و من به عنوان معلم ديني بر آن شدم در حد وسع و توان خودم و در حد امکانات مدرسه و همکاري و احساس مسئوليتي که در مدير محترم مدرسه و ساير اعضاي تيم پژوهش سراغ دارم اين مانع را در مدرسه اي که در آن مشغول به کار هستم بر دارم هر چند که اين مشکل همگاني نياز به فعاليت همگاني در سطح کشور و آنهم در جوانب متعدد دارد ولي هر کس در حد وسع و توان خويش بايد فرصت را غنيمت شمرده ور در پي برداشتن موانع باشد که سرمايه هاي ما، همان فرزندان و دانش آموزان ما هستند اگر ما به تربيت آنان بي توجهي کنيم ديگران فرهنگ کهن و عميق ما را که مي خواهم در سينه فرزندانمان بريزيم از کف آنان مي ربايند و اين مسئوليت سنگين، بر دوش ما مادران و معلمان است.
در اين پژوهش ما قصد آن داريم که دانش آموزان را از طريق 1 – بالا بردن شناخت آنان نسبت به پوشش 2 – و ارائه پوشش اسلامي بدون هيچ افراط و تفريط 3 – فراهم نمودن شرايط مناسب براي بروز روحيه خودنمائي در محيط مدرسه 4 – ارتباط با خانواده آنان جهت مشارکت در اين زمينه ، به پوشش اسلامي علاقه مند سازيم و رعايت پوشش اسلامي را در برخورد با نامحرم در رفتار آنان مشاهده کنيم .
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق
وجود جامعه سالم در گرو تربيت دختران سالم ومقيد به احکام الهي است و وقتيکه در لباس ورفتارفرزندان تغييرايجاد شده است بايد منتظر تغيير در سلامت جامعه خود و آيندگان باشيم.
در هر جامعه اي که روابط زن ومرد بر اساس عفاف باشد وزنان در خارج از دايره ازدواج خود آرا وخود نما نباشد قلبها آرام وروحها سالم خواهد بودو در هر جامعه اي که از اين مسئله غافل شودغريزه جنسي تحريک پذير شده است و براي هر دو جنس ناآرامي و طغيانگري را بدنبال خواهد داشت وثمره آن چيزي جز خيانت به ناموس ديگران ،قتل ،آدم ربايي ،حسادت ،رقابت در خود آرايي ،خود کم بيني،افسردگي، برهم خوردن روابط خانوادگي ،وجود فرزندان بي سر پرست ، بي فرهنگي و بي هويتي و در يک کلمه دوري از خدا نخواهد بود.
حال که جامعه کنون ما در اين واد قدم گذاشته و خانواده ها احساس خطر و بي امنيتي براي فرزندان خود دارند ضروري است که با توجه دادن جوانان به امر حجاب و پوشش اسلامي ، اعتقادات آنها به اين ارزش اخلاقي و اجتماعي تعميق و با شناخت عوامل موثر در بوجود آوردن بد حجابي در جامعه به کمک مسئولين فرهنگي و دست اندر کاران تعليم و تربيت بشتابيم و با مشارکت موثر خانواده ها، رسانه هاي جمعي و گروهي عوامل بوجود آورنده اين ناهنجاري اخلاقي و اجتماعي را در حد امکان از بين ببريم تا جوانان ما بتوانند در بستري مناسب در فعاليت هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ،اقتصادي، سياسي جامعه حضوري فعال و موثر داشته باشند.
1-4- هدف تحقيق
هدف اين پژوهش پس از تشخيص عوامل موثر در بدحجابي و نپذيرفتن پوشش، علاقه مند نمودن دانش آموزان به پوشش همراه با تعميق شناخت آنان نسبت به اين مسئله است.
اميد است نتايج اين تحقيق در اختيار مسئولين آموزش و پرورش مخصوصاً معلمان ديني و مشاورين و مربيان تربيتي قرار گرفته تا بتوانند با اتخاذ شيوه هاي تربيتي و آموزشي نوين و فعال، دختران امروز را که مادران فردايند به اين وظيفه مهم علاقه مند نموده تا ناهنجاري رفتاري در پوشش که جامعه کنوني ما درگير آن است بر طرف گردد.
