2-1-4-4- آكل الربا60
2-1-4-5-زنديق60
2-1-4-6-مكتسل الصلوه 61
2-1-5- بررسي مواد قانوني ناظر به توبه در تعزيرات 61
2-1-5-1- توبه در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع مادة‌51261
2-1-5-2- توبه در جرايم عليه آسايش عمومي موضوع ماده 52166
گفتار سوم: تاثير توبه در مجازات هاي منجر به قصاص و ديات72
1-3- تأثير توبه در جرايم منجر به قصاص72
3-2- تأثير توبه در جرايم منجر به ديات 73
پيشنهادات76
فهرست منابع 77
چکيده
شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جويي نگاه نكرده و تنها آن را وسيله اي براي تربيت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط كردن مجازات از مجرم را بر اجراي آن ارجح دانسته است كه شاهد بر اين ادعا آيات و رواياتي است كه به اين مساله اشعار دارند. از جمله مواردي كه به عنوان سقوط مجازات مي توان به آن اشاره كرد مساله توبه است كه در كتب فقهي اعم از شيعه و سني به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامي به آن اشاره شده است. بدين جهت طرح چنين مسائلي صرف نظر از بعد دانش افزايي مي تواند در جهت پيشبرد مسايل فقهي و حقوقي راهگشا و نيز مورد استفاده علاقه مندان در اين عرصه به ويژه متخصصان گردد. لذا در اين اثر ضمن اشاره به توبه و نقش آن در سقوط مجازات و كاهش رفتار مجرمانه و تبيين نظريات مختلف فقهاء و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي به بيان راهكارها و معضلات قضايي خواهيم پرداخت تا محاكم قضايي به اين موضوع مهم و اثر گذار توجه بيشتري مبذول داشته و در عمل با اظهار ندامت و پشيماني مجرم از مجازات او در گذرند.
کليد واژه : توبه ، فقه ، قانون ، اسلام ، مجازات
مقدمه
اگر بگويم قدرت و ريشة توبه، همپاي پاي گذاري آدمي بر روي كره خاكي است و عمري به درازاي حيات بشري دارد مي‌توان ادعا كرد، قلم را به مبالغه نياورده‌‌ايم.
توبه را نه تنها از ديدگاهي صرفاً ديني و مذهبي، بلكه از منظر انساني و عرفي نيز مي‌توان به نظاره نشست. چرا كه آدمي در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌اي كه به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم “سنت‌ها” اعتقادات و گرايشات فردي و اجتماعي عدول و احتراز و حتي انزجار از آنچه گذشته است و دوري از آنچه كه با ارزيابي و سنجش‌هاي آدمي در حال انطباق نمي‌يابد، امري بديهي و واقعيت مكرر است.
از سوي ديگر بازسازي جامعه بر مبناي معيارهاي اسلامي و انساني بدون بازسازي رفتار و شخصيت اعضاي آن و بدون تربيت و اصلاح افراد امري غيرممكن و دور از واقعيت به نظر مي‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصي كه بر مبناي ارزشهاي غلط تربيت شده و با آن خو گرفته اند، نمي توان جامعه‌اي سالم بنا كرد، لذا آمادگي و قابليت و سلامت افراد از شرايط اوليه يك اجتماع سالم است.
توبه مي‌تواند به عنوان بهترين روش در جهت نظارت بر خود و بازسازي خويش بر مبناي ارزشهاي الهي و انساني ايفاي نقش نمايد و شخصيت و رفتار انسان را طوري تغيير دهد كه دگربار به سمت گناهان سوق پيدا نكند و همين امر در نهايت به اصلاح و تربيت فرد كه هسته اوليه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

گفتار اول: تعريف توبه
1-1- تعريف لغوي
توبه از ماده “توب” مي‌باشد: “توب‌”، “توبه” “متاب” همه به معني رجوع و برگشتن مي‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قيد معصيت را اضافه كرده و گفته‌اند: رجوع از معصيت ولي رجوع مطلق صحيح است زيرا اين درباره خداي تعالي نيز بكار رفته و در او رجوع از معصيت معني ندارد. معناي توبه در زبان فارسي اگر چه تفاوتي با معناي توبه در زبان اصلي خويش ندارد ولي با عنايت به توانايي‌ها و چگونگي دستور زبان فارسي مشتقات بسياري از آن در فارسي ساخته و امروزه كاربرد بيشماري دارند.
مصادر مركبي چون “توبه دادن” “توبه شكستن” “توبه كار” “توبه كردن” از آن جمله‌اند. در اين زبان از همين ريشه حاصل مصدر “توبه‌گري” و “توبه كاري” به كار برده مي‌شود.
در شعر و ادب عرفاني فارسي زبانان توبه از واژه‌هاي پربسامدي است كه در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستين تا امروز جلوه مي نمايد.
