4-5- مراجع طيفي58
فصل پنجم59
بحث ونتيجه گيري59
مقدمه59
5-2- آناليز طيف IRچالکون ترکيب a64
5-3-آناليز طيفي مشتقات اسپايروي 2- پيرازولين -5-بروموآيزاتين64
5-3-1-بررسي ترکيب c,b,a64
پيوست72
طيفIR5بروموآيزاتين73
پيوست1طيفIRچالكون 4نيترواستوفنون74
پيوست1-1تركيب a محصول نهايي75
پيوست1-2 طيف NMR H1 ترکيب a76
پيوست 1-3 طيفNMR H1 تركيبa.77
پيوست 1-4 طيف13C NMR ترکيب a78
پيوست 1-5 طيفIRتركيب bچالكون 4-متوكسي استوفنون79
پيوست1-6 طيفIRتركيب b محصول نهايي80
پيوست 1-7 طيف NMR H1ترکيب b81
پيوست 1-8 طيف13C NMRترکيب b82
پيوست 1-9 ترکيب c چالکون 5-برومواستوفنون83
پيوست 1- 10طيفIRتركيب cمحصول نهايي84
منابع و مآخذ……81
فهرست جدول
عنوانصفحهجدول4-2- اطلاعات طيفي FT-IR مربوط به مشتقات اسپايروي 2- پيرازولين- 5-بروموآيزاتين60جدول4-3- اطلاعات طيفي NMR H1 مربوط به مشتقات اسپايروي 2- پيرازولين-5-برومو آيزاتين
61جدول4-4- اطلاعات طيفي13C NMR مربوط به مشتقات اسپايروي2- پيرازولين-5-برومو آيزاتين

61
چکيده
هدف اين پايان نامه سنتز مشتقات جامدوجديد5-برومو آيزاتين که حاوي حلقه 2-پيرازوليني به صورت اسپايرو روي موقعيت 3-C است. واکنش به صورت تک-ظرف (pot-one) انجام گرديد. کتونهاي آروماتيک a-c2 در حضور باز دي متيل آمين با5-برومو آيزاتين 1 در شرايط بدون حلال و دماي 35-25 درجه سلسيوس واکنش داده شدند و ترکيبات a-c3 تشکيل شدند. سپس با افزودن استيک اسيد و کلريدريک اسيد در دماي 80 درجه سلسيوس آبگيري از اين ترکيبات انجام شده و چالکونهايa-c4 حاصل شدند. پس از افزايش هيدرازين به اين چالکونها واکنش حلقه زايي انجام شده و مشتقات اسپايروي جديد 2-پيرازوليني a-c5 تشکيل شدند. در اين روش هيچ يک از حدواسطهاي 3 و 4 جداسازي نشدند. مراحل انجام واکنش به صورت زير است:
Ar= a: 4-nitro acetophenone -b: 4-metoxi acetophenone- c: 4-boromo acetophenone
مشتقات ا سپايروي سنتز شده توسط آناليزهاي طيفي FT IR و NMR شناسايي شدند. تحقيقات گذشته دانشمندان نشان داده است که بعضي از ترکيبات حاوي بخشهاي ساختاري پيرازوليني و آيزاتيني داراي خواص بيولوژيکي متنوعي بوده اند. بنابراين ممکن است که مشتقات اسپايروي 2-پيرازوليني حاصل خواص بيولوژيکي از خود نشان دهند زيرا بخشهاي پيرازوليني و آيزاتيني را دارند.
.

فصل اول
مقدمه
1-1- شيمي هتروسيکل
ترکيبات آلي شناخته شده ساختمان گوناگوني دارند و اگر سيستم متشکل از اتم هاي کربن و حداقل يک عنصر ديگر باشد اين ترکيب به عنوان هتروسيکل طبقه بندي مي گردد . عناصري که معمولاً به همراه کربن در سيستم حلقوي وجود دارند نيتروژن و اکيسژن و گوگرد مي باشند.هتروسيکلها ترکيبات حلقوي ميباشند که درآن يک يا چند کربن با اتم غيرکربن مانند نيتروژن، اکسيژن ،گوگرد يا اتم هاي فلزي و …جايگزين ميشود.ترکيبات هتروسيکل محدوده استفاده وسيعي دارند درميان انواع ترکيبات دارويي، دامپزشکي وشيمي گياهي سهم دارند وبه عنوان عامل شفاف کننده نوري، ضد اکسايش، ضدخوردگي وافزودني ها به کار ميروند. اگر حلقه فاقد کربن باشد هتروسيکل معدني خواهد بود مانند بورازين که آن را بنزن معدني هم نامگذاري کرده اند:
بسياري از ترکيبات هتروسيکل داراي اکسيژن يا نيتروژن يا هر دوي آنها در ترکيب يك حلقه ميباشند. به دليل تنوع پيوندهايي که اتم ها مي توانند با هم ايجاد کنند هتروسيکل هايي که مي توانند سنتز شوند بسيار نامحدود ومتنوع ميباشند. هتروسيکل ها تقريباُنيمي از ترکيباتي را که تاکنون در چکيده نامه هاي شيمي ثبت شده اند را در برمي گيرند.حدود نيمي از ترکيبات آلي شناخه شده داراي حداقل يک جزء هتروسيکلي ميباشند. بيشتر ترکيبات هتروسيکل را مي توان دريک گروه ساختماني دسته بندي کردکه داراي شباهتهايي ميباشند اما اختلاف هاي عمده اي درون هر مولکول وجود دارد که اين اختلافات شامل خاصيت اسيدي و بازي ، اختلاف در قابليت حمله توسط الکترون دوست ها يا هسته دوست ها و اختلاف قطبيت مي باشد.ترکيبات هتروسيکل به عنوان حد واسطه هاي سنتزهاي آلي نيز استفاده بسيار زيادي يافته اند. در بسياري موارد اين مسئله به دليل اينست که سيستم حلقوي مناسب مي تواند در چندين مرحله سنتزي وارد شده و سپس درمرحله دلخواه براي آزاد کردن ساير گروههاي فعال به کار رود. بسياري از آنها داراي اهميت اساسي در سيستم زنده مي باشند . هر روزه يکي از ترکيبات هتروسيکل به عنوان يک جزء کليدي در فرايندهاي زيستي شناخته مي شودبسياري از داروها و عمده ترکيبات هتروسيکل ديگر که کاربردي علمي دارند از منابع طبيعي استخراج نشده بلکه ساخته مي شوند .مي توان گفت که اساسي شيمي آلي به واقع در مطالعه محصولات طبيعي نهفته است چرا که اين ترکيبات پايه گذار طراحي بسياري از ترکيبات مفيد هستند [66].
1-2- نامگذاري هتروسيکل ها
بسياري از ترکيبات هتروسيکل اسامي متداول درشيمي دارند. اما در نامگذاري آيوپاک با استفاده از پيشوندهاي اکسا براي O، و آزا براي N،تايا براي Sحضور هترواتم را مشخص و محل استخلاف ها هم با شماره گذاري مشخص مي شوند. به عنوان مثال حلقه هاي سه عضوي اکسيران(1)، تايران (2)، آزيريدين (3) و حلقه هاي چهار عضوي اکستان (4)، تايتان (5)، آزتيدين (6) و حلقه هاي پنج عضوي اکسولان (7)، تايولان (8)، پيروليدين (9) همگي جزو هتروسيکل هاي اشباع شده مي باشند که مشتقاتي از سيکلوآلکان هاهستند نامگذاري ميشوند[3].
1-3- اهميت ترکيبات هتروسيکل
بسياري از ترکيبات هتروسيکل که در طبيعت يافت مي شوند.عنوان جزءاصلي در پروسه هاي زيستي از جمله اسيدهاي نوکلئيک نقش اساسي را ايفا مي کنند. به عنوان مثال پيريميدين(10) وپيورين(11)که پايه واساس DNA را تشکيل مي دهند.در ويتامين ها مانند تيامين 1B (12) و تيامين پيروفسفات (13)، دراسيدهاي آمينه مثل سروتونين (14) و تريپتوفان (15) همگي جزو ترکيبات هتروسيکلي ميباشند[49].