انشاء الله
فصل دوم
بررسي پيشينه تحقيق
2-1- علل گسترش فرهنگ بي حجابي درايران وساير کشورها
از آن زماني که کشور هاي اسلامي با سرمايه ها و منابع سرشارشان مورد طمع استعمارگران قرار گرفتند،همواره به بهانه هاي مختلفي آماج حملات نظامي وحشيانه آنان بوده اند ولي به دليل شجاعت ها ودلاوري هاي مسلمين اغلب به شکست استعمارچيان منجر شداست. استعمار گران بهتر آن ديدند که دست از تهاجم نظامي برداشته و به شيوه بهتري جريان غارت و استعمار را ادامه دهند که اين شيوه،استعمار نو يا استعمارجديد نام داشت که هسته مرکزي و محور اصلي آن همان تهاجم فرهنگي1 است.
استعمارگران براي اجراي اين توطئه،برنامه هاي زيادي براي مصرفي بار آوردن ملتها،وابسته کردن کشورها طرح ريزي کردندکه مبارزه مستقيم با اعتقادات و مقدسات فرهنگي وايجاد شک وترديد،انحراف،تمسخريا تهديد مظاهر ديني،تلقين فکر جدايي دين از سياست،اشاعه فسادو فحشا دربين مسلمين،رواج موسيقي مبتذل،مبارزه پيگير با حجاب زن،چاپ و انتشار مجله،عکس،کتب مبتذل و…مقدماتي براي رسيدن به هدف استعماريشان بود.طبيعي است تمام برنامه هاي مذکور بدون وجود دست نشاندگان و وابستگان داخلي و حاکمان نوکر صفت امکان پذير نبود . آنها درحکام وسلاطين کشورهاي اسلامي نفوذ کردند وسپس به غارت فرهنگ ودين و دنياي مردم پرداختندوبه قول ضرب المثل قديمي (( کدخدا را ديدند وده را چاپيدند)).استعمارگران سعي کردند بر تمامي رسانه هاي گروهي کشورهاي مورد تهاجم تسلط يابند طوريکه پيام مستکبران و غارتگران را وفرهنگ مبتذل دشمن را خود به مردمشان تلقين کنند.وبه اسم آزادي و هنر،زن را به حضور در صحنه هاي مختلف اجتماعي تشويق مي کردندطوريکه حضور در صحنه هاي هنري به قيمت از دست دادن حيا،عفت،پاکدامني و شرافت تمام مي شد.در کشورهايي مثل الجزاير،استعمارگر فرانسه اول به سراغ حجاب زنان رفت در افغانستان امان… خان به اسم اصلاحات،نقشه استعماري فساد و بي حجابي را اجرا نمود.در ترکيه،آتاتورک دين زدايي و در ايران رضا خان پس از سفر ترکيه در سال1313 شديداً تحت تاثير طرحهاي اسلام زدايي و به خصوص کشف حجاب و فرهنگ بي حجابي قرار گرفت و پس از بازگشت،جشن هاي مختلفي در تهران و شمال کشور براي اين منظور انجام داد.در ايران از زمان ناصرالدين شاه وشايد قبل از آن ،شاهان ساکت و از همه جا بي خبر نمي دانستند که در کشورهاي آنان وکشورهاي همسايه دشمنانشان تدابيري انديشيده اند.از جمله مکرهاوحيله هاي دشمن،ترويج وتاسيس مکتب بهائيت و تحريک و تشويق به بي حجابي بود بهترين کتاب در اين زمينه، کتاب قرّة العين- در آمدي برتاريخ بي حجابي در ايران که توسط سينا واحد در تاريخ 17/9/63 بوسيله مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نور به رشته تحرير در آمده است. قرّةالعين که نام اصلي آن زرين تاج وبعضي نام اصلي او را فاطمه گفته اندبه عنوان اولين زن ايراني که پوشش و حجاب خود را کنار زد معرفي شده است ودختر ملاصالح برغاني از مجتهدين معروف قزوين وبرادر ملامحمدتقي برغاني مجتهد مشهور و قدرتمند آن موقع ايران بود.
قرّةالعين به همسري پسرعمويش يعني ملا محمد پسر ملامحمد تقي در آمد و از او صاحب يک دختر و دو پسر به نامهاي شيخ ابراهيم و شيخ اسماعيل شد.
قرهّ العين يا فاطمه در خانواده اهل نظروفکروبحث متولدگشته بودوبامسائل فقهي مختصراّآشنا بود.