1-2- تعريف اصطلاحي
بر اساس تعريفي كه از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از “بازگشت از گناه و پشيمان شدن از نافرماني خدا” اركان اصلي آن سه چيز است: 1) علم به اينكه در گذشته نافرماني خدا نمود. 2) پشيمان شدن از آن عمل 3) تصميم به ترك آن در آينده و جبران گذشته. ترمينولوژي توبه را به ندامت از گناه دانسته است1. بديهي است صحبت از گناه و نافرماني خدا و پرداختن به موضوعاتي نظير آثار ثبوتي گناه مثل عذاب اخروي و . . . در علم حقوق شايد وجهي نداشته باشد. با اين همه مشاهده كرديد در تعاريف فوق از چنين واژه‌ ها و عباراتي استفاده شده است كه نشان دهندة‌ تأثيرپذيري حقوق وضعي از حقوق اسلامي در اين مورد است.
گفتار دوم: پيشينه و اهداف تحقيق
2-1- پيشينه تحقيق
موضوع جرم و توبه از آن، از اختصاصات دين مبين اسلام است و در هيچ شريعتي غير از اسلام به چشم نمي خورد .
در شريعت مو سي و عيسي “عليهما السلام” (حد اقل در شريعتي که هم اکنون در دسترس است) اساسا چنين حکمي وجود ندارد . مثلا در دين مسيحيت که سخن از فداء آمده است، فلسفه اش اينست که عيسي (ع)يک بار و براي هميشه براي گناه بشريت مصلوب شده تا کيفر گناهان بشر (مسيحيت) باشد. ومسيحيان با مصلو ب شدن مسيح از هر گونه گناه بخشوده مي شوند . با مصلو ب شدن عيسي (ع) هر گونه آثار ظاهري گناه و باطني آن از مسيحيان برداشته شده است. البته بداهتاً پيدا است که اين امر نه با معيارهاي شرع اسلام قابل تو جيه است و نه با اصول عقل. اما همانگونه که در اين تحقيق خواهدآمد، پذيرش توبه قبل از اثبات حکم در شريعت اسلام يکي از مترقي ترين احکام است.
2-2- اهداف تحقيق:
توبه امري مسلم و از واجبات شرع مي باشد ، از اين رو قرآن کريم مي فرمايد: (يا ايها الذين آمنوا توبوا اي الله توبه نصوحا) يعني اي کساني که ايمان آورديد به سوي خدا باز کرديد با ز گشتي نصوح. لذا بر اساس اين آيه توبه بر هر انسان گناه کار وبي گناه واجب است.
بسياري از احکام شرعي در بدو امر سوال بر انگيز مي باشد ،که ذهن خالي از اطلاع از درک مصلحت حکم باز مي ماند. به بيان ديگر اينکه کسي گناهي بکند و بعد تو به کند، به ظاهر امور حسي وعقلي دليلي براي بخشودگي او نمي باشد، در حالي که شرع حکم به پذيرش توبه بعد ازگناه کرده است. لذا در اين تحقيق به بررسي اين مو ضوع مي پردازيم که آيا ممکن است حکم مجازات به سبب توبه ساقط شود يا خير. و اگر ممکن است با چه شرايطي و ضوابطي.
2-3- سئوال تحقيق :
مبناي اسقاط مجازات به سبب توبه در قانون مجازات اسلامي چيست؟
نقش توبه در اسقاط مجازات به سبب جرائم حق الله و حق الناس.
آيا مرور زمان در حکم توبه است و موجب اسقا ط مجازات مي شود؟
آيا اعمال صالحه مي تواند اماره بر توبه باشد؟
توبه موجب اسقاط مجازات قبل از اقامه بينه است يا بعد از آن؟
2-4- فرضيه ي تحقيق
بديهي است ملاک و مناط اسقاط مجازات به سبب توبه، شريعت اسلام مي باشد، که قانون مجازات اسلامي از آن استنباط شده است،
آنگونه که در ساير احکام مبنا آيات و احاديث است و آنگو نه که در شرايع ديگر وجو دندارد.
البته برداشتن مجازات به دليل توبه در موارد ي است که مربوط به حق الله باشد و گرنه در حق الناس توبه هيچ آثاري ندارد،و مجازات تا تحقق قصاص ويا تاديه حق باقي است.
هم چنين به سبب مرور زمان مجازات منتفي نيست ، البته شايد بتوان گفت که مرور زمان به شرط صدور اعمال صالحه از مجرم مي تواند اماره بر توبه باشد.
و نيز اثر توبه در اسقاط مجازات همواره قبل از اقامه بينه است وگرنه بعد از اقامه بينه واثبات حکم، به هر مجرمي حس توبه دست مي دهد اما اين توبه هيچ ارزش واثري ندارد.
گفتار اول: شرايط پذيرش توبه
در آيات و روايات شريفه براي توبه اركاني بر شمرده شده است كه بعضي دروني و مربوط به شخص تائب و بعضي بيروني است اركان مربوط به شخص تائب را ندامت و پشيماني قلبي ، استغفار زباني و تصميم بر عدم بازگشت به گناه بر شمرده اند و عمل با اعضا و جوارح انجام عمل صالح و اداي حقوق مردم را نيز اركان بيروني توبه دانسته اند خداوند تبارك و تعالي مي فرمايد فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح يتوب عليه همچنين خداوند تبارك و تعالي در آيه 54 سوره انعام مي فرمايد : انه من عمل منكم سو بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحيم كه اصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهي دانسته است همچنين آيه ديگري غفران الهي را شامل كساني دانسته است كه توبه كرده و ايمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد.
