6- جوان، ج. 1368. جمعيت ايران و بستر جغرافيايي. انتشارات دانشگاه مشهد، 170ص.
7- دهقانيان، س. کوچکي، ع و کلاهي اهري، ع. 1374. اقتصاد محيط زيست. چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 437 ص.
8- عباسيفر، ا. 1387. ارزيابي مالي و اقتصادي طرح جنگلداري نمخانه جنگل آموزشي-پژوهشي دانشکده منابع طبيعي خيرود. پاياننامه کارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران.
9- معافي، م. لطفعليان، م. حجتي، م. پارساخو، آ. 1387. ارزشگذاري اقتصادي بر عملکرد زيست محيطي اکوسيستمهاي طبيعي. دومين همايش منطقهاي منابع طبيعي و محيط زيست.
10- مهدوي، ا. 1385. بررسي محصولات فرعي جنگل و روشهاي بهرهبرداري از آنها در شهرستان کامياران. پاياننامه کارشناسي ارشد جنگلداري، دانشگاه تهران، 86ص.
11- ورهزردي، ز. 1390. ارزشهاي اکولوژيکي، دارويي و اقتصادي گونه (Myrtus communis L.) و توانمندسازي جوامع روستايي. همايش ملي جنگلهاي زاگرس مرکزي؛ قابليتها و تنگناها
a. Croitoru, L. 2007. Valuing the non-timber forest products in the Mediterranean rgion. Ecological economics, Vol. 63. pp: 768-775.
b. Croitoru, L. 2007. How much are mediterranean forests worth?. Forest policy and economics9, pp536-545.
c. De Groot, R. S. Wilson, M. A. Boumans, R. M. J. 2002. A typology for the
classification, description and valuation of ecosystem function, goods and services.
Ecological Economics, 41: 393-408.
d. Dewi, S. Belcher, B. Puntodewo, A. 2005. Village Economic opportunity Development vol33, No9, pp1419-1434.
e. Ellatifi, M. 2007. Morocco. In Merlo, M. and Croitoru L. (Eds.), Valuing Mediterranean Forests: Towards Total Economic Value. CABI. Publishing, Wallingford, Oxon, pp. 69-87.
f. Ndangalasi, H. Bitariho, R. B.K. Dovie, D. 2007. Harvesting of non-timber forest Products and Implications for Conservation in two Montane forest of East Africa. Biological Conservation Vol.34, pp: 242-250
g. Jensen, A. 2009. Valuation of non_timber forest products value chains. Forest policy and Economics vol110, 34-41
h. Kolenka, I. Pulkrab, k. 2002. The finacing of non_market forest services. Journal of forest science48, 11, pp508-511
i. Mahapatra, A. Tewari, D. 2005. Importance of non_timber forest products in the economic valuation of dry deciduous forests of India. Forest policy and Economics7, pp455-467
j. http://www.kalhor.mihanblog.com/post/44
k. Misra, M. Dash, S. 2000. Biomass and ergetics of non_timber forest resources in a cluster of tribal villages on the Eastern ghats of orissa. India. Biomass and Bioenergy18, pp229-247
l. Quang, D.V. Anh, T.N. 2006. Commercial collection of ntfps and households living in or near the forest, case study in Que, con cuong and ma, thong Duong, Nigh An, Vietnam. Ecological economics vol 60, 65-74.
m. Schaafsma, M. Morse-jones, S. Swetnam, R. D. Balmford, A. Bateman, I. J. Burgress, N.D. Chamshama, S. A. O. Fisher, B. Green, R. E. Hepelwa, A. S. Hernandez-Sirvent, A. Kajembe, G. C. Kulindwa, K. Lund, J. F. Mbwambo, L. Meilby, H. Ngaga, Y. M. Theilade, I. Terue, T. Vyamana, V. G. Turner, R. K. 2012. Towards transferable functions for extraction of non-timber forest products: a case study on charcoal production in tanzania. Ecological Economics 80, 48-62
n. Turner, R. K. Pearce, D. Bateman, I. 1993. Environmental economics: An elementary introduction Baltimore: The Johns Hopkins Universitty Press, USA.
o. Venkatachalam, L. 2003. The contingent valuation method: a review. Environmental Impact Assessment Review, 24: 89-124.
9- جمع هزينه هاي طرح
الف – هزينه هاي پرسنلي (ريال) 2000000ب – هزينه هاي وسائل و مواد (ريال)2000000پ – هزينه هاي مسافرت (ريال) 3500000ت- هزينه هاي تهيه نشريات و آماده سازي پايان نامه (ريال)2500000جمع کل هزينه ها (ريال)10000000
10- امضاء دانشجو امضاء استاد راهنما11 – نام و نام خانوادگي با قيد تاريخ:

نام و نام خانوادگي با قيد تاريخ

12- در تاريخ…………………………. تعريف پايان نامه در شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء اعضاي شوراي
امضاي اعضاي کميته:
امضاء توضيحات نام و نام خانوادگي رديف دکتر حسن اکبري 1 دکتر محمدرضا پورمجيديان 2 دکتر حميد جليلوند 3 دکتر سيد محمد حجتي 4 دکتر سيد عطاله حسيني 5 دکتر سيد محمد حسيني نصر 6 دکتر اصغر فلاح 7 دکتر مجيد لطفعليان 8
در تاريخ ………………………………. اين موضوع پيشنهادي پايان نامه در پايگاه اطلاعات پايان نامهها و رسالههاي تحصيلات -13
تکميلي کشور به آدرس:http/thesis.irandoc.ac.ir به ثبت رسيده است که کد رهگيري آن ………………………… بوده و کپي ثبت شده آن در اين پايگاه پيوست ميباشد.
امضاء کارشناس دانشکده
14- در تاريخ…………………………. تعريف پاياننامه در شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء اعضاي شوراي:
رديف نام و نام خانوادگي رتبه دانشگاهي امضاء 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ellatifi

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2 Croitoru
3 Non-Timber Forest Products (NTFPs)
4 Total Economic Value
5 Use Value
6 Non-Use Value
7 Option value
8 Market Price or Revealed WTP
9 Circumstantial Evidence or Imputed WTP
10 Benefit Transfer
11 Surveys or Expressed WTP
12 Misra
13 Dash
14 Kolenka & Pulkrab
15 Dewi
16 Kalimantan
17 Mahapatra
18 Quang
19 Ellatifi
20 Croitoru
21 Ndangalasi
22 Participatory Rural Appraisal methods
23 Jensen
24 Schaafsma
—————
————————————————————


دیدگاهتان را بنویسید