بيان مسئله:
استفاده از اينترنت و فن آوري جديد در بسياري از اطلاعات در اختيار افراد مختلف قرار مي دهد. با پرداخت هر چند کوتاه مدت به يک موضوع و سرچ در موتورهاي جستجوگر اينترنت مي توان صفحات زيادي از آن مبحث را بدست آورد (سهرابي ،1385) .
يکي از بهترين موارد استفاده از اينترنت در مباحث علمي است اين امر از سوي دانشجويان و اساتيد مورد توجه قرار گرفته است.اينترنت مي تواند منجر به تغيير رفتار شود و نيازهاي اطلاعاتي و پژوهشي را به عنوان يکي از فن آوري ها آموزشي برطرف کند.بسياري از متخصصان و صاحبنظران حوزه علوم مختلف اينترنت را شبکه جهاني شبکه ها تعريف کرده اند..شبکه اي که امکان ارتباط با يکديگر و دسترسي به منابع اطلاعات را در سطح جهاني فراهم مي کنند پژوهشگران و نويسندگان زيادي معتقد با تاثير بالقوه واقعي شبکه الکترونيکي بر جنبه هاي مختلف رفتار و کردار انسان عصر حاضر مي باشد . شبکه اينترنت را مي توان يکي از مهمترين منبع و ابزار براي انجام فعاليت هاي پژوهشي و علمي به شمار آورد در واقع در شرايط کنوني پژوهشگران هر حوزه مي بايست به خوبي از شبکه اينترنت در حوزه تخصصي خود و از دامنه و کاربرد آن آگاهي داشته باشند.عدم استفاده از شبکه اينترنت به معنا ناديده گرفتن پيشينه پژوهشي و احتمالاً دوباره کاري در فرآيند پژوهش است. اهميت اين موضوع به اندازه ي است که برخي پايگاه اطلاعاتي کاربرد و مهم نظير مرلاين چکيده پايان نامه هاي دانشگاهي پروانه شيت اختراع آمريکا و اروپا و پايگاه اطلاعاتي اريک و غيره و هم اکنون از طريق شبکه جهاني وب قابل دسترسي مي باشند امروزه شبکه جهاني وب يکي از مهمترين محمل هاي اطلاعاتي براي دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي رايگان و غير رايگان به شمار مي آيد. تقريباً کليه ناشران برجسته پايگاه اطلاعاتي نظير سيلورپلاتر و بوکر که در گذشته محصولات خود را بر روي ديسک فشرده عرضه مي کردند هم اينک محيط وب را به منزله بهترين بستر براي ارائه پايگاه هاي اطلاعاتي خود مورد توجه قرار داده اند (نوروزي،1389).
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير استفاده از اينترنت بر ميزان آگاهي،نگرش وعملکرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي شهر شاهرود در بروز رساني تدريس ميباشد.اين پژوهش به روش پيمايشي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که در بروز رساني فعاليت هاي علمي و پژوهشي جامعه مورد مطالعه و نظر آنان مبني بر اينکه شبکه اينترنت به چه ميزان بر آگاهي نگرش و عملکرد تاثير ميگذارد صورت پذيرفته است.
ضرورت پژوهش:
امروزه استفاده از اينترنت به صورتي در بين افراد پيشرفت کرده که کمتر کسي را مي توان پيدا کرد از آن استفاده نکند. استفاده از اينترنت در دانشگاه ها روز به روز افزايش پيدا کرده است و سرعت تحول علمي را بالا برده است.در واقع درخواست علمي کنوني را صرفا با منابع و کتب،جزوات قديمي و چند سال گذشته نميتوان پاسخگو بود و به دليل تغيرات مداوم نيازمند به ابزار قوي و اطلاع رساني سريع هستيم.بنابراين هدف از اين پژوهش بررسي ميزان دانش اعضاي هيات علمي در استفاده از اينترنت و نکته مهمتر نگرش آنها ب استفاده از اين ابزار و تاثير گذاري در عملکرد و بروز رساني تدريس ميباشد.
اهداف تحقيق:
هدف کلي: بررسي تاثير ميزان استفاده از اينترنت بر ميزان آگاهي نگرش و عملکرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي شاهرود در بروز رساني تدريس
اهداف جزئي:
1.بررسي تاثير اينترنت بر ميزان آگاهي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي شاهرود در بروز رساني تدريس
2.بررسي تاثير اينترنت بر نگرش دانش اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي شاهرود در بروز رساني تدريس
3.بررسي تاثير اينترنت بر ميزان عملکرد اعضاي هيأت علمي و اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي شاهرود در بروز رساني تدريس
فرضيه هاي پژوهش:
بين استفاده از اينترنت و آگاهي اعضاي هيأت علمي شهر شاهرود در بروز رساني تدريس رابطه وجود دارد .
بين استفاده از اينترنت بر دانش اعضاي هيأت علمي شهر شاهرود در بروز رساني تدريس رابطه وجود دارد.
بين استفاده از اينترنت و عملکرد اعضاي هيأت علمي شهر شاهرود در بروز رساني تدريس رابطه وجود دارد.