در اين زمينه روايات وارده از پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين (ع) به صورت روشني به بيان اركان و شرايط توبه مي پردازد و به تفضيل آن را بيان مي‌كند. پيامبر اكرم (ص)‌‌‌ مي‌فرمايد:
“توبه كننده بايد اثر توبه را آشكار كند كه در غير اين صورت تائب نخواهد بود. اين آثار عبارتند از:
ا)‌راضي ساختن دشمن و كساني كه با آنها در حال نزاع و درگيري باشد.
2) اعاده نمازهاي فوت شده
3) تواضع بين مردم
4) دوري از شهوات
5) روزه گرفتن.2

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

به نظر مي‌رسد چهار مورد ذكر شده در حديث شريف مصاديق اصلاح عمل و عمل صالح باشد كه به كرات در آيات فريضه از شرايط پذيرش توبه و صحت آن شمرده است.
در روايات ديگري اميرالمومنين عليه اسلام استغفار را از درجه عليين دانسته و براي آن 6 مرحله بر مي‌شمارد:
‌1) پشيماني بر گذشته
2) تصميم هميشگي بر عدم بازگشت به گناهان
3) اداي حقوق مردم
4) اداي فرائض و واجبات فوت شده
5) گوشت‌هايي كه از راه گناه روييده است به حزن و اندوه آب كند بگونه‌اي كه پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بين آنها برويد.
6) همچنان كه حلاوت و شيريني كاذب معصيت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نيز الم و سخني طاعت را بر تنش بچشاند. در اين هنگام مي‌تواني بگويي،‌ استغفرالله.3
موارد شش گاه فوق اركان يك توبه واقعي است كه تا عمق جان و روح گناهكار و مجرم رسوخ پيدا مي كند و از او انساني صالح و پاسك و شايسته و خدوم جامعه درست مي كند و اثر ظاهري بيروني آن نيز نزد همگان آشكار و روشن مي شود و اين تحول باطني تنها مرهون احيا گر توبه در مكتب اسلام است كه بصورت كمرنگ در بعضي از مكاتب حقوقي بشري نيز ديده مي شود و پرواضح است كه بين آن دو تفاوتهاي فاحشي وجود دارد كه مجال بررسي آن در اين تحقيق نيست.
همچنانچه در سطور بالايي گذشت يكي از اركان توبه اداي حقوق مخلوقين و مردم از سوي توبه آيه شريفه قرآن مي فرمايد : و ان تبتم فلكم رووس امور الكم و نيز از ابي جعفر عليه السلام نقل شده است كه بزرگي از قبيله نخع نزد ايشان رفته و عرض كرد زمان حجاج تاكنون والي بوده ام آيا راه توبه اي براي من است ؟ حضرت ساكت شد. ديگر بار سوال خود را تكرار كرد كه حضرت فرمود : خير، مگر اينكه حق تمام حقداران را به آنها برساني.
فيض كاشاني در محجه البيضا پيرامون اركان و شرائط توبه چنين ميگويد : توبه داراي چهار شرط است:
1. حقوق مردم را كه بنا حق ضايع كرده است چه مالي و چه جاني به آنان بر گرداند همانطور كه مولا علي عليه السلام مي فرمايد : (ان تودي الي المخلوقين حقوقهم).
2. واجباتي را كه ترك كرده است قضا نمايد علي عليه السلام مي فرمايد (الرابع ان تعمد الي كل فريضه ضعيتها تودي حقها).
3. با رياضت خون و اندوه و چشانيدن درد و الم طاعت ، آثار لذت معصيت را از بين ببرد به فرموده علي عليه السلام (ان تذيق الجسم الم الطاعه كما اذقته حلاوه المعصيه)
4. با رضايت و حزن و اندوه بايد تمام گوشتهاي بدنت را آب كني تا گوشت جديدي در بدنت پيدا شود به قول علي عليه السلام : الخامس ان تعمد الي اللحم الذي نبت علي السحت فتذيبه بالاحزان حتي تلصق الجلد بالعضم و ينشا بينهما الحم الجديد.
خواجه عبدالله انصاري اين چنين مي گويد : توبه نشان راه است ـ اول پشيماني در دل است پس عذر بر زبان، پس بريدن از بدي و بدان ئر خبر آيد كه هر كه توبه كند … شرط توبه آن است كه از همه موجودات دل برگيرد و روي در حق آرد، خون و گوشت كه بر هفت اندام دارد به رياضت فرو گذارد…) و هم او در منازل السايرين مي فرمايد شرايط توبه سه چيز است :
1. ندامت و پشيماني
2. اعتذار و پورشخواهي
3. اقلاع و بركندن
1-1- توبه يكي از روشهاي قرآن در روان درماني
براي ايجاد تعديل يا تغيير شخصيت و رفتار افراد ، ضرورت دارد كه ابتدا درباره تعديل يا تغيير افكار و گرايشهاي فكري آنها اقدام شود چرا كه رفتار انسان به مقدار زيادي تحت تاثير افكار و گرايشهاي او قرار دارد به همين دليل هدف اساسي روان درماني تغيير نوع تفكرات بيماران رواني درباره خودشان ومردم و زندگي و مشكلاتي است كه قبلاً از مقابله با آنها عاجز و همين موضوع اضطرابشان مي شده است قرآن به يك كتاب جامعه انسان سازي روشهاي مختلفي را براي تعديل يا تغيير افكار و گرايشهاي فكري انسانها و در نتيجه تعديل يا تغيير شخصيت و رفتار افراد معرفي مي كند يكي از اين روشها روش توبه است.
