تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان پايان‏نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.
Case study illegitimate children in rights of the child
ب – تعداد واحد پايان‏نامه:
ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :
رابطه اي که کودک با والدين خود دارد گاه از نظر قانون به رسميت شناخته مي شود يعني رابطه ي مشروع و قانوني است که در اين صورت کودک فرزند قانوني و مشروع پدر و مادر است و گاه اين رابطه را قانون به رسميت نمي شناسد که در اين صورت کودک فرزند طبيعي يا غير مشروع پدر و مادر است(عبادي،1387،ص94).
قانون مدني به پيروي از فقه اسلامي بر رابطه آزاد زن و مرد و نتايج حاصله از آن هيچ گونه اعتباري قائل نشده است.به عبارت ديگر کودکي که از رابطه آزاد جنسي زن و مردي به وجود مب آيد منسوب به هيچ يک از آنها نيست.در اين مورد ماده 1167 قانون مدني مقرر مي دارد:”طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود”.الحاق طفل به زانيه نيز فقط الحاقي طبيعي است و رابطه کودک با مادر هم قانونا به رسميت شناخته نمي شود.هم چنين ماده 884 قانون مدني مقرر مي دارد”ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد ليکن اگر حرمت رابطه اي که طفل ثمره آن است،نسبت به يکي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري به واسطه ي اکراه يا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعکس”.
آثار و احکامي که براي فرزند نامشروع مقرر شده است عبارتند از :1-حضانت و نگهداري تربيت کودک 2-الزام به انفاق 3-ولايت قهري پدر و جد پدري 4-توارث 5-حرمت نکاح.
1-حضانت و نگهداري تربيت کودک:طبق راي وحدت رويه مورخ 3/4/1376 پدر و مادر طبيعي(عرفي)ملزم به نگاهداري و تربيت کودک هستند.
2-الزام به انفاق:قانون مدني دلالت بر الزام پدر و مادر طبيعي به انفاق ندارد اما راي وحدت رويه کليه تکاليف پدر قانوني را بر عهده پدر طبيعي قرار داده است(گرجي،1387،صص412-413).موارد ديگري مثل اخذ شناسنامه،اطلاعات ابوين و … که تکليف آنها در قانون مدني نيامده در راي وحدت رويه فوق الذکر آمده است که به قرار ذيل مي باشد:
“به موجب بند الف ماده يک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 يکي از وظايف سازمان ثبت احوال،ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردي است که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين که ابوين طفل نامعلوم باشد تعيين تکليف کرده است ليکن در مواردي که طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه نکند،با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسئله 3 و مسئله 47 از موازين قضائي از ديدگاه حضرت امام خميني،زاني پدر عرفي طفل تلقي مي شود و در نتيجه کليه تکاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي باشد و حسب ماده 884 قانون مدني صرفا موضوع توارث بين آنها منتفي است و لذا راي شعبه سي ام ديوان عالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد به نظر اکثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي کشور موجه و منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي با استناد ماده واحده ي قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوان عللي کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.”
3-ولايت قهري پدر و جد پدري:ولايت پدر و جد پدري،حقي است براي پدر و جد پدري که به موجب آن بتوانند اموال مولي عليه خود را اداره کنند،راي وحدت رويه ديوان علي کشور صرفا در مقام بيان تکاليف قانوني پدر عرفي است و ناظر به حقوق وي نيست و ازطرفي ديگر قانون مدني در حقيقت قانون اصلي است و راي وحدت رويه را نمي توان به طور موسع تفسير گرد و آن را به کليه اختيارات پدر قانوني سرايت داد،بنابراين پدر طبيعي ولايتي بر او ندارد و حق اداره اموال او را ندارد.
4-توارث:توارث خاص نسب مشروع است،بنابراين فرزند نامشروع از پدر و مادر و همچنين پدر و مادر از فرزند نامشروع خود ارث نمي برند.در مورد ساير اقربا هم کودک از ارث محروم مي شود زيرا رابطه او با پدر و مادر به رسميت شناخته نمي شود تا به تبع آن نسب او با ديگران ارزيابي شود،بنابراين کسي که نسب نامشروع ندارد از برادر يا خواهر خود ارث نمي برد.ماده 884 در اين رابطه مقرر داشته است:”ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نيم برد،ليکن اگر حرمت رابطه اي که طفل ثمره آن است نسبت به يکي از ابوين ثابت و نسبته به ديگري به واسطه اکراه يا شبهه زنا نباشد،طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعکس”.بر اساس اين ماده مي توان گفت 1-فرزند ناشي از تجاوز به عنف يا اکراه از مادر خود ارث مي برد.2-فرزند ناشي از وطي به شبهه از طرف آن کس که در شبهه باشد ارث مي برد(نوين،1387،صص46-47).بنابراين توارث بين ولد الزنا با اقربايي که قرابت آنها فاقد عنوان زنا باشد پابرجا است(عراقي،1390،ص73).
5-حرمت نکاح:کساني که ازدواج با آنها حرام است سه دسته اند:نسبي،سببي،رضاعي.
در مورد نکاح و منع آن قانون مدني به پيروي از قول مشهور فقهاي اماميه،نسب نامشروع را در رديف نسب مشروع قرار داده و تفاوتي بين اين دو نسب قائل نشده است.زيرا در قرابت نسبي رابطه خوني و طبيعي بين اشخاص مورد نظر است نه رابطه قانوني و نسبي بنابراين فرد همان طور که نمي تواند با اولاد و پدر و مادر مشروع خود ازدواج نمايد با پدر و مادر و اولاد نامشروع خود نيز نمي تواند ازدواج کند(صفايي و امامي،1390،ص324).