قرّةالعين غير از ملامحمد تقي (عمو و پدرشوهرش)عموي ديگري بنام ملامحمد علي داشت که از پدرش کوچکتر بود.ملامحمد علي تحت تاثير تفکر شيخيه که بنيان گذار اين تفکر شيخ احمد احسائي است قرار گرفته بود و قرّةالعين نيز دل در گرو اوبست .اختلاف در کانون خانوادگي
قرّة العين از اينجامشتعل گشت و درگيريها آغاز شد لازم به گفتن است که شهيد ملامحمد تقي برغاني عموي بزرگ قرهّ العين نخستين مجتهد قدرتمندي بود که عليه تفکر شيخيه قد برافراشت و سخنان شيخ احمد احسائي را مخالف قرآن و احاديث نبوي خواند ووي را به خاطر ابراز سخنان نادرست تکفير کردبه هر حال آن چيزي که در اينجا حائز اهميت است بازشدن مکاتبه بين قرّةالعين و سيد کاظم رشتي (ادامه دهنده راه شيخ احمد احسائي)از يک سو و تيره و تار شدن روابط خانوادگي با شوهر و پدر شوهر يعني ملا محمد تقي برغاني از سوئي ديگرمنجربه جدائي قرهّ العين از شوهرش گرديد. قرّةالعين درخانه سيد رشتي در کربلا براي شاگردان وي که از اطراف مي آمدند از پس پرده سخن مي گفت و درس مي دادودر کربلا با ملا حسين بشرويه اي آشنا و از طريق او با سيد علي محمد باب که در آن موقع در شيراز بود و شاگردان زيادي داشت ارتباط برقرار کرده و از مريدان وي گشت بنا براين قرّةالعين در خانه سيد رشتي شروع به تبليغ براي باب کرد و موجب يورش و رنجش مردم کربلا گرديد والي عراق براي نجات جان قرّةالعين او را ظاهراً به بغداد تبعيد نمود و سخنان او در بغداد نيز مردم را متوجه خود ساخت وباعث شورش وتشنج گرديد.اين مسا له باعث تبعيد وي به ايران گرديد در کرمانشاه و همدان ، باز با هيجان عمومي و تندي علماي شهر مواجه بود با توجه به اينکه قرّة العين کارواني حرکت داده ميشد نه بصورت انفرادي واين جريان از کربلا شروع گرديد وبه شهرهاي غربي ايرا ن امتداديافت،به نظر ميرسيد که اين تبعيدها بي حساب صورت نمي گرفته و در حقيقت بهترين تبليغات ممکن براي سيدعلي محمدباب وجريان جديد((بابي))صورت گرفته است.با توجه به اينکه،خود باب دعوتش را از شيراز شروع کرده بودو چندي بعد،يکي از پيروانش در مشهد،شورشي به راه انداخته بود سپس در بغداد،کرمانشاه،همدان ،قزوين،ولوله ايجاد کردندودراين مثلث که جغرافياي سرزمين شيعه را دربر مي گيردجريان بابيگيري را به
شدت به اعماق افکار عمومي سوق دادند همه اين اقدامات نشانگر يک طراحي حسابگرانه،براي جذب ذهنيت عمومي کشور به مساله بابيه بود. درصفحه23 کتاب مذکور2راجع به واقعه بدشت آمده است: ((قرّة العين که در آن روز بهترين لباس خود را در بر کرده و صورت خود را به کمک مشاطه به بهترين طرزي آراسته بود حسب المعمول در پشت پرده قرار گرفت و شروع به سخن نمود و فصاحت عجيب و حرارت کلمات بخصوص اضطراب وي در برابر کار فوق العاده اي که مي خواست انجام دهد،تاثير کلام وي را به حد اعلي رسانده بود.بديهي است که سخنان اوازچه مقوله بود،وي گفت:اي اصحاب ! اين روزگار ازايام فطرت شمرده مي شودامروزه تکاليف شرعيه يکباره ساقط است و اين صوم و صلوهّ کار بيهوده است.آنگاه که ميرزا علي محمد باب اقاليم سبعه را فروگيرد و اين اديان مختلف را يکي کند. تازه شريعتي خواهد آورد وقرآن خويش را وديعتي در بين مردم مي نهد،هرتکليفي که بياورد بر خلق زمين واجب خواهد گشت.پس،زحمت بيهوده برخود روانداريد وزنان خود را درمضاجعت طريق مشارکت بسپاريد ودر اموال يکديگر شريک و سهيم باشيد که در اين امور شما را عقابي و عذابي نخواهد بود.در ميان همين بحث پرحرارت به اشاره قرهّ العين پرده به يک سو افتاد و قرهّ العين همچون زنان پري روي افسانه اي که منتظر همه چيز بودند جز اين منظره،ظاهر شد.اثر اين عمل شديد بود و چه عده اي دستان خود را به صورت گرفته صدا به اعتراض برداشتند و عده اي از آن محفل فرار کردندوتنها چند نفري خيره خيره به حسن و جمال وي نظر دوخته بودند.قرهّ العين براي جلب قلوب،چند قدمي درميان صفوف آنان رفت،ولي اين کار نتيجه اي نداد و بالاخره ميرزا حسينعلي عباي خود را بر دوش او انداخت و او را از صحنه بيرون برد)) تا اينجا مشخص شدکه اولين زن ايراني که پوشش خود را کنار انداخت وتمام افکار مذهبي خويش را که از خانواده بدست آورده بود بعلت انحراف فکري زيرپانهاد،که بود0تشکيلات بهاييان وجريانهاي سياسي وفکري مخالف مذهب اسلام ،از قرّة العين بعنوان يک نابغه و استعدادي شگرف و زني که هوشي سرشار و ذوقي بسيار داشته است ياد مي کنند و طبيعي است که اغراق گوئي،ناشي از روحيه اسلام ستيزي آن مي باشد. در واقع هدف از اين کار اين است که بگويند قرّةالعين از اسلام دوري جست وبه بابيان پيوست و مروج بابيت شد ناشي از دانش و استعداد و نبوغ وي بوده است. اين ناراست گوئي در حوزه مسائل تاريخي و ديني از پديده هائي مي باشد که با جريان فرهنگي استعمار،شروع گشته و توانسته است همسو با جريان هاي سياسي استعمار در اسيرکردن و برده ساختن شعور و ذهنيت و قضاوت مردم مسلمان،حرکت کند و در اين ميان حقايق بي شماري را قرباني مطامع استعماري نمايند.