متغيرها:
پيش بين: ميزان استفاده از اينترنت بر حسب ساعت در هفته
ملاک: آگاهي ، نگرش و عملکرد در بروز رساني تدريس
کنترل: اعضاي هيأت علمي، دانشگاه هاي شاهرود
مداخله گر: رتبه علمي، سن، دانشگاه هاي مورد تدريس، جنسيت ، ميزان امکانات دانشگاه
ابزار تحقيق:
پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش محقق ساخته بوده که ابتدا بر يک نمونه 30 نفر پايلوت شده و روايي و پايايي ابزار با آلفاي کرونباخ بررسي شد سپس بر جامعه بزرگتر اجرا شد.در تحليل آماري روايي پرسشنامه 57% بود که قابليت استناد و بررسي را داشته است.
فصل دوم
ادبيات پژوهش
مباني نظري در رابطه با موضوع پژوهشي:
* اينترنت
شبکه جهاني اينترنت،يکي از مهمترين نوآوري هايي است که بعضي از نظريه پردازان براي تأکيد براهميت آن،تأثيرات اين بزرگراه عظيم اطلاعاتي را مشابه با تأثيرات اختراع چاپ بر زندگي انسانها ذکر کرده اند (محسني، 1380).
اينترنت منتقل کننده ميليونها پيام است،پيامهايي که بر ارزش ها،نگرش ها و هويت فرهنگي کاربران آن درسطح خرد و بر ظام فرهنگي سياسي درسطح کلان تأثير مي گذارد.اين شبکه از جنبه هاي گوناگون علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي قابل بررسي است.از بعد فرهنگي اين شبکه با تأکيد بر مطالعه ي اين ارزشهاي سياسي،به عنوان بخشي از فرهنگ سياسي و به ويژه با شيوه هاي علمي،اولين گام در جهت برنامه ريزي صحيح براي مديريت تغييرات فرهنگي و سياسي و جلوگيري از تغييرات ناموزون در نظام اجتماعي است.به نظر جانسون، فناوري يکي از عوامل تغيير اجتماعي است که از طريق ارتباط با اجزاء مختلف در درون نظام اجتماعي جوامع مختلف بويژه از طريق خرده نظام فرهنگي،موجب تغييراتي در نظام شخصيتي افراد درسطح کلان مي شود (کوهن به نقل از عليزاده ،1389).
ظهور شبکه جهاني اينترنت به عنوان يکي از برجسته ترين فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي، نمايانگر پيشرفت فناورانه ي انسان امروزي است که نقش آن در ايجاد و تغييرات اجتماعي و به ويژه تغييرات ارزشي،غيرقابل چشم پوشي است.در راستاي همين تغييرات است که به وجود آمدن واقعيت هاي نمادين در فضاي سايبر اينترنتي،زمينه لازم براي شکل گيري جوامع جديد سايبري فراهم ساخته است (گروملا،20091).
فضاي آزاد اينترنتي، محل حضور ميليونها کنشگر اينترنتي است که مي توانند با تفسيرهاي نمادين دراينترنت:
1)به کنش فردي واجتماعي متقابل بپردازند
2) دراجتماعات مجازي حضورسايبري داشته باشند
3)گروه مجازي تشکيل بدهند
4)با افراد ديگري که از اينترنت استفاده مي کنند به بحث آزاد درمورد موضوعات گوناگون بپردازند و در نهايت،از اطلاعات و اخبارموجود در سايتهاي اينترنتي بصورت گزينشي وبدون داشتن محدوديتهاي رسانه اي ديگرکه برخلاف اينترنت – عمدتاً يک سويه اند استفاده کنند (جلالي،1379).
اينترنت با وجود گستردگي و پيچيدگي اش کاملاً برخلاف مدل يک به چند در رسانه هاي پخش همگاني،رسانه اي بسيار شخصي خصوصي است.اينترنت از طريق پست الکترونيکي،ارتباط بين فردي از راه گروههاي بحث و مانند آن(که ممکن است کاملاً آزاد يا محدود به اعضاء باشد)گفتگو و تبادل نظر را تسهيل مي کند،و نيز دسترسي يک به چند به اطلاعات را، عمدتاً از طريق وب، ممکن مي سازد.اما حتي هنگامي که اينترنت بصورت مدل يک به چند عمل مي کند،داراي قابليتي است که اساساٌ آن را از ديگر رسانه اي گروهي متمايز مي کند.اين که همواره داراي پتانسيل تعاملي است،همين قابليت تعاملي است که زمينه هاي تغييرات اجتماعي واقتصادي متعاقب را براي ان فراهم مي کند (دراني، 2).
تنگناي کيفيت: بازبودن اينترنت به روي عموم،جوهره ي اساسي آن است.اينترنت،همگاني ترين فضايي است که تا کنون بوجود آمده،زيرا فقط انتقال دهنده ي صرف اطلاعات نيست بلکه ماهيّتي مشارکتي وتعاملي دارد و همه مي توانند درفضاي عمومي آن مشارکت کنند.به اين ترتيب استفاده از اينترنت ويژگي هاي ارتباط تعاملي ودرعين حال مشکلات تماس تلفني را با ويژگي غيرتعاملي ونيزناهمزماني بالقوه ي برنامه هاي ضبط شده توسط گيرنده،تلفيق مي کند.هرکاربراينترنت کمابيش،به همه مواد موجود درآن دسترسي دارد ودرعين حال هر کاربر مي تواند مواردي را فراهم کند وآن را دسترس ديگرکاربران اينترنت قرار دهد،درست مثل کسي که تلفن دارد ومي تواند شروع و محتواي يک مکالمه تلفني را تعيين کند (رضويه،1389).
