از طرف ديگر سعادت و خوشبختي مي تواند براي هر فرد در زندگي به عنوان يک هدف تعقيب شود.
هدف : بررسي شدت عواملي است که سبب بروز اين اختلال مي شود.
فرضيه مورد بررسي :
بين سندرمهاي پيش از قاعدگي و ميزان پرخاشگري دختران رابطه معني داري وجود دارد.
تعريف عملياتي :
قاعدگي : خونريزي اَدواري و طبيعي زهدان، عملي فيزيولوژيک است که معمولاً بين سنيت 11 و 14 سالگي ظاهر مي شود و تحت تأثير هورمونهاي هيپوفيز و تخمدان قرار دارد. فاصله بين دوره هاي قاعدگي بر حسب سن، سلامت بدني و رواني و محيط تفاوت مي کند. دوره 28روزه را معمولاً قاعدگي طبيعي گويند.
زن با شناختن سندرم شخصي خود پي مي برد که در مورد او بايد بر معالجات ويژه اي بيش از ساير معالجات تاکيد شود.
فصل دوم :
تاريخچه :
احياي يک مشکل ديرينه :
سندرم پيش از قاعدگي يک مشکل ديرينه است. با وجود آن که در سراسر سده بيستم و در واقع براي مدت پنجاه سال بسياري از پژوهشگران علمي – غددشناسان، متخصصان زنان و زايمان و روانکاوان با دقت بسيار در اين زمينه به مطالعه پرداخته اند و در سطح گسترده اي وجود چنين سندرمي را گزارش کرده اند، با اين حال هنوز کاملاً شناخته نشده است و در پنجه تابوي4 عادت ماهانه گرفتار آمده است.
دکتر لئون در سال 1938 در جامعه انجمن پزشکي آمريکا اظهار داشت که جنبش زنان موجب پيشرفت بهداشت آنان در اواخر دهه 70 گرديد و اين امر نقطه پاياني بر ابهامات ارگانيسم بدن زن گذاشت. مي توان گفت از آن پس زنان بسياري براي از بين بردن تابوي عادت ماهانه به آموزش خود و ساير زنان و مردان پرداختند و به اين آگاهي رسيدند که عادت ماهانه چيزي جز پاکسازي رحم نيست (بيگدلي، 1375 ).
تاريخچه در مورد پرخاشگري :
همانطور که گفته شد پرخاشگري شامل دو نوع خوش خيم و بدخيم است. پرخاشجويي بدخيم از غريزه حيواني سرچشمه نمي گيرد و با اينکه بخش مهمي از کارکرد رواني انسان است، به بقاي فيزيولوژيک انسان خدمت نمي کند. پرخاشگري خوش خيم به صورت لحظه اي است و تقريباً کمتر آسيب به فرد مي رساند (فروم، 1369 ).
درمورد پرخاشگري نظريات و کتب گوناگوني است که از جمله مي توان موارد ذيل را نام برد.
1 ) در ميان يونانيان، رواقيان و در عصر تجرد انسانگراياني چون اراسموس، توماس، مورو، يوز مستثني هستند.
2 ) ريچارد، م . باک . روانپزشک کانادايي، او در روزگار خود از شخصيتهاي برجسته روانپزشکي در آمريکاي شمالي بود. اگرچه روانپزشکان تقريباً او را فراموش کرده اند، اما کتابش “آگاهي جهاني” تقريباً يکصد سال است که به وسيله افراد غيرمتخصص خوانده شده است.
داروين خود از اين واقعيت آگاه بود که انسان نه تنها با صفتهاي جهاني ويژه بلکه با صفتهاي رواني هم مشخص مي شود. داروين مهمترين اين صفتها را در انسان به قرار ذيل نام برد (سمپن، 1368 ).
بي ترديد يکي از نيازهاي اساسي مردم در هنگام قاعدگي پيدايش آرامش است. افراد در آحاد انسان در تمامي طبقات و درجات علمي و اخلاقي در هنگام قاعدگي دچار پرخاشگري شده و در اين ميان هر قدر آسيب پذيري فردي کمتر باشد فرد به درجات بيشتري از آرامش و عزت نفس دست پيدا کرده است (هوگو، 1364 ).