عدم امکانات ارتباطي بين روحانيت و مردم در آن عصر وناييوسته بودن روحانيت نيز به خاطر عدم امکان ارتباطات،ناگريز روحانيت را از اخذ يک موضع قاطع و همه جانبه و همگاني دور مي کرد و موضع انفرادي بعضي روحانيون را سبب گشت. شبکه ديپلماسي استعمارکه از امکانات ارتباطي خوبي برخوردار بودند وداراي هدفي روشن،تبليغات را به نفع بابيه اداره مي کردند.تبليغ بابيها آنقدر زياد و فراگير شد و بابيها مخصوصا قرّةالعين مردم را تحريک و تهييج نمودند که منجر به جنگي به نام جنگ شيخ طبري يا طبرسي گرديدکه دراين جنگ،قابل توجهي از نيروهاي نظامي حکومت مرکزي جان خود را ازدست دادند و اين زن اغواگر يکي از گرم کنندگان آتش اين جنگ بود.پس از ختم غائله بزرگ طبرسي،قرّةالعين تبليغ گر را،در منطقه نورمازندران بازداشت وبه تهران گسيل داشتند.مدت حبس او 3 سال طول کشيد ودر اين مدت با تشکيلات بهائيت همکاري زيادي داشت تا زماني که ناصرالدين شاه به عزم شکار از کاخ سلطنتي خارج و مورد سوء قصد قرار مي گيرد. و واضح است که اين سوء قصد از جانب تشکيلات بهائيت سازمان داده شده بودو از آنجائيکه قرّةالعين نيز در اين برنامه ريزي شريک بود ،بايد او کشته مي شد وناصرالدين کشتن زني را خوش نداشت دو نفر از علماء را براي نصيحت وي فرستاد تا بتوانند او را از گمراهي نجات دهند ولي قره العين سرسختي نشان داد و اظهار پشيماني نکرد و بدين ترتيب بدست عزيزخان سردار کل و فراشانش سپرده مي شود،تا اعدام گردد. ودر روز اول ذي القعده 1268در باغ ليحاني اعدام و جسدش را در همان باغ مي اندازند و بدين گونه دفتر زندگي نخستين زني که در ارتباط باجريان استعماري بابيگري اولين نغمه هاي بد حجابي زنان را سروده بود و خود نيز اولين زن بي حجاب تاريخ معاصر ايران،گشته بودبسته گرديد. اما با مرگ وي انديشه بي حجابي زنان که يکي از برنامه هاي مهم استعمار جهان است از بين نرفت بلکه به مدد انجمن هاي فراماسونري و شيفتگان غرب که در مدح و فايده هاي بي حجابي قلم ها چرخاندند تا زنان مسلمان را از هويت ديني خويش تهي سازند اينان ادامه دهندگان مسيري بودند که قر?العين آغازگر آن بود و رضا شاه تکميل گر آن.