تعداد بيشماري از هتروسيکل ها خاصيت دارويي از خود نشان ميدهند و بسياري از آن ها در طبيعت پيدا مي شوند که از اين جمله مي توان کدئين (16)، تريپتامين (17) و کوکائين (18) را ذكر كرد.

1-4-سنتز مشتقات جديد هتروسيکل ها
ارائه روشهاي نوين در سنتز سيستمهاي هتروسيکل، در شيمي آلي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد .روش هاي مختلفي براي سنتز هتروسيکل ها وجود دارد[86] که بسياري از روش ها کلاسيک هستند و مثال هاي زياد و جديدي وجود دارد که اين ترکيبات از نظر فعاليت هاي بيولوژيکي و خواص دارويي از اهميت ويژه اي بر خوردار هستند.
اين هتروسيکل‌ها داراي سه بخش آيزاتيني، 2-پيرازوليني و قسمت هتروسيکلي جدا گانه ديگري هستند که با توجه به اثرات بيولوژيکي هر سه بخش ممکن است خواص بيولوژيکي موثري ايجاد نمايد. قبل از اينکه به بحث روش سنتز اين ترکيبات پرداخته شود لازم است در ابتداي اين پايان نامه مطالبي درباره اهميت ترکيبات 2-پيرازوليني و نيز ترکيب آيزاتين ذکرمي شود.
اما قبل اينکه به بحث و بررسي روش سنتز اين ترکيبات پرداخته شود لازم است در ابتداي اين پايان نامه مطالبي در مورد اهميت ترکيبات 2- پيرازولين که جزو آزول ها هستند ونيز ترکيب آيزاتين( Hا-يندول- 2 و 3-دي اون)ارائه گردد.
1-5- آيزاتين (H1-ايندول – 2و3- دي اون)
آيزاتين( 19) در فرهنگ شيمي اين طور معني مي شود:آيسا تين بلورهاي منشوري قرمز با دماي ذوب بالا
است[ 102 ]. اماآيزاتين با سابستريت هاي متنوع تهيه مي شودو از آن براي تهيه تعداد زيادي از ترکيبات
هتروسيکل مثل ايندول ها که يک ماده اوليه براي تهيه بسياري از داروها مي باشد استفاده مي شود. اين ترکيب براي اولين بار به وسيله Erdman و Luurent در سال 1841 به صورت يک محصول ازاکسايش نيل به وسيله سيتريک و کروميک اسيد به دست آمد. در طبيعت، آيزاتين در گياهان و نسوج حيوانات يافت مي شو د. به عنوان مثال در گياه آيزاتيس (Isatis) اين ترکيب وجود دارد[1].

روش توسعه يافته سند مير از قديميترين روش هاي مورد استفاده براي سنتز آيزاتين است. در اين روش
واکنش از آنيلين شروع شده که آن را با کلروهيدرات هيدروکسيل آمين هيدروکلريک اسيد و سديم
سولفات حرارت مي دهند. ايزونيتروزواستانيليد توليد مي شود و پس از ايزوله سازي و به وسيله سولفوريک اسيد غليظ دردماي ?c 60-80 آيزاتين با بازده بالاي 75 % بدست مي آيد. اين روش سنتز آيزاتين براي آنيلين هاي داراي گروه الکترون کشنده مانند 2-فلوئورو آنيلين و بعضي ازآمينهاي هتروسيکل مانند 2-
آمينوفنواکسا تين( 20 ) مناسب است. [ 71 ]