به هر حال با اين که تمدن پيش مي رفت اما حقايق مربوط به عادت ماهانه دچار تحول نگرديد و همزمان با تمدن پيش نرفت.
منطقي به نظرمي رسد که واژه عادت ماهانه menstruation از واژه لاتين mens به معناي دوازده مال سال است. همگان از ديرباز عادت ماهانه را يک چرخش ماهانه کنترل شده عالم هستي همانند صور ماه مي پنداشتند.
دوازده ماه سال < ــــ منظور ــــ ماه < ــــ به معني ــــ mens < ــــ به معني ــــ menstruation
تغييرهايي که از عادت ماهانه شده است انسان را سردرگم مي کند. در چند دهه گذشته زماني که دانشمندان در زمينه مشکلات مربوط به عادت ماهانه را بررسي مي کردند، از بروز مداوم آنچه که انان برحسب تنش پيش از عادت ماهانه بر آن زدند به خود آمدند. عبارت سندرم پيش از عادت ماهانه دربر گيرنده افسردگي، خستگي بيش از حد، تحريک پذيري و همچنين شامل علائم ديگري بود. به هر حال همانطور که پژوهشها پيش مي رفت روشن گرديد که اين تنشها تنها بخشي از چيزي بود که بايد سندرم پيش از عادت ماهانه ناميده مي شد (لارسن، 1368 ).
پژوهشگران با توجه به نشانه هاي موجود پي بردند که با سندرمي تکراري و با مشکلات گوناگون مواجه هستند و با همه حقايقي که در پيش روي خود داشتند بر آن شدند که عبارت سندرم پيش از عادت ماهانه با همه نارساييهايش بخشي از سندرم شديد پيش از عادت ماهانه است.
اما از آنجا عادت ديرينه را تغيير دادن دشوار است بسياري از پزشکان هنوز هم اغلب براي اشاره به اختلالات گوناگون پيش از عادت ماهانه از عبارت “تنش پيش از عادت ماهانه” استفاده مي کنند. حتي ديده شده است که اين نامگذاريها بر مبناي جغرافيايي تغيير مي کند، چنانچه که پزشکان و دانشمندان اروپا و آمريکاي شرقي از عبارت “اختلالات پيش از عادت ماهانه” استفاده مي کنند در حاليکه پزشکان و دانشمندان ساحل غربي آمريکا “تنش پيش از عادت ماهانه” را ترجيح مي دهند (لارس، 1368 ).
چه تعدادي از زنان از سندرم پيش از عادت ماهانه رنج مي برند؟ سالها پيش پزشکان دريافتند که زنان از ناراحتيهاي شديدي که در آن زمان پيش از عادت ماهانه شناخته شده بود رنج مي بردند اين نقش شامل : افسردگي، خستگي بيش از حد، تحريک پذيري، اقدام به خودکشي، سر درد ميگرني و گاهي رفتارهاي وحشيانه و بسياري از موارد ديگر است. در حقيقت اين گونه افراد گرفتار سندرم پيش از عادت ماهانه بودند.
اين سندرم نشانه هاي ضعيفتري را به دنبال دارد از قبيل : اشتهاي فراوان، جوش، احساس سنگيني در پاها، خشکي بدن، حساس شدن پستانها، عدم تمرکز و بسياري از موارد ديگر (شکوهي، 1374).
اتخاذ شيوه نوين (طبقه بندي دکتر آبراهام مازلو از تنش پيش ازعادت ماهانه) :
دکتر آبراهام عبارت “تنش پيش از عادت ماهانه” را براي طبقه بندي وضعيتي که در حال حاضر به عنوان سندرم پيش از عادت ماهانه به آن توجه شده است به کار مي برد. بنابراين تنش پيش از عادت ماهانه که در مورد خرده سندرم به کار مي رود در کتاب اختلالات پيش از عادت ماهانه را مي توان به چهار خرده گروه طبقه بندي کرد.
تنش پيش از عادت ماهانه A ، تنش پيش از عادت ماهانه H ، تنش پيش از عادت ماهانه C ، تنش پيش از عادت ماهانه D که در زير توضيح داده شده است.