احساس گناه سبب احساس كمبود و اضطراب در انسان مي شود و اين احساس به بروز عوارض بيماريهاي رواني منجر مي گردد روان درماني ـ در چنين مواردي ـ به موضوع تغيير ديدگاههاي بيمار درباره اعمال گذشته وي كه مسبب احساس گناه هستند توجه مي كند بيمار در اين حالت از ديدگاه جديدي به اعمال خود مي نگرد به طوري كه ديگر دليلي براي احساس گناه و نقص خود نمي بيند. در نتيجه سرزنش وجدانش تخفيف مي يابد و براي پذيرش خود آماده تر مي شود و سرانجام اضطراب و عوارض بيماري رواني اش را از بين ميرود.
قرآن روش توبه را كه روشني بي نظير و موفق براي درمان احساس گناه است به ما اراده مي دهد زيرا توبه بازگشت به سوي خداوند متعال سبب آمرزش گناه و تقويت اميد انسان به جلب رضايت الهي است و به همين دليل موجب كاهش شدت اضطراب انسان مي شود علاوه بر اين توبه غالباً انسان را به اصلاح و خودسازي وا مي دارد و شخصيت او را طوري آماده مي كند كه بار ديگر در دام خطاها و گناهان گرفتار نشود و همين امر به انسان كمك مي كند كه ارزش خود را بيشتر بشناسد و اعتماد به نفس و رضايت در وي افزايش يابد و اين مسائل به نوبه خود به تثبيت احساس امنيت و آرامش رواني انسان منجر خواهد شد.
قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تفنطوا من رحمه الله يغفر الذنوب جميعاً هو الغفور الرحيم و من يعمل سوا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً.
1-2- اهميت توبه
خداوند سبحان در آيه 222 سوره بقره مي فرمايد : ان الله يحب التوابين و بدين گونه توبه كنندگان به جمع محبوبين خدا و كساني كه خداوند تبارك و تعالي آنها را دوست مي دارد، مي پيوندند.
پيامبر گرامي اسلام صلوات الله و سلام عليه مي فرمايد : ليس شي احب من مومت تائب او مومنه تائبه و بدين گونه پيامبر اسلام (ص) نيز محبوبترين چيز را در نزد خداوند توبه كنندگان معرفي مي كند.
اهميت و عظمت توبه را اينگونه از زبان شريف امام باقر عليه السلام مي شنويم : ان الله تعالي اشد فرحاً بتوبه عبده من رجل راحلته و زاده في ليله ظلماً فوجدها فالله اشد فرجاً بتوبه عبده من ذالك براحلته حين وجدها.
خوشحالي خداوند نسبت به توبه بنده اش از خوشحالي شخصي كه زاد و توشه اش را در شب ظلماني گم كند و سپس آن را بيابد ، بيشتر است.
روايات ديگر نيز به همين مضمون در درياي بيكران كلام معصومين عليهم السلام يافت مي شود كه همگي دلالت بر اهميت توبه و قدر و منزلت شخص توبه كننده در نزد خداوند تبارك و تعالي دارد كه به نظر مي رسد احاديث فوق الذكر جهت نشان داده اهميت امر كفايت كند.
گفتار دوم: عدم پذيرش توبه‌ از افراد
گفته شده قبول توبه فضلي است الهي و خداوند بواسطة فضل و رحمت خويش آن را نسبت به افرادي كه داراي تمامي شرايط توبه صحيح باشند دريغ نمي‌كند و آن هنگام كه تائب،‌ موفق به انجام توبه‌اي حقيقي گردد،‌ خداوند توبه‌اش را مي‌‌پذيرد.
در قرآن كريم، خداوند در آياتي،‌ وعيد عدم پذيرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار كرده است . ظاهراً اين “عدم قبولي” كاشف از عدم انجام توبه‌اي واقعي از سوي دو دسته مذكور و نبود تمامي شرايط توبه صحيح در آنهاست.