د – اهميت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:
کودکان که آينده ساز جامعه خويش هستند،زماني فرد مفيدي براي جامعه خواهند بود که در خانواده اي سالم تربيت شده باشند.بدون شک کودکي مي تواند در آينده مملکت خويش به بهترين نحو موثر باشد که دوران کودکي و نوجواني خود را در آغوش گرم خانواده اي گذرانده باشد.از آن جا که کودکان نامشروع از اين حق و بسياري از حقوق ديگر محرومند ضروري به نظر مي رسد مسائل حقوقي اين کودکان مورد لحاظ قرار گيرد تا تلاشي باشد براي بازگرداندن اين کودکان به زندگي عادي و جامعه.
ه- مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظري تحقيق):
1-پژوهشي با عنوان حقوق کودک نامشروع از ديدگاه فقه و حقوق توسط ابوذر رضواني در سال 1391 از دانشگاه آزاد تهران مرکز در مقطع کارشناسي ارشد انجام شده است.اين پژوهش در سه فصل به اين عناوين پرداخته شده است:فصل اول شامل:دو بخش کليات و تعاريف و پيشينه حقوق کودک در اسلام و ايران،فصل دوم شامل دو بخش حقوق مدني و کيفري کودک نامشروع و در فصل سوم به نتيجه گيري و پيشنهادات مي پردازد.
2-پژوهشي با عنوان بررسي وضعيت حقوقي اطفال نامشروع و مجهول النسب در فقه اسلامي و حقوق ايران توسط نرگس آبسردي در سال 1389 در دانشگاه شهيد چمران اهواز در مقطع کارشناسي ارشد انجام شده است که در پنج فصل بررسي شده است.قصل اول شامل کليات،فصل دوم نسب،فصل سوم وضعيت حقوقي اطفال مجهول النسب و فصل پنجم استفتائات و نتيجه گيري مي باشد.

و – جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:
با توجه به اين که تا به حال رساله منحصر به فرد در زمينه مسائل حقوقي کودکان نامشروع و ماهيت حقوقي آثار و احکام آن بررسي نشده است تحقيقي متمايز و جديد در اين زمينه مي باشد.
ز- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و كاربردي):

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اهداف اصلي:بررسي حقوقي کودکان ناشي ازروابط نامشروع در حقوق ايران
اهداف آرماني:بررسي مقايسه اي قانون ايران با قوانين ديگر از جمله کنوانسيون حقوق کودک براي به رسميت شناختن حقوق کودکان ناشروع
اهداف ويژه:بررسي نقاط قوت و ضعف قانون مدني در رابطه با حقوق کودمان نامشروع
اهداف کاربردي:آثار کاربردي حقوق کودکان نامشروع
ح – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنايع و يا گروه ذينفعان) ذكر شود (به عبارت ديگر محل اجراي مطالعه موردي):
اين پژوهش قابل ارائه به مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،مرکز پژوهشهاي قوه قضائيه و سازمان بهزيستي مي باشد.
ط- سؤالات تحقيق:
1-آيا حقوق کودک مشروع و نامشروع از ديدگاه حقوق يکسان است ؟
2-تفاوت هاي حقوق موضوعه ايران و کنوانسوين بين المللي حقوق کودک در رابطه با حقوق کودکان نامشروع چيست؟
3-حقوق فرزندان نامشروع چيست؟