تنش پيش از عادت ماهانه A :
زناني در اين گروه قرار مي گيرند که به طور عمده اضطراب، تحريک پذيري و تنش عصبي در آنان از اواسط فاصله بين دو عادت ماهانه شروع شده و هرچه به شروع آن نزديک تر مي شوند شدت مي يابد (لارسن، 1368 ).
تنش پيش از عادت ماهانه H :
شايد دکتر آبراهام حرف H را براي نشان دادن (Heaviness) به معني سنگيني برگزيده است. زيرا زناني که در اين رده قرار مي گيرند، پيش از عادت ماهانه دچار چاقي، نفخ شکم، حساسيت دور شکم و پستانها، احتقاق و ورم متناوب صورت و پاها و بازوان مي شوند و معمولاً پيش از عادت ماهانه حدود يک و کيلو و نيم به وزن بدنشان اضافه مي شود. اما زناني که از تنش پيش از عادت ماهانه H شديدتري رنج مي برند دو کيلو و نيم و يا حتي بيشتر اضافه وزن پيدا مي کنند.
تنش پيش از عادت ماهانه H در 60 تا 66 درصد کساني که از سندرم پيش از عادت ماهانه رنج مي برند پديد مي آيد که اغلب همراه با نشانه هايي از ساير خرده گروهها است.
مشکلات تنش پيش از عادت ماهانه از افزايش مايع خارج سلولي يا ساده تر بگوييم ذخيره آبي که در خارج عروق خوني تجمع مي يابد منشاءمي گيرد.
تنش پيش از عادت ماهانه C :
زناني که از اين تنش رنج مي برند اسير اشتهاي بيش از حد، ولع براي خوردن شيريني دارند و 20 دقيقه يا يک ساعت پس از اين که مقدار زيادي ئيدرات کربن 35 تصفيه شده و قند خوردند، دچار حالت غش، خستگي، تپش قلب و سردرد مي شوند. پژوهشگران نيز رابطه مثبت بين اشتهاي وافر به شيريني پيش از عادت ماهانه و تنش ناشي از احساس فشار را تائيد کرده اند. همانطور که دکتر آبراهام در تحليل خود از اين خرده گروه توضيح مي دهد، مغز در حالت طبيعي 20 درصد از کل انرژي بدن را مصرف مي کند. در اين زمان که فرد زير فشار قرار دارد نياز به انرژي بيشتري پيدا مي کند و اين انرژي اضافي بايد از گلوکزي حاصل شود که کبد آن را از طريق تجزيه قند تامين مي کند.
انواع هورمونها : آلدسترون – پروژسترون :
آلدسترون :
هورموني است که داراي فعاليت الکترونيکي است و از غدد فوق کليوي تشرح شده وقويترين منيرال کورتيکوييد5 است. آلدسترون دفع پتاسيم و جذب مجدد سديم و کلرور را از طريق لوله هاي ادرار افزايش مي دهد (صالحي، 1363 ).
پروژسترون :
در طول نيمه دوم عادت ماهانه، يعني چهارده روز بين تخمک گذاري و عادت ماهانه ترشح استروژن و پروژسترون ابتدا زياد و سپس کم مي شود. اگر اين دو هورمون تعادل درست و طبيعي خود را از دست بدهند، همين امر مي تواند راه حل مداواي سندرم پيش از عادت ماهانه باشد. اگرچه نشانه هاي اين سندرم منحصر به خود است ولي احتمال دارد عوامل خفيف ديگري متنج به اين نشانه ها شود.
غالباً سرچشمه اين سندرم مستقيم يا غيرمستقيم مي تواند با مکانيزم تعادل هورموني بدن زن در ارتباط باشد. تئوريهايي وجود دارد که اين وضع را به هورمونهاي مغز نسبت مي دهد، ولي در بيشتر موارد تغييرات پيچيده هورمونها مي تواند موجب شود که زن آرام ناگهان مانند يک فنر از شدت ناراحتي به خود پيچيد. ترشح زياداستروژن و پروستروژن پس از تخمک گذاري موجب مي شود که استروژن خود را در آندومتر که جدار داخلي رحم است افزايش داده و پژوسترون آنان را نيز به صورت جايگاهي براي باروري آماده کند (صالحي، 1363 ).
