• خط هاي نيرو ممکن است تنها در بار نقطه اي يکديگر را قطع کنند.
• خط هاي نيرو از بار مثبت (نقطه شروع خط هاي ميدان) خارج و به بار منفي (انتهاي خطوط نيرو) نزديک مي شوند. خط هاي ميدان الکتريکي در هيچ نقطه اي به جز بار الکتريکي پايان نمي پذيرند (ختم خطوط ميدان بر سطوح هادي ها به اين دليل است که بارها در سطوح هادي ها توزيع يافته اند). آنها از بار مثبت به سوي بار منفي اند و مي توانند از ميان نارسانا ها عبور کنند.
• چون در داخل رساناها ميدان الکتريکي وجود ندارد (صفر است)، بارهاي آنها در حالت تعادل به سر مي برند. در داخل رساناها خط ميدان الکتريکي وجود ندارد. به عبارتي خط هاي ميدان الکتريکي از داخل رسانا ها عبور نمي کنند و اين خطوط از سطح رسانا ها شروع و به سطحشان ختم مي شوند. [11]
چون بارهاي الکتريکي نقطه شروع و پايان خطوط ميدان الکتريکي هستند، بارهاي مثبت روي سطوحي واقع اند که خط ميدان شروع مي شود. در حاليکه بار هاي منفي روي سطوحي قراردارند، که خط ميدان پايان مي پذيرند.
خطوط ميدان الکتريکي بر سطح رسانا عمودند
بديهي است خطوط ميدان الکتريکي راستاي نيرو هاي وارد بر بار را نشان مي دهند. اگر اين خطوط با سطح رسانا زاويه اي داشته باشند نيرو مؤلفه اي روي سطح خواهد داشت. در اين صورت بارها با اين مولفه روي سطح جابه جا خواهند شد. از اين رو ترازمندي بارهاي الکتريکي فقط هنگامي ممکن است که خطوط ميدان در امتداد عمود بر سطح رسانا ي مورد نظر باشند. [14]
پتانسيل الکتريکي در رساناها:
چون داخل هر رسانا ميدان الکتريکي صفر است، به عبارتي خطوط ميداني وجود ندارد. بنابر اين بين هر دو نقطه از رسانا اختلاف پتاسيل الکتريکي صفر است. بر طبق رابطه زير: E=U/d بنابراين U=Ed که در آن E ميدان الکتريکي ، d فاصله نقطه ميدان از مبدا و U اختلاف پتاسيل الکتريکي مي باشد. اين گفته در تمام نقاط روي رسانا نيز صدق مي کند.
در نتيجه سطح رسانا سطح هم پتاسيل است. سطوح تک تک رساناها، سطوح هم پتاسيل است اما احتمال دارد بين دو سطح رساناي مستقل از هم اختلاف پتاسيل وجود داشته باشد.
شار الکتريکي
تعداد خطوط ميدان الکتريکي که از سطح عمود بر مسير خطوط عبور مي‌‌کنند، را شار الکتريکي مي‌گويند. شار يکي از خواص تمام ميدانهاي برداري است که آن را براي ميدان الکتريکي به صورت زيرتعريف مي‌کنند.
* به خاطر اينک ميدان الکتريکي در هر نقطه از فضا وجود دارد، در هر نقطه از فضا همواره مي توان يک خط ميدان کشيد.
* براي توزيع بار هاي اکتريکي معلوم ، در هر نقطه ميدان الکتريکي داراي بزرگي و راستاي کاملا مشخصي است. به اين معنا که در هر نقطه خط نيروي الکتريکي را فقط مي توان در يک راستاي معين يعني بصورت تک خط کشيد. به بيان ديگر خط هاي نيرو همديگر را قطع نمي کنند.خط هاي نيرو ممکن است تنها در بار نقطه اي يکديگر را قطع کنند.
* خط هاي نيرو از بار مثبت (نقطه شروع خط هاي ميدان) خارج و به بار منفي (انتهاي خطوط نيرو) نزديک مي شوند. خط هاي ميدان الکتريکي در هيچ نقطه اي به جز بار الکتريکي پايان نمي پذيرند (ختم خطوط ميدان بر سطوح هادي ها به اين دليل است که بارها در سطوح هادي ها توزيع يافته اند). آنها از بار مثبت به سوي بار منفي اند و مي توانند از ميان نارسانا ها عبور کنند.