ي- فرضيه‏هاي تحقيق:
1-کودک نامشروع مانند کودک مشروع از تمامي حقوق برخوردار است.
2-در کنوانسيون بين الملي حقوق کودک،حقوق کودکان مشروع و نامشروع يکسان دانسته شده است که در رابطه با حقوق ايران تفاوت چنداني ندارد.
3-حقوق فرزندان نامشروع طبق قانون مدني و کنوانسيون حقوق کودک و ساير قوانين مي باشد.
ک- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
براي اين که بتوانيم تعريف بهتري از کودک نامشروع داشته باشيم در ابتدا به بيان مفاهيمي که مرتبط با موضوع مي باشد مي پردازيم.
الف)کودک يا صغير:در اصطلاح حقوقي به کسي گفته مي شود که از نظر سن به نمو جسمي و روحي لازم براي زندگي در اجتماع نرسيده است،با توجه به مواد 958 و 1207 قانون مدني کودک از کليه حقوق مدني برخوردار است و از اين حيث با بزرگسالان فرقي ندارد،اما قانونا نمي تواند حق خود را اعمال و اجرا کند(عبادي،1387،ص5).
ب)نسب:از نظر لغت به معني قرابت،اصل،نژاد،خويشاوندي و پيوستگي بين دو شي انسان است(مظاهري و بيگي،1388،ص9)و ازلحاظ حقوقي عبارت است از رابطه شخصي نسبت به ديگري از طريق ولادت خواه به او منتهي شود،خواه طرفين رابطه خويشاوندي به ثالث منتهي شود مانند دو برادري که به پدر يا مادر منتهي مي شوند(نجفي،1375 ،ص238)
1-نسب قانوني:خويشاوندي طفل نسبت به پدر و مادري است که در حين انعقاد نطفه بين آنان نکاح صحيح وجود داشته يا خويشاوندي مذکور را قانون محترم شناخته باشد.
2-نسب نامشروع:هر گاه بين زن و مرد معيني رابطه ازدواج برقرار نشده باشد و مقاربت از روي شبهه نباشدطفل حاصل از اين عمل که منسوب به آنها است داراي نسب نامشروع است(لنگرودي،1390،صص711-712).
مي توان رابطه بين زن و مرد را به سه قسم تقسيم نمود:1-مشروع2-نامشروع3-اختلاف است که مشروع است يا نامشروع.
رابطه نامشروع بر دو قسم است.رابطه اي که منجر به زنا مي شود و رابطه اي که زنا نيست ولي در اثر تماس مرد و زن نامحرم،زن حامله مي شود.مثل پسر و دختري که نامزد شده اند و قبل از اجراي عقد بر اثر تفخيذ دختر حامله شود.کودکاني که از رابطه نامشروع به وجود مي آيند کودکان نامشروع هستند.خواه قسم اول باشد قسم دوم.
کودکان نامشروع:صغير يا فرزندي که از رابطه غيرقانوني و غير مشروع به وجود مي آيد کودک نامشروع گويند از جمله زنا يا تفخيذ يا ازدواج با محارم.

5-روش شناسي تحقيق:
الف- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):
تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، “گردآوري اطلاعات اوليه”، “تهيه نمونه‏هاي آزمون”، “انجام آزمايش‏ها” و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها:
ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :
با مراجعه به کتابها،پايان نامه ها،مقالات و غيره و فيش برداري از آنها به روش کتابخانه اي بررسي مي شود.
د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
تحقيق حاضر به روش تحليلي توصيفي مي باشد.
6- استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد:
آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي‌باشد؟ بلي خير
در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهي لازم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين قسمت مشخص گردد.
نوع آزمايشگاهتجهيزات مورد نيازمواد و وسايلمقدار مورد نياز

امضاء استاد راهنما:امضاء مديرگروه تخصصي:
7- زمان بندي انجام تحقيق:
الف- تاريخ شروع:…………………………… ب- مدت زمان انجام تحقيق:……………………..ج- تاريخ اتمام:…………………..
تذكر: لازم است كليه فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دوره‏اي) و مدت زمان مورد نياز براي هر يك، به تفكيك پيش‏بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتي‏الامكان رعايت گردد.
پيش‏بيني زمان‏بندي فعاليت‏ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار
رديفشرح فعاليت زمان كل
(ماه)زمان اجرا به ماه1234567891011121
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
توجه: 1- زمان و نوع فعاليت‌هاي اجرايي پايان‏نامه، حتي‏الامكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.
2- حداقل زمان قابل قبول براي پيش‏بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايان‏نامه كارشناسي ارشد 6 ماه و حداكثر 12 ماه مي‏باشد.

