قبايل معروف و بزرگ سودان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22
اقدامات انگلستان در مقابل قبايل ……………………………………………………………………………………………………………………….. 22
2 – 1 – 4 – جغرافياي سياسي سودان …………………………………………………………………………………………………………… 24
2 – 1 – 4 – 1 – سودان در يک نگاه …………………………………………………………………………………………………………….. 25
2 – 1 – 4 – 2 – سياست در سودان ……………………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 1 – 4 – 3 – ويژگي استراتژيک سودان …………………………………………………………………………………………………… 27
2 – 1 – 5 – بحران دارفور و سودان ……………………………………………………………………………………………………………….. 29
2 – 1 – 6 – احزاب و جريانهاي سياسي سودان …………………………………………………………………………………………….. 30
2 – 1 – 7 – استقلال در سودان ……………………………………………………………………………………………………………………… 33
2 – 2 – وضعيت اقتصادي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2 – 2 – 1 – وضعيت اقتصادي در سودان ………………………………………………………………………………………………………. 36
2 – 2 – 2 – ساختار اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2 – 3 – وضعيت ديني در سودان …………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2 – 3 – 1 – اديان و مذاهب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
2 – 3 – 2 – پيشينه اسلان در سودان ……………………………………………………………………………………………………………. 42
2 – 3 – 3 – تصوف در سودان …………………………………………………………………………………………………………………………. 43
2 – 3 – 3 – 1 – نقش تصوف در تحولات سياسي و اجتماعي ………………………………………………………………………. 44
2 – 4 – وضعيت فرهنگي در سودان ………………………………………………………………………………………………………………… 46
2 – 4 – 1 – مطبوعات در سودان ……………………………………………………………………………………………………………………. 46
2 – 4 – 2 – روزنامه ها و نشريات سودان ……………………………………………………………………………………………………….. 47
2 – 4 – 2 – 1 – الانقاذ الوطني ……………………………………………………………………………………………………………………… 47
2 – 4 – 2 – 2 – السودان الحديث ………………………………………………………………………………………………………………….. 47
2 – 4 – 2 – 3 – القوات المسلحه …………………………………………………………………………………………………………………… 48
2 – 4 – 2 – 4 – المسيره ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2 – 4 – 2 – 5 – عزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2 – 4 – 2 – 6 – سودان ناو …………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
2 – 4 – 2 – 7 – المتلقي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
2 – 4 – 2 – 8 – نيوهوريزون ………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2 – 4 – 2 – 9 – دارفور الجديه ………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2 – 4 – 2 – 10 – المستشر ……………………………………………………………………………………………………………………………. 49
2 – 4 – 2 – 11 – الشاهد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
2 – 4 – 2 – 12 – کردفان الجهاد …………………………………………………………………………………………………………………… 50
2 – 5 – وضعيت ادبي در سودان ………………………………………………………………………………………………………………………. 51
2 – 5 – 1 – شعر در عصر نهضت …………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2 – 5 – 2 – ويژگي شعر در عصر نهضت ………………………………………………………………………………………………………… 54
2 – 5 – 3 – وضعيت شعر در سودان ………………………………………………………………………………………………………………. 55
فصل سوم زندگي نامه شخصي و ادبي محمد الفيتوري……………………………………………………………………… 58
3 – 1 – زندگينامه شخصي فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………… 59
3 – 1 – 1 – ولادت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3 – 1 – 2 – والدين …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
3 – 1 – 3 – فرزندان فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 60
3 – 1 – 4 – احساس فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………………….60
3 – 1 – 5 – پرورش فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3 – 1 – 6 – مذهب فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3 – 2 – زندگي ادبي فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
3 – 2 – 1 – فيتوري شاعري گمنام …………………………………………………………………………………………………………………. 67
3 – 2 – 2 – فيتوري نخستين شاعر آفريقا ………………………………………………………………………………………………………. 68
3 – 2 – 3 – منابع ادبي فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
3 – 2 – 4 – تجربه شعري فيتوري ……………………………………………………………………………………………………………………. 71
3 – 2 – 5 – ويژگي هاي شعري فيتوري ………………………………………………………………………………………………………….. 73
3 – 2 – 6 – رويکرد صوفي در اشعار فيتوري …………………………………………………………………………………………………… 75