بسياري از متخصصان و صاحبنظران حوزه هاي علوم مختلف اينترنت را شبکه جهاني تعريف کرده اند. شبکه اي که امکان ارتباط با يکديگر و دسترسي منابع اطلاعاتي را در سطح جهاني فراهم مي کند.پژوهشگران و نويسندگان زيادي به تاثير بالقوه و واقعي شبکه هاي الکترونيکي بر جنبه هاي مختلف رفتار و کردار انسان حاضر مي باشند.در سال هاي اخير و با رشد تصاعدي اينترنت، فرصتي کم نظير براي محققان و پژوهشگران براي سريع و گسترده اطلاعات در زمينه هاي گوناگون فراهم آمده است. هم اکنون اين وسيله ارتباطي به خاطر افزايش استفاده و سهولت دسترسي تعداد زيادي از کاربران بالقوه در امر پژوهش را جذب و تسهيلات خاصي براي محققان و پژوهشگران فراهم کرده است (رخ افروز ،1386).
بنابراين به نظر مي رسد هرچه تعداد بيشتري از اعضاي هيأت علمي و پژوهش به اينترنت دسترسي داشته باشد اهميت آن در راستاي اجراي امر تحقيق و پژوهش و بروز رساني تدريس افزايش مي يابد. در صورت استفاده صحيح و تخصصي اينترنت تامين کننده يک مکانيسم سريع مقرون به صرفه و کارا براي جمع آوري اطلاعات است.امروزه شبکه هاي وب کي از مهمترين محمل هاي اطلاعاتي براي دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي رايگان و غير رايگان به شمار مي آيد. در سالهاي اخير اينترنت به عنوان بزرگراه اطلاعاتي يا زير ساخت اطلاعاتي تعريف شده است و بطور فراگير اين ايده تقويت مي شود که اين شبکه جهاني به نحوي اجتناب ناپذر و روش هاي ايجاد اصلاح، ذخيره و بازيابي و يا انتقال داده را تحت الشعاع قرار مي دهد.نگرش دانشگاه هاي ما نسبت به فراهم کردن امکانات رايانه اي براي دانشجويان ، نتيجه چشم گيري داشته است. براي استفاده بهتر از حجم وسيع اطلاعات در شبکه جهاني اينترنت دانشجويان و استادان بايد براي استفاده موثر از اين اطلاعات از آموزش لازم بهره مند شوند )حياتي، 1389).
استفاده از اينترنت براي اطلاع يابي بطور فرآيندي افزايش پيدا کرده است.در روش هاي جديد آموزشي استفاده از فن آوري رايانه به عنوان يک وسيله مهم در آموزشي مطرح شده است و يا تشويق دانشجويان ، شرايط لازم را براي خودآموزي فراهم مي کند (نوروزي،1389).
در آغاز تمدن، بشر اطلاعات و استفاده از آن يکي مسائل مهم به شمار آمده ، اطلاعات پديده اي بسيار پيچيده و گسترده است که تصميم گيري ما را تحت تاثير قرار مي دهد وجود و توليد حجم زيادي از اطلاعات در زمينه گوناگون عصر حاضر را به عصر اطلاعات تبديل کرده است و پديده هاي به نام انفجار اطلاعات را بوجود آوده است (مجيدي ،1390).
علت اطلاق اصطلاح عصر اطلاعات به دوره حاضر به دليل گسترش ميزان اطلاعات و سرعت تبديل آنها از طريق محمل هاي اطلاعاتي مختلف مي باشد . اينترنت به عنوان مهمترين بستر انتقال اطلاعات نقشي بسيار مهم و اساسي در بسط و توسعه اطلاعات و در نتيجه گسترش مرزهاي علم و دانش بشر است.سهولت ارتباط دسترسي گسترده و نسبتاً ارزان و همگاني شدن استفاده از اطلاعات منجر به تغييرات اساسي در انديشه ها و عملکردها شده است. اين تحولات تاثير عميقي در آموزش عالي بر دانشگاه، موسسه ها و مراکز علمي و فرهنگي و بر تمامي اجزاي آن چون اعضاي اعضاي هيأت علمي ، پژوهشگران، دانشجويان و نيز روش يادگيري و… مي کنند و در واقع اينترنت به منزله يکي از بزرگترين شبکه ها، ارتباط بين دانشجويان و محققين را بدون توجه به بعد زمان و مکان فراهم کرده است.
زندگي اينترنتي،شهراينترنتي ورفاه اينترنتي:
درهزاره سوم،فناوري اطلاعات به عنوان عمده ترين محورتحول وتوسعه درجهان منظورشده ودستاوردهاي ناشي ازآن نيز آنچنان با زندگي مردم عجين گرديده است که بي توجهي به آن،اختلالي عظيم درجامعه ورفاه وآسايش مردم بوجودمي آورد.انجام بسياري ازکارهاي روزمره بانکي با استفاده ازاينترنت وشبکه هاي ارتباطي درمنزل وخانه ها،آموزش الکترونيکي ومجازي وعدم نيازبه حضوردرکلاسهاي درس،توسعه وترويج تجارت الکترونيکي همگي به عنوان بخشي ازنتايج ودستاوردهاي فناوري اطلاعات قلمداد مي شوند.هرچند به عقيده بسياري ازدست اندکاران اين عوامل هنوزدرمراحل اوليه رشد وتکامل اند.اما درهمين حال نيز تاثير شگرف خود را بررفاه و آسايش زندگي انسان نشان داده اند.درحالت کلان وکلي ازنظريکپارچه سازي ارائه خدمات الکترونيکي مي توان به تاسيس شهرهاي نمونه الکترونيکي واينترنتي درهرکشوري نيزاشاره نمود که مي تواند زمينه حضوري تدريجي،منطقي علمي واقتصادي اين پديده ارزشمند را با هدف ايجاد رفاه براي عامه مردم فراهم نمايد (رضويه ،1389).