چون در داخل رساناها ميدان الکتريکي وجود ندارد (صفر است)، بارهاي آنها در حالت تعادل به سر مي برند. عبارتي خط هاي ميدان الکتريکي از داخل رسانا ها عبور نمي کنند. و اين خطوط از سطح رسانا ها شروع و به سطحشان ختم مي شوند. [15]
چون بارهاي الکتريکي نقطه شروع و پايان خطوط ميدان الکتريکي هستند، بارهاي مثبت روي سطوحي واقع اند که خط ميدان شروع مي شود. در حاليکه بار هاي منفي روي سطوحي قراردارند، که خط ميدان پايان مي پذيرند.چون داخل هر رسانا ميدان الکتريکي صفر است، به عبارتي خطوط ميداني وجود ندارد. بنابر اين بين هر دو نقطه از رسانا اختلاف پتاسيل الکتريکي صفر است. بر طبق رابطه زير E=U/d بنابراين U=Ed که در آن E ميدان الکتريکي ، d فاصله نقطه ميدان از مبدا و U اختلاف پتاسيل الکتريکي مي باشد. اين گفته در تمام نقاط روي رسانا نيز صدق مي کند.
در نتيجه سطح رسانا سطح هم پتاسيل است. سطوح تک تک رساناها، سطوح هم پتاسيل است اما احتمال دارد بين دو سطح رساناي مستقل از هم اختلاف پتاسيل وجود داشته باشد.
6- سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق)
الکتريسيته برگرفته شده از کلمه الکتروکوس است که نام يوناني نوعي ماهي است، که قادر به ايجاد شوک الکتريکي مي‌باشد. خيلي قبلتر از هر اطلاعي از الکتريسيته، مردم از شوک‌هاي ماهي‌هاي الکتريکي آگاهي داشتند. در نوشته‌هاي مصريان باستان که از سده ?? (پيش از ميلاد) باقي مانده‌اند، نام اين گونه‌ها را تندرگرهاي نيل گذاشتند، و آن‌ها را محافظ ساير ماهي‌ها مي‌دانستند.
الکتريسيته، برگرفته شده از کلمه يوناني ???????? ، اثري است که به دليل موجوديت بار الکتريکي پديد مي‌آيد و همراه با مغناطيس يکي از نيروهاي پايه در فيزيک به نام الکترومغناطيس را تشکيل مي‌دهد. [20]
دکترماکل رادلف در سال ???? تحقيقي در خصوص خطوط ميداني انجام داد و از همکارانش شاين استاو. در سال ????در مقاله اي به نام بررسي خطوط ميداني در ترانسهاي توزيع اين مسيله را مورد بررسي قرار داد که عوامل حفاظتي مناسب مانع بسياري از مشکلات توزيعي خواهد شد. در سال ???? را رافايل کاردين به بررسي ترانسهاي توزيع پرداخت و متوجه شد که بااستفاده از شبيه سازي ميتوان موارد حفاظتي در ترانسهاي توزيع را مورد بررسي قرار داد . [17]
محمد فرميهني (1382)، مقاله اي تحت عنوان بررسي لزوم استفاده از مواد ضد کرونا جهت کاهش پديده تخليه جزئي درماشينهاي الکتريکي فشار قوي، در اين مقاله نتايج آزمايشهاي انجام شده بر روي شينه ها و سيم پيچ هاي ساخته شده به روش رزين ريچ و نفوذپذيري تحت خلاء و فشار بمنظور بررسي اهميت مواد ضدکرونا و همچنين طرز استفاده صحيح از آنها در ماشينهاي الکتريکي فشار قوي ارائه شده است. در اين مقاله همچنين پيشنهاداتي در زمينه چگونگي استفاده ازنوارها و وارنيش هاي هادي و نيمه هادي و اندازه گيري مقاومت سطحي آنها ارائه شده است.[1]