2-1- مشرف به موت
در سورة‌ نساء آمده است، “و ليست التوبه للذين يعملون السيئات حتي الذا خصر احدهم الموت قال اني تبت الان . . .” 4 در تفسير الميزان ذيل آيه مذكور اينگونه آمده: “وقتي گناهكار به مرگ خود نزديك مي‌ شود- در اثر ديدن و زو و بال اعمال ننگين از كردة‌ خويش پشيمان مي‌شود و از آنچه كرده بيزاري مي‌جويد. اما ندامت به سبب حقيقت ندامت نيست و از طبيعت و هدايت فطرتش نادم نشده، بلكه حيله‌اي است كه نفس شرير و حيله گرش براي نجاتش انديشيده به دليل آنكه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات يابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بيماريش بهبود يابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمي‌‌گردد”
بايد اين نكته را توجه نمود كه اصولاً هيچ عملي بعد از رويت مرگ و در حالت احتضار به تصريح خداوند در قرآن قبول نمي‌شود و مورد منحصر در عدم قبولي توبه نيست به اين آيه توجه كنيد: “يوم ياتي بعض آيات ربك لاينفع نفساً ايمانها” 5 در اين آيه خداوند مي فرمايد: “ايمان كساني را كه در دنيا و در حالت اختيار ايمان نياورده‌اند در روز رستاخيز نمي‌پذيرد و يا در آية ” و انفقوا من ما رزقناكم من قبل اين ياتي احدكم الموت”6 از مفهوم آيه فهميده مي‌شود كه صدقه هنگام رويت مرگ مفيد فايده نيست. بطور كلي از آيات مذكور استفاده مي‌شود كه هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهي نه پشيماني فضيلت است و نه ايمان موجب تكامل، و نه صدقه وسيله تقاخر،‌ در اين حالت هر عملي بلاثر است و بي فايده.
2-2- كفار
گروه ديگري كه خداوند عدم غفران را متوجه آنان نموده است مشركان هستند و قابل ذكر اينكه لحن خطاب در اين آيات بسيار شديد تر از دسته اولي مي‌باشد.
” ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم از داد و كفروا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الظالمون”7
گفتار سوم: اثر توبه
آثار توبه نه تنها در بعد فردي بلكه در بعد اجتماعي نيز قابل توجه است توبه نه تنها شخص را اصلاح مي كند بلكه جامعه را در برابر تكرار جرم و گناه از سوي توبه كار ايمن مي كند.
توبه اگر با اخلاص و با شرائط حاصل شود موجب نزول رحمت الهي قلب و شستن گناهان و شفاعت و پوشاندن اعمال سيئه سابقه ميشود در حديث شريفي پيامبر اسلام مي فرمايد : التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
نه تنها توبه موجب محو گناهان مي شود بلكه از ديدگاه قرآن و روايات توبه چهره عمل را تغيير داده و سيئات و گناهان را تبديل به نيكيها و حسنات مي كند در اين زمينه آيه شريفه قرآن مي فرمايد الا من تاب و آمن عمل صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات در حديث شريف از امام صاديق عليه السلام نقل شده است اوحي لله عزو جل الي داورد النبي : يا داود ! ان عبدي اذا اذنب ذنباً ثم رجع و تاب من ذالك الذنب و استحيي مني عند ذكره غفرت له و انسته و ابدلته الحسنه و لا ابالي و انا ارحم الراحمين.
در قرآن آثار متعددي براي توبه آمده است كه قابل تفكيك به آثار ظاهري و اثباتي و آثار ثبوتي و باطني هستند لذا براي توضيح بيشتر مطلب و ساختن بستري مناسب براي تشريح و گسترش موضوع بحث درد و بند آثار اثباتي توبه و آثار ثبوتي توبه مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد.
3-1- آثار ثبوتي توبه
منظور از آثار ثبوتي توبه آثار و نتايجي است كه مربوط به عالم معني و بعضاً دنياي آخرت مي‌‌شود و قابل عرضه در هشت قسمت مي‌باشند كه عبارتند از : دوستي خداوند، تبديل سيئات به حسنات بهره‌گيري از دعاي فرشتگان،‌ خلو در بهشت، طول عمر ، رفع نگراني، مانع نزول عذاب و عامل سعادت .
3-2-آثار اثباتي توبه
آثار اثباتي توبه، نتايجي است كه از توبه در مقام ظاهر و اثبات منتج مي‌‌شود و شامل سقوط مجازات، قبول شهادت و عفو امام مي‌‌شود.
3-2-1- سقوط مجازات
اثر اصلي توبه، سقوط مجازات مجرمين است و اين اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهاي اماميه و اكثر فقهاي عامه است. قيد اجمالاً بدين خاطر است كه ميزان اثرگذاري توبه بستگي به زمان وقوع توبه و نوع مجازات تعيين شده براي مرتكب و . . . دارد. در اينجا به بيان آياتي كه ناظر بر تأثير گذاري توبه در سقوط كيفر هستند مي‌پردازند.
آيه اول: “و الذين يا تيانها منكم فآذوهما فان تابا و امدنا فاعرضوا عنهما آن الله كان تواباً رحيما”8
مراد از ايذاء كيفر لواط مي‌باشد.
آيه دوم: “والسارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبانكالا من الله و الله عزيز حكيم “* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم”9
اجراي حد سرقت شرايط بسياري دارد كه در بعضي كتب فقهي تا 20 شرط براي آن ذكر كرده‌اند.