8- صورتجلسه گروه تخصصي
نام ‏و نام‏خانوادگي دانشجو: امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان راهنماامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي استاد يا استادان مشاورامضاءتاريخ
1-
2-
نام و نام‏خانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيقامضاءتاريخ
1-
شوراي گروه تخصصي …………………………………..در تاريخ ………………………. در محل ………………………. با حضور اعضاي مربوطه
خانم
تشكيل و موضوع پايان‌نامه ـــــــــــــــ………………………….. با عنوان………………………………………………………………………………..
آقاي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسي و به تصويب رسيد.
نام و نام‏خانوادگي اعضاي شوراامضاءتاريخ
1-
2-
3-
4-
5-
6-
نام و نام‏خانوادگي مديرگروه: امضاءتاريخ

9- صورتجلسه شوراي (پژوهشي) دانشکده:

خانم
موضوع و طرح تحقيق پايان‏نامه ـــــــــــــ ………………………………. دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد گروه ………………

آقاي
گرايش ………………………..که به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسيده است، در جلسه مورخ ………………………. شوراي (پژوهشي) دانشکده طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.
رديفنام و نام‏خانوادگينوع رأي (موافق
يا مخالف)محل امضاءتوضيحات1
2
3
4
5
6
7

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشكده:
امضاءتاريخ
نام و نام‏خانوادگي رياست دانشكده
امضاءتاريخ

معاون پژوهشي واحد:امضاءتاريخ

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود
فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

فرم الف- فرم اطلاعات پايان‌نامه كارشناسي ارشد
نام واحد دانشگاهي: واحد علوم و تحقيقات عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:
نام و نام‏خانوادگي دانشجو: نيمسال تحصيلي:
شماره‏دانشجويي: تعداد واحد پايان‌نامه:رشته تحصيلي: گرايش: كد رشته:
فني و مهندسي علوم انساني علوم پايه
كشاورزي هنر
نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 1: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد راهنما 2: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 1: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد مربي كد شناسايي استاد راهنما:نام و نام‏خانوادگي استاد مشاور 2: رشته تحصيلي:
مرتبه علمي: استاديار دانشيار استاد مربي كد شناسايي استاد راهنما:
فرم شماره 1

فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان‌نامه / رساله، خانم/آقاي …………………………………، دانشجوي مقطع……………………… رشته …………………………………… گرايش……………………………………..باعنوان”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..متعهد مي‌شويم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ( دماوند ) نسبت به انتشار نتايج حاصل از تحقيق مذكور (در قالب كتاب، مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع، اكتشاف و …) اقدام ننمائيم.
نام و نام‌خانوادگي استاد راهنما:نام و نام‌خانوادگي استاد مشاور:
تاريخ و امضاء تاريخ و امضاء
درتاريخ ……………….فرم مزبور كه به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده‌است، دريافت گرديد.
امضاء مدير پژوهش دانشكده
فرم شماره 2
فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا رساله دكتري
اينجانب ……………………………………… دانشجوي ورودي ………………………. مقطع ………………………… رشته ………………………….. گرايش …………………………………………. كه موضوع پايان‌نامه/رساله‌ام تحت عنوان :”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..” در شوراي گروه تخصصي به تصويب رسيده، متعهدمي‌گردم الف) كليه مطالب و مندرجات پايان‌نامه / رساله ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيه شود و در صورت استفاده از مطالب، نتايج تحقيقات، نقل قول‌ها، جداول و نمودارهاي ديگران در پايان‌نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به نحوي كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.
ب) در صورتيكه از نتايج تحقيقاتم علاوه بر پايان نامه / رساله، كتاب ، مقاله، اختراع، اكتشاف و هر گونه توليدات علمي حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
تهران (دماوند) بوده و اين موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.
ج) در صورت استفاده از كمكهاي مالي و غير مالي نهادهاي دولتي و غير دولتي از موضوع تحقيق اينجانب مراتب را كتباً به دانشكده اطلاع دهم در غير اينصورت دانشكده مجاز به تغيير عنوان پايان‌نامه يا ساير اقدامات حقوقي مي‌باشد.
نام و نام‌خانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء

فرم شماره 5
اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه / رساله خانم / آقاي ……………………………………. دانشجوي مقطع ………………… رشته ……………………………….. گرايش ………………….. متعهد ميشويم در کليه توليدات علمي مستخرج از اين پايان نامه / رساله (اعم از مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، اختراع و ….) که به منظور استفاده از تسهيلات تشويقي، سفرهاي علمي، فرصت مطالعاتي و امتياز ارتقاء علمي (اعضاء هيات علمي واحد و ….) ارائه ميگردد، نسبت به درج آدرس دقيق دانشگاه و واحد و رعايت ترتيب و توالي آن به عنوان تنها آدرس خود بصورت زير اقدام نمائيم. بديهي است چنانچه تحت هر شرايطي و در هر زمان، دانشگاه خلاف موارد ذکر شده را مشاهده نمايد نسبت به تصميم اتخاذ شده هيچگونه ادعايي نداشته و حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمائيم.
آدرس دانشگاه و واحد به فارسي: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه …..، دماوند، ايران.
آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي مطابق الگوي ذيل:


دیدگاهتان را بنویسید