مجيد رضايي (1383)، مقاله اي تحت عنوان اثرات تغييرات شرايط آب و هوايي بر فرآيند نشست آلودگي و خطاهاي عايقي ارائه مي کند که با تعيين حداکثر ميزان آلودگي محيط بر روي ايزولاسيون در ايستگاه هاي 20 گانه برداشت آلودگي که در مناطق مختلف تحت پوشش شرکت برق منطقه اي وتوزيع هرمزگان نصب گرديدند و بررسي نتايج حاصله از تطبيق آن با شرايط محيطي منطقه و تغييرات پارامترهاي مهم محيطي شامل دوره بارش، حداکثر دما، پارامترهاي مختلف رطوبت نسبي، تعداد روزهاي وقوع طوفان گرد و خاک، تعداد روزهاي غبارآلود، فشار بخار اشباع و باد غالب منطقه ( جهت، شدت و دوره زماني وزش ) مشخص مي گردد که روند ميزان نشست آلودگي روي ايزولاسيون، روندي مشابه با تغييرات پارامترهاي مختلف محيطي را دنبال مي کند. [2]
علي اکبر رحمني (1366)، مقاله اي با موضوع اثرات فني و اقتصادي مقره ها در طراحي شبکه هاي فشارقوي مورد بررسي قرار داد که در اين مقاله اثرات فني و اقتصادي مقره ها در طراحي خطوط انتقال نيرو بررسي و تاثير نوع آلودگي در افزايش سرمايه گذاري خطوط انتقال نيرو اشاره مي گردد و سپش روشهائي جهت کسب مقدار عايقي لازم و نتيجتاً تعيين تعداد مقره ها در مناطقي که داراي آلودگي نامشخص مي باشند ارا ئه مي گردد و در نهايت ضمن بررسي مختصري از وضعيت آلودگي کشور به دسته بندي آن با توجه به مناطق مختلف با شرايط متفاوت پرداخته مي شود[3].
احمد جنيدي (1389)، مقاله اي تحت عنوان اثرات لايه هاي آلودگي با ضخامت و هدايت الکتريکي متفاوت بر توزيع ميدان مقرههاي پليمري ارائه کرد که خطاهاي ناشي از آلودگي بر روي مقرههاي پليمري، مشکلي است که بطور مداوم شبکههاي توزيع و انتقال مناطق داراي آلودگي را تحت تاثير قرار ميدهد. وجود قطرات آب و لايه هاي آلودگي، شدت ميدان الکتريکي را روي سطح مقره هاي سيليکوني افزايش ميدهد. بنابراين مطالعه توزيع پتانسيل و ميدان الکتريکي در مقره هاي سيليکوني تحت شرايط مرطوب و آلوده، براي درک عميق شروع مکانيزم شکست الکتريکي ناشي از آلودگي بسيار مهم است. در اين مقاله، برروي مقره 20 کيلو ولت لايه آلودگي با ضخامت هاي متفاوت و هدايت هاي مختلفي در نظر گرفته شد و سپس با قرار دادن قطرات آلودگي در انتهائي ترين بخش مقره و توزيع ميدان در طول مقره در مقايسه با مقره بدو ن لايه آلودگي مطالعه شد. جهت تاييد نتايج شبيه سازي از نرم افزار Comsol 3.5a استفاده شد [4].
رافائل باروش (2013)، مقاله اي تحت عنوان نقشه ميدان الکتريکي در پستهاي فشار قوي با استفاده از روش اجزاي محدود ارائه کرد که به بررسي اثرات احتمالي بر سلامت انسان به دليل قرار گرفتن در معرض ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي از فشار کم (محدوده بين 3 مگاهرتز و 3 کيلو هرتز) باعث نگراني هاي زيادي شده اند[22].
7- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
تغييراتي در شبکه براي بهبود بهره برداري و همچنين ارائه راه کارهايي جهت کاهش خاموشي و همچنين رسيدن به نتايج دلخواه براي بهبود شبکه.