درحال حاضراين فناوري اطلاعات،معيارسنجش توان علمي وقدرت کشورها برا ي توليد،توزيع واستفاده ازدانش محسوب مي گردد.بروز هر پديده در زندگي انساني تاثيرات خاص(مثبت يا منفي) را به خواهد داشت والبته فناوري اطلاعات نيزازاين مقوله مستثني نخواهد بود.بررسيهاي کارشناسي واقدامات صورت گرفته پيرامون فناوري اطلاعات درجهان نشان داده است که به دليل پيچيدگي افکار و فرهنگ اجتماعي تقابل وارتباط فرهنگ هاي کلان وخرد جوامع با يکديگر و نيز وجود تمايز بين آنها،تلاش پراکنده درزمينه توسعه خدمات مبتني برفناوري اطلاعات عموماً موفق نبوده وازکيفيفت ومطلوبيت مناسبي برخوردارنيست (جلالي، 1379).
به همين دليل اغلب کشورهاي پيشرفته توسعه فناوري اطلاعات وعموميت بخشيدن به استفاده ازآن توسط مردم را به منظورتوسعه ورفاه اجتماعي وايجاد تسهيلات ازنظردسترسي به کليه ي امکانات اجتماعي ازطريق سيستم هاي يکپارچه درقالب شهرهاي الکترونيکي دنبال مي کنند.به عنوان مثال درسنگاپوردولت در نظر دارد تا با فرهنگ سازي مناسب يک زندگي الکترونيکي را طراحي وبه مردم ارائه نمايد.آنها آموزش الکترونيکي،تفريحات الکترونيکي،ارتباطات الکترونيکي،وتراکنش هاي (انتقال وجوه واسناد مالي) الکترونيکي را چهارجزء،براي زندگي ازتاثيرات نامطلوب اين فناوري درسطح کشوري ومنطقه اي تدبيرامنيتي،آموزشي وتربيتي خاص را پيش گرفته اند که برساختارفرهنگي آنها متکي است.درجمهوري اسلامي ايران نيزتوسعه فناوري اطلاعات به منظورشناسايي،انتقال،جذب وبومي سازي وهمگامي وراستايي با جهان دانش مورد توجه مردم ومسئولين قرارگرفته است.بدين ترتيب روند کاربرد آن سريع،چشمگيروسيع خواهد شد ونتايج حاصل از آن درزندگي روزمره وعرصه هاي اقتصادي،اجتماعي وسياسي سودمندترخواهد بود،دراين زمينه اجراي پروژه هاي ملي تجارت الکترونيکي،بانکدراي الکترونيکي،تهيه واجراي قوانين وموازين حقوقي مرتبط با آن مي تواند بسترمناسبي را براي توسعه اقتصاد نوين وايجاد فرهنگ مناسب ايجاد نمايد وفاصله ي ديجيتالي ايران را با کشورهاي توسعه يافته دراين بخش کاهش دهد.به طورمثال آموزش الکترونيکي .اين توان را خواهد داشت که زمينه هاي لازم را جهت توسعه کمي وکيفي آموزش هاي عمومي وتخصصي ايجاد نمايد وفرصتي مناسبي را جهت استفاده ارتجربيات جهاني درکشوربراي همه آحاد مردم بدون محدوديت زماني درهمه اوقات شبانه روزوايام هفته فراهم نمايد (رضايي،1387).
در موارد فوق نقش وزرات اقتصاد ودرارايي،وزرات بازرگاني،وزرارت آموزش وپرورش ووزرارت علوم تحقيقات وفناوري درتطبيق مسئوليت هاي جديد ونقش وزارت پست وتلگراف وتلفن نسبت به ايجاد بسترارتباطي مناسب وپرسرعت شبکه هاي داخلي واتصال به شبکه هاي جهاني اينترنت وتهيه نرم افزارهاي لازم،همراه با خدمات رايگان وارزان قيمت وقابل رقابت با جهان ازطريق سازمان هاي مانند شهرداري ها بسيارمهم مي باشد.سايروزراتخانه ونيزشرکت هاي کوچک وبزرگ،دولتي وخصوصي مي توانند درراستاي وظايف واهداف انتفاعي وغيرانتفاعي خود درتوسعه فعاليت هاي مرتبط با فناوري اطلاعات تشريک مساعي نمايد.پيامد چنين هماهنگي ويکپارچگي دربديهي ترين حالات،ايجاد يک دولت الکترونيکي خواهد بود که وزارت کشوربا استفاده ازآن مي تواند درسطح کلان مديريت دقيقتري را برورند امورکشورازنظراجرايي وامنيتي اعمال نمايد ودرمقياس کوچکترازطريق شهرداري الکترونيکي خدمات بهتري را به شهروندان عرضه کند ورضايت خاطرآنها را جلب کند.
هرکشورمتناسب با موقيعت هاي اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي خود اهداف خاصي را دررابطه با توسعه فناوري اطلاعات مدنظرقرارمي دهد.براين اساس همه کشورهاي جهان الزاماً داراي مشابهي نيستند وممکن است دربرخي زمينه ها با يکديگر متفاوت باشند اما درمجموع اهداف مشترک فراواني را دربين آنها مي توان يافت

(نوروزي ،1389).
توسعه اقتصاد پايداروقابل رقابت،ترفند مديريت شهري،اجراي طرح جامع شهر،بهبود بخشيدن به کيفيت خدمات وبالابردن استانداردهاي زندگي شهروندان،همراه با حفظ هويت فرهنگي،افزايش نرخ حضورشهروندان درتصميم گيري ها،آماده کردن شهروندان براي زندگي درجامعه دانش محور،ارائه خدمات شهرداري ها وسايرسازمان ها بدون تعطيلي ودرهمه اوقات شبانه روز (رخ افروز،1386).
بررسي تحقيقات داخل کشور:
* خداجويي (1390) در مقاله اي با عنوان “تاثير شبکه اينترنت بر فعاليت هاي علمي و پژوهش اعضاي اعضاي اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران موسسه آموزش علمي و کاربردي و مرکز آموزش عالي امام خميني ” صورت گرفت و اين تحقيق به شيوه پيمايشي اجرا شده نشان داد که 34% براي دسترسي پژوهش و آموزشي و 6/31% براي دسترسي به منابع روزآمد کردن اطلاعات بوده است . توليد و ارائه اثر علمي و پژوهشي جامعه مورد پژوهش بيشتر به شکل مقاله بوده است. تهيه مقالات 7/56% و کتاب 9/8% بوده است.
* حياتي(1389) در تحقيقي با عنوان ” بررسي ميزان استفاده اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي خليج فارس و علوم پزشکي بوشهر از اينترنت “با توجه به عواملي مانند جنس، سابقه تدريس، درجه و مرتبه علمي ، نشان داد که به جز تفاوت موجود در ميزان استفاده زنان و مردان اعضاي هيأت علمي از اينترنت در دانشگاه خليج فارس در بقيه موارد تفاوت ميان ميزان استفاده با توجه به متغيرهاي مورد نظر در دو دانشگاه وجود ندارد.
* نتايج پژوهش مجيدي (1390) تحت عنوان” بررسي ميزان استفاده از شبکه اينترنت توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان” که نوع پيمايشي- توصيفي است نشان داد بيش از 95% جامعه پژوهش به اينترنت از طريق دانشگاه دسترسي دارند. تفاوت معناداري بين اعضاي هيأت علمي سه شاخه از لحاظ توانايي و استفاده از خدمات پست الکترونيک يوجود داشت.
در اين پژوهش بين استفاده و مرتبه علمي رابطه ي مشاهده نشده است و بدين ترتيب فرضيه پژوهش تائيد نشده است.
* مختاري (1389) در پايان نامه خود به مطالعه” ارتباط عوامل موثر بر استفاده از اينترنت با تمايل به بکارگيريي آن در اعضاي هيأت علمي بر اساس تئوري رفتار منطقي” پرداخته است. اين پژوهش به روش همبستگي صورت پذيرفته نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که در بيشتر نمونه ها، نگرشي متوسط يک پرسشنامه پژوهش گر ساخته پس از کسب اعتبار و پاياني تحقيق يافت.آزمون هاي آماري اسپرمن پيرسون رگرسيون خطي ساده رگرسيون چندگانه و هم خطي چند گانه انجام شد.
* پژوهش سهرابي و همکاران (1385)در مقاله خود با عنوان “بررسي نگرشي، مهارت و عملکرد اعضاي هيأت علمي در مورد کاربرد رايانه و اينترنت در فعاليت هاي آموزشي پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي مازندران” که از نوع توصيفي – مقطعي بود نشان داد که 29/ درصد جامعه مورد مطالعه در سطح مهارت عالي 7/38% در سطح خوب 4/15% در سطح متوسط و 3/11 درصد در سطح ضعيف قرار داشتند.9/58% از اعضاي هيأت علمي نگرش عالي و 4/26% نگرش خوب داشتند.9/41% اعضاي هيأت علمي بطور متوسط در هفته بين15-10 ساعت از رايانه و 9/23% بطور متوسط در ماه بيش از 60 ساعت از اينترنت بهره مي گرفتند.
* نعمتي و همکاران(1390) در تحقيقي با عنوان ” نگرش دانشجويان مرکز آموزش علمي- کاربردي جهاد کشاورزي زنجان در به بکارگيري يادگيري اينترنتي” انجام داد. اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي توصيفي و همبستگي است که به روش ميداني انجام شد. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين متغيرهاي رشته تحصيلي و مکان دسترسي دانشجويان و اينترنت و متغير نگرشي آنها وجود ندارد..همبستگي مثبت و معني داري بين اينترنت به عنوان منبع آموزشي و نگرشي دانشجويان در سطح 5 درصد نشان داد. همبستگي مثبت و معني داري بين اينترنت به عنوان منبع پژوهشي و ارتباطي با نگرش دانشجويان در سطح 1% مشاهده گرديد.
* نتايج طرح پژوهشي نوروزي و همکاران(1389) با عنوان “بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه اراک و استفاده از اينترنت” نشان داد که مهمترين اهداف جستجوي اطلاعات توسط اعضاي هيأت علمي اهداف پژوهش، آموزشي و روزآمد کردن اطلاعات تخصصي مي باشد . بيشترين استفاده از مجلات الکترونيکي و پايگاه اطلاعاتي است.
* پژوهش رضويه و همکارانش(1389) “بررسي تاثير اينترنت بر رفتار اطلاع يابي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دانشگاه شيراز” به روش پژوهش پيمايشي صورت پذيرفت. نتايج نشان داد که تعداد کاربران اينترنت بيش از غيرکاربران است. جنسيت و سطح تحصيلات کاربران استفاده از اينترنت تاثير نداشته است.هدف کاربران از انتخاب و استفاده ي اينترنت سرعت و سهولت بازيابي اطلاعات عنوان شده است.
* پژوهش رخ افروز و همکاران(1386) به ” بررسي ميزان آگاهي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي خبري شاپور در مورد آموزش الکترونيکي ترکيبي ” صورت پذيرفت اين مطالعه بصورت مقطعي توصيفي- تحليلي بوده و نتايج نشان داد 50% از اعضاي هيئن علمي نسبت به فرايند آموزشي الکترونيکي آگاهي داشتند که از تعداد 52% در مورد دسترسي به کامپيوتر و اينترنت و ارائه درس بصورت پاورپوينت و همچنين 46% در مورد برنامه ورود و spss نياز به آموزش بيشتر داشتند. ميزان آگاهي و سابقه کار ارتباط معني داري وجود داشت.
* خاقاني زاده و همکاران(1388) در پژوهشي با عنوان “استفاده از رسانه ها و وسايل کمک آموزشي در تدريس ” که به تحقيق تحليل محتوا-مروري انجام پذيرفت نشان داد که يکي از موثرترين فعاليت ها در بهره گيري از رسانه و وسايل کمک آموزشي جلب مشارکت يادگيرندگان در توليد آنهاست. بر همين اساس با توجه به امکانات و شرايط موجود بايد درصد تدارک مواد آموزشي لازم براي ارائه آموزش موفق و موثر اثربخش است.
* ضياعي (1384) در پژوهشي که “بررسي ميزان استفاده اعضاي هيأت علمي دانشگاه خليج فارس و علوم پزشکي بوشهر از اينترنت با توجه به عواملي مانند جنس، سابقه تدريس، درجه و رتبه علمي” به شيوه پيمايشي صورت گرفتپذيرفت نشان داد ميزان استفاده از اينترنت در هر دو دانشگاه با توجه به مدت زمان که به اين اختصاص داده مي شود و دفعات استفاده پايين است ولي تمايل به افزايش ميزان استفاده در ميان اعضاي هيأت علمي بالاست.
* عليزاده و همکارانش (1388)در پژوهشي با عنوان “رفتار اطلاع يابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بابل در استفاده از اينترنت و پايگاه اطلاعاتي “پيوسته در نيم سال دوم 1388-1377 صورت پذيرفت. اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش پيمايشي بوده و. يافته ها نشان داد فقط 8/14% از اعضاي هيأت علمي از پايگاه مورد اشتراک دانشگاه استفاده مي کنند منابع چايي نيز 8/64% بيشترين منبع اطلاعاتي مورد استفاده صورت مي پذيرد
پژوهش هاي صورت گرفته در خارج از کشور:
* برسون3 وهمکارانش( 2007 )در مطالعه “گرايش هاي استادان دانشگاه نسبت به فناوري اطلاع رساني” به اين نتيجه دست يافتند که به وجود آوردن و رشد فزاينده تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي که تقريباً روزآمد شده است فرصت هاي براي اساتيد دانشگاه بوجود آورده است.
* لازينگر4 و ديگران (2008 )در تحقيق که در دانشگاه عبري اورشيلم انجام دادن نشان دادند که اينترنت بطور فزاينده توسط اعضاي هيأت علمي براي بروزکردن منابع مورد استفاده معني داري قرار ميگيرد.
* لاروس5 و همکاران با توجه به مدل بندورا پرسشنامه اي براي اندازه گيري خود کارآمدي اينترنت و همچنين رابطه معناداري منفي با تنش اينترنتي داشته.
* تايسي و همکاران (2010 )در پژوهشي که انجام دادن دريافتند که رابطه معناداري بين نگرش به اينترنت و استفاده از اينترنت در بين اساتيد دانشگاه کاليفرنيا وجود دارد.
تسايي در پژوهش خوئ به عنوان نگرشي نوجوانان به اينترنت دريافت که تفاوت معناداري در نگرشي کاربران به اينترنت بين دختران و پسران وجود ندارد.
جونر6 و همکارنش2005 دريافتند که تمايزات جنسي با استفاده از اينترنت اريباط دارد و مردان از اينترنت بيشتر از زنان استفاده مي کنند .
وو7 و همکاران 2006 در پژوهشي خود به عنوان نگرشي به اينترنت در دانشجويان و خودکارا مردي اينترنت دريافتند پسر نسبت به دختران نگرشي مثبت تر به اينترنت داشتند و همچنين احساس خودکارآمدگي بيشتري را داشته اند .