2-2- عوامل بدحجابي در قبل از انقلاب
هرچند مسائل مطرح شده به نوعي به زمان قبل از انقلاب و به ريشه يابي موضوع مي پردازدولي اگر بخواهيم تاريخ معاصرنزديک به انقلاب را مورد بررسي قرار دهيم ناچار بايد به سفر رضاخان به ترکيه اشاره اي داشته باشيم همانطور که گفتيم :رضا خان پس از سفر به ترکيه در سال 1313 شديدا تحت تاثير طرح هاي اسلام زدايي و به خصوص کشف حجاب و فرهنگ بي حجابي قرار گرفت وپس از بازگشت جشن هاي مختلفي در تهران و شمال کشور براي اين منظور انجام شد که نمونه آن در 17 دي ماه در دانش سراي مقدماتي جشني برپاشدکه رضا خان به همراه همسر و دختران خود که بي حجاب بودند در آن جشن شرکت ودستور دادتمام وزرا و وکلا با همسران بدون حجاب خود در اين جشن شرکت کنند و بدين صورت بد حجابي در کشور آغاز گرديد،ولي زنان ايران همچنان با حجاب در جامعه حضور پيدا مي کردندورضا خان براي شکستن مقاومت مردم مجبور به متوسل شدن به زور همراه با قساوت و رذالت فراوان گرديد.به زور چادر زنان را از سرشان مي کشيدند،واگر مقاومت مي کردند مورد ضرب و شتم و هتک حرمت قرار مي گرفتند و اين سياست پس از مرگ رضاخان توسط پسرش محمد رضابشدت ادامه يافت ولي هيچوقت نتوانستند در اين طرح به موفقيت کامل دست يابند و سرانجام مردان غيور و زنان متدين ما بساط حکومت آنها را به رهبري امام خميني برچيدند.
2-3- تهاجم فرهنگي پس از انقلاب
پس از سقوط حکومت آمريکايي شاه و پيروزي انقلاب اسلامي،توطئه هاي گوناگون(تجزيه ايران،حمله نظامي به طبس،فعاليتهاي جاسوسي،جنگ،تحريم اقتصادي،…..)آمريکا نتوانست اتش مبارزه مردم ايران راعليه استکبار خاموش کند واگرخطر نفوذ تفکر مردم ايران به ساير کشورهاي اسلامي وغير اسلامي وجود نداشت شايد ايران آماج تيرهاي توطئه قرار نمي گرفت.ازطرفي جوانان ايران در خنثي کردن تمام توطئه هاي استکبار نقش آفريني خاصي داشتند وجوانان بودندکه پوزهءآنان رابخاک مي ماليدند،آنان اين قشرراموردتهاجم قراردادندودين آنان رانشانه گرفتندچون ديدن وفرهنگ چيزي بودکه آنان رادربرابردشمن ايستاده ومقاوم نگه ميداشت.پس دشمن جوانان ايران ميخواهدفسادرادرميان آنان ترويج کندتانفوذدين و فرهنگ ديني را از دل وروح آنان بگيرد.
توزيع گسترده مشروبات الکلي ومواد مخدر،توزيع نوارهاي مبتذل وترانه هاي خوانندگان رژيم سابق و موسيقي هاي غربي،وارد کردن عکسها،کتب،فيلم هاي ويدئويي،سي دي هاي مختلف کامپيورتري با مضامين ضد ديني،ايجاد گروه هاي مختلف از دختران و پسراني که دچار بحران شخصيت هستند وکشاندن جوانان به بطالت وهرزگي،چاپ داستان ها و رمان هاي مختلف با محتوي زشت اخلاقي و جنسي …همه و همه از جمله فعاليت ها و کارهايي است که براي دين زدايي و اشاعه فساد در بين جوانان ما در نظر گرفته شده است. 3
موارد مذکور از جمله مواردي است که آثارش در جامعه ما ملموس و مشهود است حضور نا مناسب بعضي از جواناني که از نقشه و توطئه استعمار گران تاثير پذيرفته اند عاملي است نگران کننده براي پدران،مادران وتمام کسانيکه به مسائل اجتماعي،فرهنگي،مذهبي جامعه خويش احساس مسئوليت مي کنند.
يقينا براي هر عامل نگران کننده،عوامل رفع نگراني نيز وجود دارد به همين منظور کتابها و تحقيقات و پژوهش هايي انجام شده است به عنوان نمونه در سال1367کتابي به نام عوامل فساد و بد حجابي توسط احمد رزاق،انتشارات سازمان تبليغات اسلامي منتشرشده است که درآن به نقش خانواده معلم ومدرسه،آپارتمان نشيني،ضعف ايمان،عقده حقارت و…به عنوان عامل اثر گذار در بد حجابي اشاره شده است ولي به مقدار و ميزان اثرگذاري هر کدام از عوامل آن هم ،به صورت علمي پرداخته نشده است.
تحقيق و پژوهشي از طرف خانم معصومه کلنگي به شماره1041تحت عنوان((رابطه بين نگرش دانش آموزان دختر دبيرستاني و مادران آن ها نسبت به حجاب))صورت گرفته است.در اين پژوهش3 پرسشنامه براي پدر،مادر،فرزند دختر در نظر گرفته شده است و محقق به اين نتيجه رسيده است که اولا:پدران مي خواهند پوشش متعارف اسلامي يعني پوشاندن بدن به جز قرص صورت و کفين از طرف همسر و دختر انجام پذيرد.
ثانيا:مادران خود مايلند حجاب خود را رعايت و انتظار دارند دختران آنان نيز پوشش اسلامي را رعايت نمايند.
ثالثاً:دختران جوان تمايل به اين موضوع دارند و پوشش را به عنوان يک اصل مي پذيرند. پژوهش ديگري بعنوان پايان نامه توسط خانم فرنوش ژياني اصغر زاده به شماره9 انجام پذيرفته است که در آن به بررسي نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب موجود در مدارس پرداخت شده است.در اين پژوهش نظر دانش آموزان دختر راهنمايي و متوسطه نواحي ششگانه مشهدموردبررسي قرارگرفته است و نگرش دانش آموزان دختر نسبت به حجاب مو جود در مدارس را مورد پژوهش قرار داده است ونظر آنان را در موردحجاب درمدرسه،بيرون ازمنزل،درخانواده ومعاشرت هاي خانوادگي موردبررسي قرار داده است.
دوپژوهش بالاکه درسالهاي اخيرتوسط همکاران فرهنگي گردآوري شده است درقسمت تحقيقات وپژوهش سازمان آموزش وپرورش خراسان مستقر درمرکز تربيت نيروي انساني شهيد کامياب موجود است.پژوهش اول در استان سمنان وپژوهش دوم در استان خراسان نواحي ششگانه مشهد(در آن زمان)صورت گرفته است. 4
در سال تحصيلي 84-83 پژوهشي تحت عنوان شناخت عوامل موثر در بدحجابي دانش آموزان دختر در ناحيه 7 آموزش و پرورش خراسان رضوي توسط اينجانب صورت گرفت که در آن براي محدود کردن دامنه تحقيق و دقيق بودن پژوهش دبيرستان هاي دخترانه ي پايه سوم و مراکز پيش دانشگاهي ناحيه 7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم. براي اين منظور 13% از کل جامع ي آماري بعنوان نمونه و به طور تصادفي انتخاب شدند و از طريق پرسشنامه نظرات آن ها در خصوص علل گرايش به بدحجابي مورد بررسي و سنجش قرار گرفت . در اين تحقيق علت اصلي بي توجهي به پوشش مناسب در بين دختران جوان به ترتيب : وجود روحيه ي خودنمايي در بين آنان، ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب، آشنا نبودن اولياء با شيوه ي برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهي وسايل ارتباط جمعي به حدود حجاب شناخته شد.
2-4- پژوهشهاي اخير
2-4-1-رعايت پوشش و حفظ معنويت
در پاسخ به تاثير گذاري رعايت پوشش در حفظ معنويت جامعه به تعداد850 نفر ،ميانگين پاسخها عدد04/4 بدست آمد ونشانگر اين مطلب است كه رعايت پوشش توسط بانوان به مقدار زياد در حفظ معنويت و اخلاق جامعه موثر است
2-4-2-رابطه مد گرائي واعتدال روحي زن ومرد
ازبررسي پاسخهاي 830نفردانش آموز و دانش پژوه در پاسخ به سوال مذكور،عدد93/3بعنوان ميانگين بدست آمد وباين معني است كه مد گرائي و تجمل پرستي در بر هم خوردن اعتدال روحي زن ومردبه ميزان زياد مؤثر است.
2-4-3-مدگرائي و اقتصادخانواده
ميانگين بدست آمده ازتعداد 832 نفر عدد97/3 است و بدان معني است كه مدگرائي وتجمل گرائي و بي بندوباري بميزان زياد دراقتصاد خانواده نقش دارد.
2-4-4-تأثيربازديدازمراكز بزهكاري در پذيرش پوشش دختران
ازبررسي پاسخهاي رسيده از844 نفر از دانش آموزان و دانش پژوهان راجع به اثر گذاري بازيد از مراکز بزهکاري ويا دختران فراري در پوشش دختران جوان، عدد60/3 بعنوان ميانگين پاسخها بدست آمده است و دلالت براين مطلب دارد که بازديد ازاز مراكز بزهكاري برپوشش دختران جوان به ميزان زياد تأثير گذار است.