ترانسفورماتورهاي توزيع مهمترين تجهيزات در شبكه توزيع مي‌باشند. با توجه به فراواني اين ترانسفورماتورها و نقش آنها در شبكه. در نگهداري و تحليل وضعيت ترانسفورماتورها هميشه وضعيت خود ترانسفورماتور در اولويت قرار داشته و بايد از دستور العمل سازنده جهت انجام عمليات لازم استفاده شود. اين دستور‌العمل را مي‌توان بعنوان مكمل در انجام عمليات نگهداري و حفاظت مورد استفاده قرار داد.

امضاء استاد راهنما:
8- اهداف مشخص تحقيق: (شامل اهداف علمي، کاربردي، و ضرورتهاي خاص انجام تحقيق):
در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (اعم از موسسات آموزشي پژوهشي و دستگاههاي اجرايي و غيره):
هدف اصلي تحقيق بررسي خطوط ميدان و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع در جهت پيشنهاد پوشش حفاظتي به منظور کاهش مشکلات توزيع در ترانسها براي تمامي شرکت هاي برق 9- روش کار :
الف- نوع روش تحقيق:
امروزه مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرآيندها به طور گسترده‌اي در زمينه‌هاي مختلف مهندسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، که در بيشتر موارد معادلات ديفرانسيل جزيي (Partial Differential Equation (PDE)) بيان‌کننده ماهيت رياضي فرآيند مورد بررسي مي‌باشند. به علت وجود هندسه‌هاي پيچيده و همچنين همزماني وقوع پديده‌هاي مختلف (انتقال ممنتوم، انتقال حرارت و جرم، واکنش‌هاي شيميايي و …) حل معادلات بدست آمده به روش‌هاي تحليلي غير ممکن مي‌باشد و در نتيجه از روش‌هاي عددي استفاده مي‌گردد. يکي از روش‌هاي عددي که به صورت موفقيت‌آميزي در زمينه‌هاي مختلف مهندسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد روش اجزاي محدود (Finite Element Method (FEM)) مي‌باشد. نرم‌افزار COMSOL Multiphysics به عنوان يک نرم‌افزار مدل‌سازي قدرتمند از اين روش جهت حل معادلات ديفرانسيل استفاده مي‌کند که کاربرد اين نرم‌افزار در صنايع گوناگون روز به روز در حال گسترش مي‌باشد. از سوي ديگر با توجه به حل معادلات مربوط به جريان سيالات در اين نرم‌افزار، اين نرم‌افزار در زمره نرم‌افزارهاي ديناميک سيالات محاسباتي (Computational Fluid Dynamics (CFD)) نيز قرار مي‌گيرد. همچنين مدل سازي فشار قوي با استفاده از نرم افزار (شبيه سازي ميدان فشار قوي) از لحاظ اقتصادي ارزانتر و مقرون به صرفه مي باشد تا اينکه به طور مستقيم و فيزيکي اندازه گيري شود. [16].

ب- روش گرد اوري اطلاعات ( ميداني ، کتابخانه اي و غيره ):
با روش کتابخانه اي و جستجوي مقالات روز دنيا و کتابهاي نوشته شده در اين زمينه
پ- ابزار گردآوري اطلاعات ( پرسشنامه ، کارت مصاحبه ، کارت مشاهده ، کارت آزمون ، فيش ، جدول وغيره)
ابزار پژوهش: نرم افزار کامسول- مقالات بين المللي- مقالات داخلي- کتب مربوطه -مجلات

ت- روش تجزيه وتحليل اطلاعات :
مقايسه نتايج خروجي ناشي از شبيه سازي ميدان فشار قوي

ث‌- سؤالات تحقيق:(سوال يا سوالات اصلي وسوالات فرعي)
1. آيا شبيه سازي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع به کاهش خسارات ناشي از نبود پوششهاي حفاظتي کمک ميکند ؟
2. آيا شبيه سازي ميدان فشار قوي در اطراف ترانسهاي توزيع با هدف ايجاد پوششهاي حفاظتي عامل دقيقي براي بررسي است ؟
3. آيا بررسي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانس هاي توزيع به تنهايي کافي است ؟
4. آيا نتايج حاصله از شبيه سازي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل براي ايجاد پوششهاي حفاظتي مناسب در ترانسهاي توزيع کاربردي است ؟
ج- فرضيه‏هاي تحقيق :)فرضيه هاي اصلي وفرعي)
1. شبيه سازي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع به کاهش خسارات ناشي از نبود پوششهاي حفاظتي کمک ميکند.