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(20)
روش هاي گوناگون ديگري هم وجود دارد. معمولاً محصول را با بازده کمتري توليد مي نمايند البته در
بعضي موارد بازده محصول نسبتاً بالا نيز به دست مي آيد.. به عنوان مثال روش ياماماتو که در آن از اورتو
هالو استا نيليد در حضور دي اتيل آمين و کربن منواکسيد و کاتاليزگري پالاديم با درصد بيشتر، ترکيبي
شبيه گلي اگزاليک اسيد توليد مي کند و با افزايش MeCN و HCL ،آيزاتين بدست مي آيد [ 81 ].
(21)
آيزاتين در واکنش هاي شيميايي زيادي شرکت مي کند.به عنوان مثال در مقابل الکتروفيلها ابتدا با سديم هيدريد در تولوئن يا DMF يا در واکنش با پتاسيم کاربامات در DMFيا استن، تبديل به نمک سديم دار مي شود و سپس با آلکيل يا آريل هاليد يا سولفات واکنش مي دهد.آيزاتين مانند ايندول يک هتروسيکل هسته دوست ضعيف است. همچنين آيزاتين مي تواند از قسمت آروماتيکي خود وارد واکنش هاي الکترون دوستي شود. از اين ترکيب براي سنتز بسياري از هتروسيکل هاي ديگر مي توان استفاده نمود. واکنش هاي کاهشي که منجر به توليد ايندول و مشتقات آن مي شود از اين جمله است که البته کاهنده بايد قوي باشد.
همچنين آيزاتين با داشتن دو گروه عاملي آميدي و کتوني مي تواند مورد حمله نوکلئوفيل و الکتروفيل قراربگيرد[28].
اغلب اين ترکيب در موقعيت کربن شماره 3 با نوکلئوفيل واکنش مي دهد[78].
(23)
از مشتقات آيزاتين براي تهيه رنگ هاي فتوژنيک عکاسي استفاده مي گردد[65].اين ترکيبات از خوردگي آهن و آلومينيوم جلوگيري مي كنند[77]. از اين ترکيبات در آزمايشات مربوط به لخته شدن خون استفاده مي گردد همچنين در تهيه پليمرهايي که منجر به تهيه رزينهاي پر شاخه مي شوند[64].استفاده ديگر اين ترکيبات در تهيه الکترودهاي کاتيوني است. در مجتمع هاي ذوب فلزات از کمپلکس هاي مشتقات آيزاتين به عنوان کاتاليزگر استفاده مي کنند[94]. از آيزاتين و بخصوص ترکيبات اسپايرو سيکلوپروپان آن براي تهيه بعضي از داروها مانند ضد ويروس ها، شل کننده عضلات ضد حساسيت ضد تشنج استفاده شده است[22]. به عنوان مثال اثبات شده که اين ترکيبات در درمان بيماري HIVنقش داشته است.
1-6-پيرازول

(24)
پيرازول از جمله ساختارهاي مادر، هتروسيکل هاي دسته 1 و 2- آزول ميباشد(24)[27].
شش تايي آروماتيک توسط عدم استقرار زوج الکترون نيتروژن دوم کامل مي شود. در نتيجه مانند پيريدين اتم هاي نيتروژن 1و 2 -آزول ها داراي زوج الکترون هايي مي باشند که توانايي دارند پروتونه شوند. با وجود اين خاصيت بازي کمتري از 1و 3 -آزول ها دارند. زيرا نيتروژن داراي خاصيت الکترون کشندگي است.اين ترکيب و مشتقات آن خواص دارويي از خود نشان مي دهند.
يک روش عمومي براي سنتز پيرازول واکنش يک دي کتون با هيدرازين هيدرات مي باشد(25)[63].

همچنين پيرازول را مي توان از طريق حلقوي کردن هيدرازون هاي استيلني از طريق الکترو حلقوي
کردن ترکيبات دي آزوي غير اشباع و از طريق واکنش هاي 1 و 3-دوقطبي ترکيبات دي آزو نيتريل ايميدها نيز سنتز نمود(26)[103].

واکنش افزايشي 3 و1 – دوقطبي ترکيبات دي آزو ونيتريل ايمين ها نيز منجر به سنتز پيرازول ها مي شوند(27)[92].

(واکنش 1-7 )
واکنش الکتروسيکلي ترکيبات دي آزوي غير اشباع نيز سنتز شده اند(28)[92].
(واکنش 1-8 )
1-7- پيرازولين
(29)
اين ترکيب و مشتقات آن در صنعت دارويي كاربردوسيعي دارندو از دير باز مورد توجه قرارگرفته اند
و روش هاي سنتزي فراواني براي سنتز آن ها شناخته شده است[58].
2- پيرازولين همان 5و4 – دي هيدرو-H1- پيرازول است (29) ومشتقي از پيرازول مي باشد[53].
اين ترکيبات آروماتيک نبوده و به همين دليل پايداري کمتري نسبت به پيرازول دارند[33].
2- پيرازولين هاي استخلاف دار معمولا زرد رنگ هستند، خصوصاّ اگر استخلاف هاي موجود داراي حلقه هاي آروماتيک باشند که موجب تشديد رزونانس در سيستم مي شوند.
2- پيرازولين هايي بر روي1- N آن ها گروه هاي آلکيل قرار گرفته است معمولاً نقطه ذوب کمتري دارند زيرا باعث از بين رفتن پيوند هيدروژني ما بين مولکول ها مي شود ونقطه ذوب کاهش يافته است.2- پيرازولين هاي سنگين واستخلاف دار در آب حل نمي شوند زيرا گروه هاي روي حلقه مانع نزديک شدن مولکول هاي آب مي گردنندولي در عوض حلاليت آن ها در حلال هاي آلي نظير کلروفرم، زياد مي شود.2-پيرازولين ها تحت تأثير حرارت به ايزومر 1- پيرازولين تبديل شده که اين ترکيب قادر است 2Nآزاد کرده و مخلوطي از دو ايزومر فضايي ايجاد کند[30].
1-7-1-کاربرد واهميت2- پيرازولين ها
بعضي از 2- پيرازولين ها به طور مؤثري خواص ضدالتهاب از خود نشان داده اند. ترکيب زير نمونه اي از آن هاست (30).
(30)
بعضي از 2- پيرازولين ها مي توانند به عنوان ماده فلورسنت و مواد شفاف کننده نوري مورد استفاده قرار بگيرند. مثلاً ترکيب زير يک ماده فلورسنت است(31)[38].
(31)
همچنين 2 – پيرازولين ها به طورمؤثري خواص ضد باکتري، ضد قارچ، ضد ويروس، ضد انگل و ضد سل از خود نشان داده اند[50].مثلا مشتقات 3 و5 – دي نفتيل – 2- پيرازولين (32) بر روي تعدادي از باکتري اشريشيا کولاي و سالمونلا آزمايش شدند ومشخص گرديد که وقتي گروه هاي کلرو، هيدروکسي و دي متيل آمينو بر روي حلقه هاي نفتاليني وجود داشته باشند اين ترکيبات اثرات ضد ميکروبي قوي از خود نشان مي دهند[15].
از طرفي 2- پيرازولين ها نقش مهمي را در گسترش تئوري شيمي هتروسيکل ها بر عهده داشته اند و در سنتزهاي آلي نيز بدان ها توجه زيادي شده است.
1-7-2- روش هاي سنتز 2- پيرازولين ها
1-7-2-1- واکنش هيدرازين ها با آلدئيدها، کتون ها و استرهاي غير اشباع ? و ?
روش اصلي سنتز 2- پيرازولين ها عبارت است از واکنش آلدئيد ها، کتون ها و استرهاي غير اشباع ? و ? با هيدرازين ومشتقات آن که اين واکنش هم در محيط اسيدي و هم در محيط بازي قابل اجرا است. اين واکنش هم در دماي بالا وهم در دماي محيط صورت مي گيرد. در اين روش ابتدا هيدرازين يا مشتق آن با ترکيب غير اشباع وارد واکنش شده وابتدا يک هيدرازون تشکيل مي شود که بلافاصله واکنش حلقه زايي شبه مايکل انجام داده و به مشتق 2- پيرازوليني تبديل مي شود[44].
(واکنش 1- 10)
ترکيب غير اشباع ? و ? (همان انون يا چالکون Chalcone ) معمولاً از طريق تراکم آلدولي بين يک آلدئيد وکتون يا يک استر و يک آلدئيد و يا کتون با کتون ديگر سنتز مي شود.