3 – 2 – 7 – ديدگاه فيتوري پيرامون شعر ……………………………………………………………………………………………………….. 76
3 – 2 – 8 – فيتوري شاعر متعهد …………………………………………………………………………………………………………………….. 79
3 – 3 – آثار فيتوري …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
فصل چهارم : نگاهي به شعر سياسي از آغاز تا دوره معاصر …………………………………………………………… 84
4 – 1 – معناي سياست ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4 – 1 – 1 – سياست غربي ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
4 – 1 – 2 – سياست استعماري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4 – 1 – 3 – سياست اسلامي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4 – 2 – شعر سياسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
4 – 2 – 1 – زبان شعر سياسي ………………………………………………………………………………………………………………………… 89
4 – 2 – 2 – پيشينه شعر سياسي و انقلابي عرب ها ……………………………………………………………………………………….. 89
4 – 2 – 3 – شعر سياسي در دوره جاهلي ……………………………………………………………………………………………………….. 90
4 – 2 – 4 – شعر سياسي در دوره صدر اسلام …………………………………………………………………………………………………. 91
4 – 2 – 5 – شعر سياسي در دوره اموي ………………………………………………………………………………………………………….. 92
4 – 2 – 6 – شعر سياسي در دوره عباسي ……………………………………………………………………………………………………….. 93
4 – 2 – 7 – شعر سياسي در دوره انحطاط ……………………………………………………………………………………………………… 94
4 – 2 – 8 – شعر سياسي در دوره معاصر …………………………………………………………………………………………………………. 95
4 – 2 – 8 – 1 – مکتب مخضرمين ………………………………………………………………………………………………………………….. 96
4 – 2 – 8 – 2 – مکتب افراط کاران ………………………………………………………………………………………………………………… 96
4 – 2 – 8 – 3 – مکتب اهل ابداع ……………………………………………………………………………………………………………………. 97
4 – 2 – 8 – 4 – مکتب واقع گرايي …………………………………………………………………………………………………………………. 97
4 – 3 – ماهيت شعر سياسي و انقلابي ………………………………………………………………………………………………………………. 98
فصل پنجم : بررسي رويکردهاي سياسي اشعار محمد الفيتوري …………………………………………………… 100
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
5 – 1 – ظلم ستيزي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
5 – 2 – دعوت به قيام ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
5 – 3 – مبارزه با فقر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107
5 – 4 – مبارزه با يأس و نااميدي …………………………………………………………………………………………………………………….. 109
5 – 5 – دفاع از آزادي و کرامت انسان ……………………………………………………………………………………………………………. 110
5 – 5 – 1 – آزادي ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
5 – 6 – مبارزه با تبعيض نژادي ………………………………………………………………………………………………………………………. 117
5 – 7 – دعوت به دوري از خواري و ذلت …………………………………………………………………………… …………………………. 120
5 – 8 – ميهن گرايي فيتوري ………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
5 – 8 – 1 – وطنيت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
5 – 8 – 2 – وطنيت و عشق به افريقا………………………………………………………………………………………………………………. 134
5 – 9 – قومي گرايي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137
5 – 9 – 1 – فلسطين ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
5 – 9 – 2 – لبنان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
5 – 9 – 3 – اورشليم – مصر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
5 – 10 – فيتوري و اميد به تحقق آفريقاي کبير …………………………………………………………………………………………… 151

5 – 11 – گرسنگي مردم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5 – 12 – دعوت به قيام …………………………………………………………………………………………………………………………………… 158
5 – 13 – حاکمان ظالم و ستمگر ……………………………………………………………………………………………………………………. 160
5 – 13 – 1 – دون کيشوت الثاني ………………………………………………………………………………………………………………….. 162
5 – 14 – درد و رنج و عذاب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 164
5 – 15 – مقابله با ظلم و ستم ………………………………………………………………………………………………………………………… 165
5 – 16 – تمجيد از انقلابيون کبير ………………………………………………………………………………………………………………….. 174
5 – 16 – 1 – پاتريس لومومبا ………………………………………………………………………………………………………………………… 177
5 – 16 – 2 – سلطان تاج الدين ……………………………………………………………………………………………………………………. 179
فصل ششم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 183
نتيجه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 184
الخلاصة باللغتة العربية ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185


دیدگاهتان را بنویسید