آيا حد سرقت بوسيله توبه ساقط مي‌‌شود؟ ابوحنيفه و شافعي در يكي از دو قولش حكم به عدم سقوط نموده‌اند ولي اماميه، توبه را قبل از ثبوت نزد حاكم مسقط مجازات مي‌دانند.
آيه سوم:‌ “الا الذين تابوا من قبل ان تقدرواعليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم”10
آيه مذكور مسبوق به آيه محاربه مي‌‌باشد از ديدگاه اماميه و شافعي استثنا در آيه تنها از حقوق الله تعالي مي‌باشد ولي حق الناس از قبيل جرح و قتل و امورات مالي بوسيله توبه اسقاط نمي‌شوند.
در آيه،‌ توبه مقيد به قبل از دستگيري شده است كه دلالت دارد بر اينكه توبه بعد از دستگيري حد را ساقط نمي‌‌كند اگر چه سقط عذاب اخروي هست.
3-2-2- قبول شهادت
يكي ديگر از آثار توبه، پذيرش شهادت مجرم مي‌باشد. بدين توضيح كه هر گاه مرتكب يكي از جرايم، توبه نمايد و توبه وي صحيح دانسته شود هر گاه در موضوعي بعنوان شاهد بخواهد شهادت دهد شهادت وي پذيرفته مي‌شود.11
لازم به يادآوري است كه شرط پذيرش شهادت در حقوق اسلام، عدالت است كه مستند آن آيات قرآن و روايات صادره و اجماع فقها، و عقل مي‌ باشد،‌ ملاك اعتبار شهادت،‌ اجتماع شرايط هنگام اداي شهادت است و چنانچه در سابق مرتكب گناهي گرديده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذيرفته خواهد شد.
3-2-3- عفو امام
يكي ديگر از آثار توبه عفو امام است كه مربوط به تحقق توبه بعد از اثبات جرم است. به عبارت ديگر در صورتي كه توبه بعد از اثبات جرم انجام گيرد خود عامل سقوط مجازات نيست بلكه عامل عفو توسط قاضي است كه در صورت صلاحديد قاضي، مرتكب را از مجازات معاف نمايد.
وجود چنين اثري براي توبه در هيچ آيه‌اي كر نشده است و در واقع آن ما خود از روايات وارده در باب حدود مي‌باشد و بيان چنين نتيجه‌ اي براي توبه در اينجا صرفاً به خاطر تكميل آثار اثباتي توبه مي‌باشد.
گفتار چهارم: كيفيت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهي
در كيفيت تكوين و ظهور توبه آنچه شخصاً وضوح و نمود مي‌يابد قائم به نفس بودن آن است، به عبارت ديگر، توبه از اموري است كه تنها از طرف نائب معلوم مي‌گردد (لايعلم الامن قبله) به عبارت ديگر صدور و حدوث توبه،‌ نمي‌تواند از طرف كسي يا كساني به غير از خود مرتكب تائب ظاهر گردد و اين ويژگي از يك سو در احراز و چند و چون آن و از سوي ديگر در ادعاي خدشه بر آن موثر خواهد بود.
علي اي حال در كيفيت و چگونگي احراز توبه براي قاضي مسائلي مطرح است. براي قاضي در ارتباط با مسئله توبه مجرم يا متهم ممكن است چند حالت عارض گردد.
حالت اول آن است كه قاضي علم پيدا كند كه اين علم يا ناظر بر صحت توبه خواهد بود يا علم به عدم صحت توبه ادعائي، ناظر خواهد شد و به عبارت اخري متعلق علم قاضي يا وقوع توبه است يا عدم ايقاع آن جايگاه اين بحث و اصولاً اينكه صحبت علم قاضي و محدودة نفوذ آن‌ چقدر است و در تعارض چنين علم وجداني با بينه و اقرارات احتمالي كداميك مقدمند مورد نظر ما در گفتار اول اين بحث خواهد بود. حالت دوم اگر قاضي علم نداشت و بينه و قرينه ديگري هم قابل تحصيل نبود و به عبارت ديگر حالت قاضي نسبت به توبه ادعايي حالت شك و مردد بود تكليف چه خواهد شد. آيا در اين مرحله راهي به سوي رفع بلاتكليفي وجود دارد. و آيا اصول و قواعد فقهي ياري رسان قاضي در اين مرحله خواهند بود،‌ و آيا قاضي با اعمال اين قواعد مي تواند از بلاتكليفي خارج شود؟
تفصيل و تشريح اين استفهامات محتواي گفتار دوم را تشكيل مي‌دهند.
گفتار سوم ما معركه دو رأي خلافي ميان حقوقدانان عرفي با اكثريت فقهاء در مسئله، مورد زمان و اماريت آن بر توبه است.
سوال بنيادي در اين گفتار اين است كه آيا مرور زمان كيفري و شخصاً مرور زمان در جرم مي‌تواند دليل بر وقوع توبه از سوي مجرم باشد و آيا در مقام تأسيس اصل مي‌توان چنين ادعايي نمود. آيا اين اصل داراي حجيت شرعي مي‌‌باشد. آيا رواياتي اين نظر را تأييد مي‌كنند؟ آيا فتواي موافقي در اين مسئله يافت مي‌‌شود. براي پاسخ يابي به اين استفهامات گوناگون لازم ديده شد كه اين بحث در چند گفتار تنظيم گردد.