1-7-2-2- واکنش افزايشي 1 و3- دو قطبي دي آزو آلکان ها با ترکيبات حاوي پيوند دو گانه ي C=C
در اين روش يک ترکيب دي آزو آلکان (33) از طريق واکنش افزايشي 1 و3- دو قطبي، يک حلقه زايي [3+2] با يک پيوند دو گانه تشكيل مي دهد[60،23،2].
1-7-2-3- روش کاهش کاتاليزي پيرازول ها
از طريق واکنش کاهش يک پيونددو گانه C=Cدر حلقه ي پيرازول مي توان به مشتق 2- پيرازولين دست يافت.N- فنيل پيرازول ها نيز به آساني توسط سديم واتانول به حلقه پيرازولين احيا مي شود[30].
1-7-2-4- واکنش نيتريل ايمين ها با ?و?- انون ها
واکنش افزايشي 1 و3- دو قطبي نيتريل ايمين ها(34) با ?و?- انون ها نيز يکي از روش هاي سنتز حلقه ي 2- پيرازولين است[84].

1-7-2-5- واکنش ديگر
از واکنش ? و?- اپوکسي کتون ها (35) با هيدرازين و مشتقات آن مي توان مشتقات 2- پيرازولين را سنتزنمود[108].
1-8-سنتز چالکون
واکنش اصلي سنتز چالکون ها همانطورکه بيان شد واکنش تراکم آلدولي يک ترکيب کربونيل داراي هيدروژن ? با يک ترکيب کربونيل دار ديگر است[24].
اين واکنش تراکمي مي تواند توسط اسيدها ويا بازها کاتاليز شود. مرحله اول در تراکم آلدولي ايجاد يک انون يا يون انولات است. اگر مکانيسم اسيد- کاتاليز شده باشد انول ايجادشده واگرباز- کاتاليز شده باشد، آنيون انولات ايجاد مي گردد.
سپس انول يا انولات به ترکيب کربونيل دار ديگر يا مولکول اوليه مشابه خودش حمله مي کند. در نهايت حذف آب منجر به تشکيل چالکون مي گردد.
آلدئيدها به دليل اينکه ممانعت فضايي کمتري دراطراف گروه کربونيل دارند واکنش تراکم آلدولي راراحتر وسريعترانجام مي دهند. کتون هايي که گروه کربونيل آن ها فعال باشد وممانعت فضايي کمتري نيز دارند تراکم آلدولي را به خوبي انجام مي دهند.
چالکون حاصله يک محصول ترموديناميکي است بنابراين اگر کمي حرارت اعمال شود حذف آب سريعتر انجام شده وچالکون توليد مي شود. چالکون داراي رزونانس بين گروه کربونيل وپيوند C=C است وبنابراين ترکيب پايداري ميباشد.
براي اينکه درصد گزينش پذيري اين واکنش را بالا ببرند يک کتون متيل دار را به يک آلدئيد فاقد هيدروژن ?(به طور کلي يک ترکيب کربونيل دار فاقد هيدروژن ?) اضافه مي نمايند. معمولاً آلدئيد يا کتون آروماتيکي انتخاب مي شود که هيدروژن ? ندارد. پيوند C=C ايجاد شده درچالکون با حلقه آروماتيکي رزونانس مي نمايد وبنابراين پايداري چالکون بيشتر خواهد شد.
در بعضي موارد ديده شده است که به دليل داشتن ممانعت فضايي، تشکيل پيوندC=Cدچار مشکل مي شود. اگر در چنين مواردي از باز قوي مانند NaOH استفاده شود واکنش برگشت پذير شده و به جاي حذف آب وتشکيل چالکون، مجدداً کتون اوليه توليد خواهد شد.
باز قوي ترجيحاً به جاي حذف آب، H اسيدي را از OH ترکيب ?- هيدروکسي کتون مي گيرد.
بنابراين براي ايجاد چنين چالکون هايي ابتدا از باز ضعيف مانند تري اتيل آمين يا دي متيل آمين استفاده مي شود تا ترکيب ?- هيدروکسي کتون تهيه شود. سپس با استفاده از استيک اسيد گلاسيال وکمي HCl و به کمک حرارت، حذف آب انجام وچالکون ايجاد مي شود[21].
1-9- مکانيسم واکنش هيدرازين ها با چالکون
واکنش هيدرازين با چالکون شامل دو مرحله است که در ابتدا يک هيدرازون ايجاد مي شود (افزايش 1 و2 ) که درادامهً واکنش حلقه زايي انجام شده و 2- پيرازولين سنتز مي شود. وقتي که واکنش در محيط اسيدي مثلاً استيک اسيد گلاسيال انجام شود ابتدا گروه کربونيل فعال شده وسپس هيدرازين به آن حمله مي کند تا هيدرازون ايجاد شود. چون در اينجا گروه کربونيل توسط اسيد فعال شده است افزايش سينتيکي 2 و1 را مشاهده مي کنيم.
pHمحيط واکنش نبايد خيلي پايين باشد زيرا در اين صورت قادر است گروه 2NHرا بلوکه کرده و مانع از ايفاي نقش نوکلئوقيلي آن شود. اگر محيط بيش از حد قليايي شود نيز مي تواند حلقه پنج عضوي را بشکند.
معمولاً pH حدود 5 مناسب ترين حالت مي باشد و واکنش به خوبي انجام مي شود که توسط سندلر در سال 1968 انجام شده است[29].
يکي از دلايلي که براي توجيه افزايش 1 و2 مي توان ارائه داد اين است که درهيدرازون حاصله هنوز هم پايداري رزونانسي وجود دارد و ازطرفي جفت الکترون گروه 2NHنيز با پيوند هاي دو گانه در حال رزونانس است و پايداري هيدرازون راافزايش ميدهد.
(واکنش 1-27)