2. شبيه سازي ميدان فشار قوي در اطراف ترانسهاي توزيع با هدف ايجاد پوششهاي حفاظتي عامل دقيقي براي بررسي است.
3. بررسي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانس هاي توزيع بهتر از روش اندازه گيري مستقيم است.
4. نتايج حاصله از شبيه سازي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل براي ايجاد پوششهاي حفاظتي مناسب در ترانسهاي توزيع کاربردي است.
ح-متغير هاي تحقيق:
خطوط ميداني و سطوح پتانسيل متغير وابسته ترانس متغير مستقل مشخصات هندسي محل نصب
ت- پرسش اصلي تحقيق ( مسئله تحقيق):
1. آيا شبيه سازي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع به کاهش خسارات ناشي از نبود پوششهاي حفاظتي کمک ميکند ؟
10- روش شناسي تحقيق:

الف- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
نرم‌افزار کامسول مولتي‌فيزيکي:
يک مجموعه کامل شبيه‌سازي است که مي‌تواند معادلات ديفرانسيل سيستم‌هاي غير خطي را توسط مشتق‌هاي جزئي به روش اجزاء محدود (FEM) در فضاهاي يک، دو و سه بعدي حل نمايد. اين نرم‌افزار مي‌تواند در حضور چالش‌هايي نظير ميدان‌هاي الکترومغناطيسي، کشش، ديناميک سيالات و ديناميک گاز به خوبي راهگشا باشد. شبيه سازي ميدان فشار قوي، همچنين فرصتي براي حل مشکل به عنوان يک فرمول رياضي (در فرم معادلات) و فيزيکي (انتخاب مدل فيزيکي، به عنوان مثال مدل فرايند انتشار) را به کاربر مي‌دهد. بديهي است، در هر مورد سيستم معادلات حل خواهد شد، تفاوت فقط در امکان استفاده از سيستم‌هاي فيزيکي و جسمي و واحدها نهفته است. به اصطلاح حالت فيزيکي، مي‌توان از معادلات پيش تعريف شده براي اکثر پديده‌هاي انجام گرفته در علوم و فناوري استفاده کرد، مانند انواع روش‌هاي انتقال حرارت و برق، تئوري الاستيسيته، نفوذ مولکولي و انتقال جرم و انتشار، انتشار موج و جريان سيال[15].
اين نرم‌افزار در سال ???? توسط دانشجويان مؤسسه سلطنتي فناوري سوئد ايجاد شد و نيز نام قبلي اين نرم‌افزار FEMLAB بوده است و از سال ???? به COMSOL Multiphysics تغيير نام داده
است.11-زمان بندي انجام تحقيق:
الف- تاريخ شروع:پس از تصويب پروپوزالب- مدت زمان انجام تحقيق:6 ماهپ- تاريخ اتمام:6 ماه پس از تصويب پرو پوزالتذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.
12- سازمان دهي تحقيق:
در شبيه سازي خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع به دنبال رهيافتهايي در جهت ايجاد حفاظتهاي پوششي در جهت کاهش خيارات و افزابش بر اورد ها تحقيق را سوق ميدهيم تا راهکاري در جهت بهبود
مسئيه مورد نظر بپردازيم
13-چارچوب نظري تحقيق:
چارچوب نظري از چه رهيافت هايي استنباط و تحليل موضوع خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع در روش تحقيق استفاده مي کند.
اهميت چارچوب نظري مسئله تحقيق طرح نظري در تحقيقات اجتماعي در سه فاز بيان مي گردد:
الف) در بررسي طرح نظري مسئله، ابتدا بايد بعد از تأمل در متون و اسناد کتابخانه اي و مصاحبه ها و گفتگوهايي که در مورد زواياي مختلف خطوط ميداني و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع کخ در اين تحقيق پرسش آغازين صورت گرفته؛ توجه به روابط ميان متغيرهاي پژوهش کرد
ب) از ميان نظريات حوزه علمي دانشنامه هاي برق ، بايد ديد گاه مناسب تري را از ميان نظريات انتخاب کرد[20].14- فهرست منابع موقت:
[1] فرمهيني, محمد؛ محمدرضا اجلي و محمدابراهيم وکيلي، ????