4-1- علم قاضي و توبه
متون فقهي و خصوصاً متون قانون مرتبط با توبه، اصولاً بر محور اقرار و شهادت قرار گرفته است. در ستون فقهي به تبع آن متون قانون ناظر بر توبه، به فروعاتي از چگونگي و كيفيت آثار توبه پرداخته شده است كه اين فروعات صرفاً در بستر اقرار يا شهادت شهود جاري مي‌گردند. هر چند كه توبه قبل از اقرار نيز مفروغ عنه باقي مانده است،‌ ليكن آنچه كه كاملاً مسكوت و بدون توجه باقي مانده است و حتي متون فقهي نيز عمدتاً فارغ از اين فرع بوده‌اند، توبه مرتكبي است كه مبناي اثباتي جرم وي،‌ علم قاضي بوده است و اينكه اگر توبه‌اي قبل از علم قاضي به منصه ظهور رسيده باشد،‌‌ آيا اصولاً تاثيري خواهد داشت يا نه و در صورت تاثير در چه محدوده‌اي موثر خواهد شد؟ و همچنين اگر چنانچه توبه مرتكب جرم بعد از علم قاضي كه مجراي اثباتي جرم بوده حادث شود. چه آثاري بر جاي خواهد گذاشت؟ در اين خصوص ابتدا بايد حجت علم قاضي در دعاوي مورد بررسي قرار گيرد و اينكه آيا اصولاً در فقه شيعه به قاضي اين اختيار داده شده است كه در دادرسي به علم خويش عمل كند يا نه؟
صاحب جواهر در اين زمينه مي نويسد: “قضات مي‌توانند به علم خود در حقوق الله به طور قطع و در حقوق الناس بنابر اصلح داوري نمايند و در كتاب انتصار و غنمه و خلاف ادعاي اجماع بر آن شده است.12
شيخ الطائفه در خلاف ذيل مسئله 41 كتاب القضاء مي‌نويسد: “حاكم شرع مي‌تواند به علم خود در جميع احكام از اموال و حدود و قصاص و غير آنها حكم كند،‌ اعم از آنكه از حقوق السر و يا حقوق آدميان باشد و حكم در آنها مساوي است و فرقي نيست بين آنكه علم وي در زمان توليد و تصدي امر قضاء حاصل گرديده باشد و يا پيش از آن و دليل ما عبارت از اجماع شيعه و اخبار آنان مي‌باشد”.13
سيد مرتضي در كتاب انتصار در اين باره مي‌فرمايد: “اماميه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاكم از طرف امام مي تواند به علم خود در كليه حقوق و حدود بدون استنثاء حكم نمايد. خواه در زمان تصدي امر قضاء علم خود را بدست آورده باشد و يا پيش از آن و گفته شده مذهب اين ثور نيز همين است ولكن ساير فقها در اين مسئله مخالفت كرده‌اند.
در اين باره قانون مجازات اسلامي در ماده 105 بيان مي‌كند: “حاكم شرع مي‌تواند در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل مي‌كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم خود را ذكر كند”.
لذا آنچه مسلم است توبه در ارتباط با علم قاضي نمي‌تواند بدون توجه باقي بماند زيرا همانگونه كه عدم تصريح قانونگذار به اثر توبة قبل از اقرار، نمي‌تواند آثار چنين توبه‌ اي كه قبل از اقرار محقق شده است را سلب نمايد؛ در مورد توبة قبل يا بعد از علم قاضي نيز نمي‌توان سكوت قانون را متضمن فقدان آثار تلقي كرد. به هر نحو فرض و تصور حدوث توبه، براي مواردي كه اثبات جرم تنها علم قاضي،‌ بدون انصراف گرايش علم حاصله به شهادت شهود و يا اقرار بعيد و ناممكن خواهد بود. اين مقوله نه تنها صرفاً از باب فرض ذهني، كه از جهات علمي و شكل قضايي نيز قابل تحقق است. جرم زنايي را قاضي محكمه با استناد علم محرز دانسته است و اين استناد و احراز جرم هيچگونه محملي در راستاي حدوث اقرار يا شهادت شهود،‌ ندارد و جرمي كه به اين شكل اثبات حكمي مي گردد،‌ مرتكب جرم اثبات شده ادعا نمايد كه قبل از اثبات جرم به نحو مذكور (علم قاضي) از جرم ارتكاب يافته،‌ توبه كرده است، آيا قاضي محكمه مي‌ تواند به اين ادعا بي توجه بماند،‌ اگر توبه مرتكب قبل از اثبات جرم از طريق علم قاضي را نتوان مردود اعلام كرد، صرفاً به جهت اينكه توبه از مقولة قبل از اقرار يا قبل از شهادت شهود، خارج مي‌باشد مي‌توان آثار مفروض را از آن توبه سلب نمود؟ يا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضي، مرتكب مدعي توبه شود، مي‌توان به آن توبه بي اعتنا باقي ماند و صرفاً به لحاظ اينكه توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتكب نمي‌باشد،‌ از تغيير قانوني مبني بر عفو يا اعمال مجازات فراغت جست.