ولي اگر افزايش 1 و4 با افزايش مايکل صورت گيرد ترکيب حد واسط ايجاد شده پايداري رزونانسي خوبي نخواهد داشت.
بنابراين افزايش 1و2 بسيار محتمل تر است و در تمامي سنتزهاي انجام شده در قرن گذشته و اواخر قرن نوزدهم نيز مشاهده شده است [68].
1-10- ترکيبات اسپايرو
تعدادي از ترکيبات که شامل دو حلقه به طوري که يک اتم کربن در بين آن دو مشترک است و يا به عبارت ديگر يک ترکيب اسپايرو ترکيب آلي با حلقه هاي متصل شده از طريق يک اتم کربن است.
نمونه اي از ترکيبات اسپايرو در زير آورده شده است:
1-11- هدف از تحقيق
با توجه به اهميتي که مشتقات 2- پيرازولين دارند و در ابتداي اين فصل ذکر شد تصميم بر آن است که بعضي مشتقات جديد 2- پيرازولين سنتز شده ومورد بررسي ساختاري قرار بگيرند که اين بررسي ها توسط روش هاي طيف سنجي NMR و IR انجام شده ونتايج مطلوبي به دست آمده است.
بنابراين اقدام به سنتز مشتقات 2- پيرازوليني درC-3 به صورت اسپايرو نموديم و ساختار آن ها نيز شناسايي شد.
اين مشتقات مي توانند از لحاظ فعاليت بيولوژيکي بررسي شوند و چون هر سه بخش 2-پيرازوليني
آيزاتيني و كتوني را دارند احتمال مي رود که خواص بيولوژيکي مؤثر و قوي تري از خود نشان دهند.
با بررسي هايي که در مجلات و چکيده مقالات در CAS انجام شد هيچ کدام از مشتقات به دست آمده تاکنون سنتز نشده اند و اين کار براي اولين بار صورت مي گيرد.
فصل دوم
مروري بر تحقيقات گذشته
2-1-تركيب آيزاتين
از سال 2000 تا 2011 براي تهيه ترکيبات آيزاتين به طور جدي از واکنشهاي افزايشي 1و 3 دو قطبي استفاده مي شود.خواص دارويي و زيستي آيزاتين و مشتقات آن منجر به استفاده اين ترکيبات در سنتزهاي آلي به عنوان حدواسط شده است.در طبيعت آيزاتين در گياهاني در طبقه آيزاتيس در calanthe بي رنگ و در (couroupita guianetisis Aubi)يافت مي شود.همچنين در اجزايي از غده هاي بزاقي زير گوش( وزغها) در حيوانات و در انسانها در مشتقات و اجزاي متابوليکي و (سوخت و سازي) آدرنالين نيزيافت مي شود.همان طور که در فصل اول بيان شد تا کنون واکنش هاي زيادي براي سنتز مشتقات اسپايروي آيزاتين انجام شده است. در اينجا واکنش هاي که بر روي آيزاتين انجام گرفته است به طور کلي مورد بازنگري قرار مي گيرد. آيزاتين با داشتن دو گروه عاملي آميدي و کتوني مي تواند مورد حمله نوکلئوفيل ها و الکتروفيل قرارگيرد.
گريگ و(Grigg) همکارانش در سال 1984 واکنشي با pipecolicacid ( يک آمينو اسيد است) و آيزاتين انجام دادند که منجر به توليد يک مشتق اسپايرو از آن گرديد [37].
(واكنش2-1)
راجو پاهي (Rajopohye) و همکارانش در سال 1988 مشتقات اسپايروي اکسيژن دار ووبر(webber) همکارانش در سال 1996 مشتقات اسپايروي گوگرد دار را از آيزاتين و مشتقاتش به دست آوردند [90 ، 107].
(واكنش2-2)
در سال 2006دكتر شعبانزاده و همکارانش بر روي سنتز تک ظرف ترکيبات اسپايروي 2-پيرازولين از آيزاتين تحقيق نموداند[16].
(واكنش2-3)
همچنين در سال 2010 دکتر شعبانزاده توانست به مشتقات اسپايروي جديد سيکلوپروپان از آيزاتين دست پيداكند[73].
(واكنش2-4)
در سال 2009 و توسط قهرمان زاده و همکارانش از ترکيب. H1- پيرازول- 5-آمين و آيزاتين و مشتقات باربيتوريک اسيد به صورت تک ظرف مشتقات اسپايروي آن ها را به دست آوردند. آن ها نوع حلال را تغيير دادند و بازده محصول را مقايسه نمودند[91].
(واكنش2-5)
جديدي و همکارانش نيز تقريباً با همين مکانيسم در سال 2009 توانست به مشتقات 2- پيرازولين آيزاتين دسترسي يابد[57].
(واكنش2-6)
در سال 2010 نيز توسط چن (chen) به صورت تک ظرف(one pot) و با ترکيب سه ماده آيزاتين و 5-آمينو 3- متيل پيرازول وترکيبات 1 و 3-دي کربونيل به کمک حلال ها و کاتاليزگر هاي متفاوت و طي مکانيسم تراکم آلدولي، مشتقات اسپايروي اکسيندول ساخته شد[42].
(واكنش2-7)
گزارشهاي زيادي از کاربرد آيساتين در تراکم نووناگل وجود دارد. از جمله ميتوان به تراکم آيساتين با باربيتوريک اسيد استوفنون اتيل فنيل استات ديمدون استون و رودانين اشاره کرد.
هم چنين، واکنش آيساتين با ديمدون، مشتقات زانتن را که داراي خصوصيات بيولوژيکي و دارويي بسياري ميباشند، توليد ميکند.در سنتز ترکيبهاي طبيعي دريايي سوروگاتوکسين و نيوسوروگاتوکسين از تراکم نووناگل 6- بروموآيساتين استفاده شده است. (شماي2-8)
شماي (2-8): سنتز ترکيبهاي طبيعي با استفاده از تراکم نووناگل 6- برومو ايساتين
گزارشهاي زيادي از سنتز مشتقات 2- اکسو ايندولين-3- ايليدن از واکنش آيساتين و ترکيبات داراي متيلن فعال (مالونونيتريل و اتيل سيانو استات) موجود است.
(واكنش2-9)
2-2- ترکيب 2- پيرازولين
2-2-1- واکنش ترکيبات غير اشباع ?,? با هيدرازين ها
مشتقات 2- پيرازولين از اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم مورد توجه زيادي قرار گرفتند. اولين بار فيشر و نووناگل((Fischer & Knovenagel از واکنش آکرولئين با فنيل هيدرازين، ترکيبات پيرازوليني راسنتز نمود [31].