[2] رضايي, مجيد؛ محمدرضا شريعتي؛ محمدعلي طالبي و فرشيد دانشور، ????
[3] رحماني, علي اکبر، ????، اثرات فني و اقتصادي مقره ها در طراحي شبکه هاي فشارقوي، اولين کنفرانس بين المللي برق، تهران، شرکت توانير، پژوهشگاه نيرو
[4] احمدي جنيدي, ايمان؛ اميرعباس شايگاني اکمل؛ حسين محسني و احسان هاشمي، ????، اثرات لايه هاي آلودگي با ضخامت و هدايت الکتريکي متفاوت بر توزيع ميدان مقرههاي پليمري، بيست و پنجمين کنفرانس بين المللي برق، تهران، شرکت توانير، پژوهشگاه نيرو
[5] Adamiak, K. and Atten, P. ‘Simulation ofcorona discharge in point-plane configuration’,Journal of Electrostatics, 2004, Vol.61, pp.8598.
[6] ANEEL, 2010, “Resoluç?o Normativa n°. 398”, Available in:http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010398.pdf,accessed on January 19, 2012.
[7] C.V. Cavalcanti, 1991, “Uma rotina computacional para estratificaç?o: Desenvolvimento e aplicaç?o a solos donordeste”, M.S. dissertation, Dept. Agric. Eng., FederalUniv. of Para?ba, Campina Grande, PB.
[8] Chun, Y. N., Chang, J.S., Berezin, A. A., and Mizeraczyk, J. ‘Numerical Modeling of Near Corona Wire Electro-hydrodynamic Flow in a Wire-plate Electrostatic Precipitator’, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2007, vol.14, No.1, pp.119-124.
[9] Dumitran, L.M., Atten, P., Notingher, P.V. and Dascalescu, L. ‘2-D corona field computation in configurations with ionizing and non-ionizing
[10] Dumitran, L.M., Atten, P., Notingher, P.V. and Dascalescu, L. ‘Modelling of corona discharge in cylinder-wire-plate electrode configuration’, Journal of Electrostatics, 2007 Vol.65, pp.758763.
[11] E.T. Tuma, 2008, “Proposta de um novo modelo para an?lise dos comportamentos transit?rios e estacion?riosde sistemas de aterramento, usando-se o MétodoFDTD”, M.S. dissertation, Dept. Elect. Eng., FederalUniv. of Par?, Belém, PA. electrodes’, Journal of electrostatics, 2006, Vol.64, pp.176-186.
[12] electro-hydrodynamic flow Conditions’, ICESP X – paper 7b3 Australia, 2006, pp.1-9.
[13] Matéo-Vélez, C., Degond, P., Rogier, F., Séraudie, A. and Thivet, F. Modelling wire-towire corona discharge action on aerodynamics and comparison with experiment’, Journal of Physics D: Applied Physics, 2008, Vol. 41, No. 3, pp. 1-11.
[14] Moreau, E. and Touchard, G. ‘Enhancing the mechanical efficiency of electric wind in corona discharges’, Journal of Electrostatics, 2008, Vol. 66, Issues 1-2, pp. 39-44.
[15] Podlinski, J., Dekowski, J., Mizeraczyk, J., Brocilo, D. and Chang, J.S. ‘Electrohydrodynamic gas flow in a positive polarity wire-plate electrostatic precipitator and the related dust particle collection efficiency’, Journal of Electrostatics, 2006, Vol.64, pp.259262.
[16] R.W. King, 2000, “Electric fields Induced in Cell in the Bodies of Amateur Radio Operators by TheirTransmitting Antennas”, IEEE Transactions onMicrowave Theory and Techniques.