هر چند كه نصوص قانوني، فارغ از مفروضات مذكور مي‌باشد و متون فقهي نيز بدون تاملات قابل توجه،‌ مسئله را مسكوت گذارده‌اند، ليكن در باب علم قاضي، بايد مبنا و مباني آنرا تحليل نمود. به هر صورت علم قاضي مستنداتي خواهد داشت كه علم مبتني بر آن،‌ معني خواهد شد و اين علم نمي‌تواند منصرف از محسوسات، دريافت‌ها و ملاحظات باشد. به عبارت ديگر، علم قاضي جنبه ماورائي نخواهد داشت و همچنين نمي‌تواند صرفاً جنبه فردي و شخصي داشته باشد، به نحوي كه اساساً قابل انتقال و تفهيم به غير نباشد.14
به عبارت اخري، مفهوم و محتواي علم قاضي به معناي انصراف آن‌‌ از رويدادهاي خارجي و انقطاع آن از حوادث عيني نيست،‌ بلكه بازگشت غايي اين علم به مقولات خارج از ذهن است كه مي‌ تواند در الفاظ يا افعال و قرائن و امارات و اوضاع و احوالي كه در لفظ يا فعل و ترك فعل يا شرايط نمود پيدا مي كنند قابل تأمل و بررسي باشند.
پس چگونه مي توان به توبة‌بعد از اقرار يا قبل از اقرار يا توبة قبل از شهادت شهود و به زعم بعضي از فقها، حتي به توبة بعد از شهادت شهود آثاري را مترتب نمود ولي به توبه‌اي كه بعد از فرآيند موصوف، يا قبل از علم مذكور، حادث مي‌گردد، بي توجه بود. بنابراين موضوعيت داشتن توبه در نزد قاضي قبل از حصول علم براي قاضي يا بعد از ايصال قاضي به علم موجب اثبات، فرض متحققي است كه بي‌اعتنايي به آن به صرف سكوت قانونگذار مي‌تواند موجه وانمود شود.
اصولي كه مستنداً به آن مي توان به توبة قبل از علم قاضي و يا بعد از علم قاضي، آثاري مترتب نمود، مي‌توان مستهظر به قواعدي همانند قاعده تدرء الحدود بالشبهات نمود كه در اين صورت تسري آن به مراتبي كه مرتكب قبل از علم قاضي تائب گرديده است و يا بعد از علم قاضي (اثبات جرم) ادعاي توبه مي نمايد، نمي توان آنرا مرود اعلام نمود سجل خواهد بود. زيرا از جهات توجيه عقلي نيز قابل دفاع خواهد بود، يعني در اوضاع و احوالي كه مرتكب جرم بعد از وقوع جرم و بعد از علني شدن آن، به شكلي كه عده‌اي حاضر به شهادت و تصريح ارتكاب جرم مي گردند، توبه خود را قبل از شهادت شهود مدعي مي‌گردد و اين توبه واجد آثار قانوني و موثر در محكوميت كيفر ميشود ، چگونه مي‌توان توبه‌اي در خصوص جرمي كه مخفي مانده و علني نشده و صرفاً بر اساس دريافت‌هاي قاضي اثبات مي گردد و مبناي ديگري به نحو مستقيم در احراز آن موضوعيت ندارد ، بدون تاثير در محكوميت و مجازات محسوب نمود؟
در حالي كه در توجيه عدم قبول توبه بعد از شهادت شهود، مبناي عدم پذيرش را علني شدن جرم و حتي مجازات عنوان مي كنند.
چگونه مي توان به جرم مكتوم مانده‌اي كه موضع شهادت شهود و حتي اقرار مرتكب نيز نبوده است و با علم قاضي اثبات شده است، توبه از آن جرم را بدون اثر تلقي نمود؟
از مجموع مباني و منابعي كه توبه در جرائم حدي را موجب آثاري مي دانند، مانعي در پذيرش توبه مرتكب، كه قبل از علم قاضي حادث شده است به نظر نمي رسد و در مورد توبه مرتكب بعد از علم قاضي يعني بعد از اثبات جرم با طريق اثباتي علم قاضي نيز اگر بتوان علم قاضي را به اظهارات و گفته هاي شخص مرتكب تحويل نمود، بدون آنكه از آن معروضات وصف اقرار شرعي و قانوني حاصل گردد، شايد آثار توبه بعد از اقرار كه موجب تغيير در اعمال مجازات يا عفو خواهد بود، بتوان بر چنان علمي نيز مترتب ساخت. اگر علم استنادي به معروضات اشخاص ثالث به نحوي كه نتوان وصف شهادت شهود را بر آن اطلاق نمود محول گردد، مي توان حكم قانوني توبه بعد از شهادت شهود را كه بنا بر گرايش قانونگذار اثري در مجازات نخواهد داشت به چنين موردي نيز تسري داد و توبه بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضي را فاقد اثر دانست.


دیدگاهتان را بنویسید