تومانگ8 و همکاران2008 در پژوهشي به عنوان بررسي تمايل رفتار دانشجويان پرستاري به استفاده از دوره آنلاين بر روي 228 دانشجو پرستاري صورت گرفت که نتايج حاکي از آن بود اضطراب کامپيوتر و هزينه مالي رابطه منفي و خودکارآمدي کامپيوتر سازگاري سودمندي درک شده و درک آسان رابطه معني داري نسبت به تمايل رفتار ه استفاده از اينترنت دارد .
تئو9 2009 در يک تحقيق نگرشي خود گزارشي به استفاده از رايانه صورت گرفته است بنيني 285 معلم درستگاپور بررسي شده است نتايج نشان مي داد نگرشي مثبت به استفاده از رايانه به طور معني داري با آساني استفاده از آن ارتباط دارند.
هايسونگ 102004 در تحقيق به عنوان ” عوامل موثر بر پذيرش فناوري اطلاعات توسط آموزشگران نشان داد که نگرش آموزشگران نسبت به فناوري اطلاعات رابطه معناداري با استفاده از آنها داشت.
فصل سوم
روش شناسي پژوهش
مقدمه :
هدف از انجام يک فعاليت تحقيقي، علت و معلولي بين پديده ها و رسيدن به يک حقيقت علمي است. پژوهشگر با شناخت درک پديده ها و پاسخ به سوال هاي مطرح شده به نتيجه خواهد رسيد.
گزينش روشي مناسب براي انجام کار در کشف حقايق و شناخت مسائل ضروري امري ناگزير است از اين رو فلاسفه، علماء و پژوهشگران رشته هاي علمي مختلف همواره در پي يافتن و ابداع روش هاي تحقيق بوده اند که از صحت و اطمينان بيشتري براي رسيدن به حقيقت و تشخيص مسائل برخوردار باشند انتخاب روش تحقيق يکي از مهمترين اصول معيارهاي پژوهش محسوب مي شود زيرا بدون گزينش راه درست رسيدن به اهداف مورد نظر امکان پذير نيست. تحقيق مانند هر فعاليت علمي ديگر داراي اصول و مقرراتي است که رعايت آن براي رسيدن به اهداف ضروري است و روش تحقيق در کشف حقايق و شناخت مسائل، امري لازم است. لذا ضرورت دارد در امر پژوهش با توجه به موضع و اهداف آن مناسبترين روش ها را انتخاب کرد تا بتوان داده ها و اطلاعات لازم را دقيقا جمع آوري و تجزيه و تحليل نمود و در نهايت به نتايج قابل قبولي دست يافت.
در اين فصل جامعه آماري ،روش نمونه گيري ،ابزار اندازه گيري ، شيوه جمع آوري و تجزيه تحليل آماري مورد بررسي قرار ميگيرد.
جامعه آماري:
جامعه عبارت است از افراد يا اشياء يا حوادث که حداقل داراي يک صفت يا ويژگي مشترک هستند )دلاور1376) مي گويد: “در پژوهش واژه جامعه به يک فرد اطلاق مي شود که عمل تعميم پذيري به آنها صورت مي گيرد ماهيت پژوهش تعيين کننده جامعه آماري است”.
جامعه آماري مورد نظر در پژوهش حاضر عبارت است از کليه اعضاي هيآت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود و دانشگاه پيام نور شاهرود مي باشند.
نمونه:
چون مقياس اندازه گيري پيوسته فرضيه هاي پژوهش دو دامنه است حجم نمونه طبق اصول علمي در سطح 95% به تعداد نفر انتخاب مي شوند.
شيوه نمونه گيري:
نمونه گيري عبارت است از انتخاب درصدي از يک جامعه به عنوان نماينده آن جامعه براي اينکه مطمئن شويم نمونه انتخاب شده نماينده واقعي جامعه است.
در اين پژوهش از شيوه نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است.
ابزار اندازه گيري:
جهت جمع آوري اطلاعات از تست محقق ساخته استفاده شده است.اين پرسشنامه شامل 20 سوال و 3خرده مقياس آگاهي،نگرش و عملکرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در بروز رساني تدريس مي سنجد
پس از اجراي پرسشنامه بر روي گروه پايلوت ،اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار spss18 تحليل شده و آلفاي کرونباخ هر يک از مقياس ها و کل پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفت
جدول شماره(3-1) آلفاي براساس نمرات استاندارد است
تعداد سوالاتمقدار آلفا براساس استاندارد شده سوالاتمقدار الفاي کرونباخ20866/0855/0
باتوجه به نمرات بدست آمده دراين تحقيق در 20 سوال مقدار آلفاي کرونباخ855/0 است وهمچنين مقدار آلفا براساس استاندارد شده سوالات866/0 است از نظر تحليل آماري مقدار مناسبي است.
سپس مقدار روايي هر سوال بر اساس آلفاي کرونباخ تعيين گرديد.