2-4-5-ارزيابي حجاب خود
درپي نظرسنجي كه راجع به تعهد خويش نسبت به حجاب از دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه 7 صورت گرفت از861 نفر پاسخ دهنده عدد ميانگين 65/3 بدست آمد كه دلالت بر اين مطلب دارد كه دختران جوان ناحيه مذكور بميزان زياد به حجاب اسلامي معتقد ومتعهدند.
2-4-6-رسانه ها و ترويج بدحجابي
درپاسخ به تاثيرگذاري فيلمهاي سينمائي در ترويج بدحجابي ،از852 پاسخ بدست آمده ميانگين عدد93/3 حاصل شده است و دلالت بر اين مطلب دارد كه دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه7 بميزان زيادمعتقدند كه فيلمهاي سينمائي در ترويج بدحجابي تاثير گذارند.
2-4-7-تأثيربرنامه هاي تلويزيوني درترويج بدحجابي وبي حجابي
در پاسخ به سوال مذكور از857 پاسخ ،ميانگين پاسخ ها عدد63/3 بدست آمده و بدين معني است كه بميزان زياد برنامه ها و سريالهاي تلويزيوني در ترويج بدحجابي موثرند.

2-4-8-تأثيربرنامه هاي ماهواره اي درترويج بدحجابي جهاني
از838 پاسخ رسيده ميانگين پاسخها عدد21/4 را نشان مي دهد و دلالت بر اين مطلب دارد كه برنامه هاي ماهواره اي بميزان خيلي زياد در ترويج بدحجابي يا بي حجابي موثرند.
2-4-8-تأثير فيلمهاي ويدئويي و سي دي در ترويج بدحجابي
از841 پاسخ رسيده ميانگين پاسخهاعدد76/3 است و باين معني است كه بميزان زياد رسانه هاي بالا در ترويج بدحجابي موثرند.
2-4-9- تلويزيون و ارائه الگوهاي برتر پوشش
از846 پاسخ بدست آمده راجع به سوال بالا ،عدد ميانگين27/3 بدست آمده و باين معني است كه دانش آموزان و دانش پژوهان ناحيه7 معتقدندكه تلويزيون در ارائه الگوهاي برتر پوشش اسلامي بميزان متوسط موثر بوده است.

جمع بندي نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابي
در جمع بندي پاسخهاي چهارسوال بالا(سوالهاي 25-27-28-29) از تعداد3388پاسخ حاصله عددميانگين88/3 بدست آمده است و به اين معني است كه رسانه هاي مذكور بميزان زياد در ترويج بدحجابي تاثير گذارند
فراواني
ودرصد
فراوانيتأثير رسانه ها بر ترويج بد حجابي
جمعخيلي زياد زيادمتوسطكمهيچفراواني1395
921
549
323
2003388 درصد 41 27 16 10 6100
ميانگين 88/331درصد متوسط و کمتر
68در صد بيشتر و زياد
2-4-10-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
از855 تعداد نظرات دانش آموزي و دانش پژوهي ،ميانگين 85/2 بدست آمده و باين معني است كه روزنامه ها و مجلات بطور متوسط در ارائه پوشش مناسب دخالت دارند.
جمع بندي اثرات برنامه هاي تلويزيون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
ازجمع بندي سئوالهاي 26و30پرسشنامه که ازتعداد 1710 پاسخ به دست آمده است ميانگين پاسخ هاعدد6/3 رانشان مي دهد و به معني آن است که رسانه هاي فوق به ميزان متوسط در ارائه الگوهاي مناسب پوشش مؤثر بوده اند .واگر بخواهيم مطلب را به تفصيل بيان کنيم 62%دانش آموزان و دانش پژوهان بر اين عقيده اند که تلويزيون و مجلات بطور متوسط و کمتر توانسته اند به معرفي الگو هاي برتر و ارائه پوشش اسلامي بپردازند و38%آنان نظرشان براين است که رسانه هاي مذکور به ميزان خيلي زياد و زياد در اين امر موفقيت بدست آورده اند.
فراواني
ودرصد
فراوانيرسانه ها و الگوهاي برتر
جمعخيلي زياد زيادمتوسطكمهيچفراواني255
400
458
323
2211071 درصد 14 24 27 22 13100
ميانگين 06/0
تحليل استنباطي
براي تحليل استنباطي در خصوص اين طرح از ضريب همبستگي پيرسون و مقايسه ميانگين بهره گيري شده است . بطور کلي وقتي بخواهيم رابطه بين دو يا چند مجموعه از جفت متغيير ها را بيان کنيم از ضريب همبستگي استفاده مي شود.ضريب همبستگي (r)هميشه بين 1- تا 1+(1+= r) متغيير مي باشد و با توجه به مقدار عددr در ضريب همبستگي پيرسون تفاسير زير حاصل ميگردد.