شرايطي که بر سندرم پيش از عادت ماهانه اثر مي گذارد :
چنانچه زني مبتلا به سندرم باشد روش زندگي، ساختمان بدني ويژه و پرونده پزشکي اش تماماً بستگي به شدت سندرم او دارد و اگر نتواند فعاليت هورموني بدنش را کنترل کند در عوض مي تواند بيوشيمي 23بدن خودرا کنترل نمايد. زن با آگاهي به اين که در برابر چه عواملي واکنش نشان مي دهد مي تواند با تغيير يکي از متغيرها سندرم خود را تسکين بخشد.
اين اثرات به وضوح مشخص کننده آن است که اين سندرم بي ترديد به چگونگي حالت جسمي و رواني شخص بستگي دارد.
تقويت عادت ماهانه :
پزشک براي تشخيص اين سندرم بايد از بيمار خود بخواهد به مدت دو يا سه ماه نشانه هاي سندرم را در تقويم عادت ماهانه يادداشت کند تا پزشک بتواند کار تشخيص و بهبود را سرعت بخشد. اين کار نه تنها کمک به پزشک به شمار مي رود، بلکه آگاهي بيمار را از شدت سندرم خود افزايش مي دهد.
زن مي تواند نشانه هاي سندرم خود را روي تقويم معمولي که برنامه هاي ديگرش را يادداشت مي کند يا در تقويمي که در پايان کتاب اختلالات پيش از عادت ماهانه داده شده است بنويسيد و يا حتي مي تواند از کاغذ خط دار استفاده و جدولي مانند جدول زير تهيه نمايد (پورافکاري، 1368 ).
تقويم عادت ماهانه زني که مبتلابه سندرم پيش از عادت ماهانه است.
1شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه112234567839101112
بي قرار تحريک پذير13
بي خوابي بي قراري14
بي خوابي بي قراري15
تحريک پذير افسرده416
افسرده تحريک پذير17
افسرده تحريک پذير18
افسرده تحريک پذير19
افسرده تحريک پذير20
گرسنگي21
تورم22
تورم523
افسرده تحريک پذير24
تسکين25
عالي (ع)26
عالي (ع)27
خيلي خوب28
خوب29
خوب630
خوب پرانرژي31
خوبتقويم عادت ماهانه مهرماه 1364
اين تقويم بيانگر ويژگيهاي نشانه هاي بيمار مبتلا به سندرم پيش از عادت ماهانه است. توجه کنيد که چگونه نشانه هاي مربوط به سندرم طي چند روز آخر پيش از خونريزي شدت مي يابد و چگونه با آغاز خونريزي ناپديد مي شود شروع خونريزي را در اين تقويم باغ مشخص کرده ايم که آغاز خونريزي اين بيمار روز 24 مهرماه است (صالحي، 1363 ).
آمنوره :
آمنوره عبارت است از عدم پيدايش قاعدگي و يا قطع قاعدگي بيش از سه پريود (دوره).
بايد متذکر شد که آمنوره تظاهري از بيماري اصلي است نه خود بيماري، به عبارت ديگر خود، علامتي (symptom) از بيماري اصلي است. براي سهولت بحث آمنوره را به دو گروه اوليه تقسيم مي نمايند.
1 ) آمنوره اوليه (فيزيولوژيک) :
عبارت است از عدم وجود قاعدگي قبل از بلوغ، دوران حاملگي، دوران شيردهي.
آمنوره ثانويه (پاتولوژيک) :
عبارت است از توقف قاعدکي بيش از سه پريود متوالي در خانمي که قبلاً قاعده شده است.
آمنوره ثانويه خود به دو گروه تقسيم مي گردد :
– Long Term Amenorrhea – به آمنوره اي اطلاق مي گردد که مدت آن بيش از يکسال باشد.
– Short Term Amenorrhea – به آمنوره اي اطلاق مي گردد که مدت آن بيش از 6 ماه حداکثر تا يکسال باشد.
علل آمنوره :
براي بررسي علل آمنوره بايد نظري اجنالي به فيزيولوژي قاعدگي بي افکنيم.
فيزيولوژي قاعدگي : در پيدايش قاعدگي اعضاي زير دخالت مستقيم و غير مستقيم دارند :
هيپوتالاموس ، کرتکس مغز ، هيپوفيز قدامي ،تيروئيد ، تخمدان ، رحم ، دستگاه تناسلي خارجي .
بايد بين اين اعضا هماهنگي خاص وجود داشته باشد تا قاعدگي به وجود آيد و اگر اختلالي در هر يک از اعضاي ياد شده به وجود آيد انواع مختلف اختلال از جمله آمنوره بروز مي کند (صارمي ، 1367).

فصل سوم
روش تحقيق
1) جامعه تحقيق :
جامعه مورد بررسي در اين تحقيق عبارت است از :
کليه دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودبار
2) نمونه تحقيق :
نمونه تحقيق عبارت است از تست سندرم پيش از قاعدگي که داراي تعداد 36 متغير است که در اختيار دانشجويان دختر قرار گرفته است.
چگونگي نمونه برداري
روش نمونه گيري در اين تحقيق به صورت تصادفي است.
به اين ترتيب که برحسب اتفاق و با روش قرعه کشي 20 نفر را انتخاب کرده و در اختيار هر کدام از آنها يک عدد تست قرار داده که اين تست داراي 36 متغير است و هر متغير سه سطح دارد. کم ، متوسط ، زياد و به ترتيب امتيازهاي يک ، يک ، دو ، سه به آنها تعلق گرفته است.
4- توضيح درباره نمونه ها از نظر سن ، جنس ، خانواده ، تحصيل.
سن : حدود سني نمونه ها از 18 تا 26 سال است.
جنس : جنسيت تمامي آنها مونث است.
تحصيلات : از لحاظ تحصيلات کليه افراد دانشجو هستند.
خانواده : از لحاظ خانواده اکثر والدين آنها تحصيل کرده هستند و از لحاظ مادي در طبقه متوسط قرار دارند.
ابزار تحقيق
تست مربوط به سنجش سندرم پيش از قاعدگي است.
اين تست توسط دانشجويان رشته علوم پزشکي دانشگاه شيراز تهيه گرديده و داراي اعتبار و روايي است و ايت آزمون داراي 36 متغير است و دانشجويان با توجه به دارا بودن هر کدام از متغيرها و شدت علائم آن کم ، متوسط ، زياد در خانه هايي که جلوي هر متغير وجود دارد علامت گذاشته ، کم 1 ، متوسط 2 ، زياد 3 امتياز به آنها تعلق گرفته است.
بيان متغيرها
الف ) متغير مستقل : در اين تحقيق متغير مستقل سندرم پيش از قاعدگي است که تست مربوط به اين سندرم توسط دانشجويان رشته پزشکي شيراز تهيه گرديده است.
ب ) متغير وابسته : در اين تحقيق متغير وابسته پرخاشگري است که تست آن همان تست متغير مستقل است.
اجراي تست
آخرين سندرم پيش از قاعدگي در اختيار آزمودنيها قرار گرفت.
به آنها گفته شد که مشخصات خود را بالاي ورقه بنويسند. توضيحي به دانشجويان داده شده است اين است که اين تست داراي 36 متغير است و شما دانشجويان، هر کدام از اين متغيرها را که دارا هستيد بايد توجه به شدت آن کم، متوسط يا زياد در خانه هايي که جلوي آنها گذاشته شده است با گذاشتن X (ضربدر) مشخص نماييد بعد از اتمام کار اوراق را جمع کرده و امتياز را محاسبه مي نماييم.
براي متغيرهاي کم، متوسط، زياد به ترتيب 1 و 2 و 3 امتياز به آنها تعلق مي گيرد.
به عنوان مثال : اولين نمونه دل درد است و مربوط به يک دختر 20 ساله است که تاريخ شروه قاعدگي او از 21 تا 25 فروردين و 5 روز قبل از آن 16 تا 20 فروردين است. علامتي در جاي خالي نزده است و اين نشان دهند? آن است که در اين روزها هيچ گونه علائمي نداشته است و امتياز او برابر با صفر است.
دومين نمونه دل درد مربوط به يک دختر 18 ساله است که تاريخ شروع قاعدگي از 20 تا 25 فروردين و 5 روز قبل آن 15 تا 19 فروردين است که امتيازات او در دور? قاعدگي و 5 روز قبل به اين ترتيب است.
روز هيجدهمروز هفدهمروز شانزدهمروز پانزدهمزياد متوسط کمزياد متوسط کمزياد متوسط کمزياد متوسط کم( ( (( ( (( ( (( ( (
روز بيست و دومروز بيست و يکمروز بيستمروز نوزدهمزياد متوسط کمزياد متوسط کمزياد متوسط کمزياد متوسط کم( ( (( ( (( ( (( ( (

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

روز بيست و پنجمروز بيست و چهارمروز بيست و سومزياد متوسط کمزياد متوسط کمزياد متوسط کم( ( (( ( (( ( (

دور? قاعدگي از 20 تا 25 فروردين = 2=0+ 1 + 1 + 0+ 0 + 0
5 روز قبل از 15 تا 20 فروردين = 0 = 0 + 0 + 0 + 0+ 0
نمونه دل درد در تمامي 20 نفر دانشجويي که تست در اختيار آنها قرار داده شده است و 35 متغير ديگر را به اين ترتيب محاسبه کرده و ستون X , Y را تشکيل داده، ستون X جمع امتيازات دور? قاعدگي و ستون Y جمع امتيازات 5 روز قبل است.
جمع امتيازات 36 متغير از دل درد تا بدبيني به ديگران به شرح جدول است.
جدول شماره 25
امتياز5 روز قبل اضطرابامتيازدوره قاعدگي اضطرابامتياز5 روز قبل بي قراريامتيازدوره قاعدگي بي قراريامتياز5 روز قبل عصبانيتامتيازدوره قاعدگي عصبانيتامتياز5 روز قبل دل دردامتيازدوره قاعدگي دل دردفرودين 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25416 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251015 تا19320 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19320 تا 252417 تا21622 تا 30017 تا21022 تا 30517 تا21722 تا 30017 تا21622 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15215تا 2010 تا15315تا 2010 تا15015تا 24013 تا17318تا 25213 تا17218تا 25013 تا17018تا 25013 تا17318تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا2212 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21322 تا27017 تا 21322 تا27017 تا 21922 تا27017 تا 21322 تا27909 تا13014 تا1919 تا13214 تا1909 تا13114 تا1909 تا13014 تا1910510 تا61111 تا17710 تا6711 تا17810 تا61311 تا17510 تا61211 تا171101 تا596 تا1101 تا506 تا1101 تا526 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1847 تا11912 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17418 تا28013 تا17018 تا281451 تا566 تا1041 تا546 تا1051 تا546 تا1001 تا566 تا101509 تا13014 تا1919 تا13114 تا1939 تا13214 تا1929 تا13014 تا191602 تا607 تا1302 تا627 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا131714 تا839 تا1514 تا859 تا1544 تا809 تا1564 تا839 تا1518217 تا21222 تا27017 تا21622 تا27017 تا211022 تا27017 تا21222 تا2719012 تا16417 تا24012 تا16017 تا24112 تا16217 تا24012 تا16417 تا242017= ستون Y50= ستون X16= ستون Y36= ستون X34= ستون Y65= ستون X13= ستون Y42= ستون Xبه طور کلي اين جداول 36 متغير تست سنجش سندرم پيش از قاعدگي و رابطه آن با پرخاشگري مربوط است. در جدول شکاره 48 و 4 متغير دل درد، عصبانيت، بي قراري، اضطراب موجود است و امتيازات در داخل جدول جلوي هر کدام از روزها نوشته شده است. ستون X دوره قاعدگي و ستون 5 روز قبل از شامل است و جمع امتيازات در انتهاي هر ستون نوشته شده است.