(واكنش2-10)
واکنش آلدئيدهاي غير اشباع ? ,? با هيدرازين ها توسط آورس وهيمک در سال 1927[13] گزارش شده است که منجر به سنتز مشتقات 2- پيرازوليني گرديده است.
لواي(Levai) و همکارانش در سال 1985[70] تعدادي از مشتقات تري سيکلي 2- پبرازولين ها را به صورت دياسترئوسلکتيو سنتزنمودند به طوري که ايزومر ترانس با راندمان بسيار بالايي به دست آمد.
در سال1978توسط هس و همکارانش مشتقات 2-پيرازولين بدست آورد که از آن‌ها در تهيه حشره کش استفاده گرديده است[106].
(واکنش 2-12)
در سال 2000گلهان توسط همکارانش بعضي از مشتقات پيرازولين – تيازول را سنتزكردند و تحقيقات مقدماتي از فعاليت آن‌ها انجام گرفت [39].
(واکنش 2-13)
برخي مشتقات 2- پيرازوليني از واکنش بين کتون هاي غير اشباع ?,? و هيدرازين ها توسط آذري فر و همکارانش در سال 2002 [15]و لواي در سال 2005 سنتز شدند [69].
در سال 2007 سنتز و رابطه فعاليت ساختاري و ضد سل مشتقات جديدي از پيرازولين توسط آقاي علي Aliو همکارانش انجام گرفت[74].
در سال 2009(Dadiboyena)و همکارانش مشتقات اسپايروي 2-پيرازولين را از طريق واکنش 1و3 دو قطبي و طي مراحل افزايش حلقوي و سپس حذفي بدست آورذند[95].
(واکنش 2-16)
در سال 2009 و توسط کارپنکو (Karpenko) و همکارانش ترکيب 4- هيدرازينو کوئينازولين با 2و4-دي کتو استر واکنش حلقه زايي انجام داده و طي يک واکنش و با افزايش هيدرازين هيدرات، طي چند مرحله مشتق پيرازولين توليد نمود[5].
(واکنش 2-17)
سنتز مشتقات جديد 2-پيرازولين و مطالعه بر روي خصوصيات آن‌ها توسط گانچن( (Gangchen به کمک واکنش تري فينل آمين و مشتقات استوفتون با استفاده از مکانيسم تراکم آلدولي درسال2010 نيز انجام گرديده است[33].
(واکنش 2-18)
واکنش آلدئيدهاي غيراشباع ?و ? با هيدرازين توسط بديادر سال 2011 گزارش شده است که منجر به سنتز مشتقات 2- پيرازوليني گرديده است[19].
سومان و همکارانش در سال 2011تعدادي مشتقات پيرازولين استيله شده را سنتز نمودند.
تعدادي از مشتقات 2- پيرازولين کاتاليز شده توسط رمي و همکارانش در سال 2011سنتز شد[92].
2-2-2- واکنش دي آزو آلکان ها با ? , ?- انون ها
دي آزو متان براي نخستين بار توسط پچمن (Pechmann) در سال 1894 از واکنش N- نيتروزواورتان با پتاسيم هيدروکسيد به دست آمد [87]. در اثر واکنش دي آزو متان با دي متيل
(واکنش 2-22)
فومارات ابتدا ترکيب 1-پيرازولين حاصل شد که خود به خود در اثر يک جابجايي هيدريد 1و3 به ايزومر پايدار 2 – پيرازولين تبديل مي شود.
کوهلر(Kohler) و استيل(Steele) در سال1919اين سنتز راانجام دادند[61].
(واکنش 2-23)
واکنش کربوکسيليک اسيد استرهاي غير اشباع ? , ? با دي آزو متان توسط جين و همکارانش در سال 2005 [74] مورد بررسي قرار گرفت.
اولين واکنش سنتز مشتقات 2- پيرازولين در اثر واکنش بين دي آزومتان وبنزيليدن استون توسط آزارلو در سال 1906صورت گرفت[17].
گروه متيلن دي آزو متان مي تواند هم به کربن ?وهم به کربن? متصل شود. آزمايش زير توسط لواي (Levai) انجام گرفت که در آن توسط نيتروژن زدايي گرمايي ترکيبa چالکون bتشکيل شد و وجود گروه 2CHدر موقعيت ? نشان داد که حمله دي آزو متان به کربن ? انجام شده است[67].
درسال 2006 شعبانزاده1 و همکارانش بر روي سنتز تک ظرف ترکيبات اسپايروي 2- پيرازولين (20) از آيزاتين تحقيق نموده اند [77].
2-2-3- واکنش حلقه زايي نيتريل ايمين ها با ?,?- انون ها
نيتريل ايمين ها طي يک واکنش افزايش 3و1 – دو قطبي طي يک مرحله با ?,?- انون ها به مشتقات 2 – پيرازولين تبديل مي شوند.يکي از روش هاي توليد نيتريل ايمين ها واکنش نيتروژن زدايي حرارتي 5 و2 – دي آريل تترازول ها است [43].
روش ديگر هيدروهالوژن زدايي هيدرازيد کلرايدها است[45].
روش اکسيداسيون آلدئيد هيدرازون ها توسط سرب تترا استات (LTA) نيز مي تواند منجر به توليد نيتريل ايمين گردد [61].
محاسبات اوربيتال ملکولي نيز براي بررسي گزينش پذيري افزايش3 و 1-دو قطبي انجام گرفته است[41].
شيميزو (Shimizu) وهمکارانش در سال 1984 [99] تعدادي از مشتقات 2 – پيرازولين تري سيکلي را با استفاده از حد واسط نيتريل ايمين سنتز کردند.
اسميت(Smitt) و همکارانش در سال 1978 [101]، پادوا(Padwa) و همکارانش در سال 1978 [84] و مير (Meier) و همکارش در سال 1985 [75] از طريق واکنش ترکيبات زيرموفق شدند مشتقات تري سيکلي 2 – پيرازولين را که مشابه ترکيب زيراست سنتز نمايند.
(واکنش 2-31)
اسپايرو 2- پيراولين ها توسط لود و همکارانش در سال 1991 از طريق واکنش دي آريل نيتريل ايمين ها با 2 – آريليدن – 1- تترا لون ها سنتز شدند. ساختار واسترئوشيمي ترکيب از طريق NMR مورد بررسي قرار گرفت و نشان داد که تشکيل حلقه 2 – پيرازولين کاملاً ناحيه گزين و دياسترئو سلکتيو ميباشد[56].
واکنش زيرکه توسط گيرجيس (Girgis) وهمکارانش در سال 2001 [36] انجام گرفته است مخلوطي از دياسترئومرهاي ترکيب (E) را ايجاد كردند.
همچنين در سال 2009 توسط محمد ((Mohamed و همکارانش تحقيقاتي درباره سنتز ترکيبات اسپايروي هتروسيکل انجام شد که واکنش بين آيزاتين و مشتقات استو فنون، توليد مشتقات 2-پيرازولين شد که خود ماده اوليه اي براي سنتز ترکيبات ديگر است[77].
2-2-4- واکنش کرومانون و کرومون با هيدرازين ها
واکنش بين 2- آريا کرومانون ها (فلاوانون ها ) (a) و مشتقات هيدرازين توسط کالي (Kallay)و همکارانش صورت گرفته است [52]. 2- پيرازولين حاصله(b) از دو مسير که در شکل نشان داده شده مي تواند تشکيل شود که بستگي به شرايط واکنش دارد. به نظر مي رسد که محيط قليايي در اينجا براي تشکيل حلقه مناسب مي باشد.
واکنش کرومون ها (c) با هيدرازين پيش از سنتز ترکيب 2- پيرازولين زير (d) بيشتر منجر به سنتز پيرازول هامي شود. ترکيب (d) تنها به عنوان يک محصول جانبي به ميزان 4 الي 15 درصد تشکيل مي شود [103].
2- پيرازولين هاي به دست آمده از کرومانون ها و کرومون ها از واکنش 2- هيدروکسي چالکون ها و هيدرازين ها نيز به راحتي سنتز مي شوند. بنابر اين روش ذکر شده در اين بخش روش مهمي براي سنتز مشتقات 2- پيرازولين به شمار نرفته است زيرا مستلزم ستز فلاوانون ها مي باشد[88].
2-2-5- خواص بيولوژيکي مشتقات 2- پيرازولين
همان گونه که در فصل اول بيان شد بعضي از مشتقات 2- پيرازوليني خواص مؤثر بيولوژيکي و دارويي از خود نشان مي دهند که همين امر باعث شده تا تمرکز بيشتري بر روي سنتز و شناسايي اين دسته از هترو سيکل هاي نيتروژن دار شود. مشقات 2- پيرازولين داراي فعاليت باز دارندگي سنتز نيتريک اکسايد مي باشند [89]. اين ترکيبات خواص ضد ميکروبي و تأثير بر روي سيستم عصبي مرکزي و مهارکننده سيستم ايمني را از خود نشان ميدهند. 2-پيرازولين‌ها به عنوان عوامل حشره کش، ضد قارچ، ضد ويروس، ضد انگل، ضد سل و ضد باکتري بکار گرفته مي شود.اين ترکيبات فعاليت ضد ميکروبي، ضد آميبي، ضد سرطان، ضد افسردگي را از خود نشان مي دهند [93-90].
داس(Das) و همکارش در سال 1978 تعدادي از مشتقات 4- نيتروزو- 2- پيرازولين- 5- اون را سنتزكردند[26].
(واکنش 2-37)
اين مشتقات روي قارچ پيريکولاريااريزا(Pyricularia Oryzae) موثر واقع شدند به طوريکه در غلظتppm1000حدود?90-64رشد قارچ متوقف شد.
در سال(2002) رولاز( (Rollas دريافت که از اتصال ترکيب A و B که از مشتقات 2-پيرازولين است ترکيب Cکه داراي خواص قابل اطمينان بر ضد باکتري(( Mycobacterium tuberculosisميباشد بدست مي آيد[96].
در سال 2002 نيز 5 و 3- دي نفتيل – 2- پيرازولين ها (A) توسط دكترشعبانزاده گزارش گرديد و اين ترکيبات بر روي شش ميکرو ارگانيسم آزمايش گرديد و مشاهده شد که وقتي گروه هاي کلرو، هيدروکسي و دي متيل آمينو بر روي حلقه نفتالني هستند اثر ضدميکروبي اين ترکيبات تقويت مي گردد. از طرفي وجود گروه 2CONH بر روي نيتروژن حلقه 2- پيرازولين نيز موجب بروز اثر بيولوژيکي در اين ترکيبات خواهدشد[15].
در سال 2009 نيز مشتقات 1 و 3 و5 سه استخلافي 2- پيرازولين ها توسط مالکي گزارش گرديد و اثر اختصاصي ضد سرطان آن مورد بررسي قرار گرفت[72].
در سال 2009 کلک( Kelek) همکارانش تحقيقاتي درباره سنتز و خواص بيولوژيکي 2-پيرازولين جديد انجام دادند و ثابت شد اين ترکيب خواص بازدارنده بر روي عوارض داروي ضد افسردگي monoamine) oxidase)داردوبطور انتخابي عمل ميكند[79].
با توجه به مطالب بيان شده در اين بخش واهميت مشتقات 2- پيرازوليني به اين منظور امروزه تحقيقات وپژوهشهاي گسترده اي در مورد خواص بيولوژيکي اين ترکيبات در حال انجام مي باشد و بخشي از تلاش هاي دانشمندان در زمينه سنتز هتروسيکل ها، در زمينه ي سنتز و شناسايي اين دسته از هتروسيکل هاي نيتروژن دار و بررسي اثرات آن ها متمرکز شده است..
فصل سوم
کارهاي تجربي
3-1- مشخصات دستگاههاي بكاررفته:
1- طيف سنجIR: تمامي طيفهايIRدرج شده دراين پايان نامه توسط دستگاه(IR-FT6700Nicolet-Thermo Scientific Nicolet) گرفته شده اند.
2- طيف سنج NMR : طيف هاي NMRتوسط دستگاه طيف سنج (400Avance – DRX Bruker) به ثبت شده و از3 DMSO-d6,CDClبه عنوان حلال استفاده شد.
3- دستگاه نقطه ذوب : نقاط ذوب مواد سنتزشده توسط دستگاه ( Barnstead Electrothermal) سنجش شده است ونقاط ذوب گزارش شده، تصحيح نشده هستند.
4- دستگاه هيتر : براي انجام واكنشهاازدستگاه همزن وهيتر( K3001 Heidolph ) استفاده شده است.
3-2- مواد مورد استفاده
5-بروموآيزاتين، ، اتانول مطلق ،اتانول96، استيک اسيد گلاسيال، کلريدريک اسيد غليظ، دي متيل آمين، ، 4- متوکسي استوفنون، 4- نيترواستوفنون، 4- برمواستوفنون، هيدرازين هيدرات 98 درصد و حلالهاي ديگر آزمايشگاهي که همه اين موارد مذکور ساخت شرکت Merck المان ميباشد.
براي سنتز بتا هيدروکسي از 5-برموآيزاتين، 4-نيترواستوفنون و دي متيل آمين استفاده شده است.
3-3- ابزار مورد استفاده
ارلن ماير100 و 50، استوانه مدرج 10، 50 و 100، مگنت، قيف، کاغذ صافي، اسپاتول، بشر 50 و 100، کاغذ TLC و ديگر ابزار مورد نياز در اين آزمايش
3-4- روش سنتز مشتقات 2- پيرازولين-5-برومو آيزاتين
مرحله اول اين سنتز شامل تراکم بتا هيدروکسي ميباشد.ترکيب بتا هيدروکسي طبق روش ليندوال از واکنش 5-بروموآيزاتين با 4-متوكسي استوفنون تهيه مي شود. براي اين منظور 0.001 مول از 5- بروموآيزاتين (0.225 گرم) به همراه 0.001 مول4-نيترو استوفنون (0.165 گرم) در حضور 10 قطره دي متيل آمين و در دماي اتاق به مدت 35 دقيقه واکنش داده( بدون استفاده از حلال) و رسوب حاصله کرم مايل به بي رنگ که همان بتا هيدروکسي (3a) ميباشد بدست آمد.