جدول شماره(3-2)آلفاي کرونباخ تمامي سوالات به شکل جدا گانه
مقدار الفاي کرونباخ آزمون پس ار حذف هر سوال
سوالات839/0سوال1846/0سوال2850/0سوال3858/0سوال4839/0سوال5844/0سوال6847/0سوال7858/0سوال8848/0سوال9840/0سوال10856/0سوال11849/0سوال12844/0سوال13863/0سوال14863/0سوال15857/0سوال16847/0سوال17847/0سوال18845/0سوال19843/0سوال20
با توجه به مقدار آلفاي کرونباخ پس از حذف هر سوال سوال1 با مقدار839/0 و سوال5 با 839/0 قوي ترين سوالات در بين اين سوالات هستند که با حذف اين سوال مقدار آلفاي کل آزمون کاهش پيدا مي يابد .
سوال15 ضعيف ترين سوال است که با حذف آن مقدار کل آلفا به 868/0 افزايش پيدا ميکند
با توجه به نظر آماريست مقدار آلفاي هر سوال تقربيا مناسب است و نياز به حذف يا جايگزيني وجود ندارد.
جدول شماره(3-3)همبستگي بين نمرات عملکرد با سوالات اين مقياس
ضريب همبستگيسوالات **835/0سوال1**740/0سوال2**512/0سوال3**562/0سوال4**712/0سوال5**P<0/001
همبستگي بين نمرات عملکرد با سوالات اين مقياس تمام سوالات با نمره عملکرد رابطه مسقيم و معني دار دارند رابطه در سطح معناداري 99/0است قوي ترين همبستگي را سوال 1 و ضعيف ترين همبستگي را سوال 3 دارد.
جدول شماره(3-4)همبستگي بين نمرات دانش با سوالات اين مقياس
همبستگي بين سئوالات دانش سئوال **788/0سوال6**718/0سوال7**725/0سوال8**711/0سوال9**794/0سوال10**P<0/001
همبستگي بين نمرات دانش با سوالات اين مقياس تمام سوالات با نمره دانش رابطه مسقيم و معني دار دارند رابطه در سطح معناداري 99/0است قوي ترين همبستگي ي را سوال 6 و ضعيف ترين همبستگي را سوال 9دارد.
جدول شماره(3-5). همبستگي بين نمرات نگرش با سوالات اين مقياس
ضريب همبستگيسوالات***300/0سوال11***531/0سوال12***510/0سوال13*394/0سوال14*323/0سوال15**455/0سوال16*599/0سوال17**754/0سوال18**563/0سوال19**625/0سوال20*P<0/05 , **P<0/01
همبستگي بين نمرات نگرش با سوالات اين مقياس سوالات که سطح اطمينان 99/0 رابطه معني داري دارند:12-13-16-17-18-19-20.
سوالات که در سطح اطمينان95/0رابطه معني دار دارند: 14-15. و تنها سوال با نمره نگرش رابطه دار ندارد.
قوي ترين سوال از نظر همبستگي با نمره مقياس نگرش سوال18 مي باشد با 784/0مي باشد .
جدول شماره(3-6)همبستگي بين نمره کل آزمون با سوالات

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

همبستگي بين سوالات نمره کلسوالات**704/0سوال1**874/0سوال2**487/0سوال330/0سوال4**738/0سوال5**675/0سوال6**567/0سوال7**604/0سوال8**536/0سوال9**704/0سوال10321/0سوال11**528/0سوال12**623/0سوال13202/0سوال14188/0سوال15322/0سوال16**559/0سوال17**702/0سوال18**605/0سوال19**668/0سوال20**P<0/01
همبستگي بين نمره کلي آزمون با سوالات در سطح اطمينان 99/0رابطه معني دار دارند :1-2-3-5-6-7-8-9-10-12-13-17-18-19-20
قويترين همبستگي سوال5 با 738/0است و سوالات شماره 4-11-14-15-16 با نمره آزمون رابطه مستقيم ولي در حد معني دار از لحاظ آماري ندارند.
تعيين روايي محتوايي
به منظور اطمينان از روايي محتوايي ابتدا پرسشنامه محقق ساخته همراه با اهداف و فرضيه هاي پژوهش به تعدادي از اساتيد اهل فن و متخصص در رشته علوم تربيتي ،روش تحقيق و روان سنجي داده شد تا بر محتواي سوالات پرسشنامه و ارتباط آن با اهداف و فرضيه هاي قضاوت و داوري کنن.آنگاه نظرات آن ها جمع آوري و سپس سوالات مورد توافق شده نگهداري ،تصحيح و اجرا شد.
شيوه تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل توصيفي
جهت تجزيه و تحليل داده ها ابتدا از آمار توصيفي:ميانگين،نمودار، فراواني،درصد به عنوان شاخص توضيع داده ها استفاده شد.
تجزيه و تحليل استنباطي
در ارزشيابي و تحليل داده ها و پاسخ به سوال هاي پژوهش از آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.

فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده ها
در اين فصل ابتدا داده هاي توصيفي پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس به بررسي فرضيه ها پرداخته مي شود.
جدول (4-1) ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي پژوهش
متغيرميانگينانحراف استانداردتعدادميزان استفاده از اينترنت(ساعت در هفته)18/525/237دانش95/1581/237نگرش95/2745/437عملکرد19/480/237نمره کل08/5878/837
با توجه به داده هاي جدول ميانگين استفاده از اينترنت در نمونه مورد بررسي معادل 18/5 ساعت در هفته مي باشد و ميانگين نمره کل دانش، نگرش و عملکرد هيات علمي 08/58 مي باشد
بررسي فرضيه اول:


دیدگاهتان را بنویسید