جدول شماره 25
امتياز5 روز قبل فراموشيامتيازدوره قاعدگي فراموشيامتياز5 روز قبل بي ميل به گوشي نشينيامتيازدوره قاعدگي بي به گوشي نشينيامتياز5 روز قبل گيجيامتيازدوره قاعدگي گيجيامتياز5 روز قبل احساس خستگيامتيازدوره قاعدگي احساس خستگيفرودين 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20421 تا 25016 تا20021 تا 25116 تا20021 تا 251015 تا19020 تا 25015 تا19020 تا 25115 تا19120 تا 25015 تا19020 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21222 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21222 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24113 تا17018تا 25013 تا17018تا 25013 تا17018تا 25113 تا17518تا 255020 تا24025تا 30120 تا24125تا 30020 تا24025تا 30020 تا24225تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21422 تا27017 تا 211122 تا27017 تا 21822 تا27017 تا 21722 تا27909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1919 تا13114 تا1909 تا13114 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17210 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا536 تا1101 تا506 تا1121 تا536 تا111207 تا11012 تا1867 تا111012 تا1867 تا111112 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17418 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281411 تا506 تا1011 تا506 تا1051 تا536 تا1081 تا556 تا101519 تا13014 تا1919 تا13314 تا1909 تا13014 تا1909 تا13214 تا191612 تا617 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا1322 تا6117 تا131704 تا809 تا1534 تا849 تا1514 تا8129 تا1514 تا869 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21322 تا27017 تا21022 تا27017 تا21122 تا2719012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24512 تا16017 تا24512 تا16017 تا24204= ستون Y9= ستون X12= ستون Y41= ستون X21= ستون Y29= ستون X20= ستون Y45= ستون Xجدول شماره 26
امتياز5 روز قبل تپش قلبامتيازدوره قاعدگي تپش قلبامتياز5 روز قبل افزايش اشتهاامتيازدوره قاعدگي افزايش اشتها امتياز5 روز قبل افزايش ميل جنسيامتيازدوره قاعدگي افزايشميل جنسيامتياز5 روز قبل سردردامتيازدوره قاعدگي سردردفرودين 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251115 تا19520 تا 25415 تا19120 تا 25015 تا19220 تا 25215 تا19520 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 303010 تا15115تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15215تا 24313 تا17118تا 25313 تا17518تا 25013 تا17018تا 25313 تا17418تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا2271519 تا24725 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31419 تا24025 تا318017 تا 21222 تا27017 تا 21322 تا27017 تا 21422 تا27017 تا 21222 تا27949 تا13214 تا1929 تا131014 تا199 تا13014 تا1909 تا13014 تا1910010 تا6211 تا17010 تا6011 تا17610 تا6711 تا17510 تا61111 تا171101 تا506 تا1141 تا526 تا1151 تا576 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813913 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281421 تا546 تا1001 تا506 تا10111 تا506 تا1031 تا556 تا101509 تا13214 تا1939 تا13314 تا1999 تا131414 تا1929 تا13114 تا191602 تا607 تا1302 تا637 تا1302 تا697 تا1302 تا607 تا131734 تا829 تا1534 تا849 تا1534 تا849 تا1544 تا849 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا2719012 تا16017 تا24112 تا16317 تا24012 تا16017 تا24012 تا16117 تا242037= ستون Y26= ستون X20= ستون Y34= ستون X34= ستون Y47= ستون X23= ستون Y35= ستون X
جدول شماره28
امتياز5 روز قبل کاهش ميل جنسيامتيازدوره قاعدگي کاهش ميل جنسيامتياز5 روز قبل افزايش وزن امتيازدوره قاعدگي افزايش وزنامتياز5 روز قبل بي خوابيامتيازدوره قاعدگي بس خوابيامتياز5 روز قبل گريه کردنامتيازدوره قاعدگي گريه کردنفرودين 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20521 تا 25316 تا201221 تا 251015 تا19120 تا 25015 تا19120 تا 25015 تا19020 تا 25015 تا19020 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21722 تا 30017 تا21222 تا 303010 تا15015تا 2310 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24713 تا17318تا 25713 تا17318تا 25613 تا17118تا 25313 تا17018تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24125 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21122 تا27017 تا 21022 تا27017 تا 21522 تا27017 تا 21122 تا27909 تا13014 تا1909 تا13114 تا1909 تا13114 تا1919 تا13014 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا506 تا1111 تا506 تا1101 تا526 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281401 تا506 تا1001 تا506 تا1021 تا526 تا1011 تا526 تا101509 تا13014 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1939 تا13014 تا191602 تا607 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا1302 تا657 تا131734 تا849 تا1534 تا849 تا1504 تا839 تا1504 تا809 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27317 تا21222 تا2719012 تا16017 تا24512 تا16817 تا24012 تا16017 تا24012 تا16017 تا242010= ستون Y10= ستون X18= ستون Y17= ستون X10= ستون Y24= ستون X14= ستون Y26= ستون X


دیدگاهتان را بنویسید