[17] T.D. Monteiro, 2008, “Linhas de Transmiss?o de Energia Elétrica de Alta Tens?o e os Efeitos dos CamposEletromagnéticos – CEM – na sa?de”, Available in: http://radiacoes.quercus.pt/scid/subquercus/defaultarticleViewOne.asp?categorySiteID=375&articleSiteID=1562,accessed on November 14, 2011.
[18] WHO, 2007, “Electromagnetic Fields and Public Health: Exposure to Extremely Low Frequency Fields”,WHO Fact Sheet.
[19] Zhao, L. and Adamiak, K. ‘EHD gas flow in anelectrostatic levitation unit’, Journal of electrostatics, 2006, Vol.64, pp. 639-645.
[20] Zhao, L. and Adamiak, K. ‘Numerical simulation of the electro-hydrodynamic flow in a single wire-plate electrostatic precipitator’, IEEE Transactions on industry applications, 2008, Vol.44, No.3, May/June, pp.683.
[21] Zhao, L., Cruz, E. D., Adamiak, K., Berezin, A.A. and Chang, J.S. ‘A numerical model of a wire-plate electrostatic Precipitator under
[22] Rafael M. R. BARROS, Federal University of Campina Grande – Brazil Stockholm, 10-13 June 2013

15 – هزينه هاي تحقيق پايان نامه و رساله
الف- منابع تامين بودجه پايان نامه و ميزان هر يک (ريالي،ارزي، تجهيزاتي و غيره)
رديفنام موسسهبودجه رياليبودجه ارزيتجهيزات و تسهيلات1—-جمع—ب – هزينه هاي پايان نامه
ب1 – هزينه هاي پرسنلي (براي مواردي که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليت تعداد افرادکل ساعات کار براي طرححق الزحمه درساعت جمع—–جمع هزينه هاي تخميني-ب2- هزينه هاي مواد و وسايل (وسايلي که صرفا از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شود)
نام ماده يا وسيلهمقدار يا تعداد مورد نيازمصرفيغير مصرفيساعت داخل يا خارجشرکت سازنده قيمت واحدقيمت واحدرياليارزيريالي ارزي———-جمع هزينه هاي مواد و وسايل–
هزينه متفرقه :
شرح هزينههزينه واحدتعدادهزينه کلالف – هزينه تايپب – هزينه تکثيرج- هزينه صحافيد – هزينه خريد خدمات تخصصي و مشاوره اي (استفاده ازآزمايشگاه و غيره)و- هزينه هاي ديگر جمع
جمع کل هزينه ها :
رديف نوع هزينه رياليارزيهزينه کل به ريالارز معادل ريالي پرسنلي—- مواد اوليه (مصرفي)—- تجهيزات (غير مصرفي)—- مسافرت—- متفرقه جمع کل
فرم الف
فرم اطلاعات پايان نامه هاي کارشناسي ارشد
اين قسمت توسط سازمان مرکزي تکميل مي شود.
نام واحد دانشگاهي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيانعنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: شبيه سازي خطوط ميدان و سطوح پتانسيل در اطراف ترانسهاي توزيع با هدف ايجاد پوشش حفاظتي مناسب
نام و نام خانوادگي دانشجو: شهروز گنجعلي
شماره دانشجويي: 920646493سال اخذ پايان نامه: 94
نيمسال اخذ پايان نامه: مهر 94
تعداد واحد پايان نامه: 6گروه تحصيلي:علوم انساني? علوم پايه? علوم پزشکي? فني و مهندسي( کشاورزي? هنر? رشته تحصيلي:نام و نام خانوادگي استاد راهنما: دکتر بهمن اسکندري مرتبه علمي: استاد يار
رشته تحصيلي: برق – قدرت
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
امضاي استاد راهنما
نام و نام خانوادگي استاد مشاور: مرتبه علمي:
رشته تحصيلي: …………………………
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
تعداد پايان نامه هاي کارشناسي ارشد واحد که ايشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همکاري دارند:
امضاي استاد مشاور امضاي مدير گروه ………………………… امضاي معاون پژوهشي واحد آشتيان

16- پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار
رديفشرح فعاليتزمان كل
(ماه)زمان اجرا به ماه1234567891011121
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.
2-حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید