع واسنادي مثل کتاب ها،مقالات، مجلات،سايت ها، مطبوعات ونشريه هاي رسمي و معتبر بهره خواهيم گرفت.

متغيرهاي تحقيق
الف)متغيرمستقل:نقش مشاور
ب)متغيرهاي وابسته:
1-متغيروابسته ي اول:پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
2-متغيروابسته ي دوم:سلامت رواني دانش آموزان

ج)متغيرهاي رابط:
1- نگرش دانش آموزان نسبت به نقش مشاوردردبيرستان
2-نگرش دبيران نسبت به نقش مشاوردردبيرستان

جامعه ي آماري
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه ي دانش آموزان ودبيران دبيرستان هاي دخترانه‎ي آموزش و پرورش شهرپل دختر مي باشد که در سال تحصيلي 93-1392 به تحصيل اشتغال دارند.تعدادجامعه ي آماري 1200نفرمي باشندکه ازاين تعداد200نفربه عنواننمونه انتخاب وبراي افزايش ضريب دقت درتعميم نتايج ورعايت جانب احتياط درمورد پاسخ هاي مخدوش،240دانش آموزبه عنوان نمونه انتخاب مي شوند.

نمونه وروش نمونه گيري
به منظور انتخاب آزمودني هادرپژوهش حاضر ازروش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي استفاده‎خواهدشد.به اين ترتيب که ابتدا ازبين 15 مدرسه ي متوسطه دخترانه دراين شهرستان،6مدرسه ودرهرمدرسه3کلاس به طورتصادفي انتخاب خواهندشد.سپس کليه ي دانش آموزان انتخاب شده درآزمون موردارزيابي قرارخواهندگرفت.

حجم نمونه
حجم نمونه ازتعدادجامعه ي آماري 1200نفر، تعداد200نفربه عنوان نمونه انتخاب وبراي افزايش ضريب دقت درتعميم نتايج ورعايت جانب احتياط درمورد پاسخ هاي مخدوش،240دانش آموزبه عنوان نمونه انتخاب مي شوند.

روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
پژوهش حاضرازنوع پژوهش هاي کاربردي مي باشدکه ازطريق روش پيمايشي اجرا خواهدشدکه مستلزم انتخاب يک نمونه از جامعه ي آماري(دانش آموزان ودبيران دبيرستان هاي دخترانه ي شهرپل- دختر)است.اين نمونه گيري به روش خوشه اي چند مرحله اي انجام خواهد شد و تعداد دانش آموزان و دبيران مورد سئوال، مشخص خواهند گرديد.و براي تجزيه و تحليل دادههاي اين پژوهش دربخش توصيفي از جداول و نمودار فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، فراواني تراکمي ودرصد فراواني تراکمي و در بخش تجزيه وتحليل وتبيين فرضيه هاي پژوهش ازآمار استنباطي تحليل واريانس چندراهه (مانووا)استفاده خواهد شد.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق

فايده و اهميت مشاوره و راهنمايي
راهنمايي كودكان ونوجوانان وبزرگسالان يك فراگرد بسيار مهم و استثنايي در حل مشكلات و معضلات اين طبقات سني مي باشد.ضرورت مشاوره و راهنمايي قبل از هر چيز ديگر، در رابطه با حرفه و شغل و مخصوصاً در نظام جديد آموزش و پرورش مطرح مي باشد.
چگونگي تجديد نظر و تغيير يك برنامه تربيتي مفيدوسازنده و خلاق به عنوان يك اصل مسلم در جهت توسعه و پيشرفت فرهنگ وتمدن آشكارشده است.پيدايش انقلاب صنعتي در اروپا وانقلاب در تكنولوژي و فرستادن اقمار مصنوعي به فضا،نياز مراكز صنعتي به نيروهاي ماهري كه حداكثر كارايي و بازدهي را داشته باشند، همه وهمه تغيير و تحول را در نظام آموزشي كشورها ضروري ساخته است.
اينكه چرا بايد برنامه هاي آموزش و پرورش تغيير وتحول يابند،و همچنين عوامل پيدايش راهنمايي در آموزش و پرورش مربوط به عللي است كه مهمترين آنها افزايش بي رويه ي جمعيت به ويژه جمعيت جوان كشورها و افزايش دانش آموزان و عدم تعادل در توزيع دانش آموزان در رشته ها و شاخه هاي تحصيلي ،ضرورت برقراري تعادل بين بازار كاروتربيت نيروي انساني و افت تحصيلي مي باشند.
آيا با اضافه كردن چند درس يا ادغام نمودن دو يا چند ماده درسي و يا تغيير نام بعضي از مواد درسي مي توان گفت كه تغيير به وجود آمده است؟پاسخ اين سؤال منفي است .بايدخاطر نشان ساخت كه هرگونه اصلاح و تجديد نظر ويا تغييرات اساسي مي بايد از جميع جهات مورد توجه قرار گيردو نيز بايد مشكلات آن را پيش بيني كرده،راههاي رسيدن به اين هدفها را جستجونموده وجهت اساسي آن راروشن ساخت.
با توجه به همين نكات است كه اهميت و ضرورت مشاوره و راهنمايي به عنوان يك اصل مهم در جريان تعليم وتربيت آشكار مي گردد.مدرسه به عنوان يك نهاداجتماعي بايد متناسب با احتياجات فردي و مقتضيات جامعه باشد.چون جوامع پيوسته در اثر عوامل مختلف (نظير جنگ ونزاع،بيماري،عوامل طبيعي ،انقلاب و غيره )تغيير مي يابند،مدرسه هم به عنوان يك نهاداجتماعي بايد متناسب با تغييرات جامعه تحول يابد.مدارس بايد با تحولات فرهنگي،علمي و اجتماعي هماهنگ و همگام باشند وبراي پيشرفت در اين زمينه ها،متغير و متحول گردند.
تاريخچه راهنمايي ومشاوره:
دربين ممالك صنعتي،امريكاي شمالي نخستين كشوري است كه درآن مراكز ويژه راهنمايي ومشاوره تأسيس شده وازميان افرادي كه نخستين بار به ايجاد مركز راهنمايي در آن سرزمين اقدام كرده اند بايد از فرانك پاستور نام برد كه درسال 1908 اولين مركز راهنمايي راكه درحقيقت مركز راهنمايي حرفه اي بود درشهر بوستن تأسيس كرد.سال 1332 را مي توان مبدأ شروع راهنمايي به معني خاص آن در كشور خود بدانيم درسال 1334 دراداره مطالعات وبرنامه ها دايره اي بنام دايره تحقيقات روانشناسي بوجود آمد كه به تهيه برخي تستهاي هوش وسنجشهاي رواني مبادرت كردوسرانجام كنگره هاي منعقده درتابستانهاي 37 و38 راهنمايي درمدارس را امري ضروري تشخيص داده ومركزراهنمايي در اداره كل تعليمات متوسطه به وجود آمد. درسال 1347 اداره كل آموزش راهنمايي تحصيلي دروزارت آموزش وپرورش تأسيس گرديد ودرسال 59 طي بخشنامه اي برنامه راهنمايي ومراكز مشاوره وراهنمايي تعطيل گرديد. از ابتداي سال 67 ضرورت وجود مشاورين درمدارس احساس شد ومجدداً اين رشته شروع به جذب دانشجو نمود.
تعاريف راهنمايي و مشاوره
مطالعه ي نظام هاي آموزشي جهان نشان مي دهد كه از خدمات راهنمايي و مشاوره به عنوان تسهيل كننده ي فرايند تعليم و تربيت در دوره هاي مختلف تحصيلي به شكل مطلوب سود برده اند. براي راهنمايي تعاريف گوناگوني بيان شده است كه ضمن برخوداري از تنوع ،از وجوه مشتركي نيز بهره مند هستند. براي رعايت اختصار و پرهيز از اطاله كلام تنها به يكي از آن تعاريف بسنده مي كنيم:راهنمايي كوششي است انساني ،براي ايجاد حداكثرتوافق ممكن بين خصوصيات فرد مورد راهنمايي و متقضيات فعاليتي ( تحصيلي يا حرفه اي ) كه بدان مشغول خواهد شد ( شكوهي 1367 ) .
مفاهيمي كه در راهنمايي بكار برده شده است بسيار متنوع و از تنوع ديدگاهي ،بخش عظيمي از فرايند تعليم و تربيت را شامل مي شود . گزاره هاي ذيل مؤيد اين موضوع است :
– راهنمايي بخشي از كل جريان تعليم و تربيت بطور اعم و مدرسه بطور اخص است .
– راهنمايي يك سلسله خدمات و كوشش هاي منظم و سازمان يافته است .
– منظور از راهنمايي فرد ،كمك به تصميم گيري آگاهانه وعاقلانه و قرار گرفتن درمسير رشد و پرورش قوه قضاوت است .
چنانچه راهنمايي را دايره عظيمي از فعاليتهاي تربيتي در آموزش و پرورش بدانيم مشاوره به عنوان دايره كوچكتري در قلب آن دايره عظيم جاي دارد. به عبارت ديگر يكي از مهمترين خدمات راهنمايي، خدمت مشاوره است.
تعريف مشاوره
يكي از جديدترين تعاريف مشاوره عبارتي است كه در سال 1965 توسط كرومبولتز بيان شده است . اومي گويد: مشاوره از تمامي فعاليتهاي اخلاقي تشكيل يافته است كه در آن مشاور متعهد، تلاش مي كند تا به مراجع كمك كند تا به آن دسته از رفتارهايي بپردازد كه بتواند به حل مشكلات و مسائل اومنجر شوند.
اما جامع ترين تعريف مشاوره توسط بوركس و استفلر بيان شده است . به گونه اي كه تقريبا به همه جنبه هاي كار يك مشاور در فرايند مشاوره اشاره نموده اند.
“مشاوره به رابطه حرفه اي بين يك مشاورآموزش ديده و مراجع دلالت دارد. اين رابطه معمولا ميان دو نفر است . اگر چه بعضي مواقع مشاوره با بيش از دو نفر صورت مي گيرد. اين رابطه براي كمك كردن به مراجعان جهت درك و روشن كردن نظرات آنان در مورد محيط زندگي خود و ياد دادن راه رسيدن به اهداف انتخاب شده فردي از طريق انتخاب راههاي سنجيده و با معناي فردي و حل مشكلات هيجاني وميان فردي برگزار مي شود”.
اهداف مشاوره و راهنمايي
در تعاريفي كه از راهنمايي به عمل آمده تصريح شده كه به فرد كمك شودتا خود را بشناسد.منظور وهدف از اينكه فرد خود را بشناسد اين است كه با اين شناسايي به صورت انساني مؤثرتر و خلاقتر ودر نتيجه شادمانتر درآيد.چنين فردي در معنايي كه كارل راجرز بيان داشته به صورت فعالتر ظاهر مي گردد.
ازطريق مشاوره و راهنمايي فرد نه تنها وضع فعلي خود رادرك مي كند،بلكه از آنچه كه به صورت آن در خواهدآمدنيز آگاه مي شود.راجرز معتقد است كه هدف بيشتر مشاغل ياري دهنده كه شامل مشاوره وراهنمايي نيز مي شود،افزايش رشد شخصي ورواني فرد در مسير رشد اجتماعي است.
بدين طريق راهنمايي داراي دو هدف مي باشدكه هدف آني و ديگري هدف غايي و نهايي مي باشد.
1.هدف آني راهنمايي
هدف آني راهنمايي كمك و راهنمايي فرد در حل مشكلات تحصيلي،خانوادگي واحياناً شغلي است، كه اين را علاج واقعه قبل از وقوع مدانند وباعث جلوگيري از اتلاف سرمايه مادي و معنوي فرد در راهي ناشناخته مي شود.
2.هدف غايي ونهايي
عبارت است از اينكه فرد خودقادرباشديا بتواندكه با بينش صحيح به حل مشكلات خويش پرداخته و عاقلانه رفتار نمايد.اين است كه راهنمايي آني شرط لازم و مكمل راهنمايي غايي ونهايي وخود رهبري مي باشد.
از آنجايي كه قشر دانش آموز بيش از هر طبقه سني ديگري نياز به مشاوره و راهنمايي دارد،لذا بيشترين اهداف اين دانش مربوط به مواردي مي شود كه در مدارس جنمبه عملي به خود مي گيرد.معمولاً هدفهاي يك دوره تحصيلي به طور به صورت زير تحقق مي يابد:
الف-برنامه هاي تحصيلي مربوط به آينده
ب-تحصيلات حرفه اي


دیدگاهتان را بنویسید