نا همبسته 0= r
همبستگي مثبت 0< r
همبستگي منفي 0> r

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همبستگي کامل 1+= r
براي محاسبه ضريب همبستگي بين متغييرها ي بيان شده در تعداد 30 پرسش اين پژوهش و تعيين ميزان همبستگي بين متغيير هاي وابسته و متغيير مستقل تعريف شده در اين تحقيق از نرم افزار spss استفاده گرديده است که نتايج آن به شرح جداول زيرمي باشد.
2-5- بحث و تفسير نتايج فرضيه ها
در دين مبين اسلام پوشش يکي از وظائف اسلامي زن شمرده شده وزنان مسلمان مي دانند رعايت پوشش يکي از وظائفي است که دين بر عهده آنان گذاشته است ولي در جوامع اسلامي از جمله جامعه اسلامي ايران ما شاهد بدحجابي دختراني هستيم که پوشش آنها نسبت به مادرانشان ضعيف تر است.
با توجه به يافته هاي پژوهش که درفصل چهارم اين تحقيق بيان گرديدتلاش خواهد شدميزان تأثيرگذاري عواملي چون عدم شناخت ونقش خانواده،مدرسه واجتماع درپديده بدحجابي مورد ارزيابي قرارگيردولذا براي رسيدن به اهداف فوق وبا بهره گيري ازيافته هاي پژوهش وترکيب آنهابايافته هاي پيشين به بررسي فرضيه هاي تحقيق وبحث و تفسير نتايج حاصله مي پردازيم.
2-5-1- بحث و تفسير در خصوص فرضيه اول پژوهش
“دختران جوان و دانش آموزان نسبت به حجاب شناخت عميق ندارند”
باتوجه به تحليل استنباطي صورت گرفته دراين پژوهش که بوسيله نرم افزارspssصورت گرفته است بين شناخت دانش آموزان درخصوص حجاب وپذيرفتن آن به عنوان يک اصل اسلامي ضريب همبستگي مثبت وجود دارد و چون ضريب همبستگي بين آنها عدد 68/0
مي باشد با اطمينان 95% مي توان عنوان کرد که هر چه شناخت دانش آموزان نسبت به موضوع حجاب از نظر اسلام و اديان الهي ديگر افزايش يابد به همان اندازه حجاب را به عنوان يک اصل اسلامي بيشتر رعايت مي کنند. نتايج حاصله از اين تحقيق نشان مي دهد که دانش آموزان و دانش پژوهان ما بطور متوسط با وظيفه خويش نسبت به پوشش و حجاب آشنا هستند و ميانگين پاسخهاي بدست آمده عدد127/3 را نشان ميدهدوبه اين معني است که دختران جوان شناخت عميق به اين موضوع بطوريکه آگاهانه و مدبرانه آن را پذيرفته باشند ندارند.به عبارت ديگر مي توان گفت اين قشر اگر با تفکر يا انديشه اي که در برابر انديشه اسلامي آنان است قرار گيرند توانائي دفاع از تفکر وعقيده خود را ندارندوممکن است براحتي تحت تاثير انديشه مقابل قرارگرفته وياآن را بپذيرند.
اگر آمار بدست آمده از پژوهش را به تفصيل بيان کنيم ملاحظه مي نمائيم که تنها تعداد 172 آنهاست انتخاب نموده اند و اين تعداد افراد تنها ، 7% ازجامعه آماري ماراتشکيل مي دهند.
پس فقط 7%دختران جوان آگاهانه به پوشش اسلامي عقيده دارند و يابدان عمل مي نمايند.
624 نفر يا 24% دانش آموزان و دانش پژوهان بطور زياد به اين موضوع عقيده دارند.
با تلفيق نظرات اين دو گروه افرادي که به موضوع پوشش و حجاب به طور زياد يا خيلي زياد عقيده دارند تنها 31% جامعه آماري ما را تشکيل مي دهند.
بنابراين 69% جامعه آماري ما يا بطور متوسط نسبت به حجاب اسلامي که وظيفه يک زن مسلمان است آگاهي دارندو يا اطلاعات کمي نسبت به اين موضوع دارند و يا هيچ اطلاعي نسبت به آن ندارند.بنابراين فرضيه ما که عبارتست از :”دختران جوان و دانش آموزان ما شناخت عميق نسبت به حجاب اسلامي ندارند”قابل اثبات است.
2-5-2- بحث وتفسير در خصوص فرضيه دوم پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید