: خطاي تصادفي مربوط به بلوک j در تيمار i
: خطاي تصادفي مربوط به مشاهده k در واحد آزمايشي ij
3-6- تهيه عصاره گياه کنگرفرنگي
کنگر فرنگي در کارخانه گياهان دارويي شرکت دارويي باريج اسانس واقع در شهرستان اردهال تهيه شد.
3-7- جيرهها و تيمارهاي آزمايشي
جيره ها به صورت پلت با مشخصات جداول3 -1 و 3-2 (آروان وهمکاران، 1392) ازشرکت سلامت دانه دزفول به مرغداري منتقل شدند. جوجه ها به طور تصادفي در 5 تيمار با 4 تكرار 10 قطعه اي گروه بندي شدند. درتيمار اول (شاهد) جوجه ها در درهر سه مرحله (آغازين، رشد، پاياني) آب آشاميدني معمولي(بدون عصاره آرتيشو) دريافت کردند در تيمار دوم جوجه ها در دوره رشد (35-21روزگي) به مدت دو هفته عصاره آرتيشو را در آب آشاميدني به ميزان 100 ميلي گرم در ليتردريافت کردند و دردوره هاي آغازين و پاياني آب آشاميدني بدون عصاره آرتيشو مصرف کردند. در تيمار سوم جوجه ها در دوره رشد به مدت دو هفته عصاره آرتيشو را در آب آشاميدني به ميزان 200 ميلي گرم در ليتر دريافت کردند. دوره هاي آغازين و پاياني آب آشاميدني بدون عصاره آرتيشو مصرف کردند. در تيمارچهارم جوجه ها در دوره رشد به مدت دو هفته عصاره آرتيشو را در آب آشاميدني به ميزان 300 ميلي گرم در ليتر دريافت کردند و در دوره هاي آغازين و پاياني آب آشاميدني بدون عصاره آرتيشو مصرف کردند. تيمار پنجم جوجه ها در دوره رشد به مدت دو هفته عصاره آرتيشو را در آب آشاميدني به ميزان 500 ميلي گرم در ليتر دريافت کردند و در دوره هاي آغازين و پاياني آب آشاميدني بدون عصاره مصرف کردند.
جدول3- 1 مشخصات جيرهاي مورد استفاده
مواد مغذيجيرهي پيشآغازين
0 تا 9روزگيجيرهي آغازين
10تا 19روزگيجيرهي رشد
20 تا 35 روزگيجيرهي پاياني
36 تا 42 روزگيانرژي قابل متابوليسم
(Kcal/Kg)3000 – 29503050 – 30003150 – 31003200 – 3150پروتئين خام (%)25 – 5/235/22- 215/21 – 2019 – 5/17چربي (%)حداكثر 2 درصدحداكثر 2 درصدحداكثر 2 درصدحداكثر 2 درصدفيبر خام (%)حداكثر 4 درصدحداكثر 4 درصدحداكثر 4 درصدحداكثر 4 درصدفسفر (%)55/0 – 45/055/0 – 45/045/0 – 38/050/0 – 85/0كلسيم (%)10/1 – 95/010/1 – 9/000/1 – 89/000/1 – 85/0متيونين+ سيستئين(%)95/0 – 92/090/0- 84/085/0 – 75/073/0 – 70/0متيونين (%)60/0 – 50/054/0- 44/050/0 – 35/045/0 – 42/0ليزين (%)45/1 – 25/015/1- 08/110/1 – 95/095/0 – 92/0نمك (%)72/0 – 19/021/0- 18/019/0 – 17/018/0 – 16/0رطوبت (%)حداكثر 12 درصدحداكثر12 درصدحداكثر12 درصدحداكثر12 درصد
جدول3- 2 اقلام خوراكي و درصد تقريبي در جيره هاي مختلف
اقلام خوراکي(درصد) سوپراستارتر استارتر رشد پايانيذرت
سويا
گندم
گلوتن ذرت
کنسانتره1
ترکيب مواد مغذي(تجزيه شده)
انرژي قابل متابوليسم2
پروتئين خام(درصد)
کلسيم(درصد)
فسفر( درصد)
سديم(درصد)2
ليزين( درصد)
متيونين( درصد)
متيونين+سيستئن(درصد)
لينئوليک اسيد (درصد)
تريپتوفان (درصد)3/45
8/34
7
6
9/6
2962
28/24
1/1
55/0
22/0
29/1
59/0
93/0
27/1
24/09/47
9/33
12

2/6
2880
15/21
1
5/0
21/0
09/1
51/0
8/0
3/1
23/07/46
9/26
20

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


4/6
2952
82/18
1
5/0
18/0
95/0
45/0
72/0
29/1
2/08/47
6/23
22

6/6
2993
63/17
1
5/0
18/0
88/0
43/0
68/0
3/1
18/0

1هركيلوگرم كنسانتره حاوي:كربنات كلسيم ،06/174گرم،دي کلسيم فسفات 63/313گرم، متيونين26/49گرم،ال لايزين 35/21 گرم،مکمل ويتاميني05/41گرم،مکمل معدني05/41گرم،نمک47/57گرم،پودرسويا56/240،آنتي اکسيدان 05/41گرم ،کولين کلرايد53/20گرم.
2کيلوکالري بر کيلوگرم


دیدگاهتان را بنویسید