30ميلي ليتر استيک اسيد گلاسيال به رسوب اضافه كرده و محصول حاصله در حالي که به شدت توسط همزن مغناطيسي هم زده مي شود تا دماي C ?80 حرارت داده شد. بعد از رسيدن دما به C ?80، 5 قطره محلول کلريد ريک اسيد غليظ به محلول واکنش اضافه گرديد و همزدن محلول به مدت 40 دقيقه در همان دما ادامه يافت تا رسوب قرمز مايل به نارنجي ايجاد شود که همان تركيب (4a) مي باشد بدست آمد.در زير هود محلول حاصله به نرمي حرارت داده شد تا اسيد آن تبخير شود.
در ادامه واکنش چون روش سنتز ترکيب به صورت تک ظرفي بود به رسوب باقي مانده اتانول اضافه کرديم بعد از حل شدن کامل رسوب درون اتانول به محلول حاصله 8-10قطره هيدرازين هيدرات 99% اضافه گرديد محلول حاصله به مدت يک ساعت در دماي C ?80 – 70 درون بالن رفلاکس گرديد، بعد از به اتمام رسيدن زمان محلول به درون پليت ريخته شد (از بين رفتن اتانول در دماي اتاق يادر دماي پايين توسط هيتر)، تا رسوب زرد رنگ که همان ترکيب نهايي است (5a) حاصل شد(در تمامي مراحل روند وپيشرفت واکنش توسط TLCبررسي گرديد).

کل اين سنتز تک ظرف (One Pot) و بدون جدا سازي حدواسط ها انجام شد.


دیدگاهتان را بنویسید