وجود اثر متقابل بين عامل آزمون و عامل گروه در نمودار 1 نشان داده شده است. اين نمودار به خوبي اثر متقابل عامل آزمون و گروه را نشان
مي دهد.
همانطور که از نمودار استنباط مي گردد، بين نمره هاي خواندن گروه آزمايشي در آزمونهاي سه گانه تفاوت ديده مي شود. اما بين نمره هاي خواندن گروه گواه تفاوتي مشاهده نمي شود. اين امر بدان معناست که عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها با هم تفاوت دارند.
3) تحليل اثرهاي اصلي ساده:
با توجه به اينکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار است. اثرهاي اصلي ساده مورد آزمون قرار مي گيرد. به منظور تحليل اثرهاي اصلي ساده از روش آماري تحليل واريانس اندازه گيري مکرر يکراهه استفاده
مي گردد. در اين روش اثرات آزمون در هر يک از گروهها به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي گيرد ( کوهن، 2001 ).
جدول 8: نتايج تحليل واريانس اندازه گيري مکرر براي بررسي اثرات آزمون در نمرات خطاي خواندن گروه آزمايشي و گواه نوع L .
شاخص ها
منابع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت
F
سطح معناداريگروه آزمايشي
308/388
2
307/367
486/153
*001/0آزمونخطا359/3024265/1گروه گواه
400/0
2
200/0
909/1
16/0آزمونخطا933/228105/0
همانطور که نتايج جدول نشان مي دهد، اثر اصلي آزمون در سطح
001/0>p معنادار است. اين امر حاکي از آن است که بين ميانگين هاي نمرات پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پي گيري تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت ديگر، مداخله هاي نوروسايکولوژي موجب شده است که ميزان دقت خواندن گروه آزمايشي نوعL نسبت به گروه گواه نوعL افزايش يابد.
افزون بر آن، نتايج حاصله از تحليل واريانس اندازه گيري مکرر براي بررسي اثرات آزمون در نمرات خطاي خواندن گروه گواه در جدول 8، نشان
مي دهد که اثر اصلي آزمون در سطح 16/0 >pمعنادار نمي باشد. اين امر نشان مي دهد که بين ميانگين هاي نمرات پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پي گيري در گروه گواه تفاوت معناداري وجود ندارد.
4) آزمون آماري tوابسته:
با توجه به اينکه اثرات آزمون بر نمرات خطاي خواندن گروه آزمايشي نوع Lدر سطح001/0 >pمعنادار است. و نتايج آزمونF ، فقط بيانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها مي باشد يعني سطح معناداري Fفقط نشان مي دهد که تفاوت بين ميانگين ها معني دار است يا خير. بنابراين، ضروري است پس از معنادار بودن نتايج اثرهاي ساده عامل آزمون، تفاوت يک به يک ميانگين ها با استفاده از مقايسه هاي چندگانه مورد آزمون قرار گيرد. در اين پژوهش با استفاده از آزمون آماري tوابسته به بررسي تفاوت يک به يک ميانگين ها
مي پردازيم. ( کوهن، 2001 ).
خلاصه نتايج روش آماريt وابسته در جدول 9 ارائه شده است.
جدول 9: نتايج آزمون آماري t وابسته براي مقايسه چندگانه ميانگين هاي عامل آزمون (مولفه خطاي خواندن)
شاخصها
آزمونميانگينانحراف استانداردآماره tدرجه آزاديسطح معناداريپيش آزمون با پس آزمون69/12
92/5
855/0
754/1702/1212*001/0پيش آزمون با آزمون پي گيري69/12
08/6855/0
754/1307/1212*001/0پس آزمون با آزمون پي گيري93/5
08/6754/1
754/1477/1-12165/0
با توجه به نتايج جدول فوق مي توان دريافت که تفاوت بين پيش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. همچنين تفاوت بين پيش آزمون با آزمون پي گيري در سطح 001/0 >pمعنادار است. اما بين پس آزمون و آزمون پي گيري تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. به عبارت ديگر نتايج روش آماريt وابسته نشان مي دهد که اجراي روشهاي نوروسايکولوژي ( Hss )موجب افزايش ميزان دقت خواندن و پايداري اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درماني در دانش آموزان نارسا خوان نوع Lشده است.
فرضيه دوم: الف) نتايج آزمون آماري براي بررسي اثر شيوه هاي درماني نوروسايکولوژي بر ميزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL
1) روش تحليل واريانس آميخته: نتايج حاصل از اعمال روش آماري تحليل واريانس آميخته در زمينه تاثير شيوه هاي درماني نوروسايکولوژي بر ميزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع Lدر جدول 10 ارائه شده است.
جدول 10: نتايج تحليل واريانس آميخته (3× 2 ) براي بررسي اثرات گروه و آزمون در نمرات درک مطلب گروههاي آزمايشي و گواه نوع L
شاخص ها
منابع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت
F
سطح معناداريبين آزمودنيها 032/41032/4368/4*047/0گروه
خطا003/2426923/0درون آزمودنيها524/132762/6264/33*001/0آزمونگروه x آزمون
286/12
2143/6219/30*001/0خطا571/1052203/0
همانطور که نتايج نشان مي دهد، اثر اصلي گروه در سطح 047/0< pمعنادار است. اثر اصلي آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. اثر متقابل بين آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار مي باشد. اين نتايج حاکي از آن است که در عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.
بنابراين، نتايج بررسي آماري فرضيه دوم پژوهش نشان مي دهد که مداخله هاي نوروسايکولوژي موجب شده است ميزان درک خواندن گروه آزمايشي نوع Lنسبت به گروه گواه نوع Lبه طور معناداري افزايش يابد.
2) نمودار اثر متقابل آزمون و گروه ( مولفه درک خواندن – نوع L )
وجود اثر متقابل بين آزمون و عامل گروه در نمودار 2 نشان داده شده است. اين نمودار به خوبي اثر متقابل عامل آزمون و گروه را نشان مي دهد.
همانطور که از نمودار استنباط مي گردد، بين نمره هاي خواندن گروه آزمايشي در آزمونهاي سه گانه تفاوت ديده مي شود. اما بين نمره هاي خواندن گروه گواه تفاوتي مشاهده نمي شود. اين امر بدان معناست که عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها با هم تفاوت دارند.
3): تحليل اثرهاي اصلي ساده:
با توجه به اينکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار است. اثرهاي اصلي ساده مورد آزمون قرار مي گيرد. بدين صورت که تاثير آزمون در هر يک از گروهها به طور جداگانه با استفاده از روش آماري تحليل واريانس اندازه گيري مکرر يکراهه مورد بررسي قرار مي گيرد.
جدول 11:خلاصه نتايج تحليل واريانس اندازه گيري مکرر
براي بررسي اثرات آزمون بر درک مطلب گروههاي آزمايشي و گواه نوع L
شاخص ها
منابع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت
F
سطح معناداريگروه آزمايشي051/242026/12937/87*001/0آزمون خطا282/324137/0گروه گواه
44

2
022/0
085/0
918/0آزمونخطا289/728260/0
همانطور که نتايج جدول نشان مي دهد، اثر اصلي آزمون در سطح 001/0 >p معنادار است. اين امر بيانگر آن است که بين ميانگين هاي نمرات پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پي گيري در گروه آزمايشي تفاوت معنادار وجود دارد. اما بين ميانگين هاي گروه گواه نمرات تفاوت معناداري وجود ندارد. اين امر بدان معناست که مداخله هاي نوروسايکولوژي موجب شده است که ميزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعL ( گروه آزمايشي ) نسبت به گروه گواه نوعL افزايش يابد.
4) آزمون آماري tوابسته:
با توجه به اينکه نتايج اثرهاي اصلي ساده عامل آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. و نتايج آزمونF، فقط بيانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها مي باشد. يعني سطح معناداريF فقط نشان مي دهد که تفاوت بين ميانگين ها معني دار است يا خير. بنابراين، ضروري است پس از معنادار بودن نتايج اثرهاي ساده عامل آزمون، تفاوت يک به يک ميانگين ها با استفاده از مقايسه هاي چند گانه مورد آزمون قرار گيرد. در اين پژوهش با استفاده از روش آماري tوابسته به بررسي تفاوت يک به يک ميانگين ها
مي پردازيم. خلاصه نتايج روش آماريt وابسته در جدول 12 ارائه شده است.
جدول 12: نتايج آزمون آماري t وابسته براي مقايسه چندگانه ميانگين هاي عامل آزمون ( مولفه درک خواندن ـ نوع L )
شاخصها
آزمونميانگينانحراف استانداردآمارهtدرجه آزاديسطح معناداريپيش آزمون با پس آزمون69/2
46/4639/0
519/0546/14-12*001/0پيش آزمون با آزمون پي گيري69/2
23/4630/0
439/0402/8-12*001/0پس آزمون با آزمون پي گيري46/4
23/4519/0
439/0897/112082/0نتايج موجود در جدول فوق نشان مي دهد که تفاوت بين پيش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. همچنين تفاوت بين پيش آزمون با آزمون پي گيري در سطح 001/0 >pمعنادار است. اما بين پس آزمون و آزمون پي گيري تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. به عبارت ديگر، نتايج روش آماري tوابسته بيانگر آن است که مداخله هاي نوروسايکولوژي سبب افزايش ميزان درک خواندن و پايداري اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درماني در دانش آموزان نارساخوان نوعL گرديده است.
فرضيه دوم: ب) نتايج آزمون آماري براي بررسي اثر شيوه هاي درماني نوروسايکولوژي بر ميزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p .
1): روش تحليل واريانس آميخته: نتايج حاصل از اعمال روش آماري تحليل واريانس آميخته ( 3× 2 )در زمينه تاثير شيوه هاي درماني نوروسايکولوژي بر ميزان درک خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعp در جدول 13 ارائه شده است.
جدول 13 : نتايج تحليل واريانس آميخته ( 3 ×2 ) براي بررسي اثرات گروه و آزمون در نمرات درک خواندن گروههاي آزمايشي و گواه نوع p
شاخص ها
منابع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت
F
سطح معناداريبين آزمودنيها 734/1
1
734/1144/2*015/0گروه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

خطا217/2025809/0درون آزمودنيها715/132857/6755/23*001/0آزمونگروه x آزمون
357/62178/3011/11*001/0خطا433/1450289/0
همانطور که نتايج جدول نشان مي دهد، اثر اصلي گروه در سطح 01/0>p معنادار است و اثر اصلي آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. اثر متقابل بين آزمون و گروه در سطح 001/0>p معنادار مي باشد. اين نتايج حاکي از آن است که در عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.
لذا، نتايج بررسي آماري فرضيه دوم پژوهش نشان مي دهد که مداخله هاي نوروسايکولوژي موجب شده است تا ميزان درک خواندن گروه آزمايشي نوعp نسبت به گروه گواه نوع pبه طور معناداري افزايش يابد.
2 ) نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه درک خواندن ـ نوع P)
وجود اثر متقابل بين عامل آزمون و عامل گروه در نمودار 3 نشان داده شده است. اين نمودار به خوبي اثر متقابل عامل آزمون و گروه را نشان مي دهد.
همانطور که از نمودار استنباط مي گردد، بين نمره هاي خواندن گروه آزمايشي در آزمونهاي سه گانه تفاوت ديده مي شود. اما بين نمره هاي خواندن گروه گواه تفاوتي مشاهده نمي شود. اين امر بدان معناست که عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها با هم تفاوت دارند.
3) تحليل اثرهاي اصلي ساده
با توجه به اينکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0>p معنادار است، اثرهاي اصلي ساده مورد آزمون قرار گرفته است. بدين صورت که تاثير آزمون در هر يک از گروهها به طور جداگانه با استفاده از روش آماري تحليل واريانس اندازه گيري مکرر يکراهه مورد بررسي قرار
گرفته است.
جدول 14: نتايج تحليل واريانس اندازه گيري مکرر براي بررسي اثرات آزمون بر درک خواندن و گروههاي آزمايشي و گواه نوع p.
شاخص ها
منابع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت
F
سطح معناداريگروه آزمايشي389/172694/8356/58*001/0آزمون خطا278/322149/0گروه گواه
844/0
2
600/0
060/1
342/0آزمونخطا156/11688/19567/0
همانگونه که نتايج جدول نشان مي دهد، اثر اصلي آزمون در سطح 001/0>p معنادار مي باشد. اين امر نشانگر آن است که بين ميانگين هاي نمرات پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پي گيري در گروه آزمايشي تفاوت معنادار وجود دارد اما بين ميانگين هاي نمرات گروه گواه تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. اين امر حاکي از آن است که مداخله هاي نوروسايکولوژي سبب شده است که ميزان درک خواندن گروه آزمايشي نوعp نسبت به گروه گواه نوعp افزايش يابد.
4) آزمون آماري tوابسته:
با توجه به اينکه نتايج اثرهاي اصلي ساده عامل آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. و نتايج آزمونF، فقط بيانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها مي باشد. يعني سطح معناداريF فقط نشان مي دهد که تفاوت بين ميانگين ها معني دار است يا خير. لذا، ضروري است پس از معنادار بودن نتايج اثرهاي ساده عامل آزمون، تفاوت ميانگين ها با استفاده از مقايسه هاي چندگانه مورد آزمون قرار گيرد. در اين پژوهش با استفاده از روش آماريt وابسته به بررسي تفاوت ميانگين ها مي پردازيم. خلاصه نتايج روش آماريt وابسته در جدول 15 ارائه شده است.
جدول 15: نتايج آزمون آماريt وابسته براي مقايسه چندگانه ميانگين هاي عامل آزمون (مولفه درک خواندن ـ نوع P)
شاخصها
آزمونميانگينانحراف استانداردآمار هtدرجه آزاديسطح معناداريپيش آزمون با پس آزمون83/3
42/5718/0
669/0652/10-11*001/0پيش آزمون با آزمون پي گيري83/3
17/5718/0
835/0381/9-11*001/0پس آزمون با آزمون پي گيري42/5
17/5669/0
835/0393/111191/0
نتايج موجود در جدول فوق نشان مي دهد که تفاوت بين پيش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. همچنين تفاوت بين پيش آزمون با آزمون پي گيري در سطح 001/0>p معنادار است اما بين پس آزمون و آزمون پي گيري تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. به عبارت ديگر، نتايج روش آماري tوابسته نشان مي دهد که مداخله هاي نوروسايکولوژي سبب افزايش ميزان درک خواندن و پايداري اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درماني در دانش آموزان نارساخوان نوع pگرديده است.
فرضيه سوم: نتايج آزمون آماري براي بررسي اثر شيوه هاي نوروسايکولوژي بر ميزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوعp
1) روش تحليل واريانس آميخته: نتايج حاصل از اعمال روش آماري تحليل واريانس آميخته در زمينه تاثير شيوه هاي درماني نوروسايکولوژي بر ميزان سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان نوع p در جدول 16 ارائه شده است.
جدول 16 : نتايج تحليل واريانس آميخته ( 3× 2 ) براي بررسي اثرات گروه و آزمون در نمرات سرعت خواندن گروههاي آزمايشي و گواه نوعp
شاخص ها
منابع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت
F
سطح معناداريبين آزمودنيها 899/1583401899/158340394/21*001/0گروه
خطا978/18503225319/7401درون آزمودنيها194/576192597/28809139/167*001/0آزمونگروه x آزمون
305/565302152/28265201/360*001/0خطا522/392350470/78
همانطور که نتايج جدول نشان مي دهد، اثر اصلي گروه در سطح
001/0 >p است. اثر اصلي آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. اثر متقابل بين آزمون و گروه در سطح 001/0> p معنادار مي باشد. اين نتايج حاکي از آن است که در عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد.
بنابراين، نتايج بررسي آماري فرضيه سوم پژوهش نشان مي دهد که مداخله هاي نوروسايکولوژي موجب شده است ميزان سرعت خواندن گروه آزمايشي نوع pنسبت به گروه گواه نوع pبه طور معناداري افزايش يابد.
2) نمودار اثر متقابل آزمون و گروه: (مولفه سرعت خواندن ـ نوع P)
وجود اثر متقابل بين عامل آزمون و عامل گروه در نمودار 4 نشان داده شده است. اين نمودار به خوبي اثر متقابل عامل آزمون و گروه را نشان مي دهد.
همانطور که از نمودار استنباط مي گردد، بين نمره هاي خواندن گروه آزمايشي در آزمونهاي سه گانه تفاوت ديده مي شود. اما بين نمره هاي حافظه گروه گواه تفاوتي مشاهده نمي شود. اين امر بدان معناست که عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها با هم تفاوت دارند.
3) تحليل اثرهاي اصلي ساده
با توجه به اينکه اثر متقابل آزمون و گروه در سطح 001/0 >pمعنادار است، اثرهاي اصلي ساده مورد آزمون قرار مي گيرد. بدين صورت که تاثير آزمون در هر يک از گروهها به طور جداگانه با استفاده از روش تحليل واريانس اندازه گيري مکرر يکراهه مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول 17 : نتايج تحليل واريانس اندازه گيري مکرر براي بررسي اثرات آزمون بر سرعت خواندن گروههاي آزمايشي و گواه نوع p
شاخص ها
منابع تغييرمجموع مجذوراتدرجه آزاديميانگين مجذوراتنسبت
F
سطح معناداريگروه آزمايشي167/107322083/13662755/289*001/0آزمون خطا500/390622568/177گروه گواه
978/2
2
489/1
449/2
105/0آزمونخطا022/1728608/0
همانگونه که نتايج جدول نشان مي دهد، اثر اصلي آزمون در سطح
001/0 p< معنادار است. اين امر بيانگر آن است که بين ميانگين هاي نمرات پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پي گيري در گروه آزمايشي تفاوت معنادار وجود دارد. اما بين ميانگين هاي نمرات گروه گواه تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. اين امر حاکي از آن است که مداخله هاي نوروسايکولوژي سبب شده است که ميزان سرعت خواندن گروه آزمايشي نوع pنسبت به گروه گواه نوعp افزايش يابد.
4) آزمون آماري t وابسته:
با توجه به اينکه نتايج اثرهاي اصلي ساده عامل آزمون در سطح 001/0>p معنادار است. و نتايج آزمونF، فقط بيانگر وجود تفاوت در سطوح مختلف آزمونها مي باشد. يعني سطح معناداريF فقط نشان مي دهد که تفاوت بين ميانگين ها معني دار است يا خير. لذا، ضروري است پس از معنادار بودن نتايج اثرهاي ساده عامل آزمون، تفاوت يک به يک ميانگين ها با استفاده از مقايسه هاي چندگانه مورد آزمون قرار گيرد. در اين پژوهش با استفاده روش آماريt وابسته به بررسي تفاوت يک به يک ميانگين ها مي پردازيم.خلاصه نتايج روش آماريt وابسته در جدول 18 ارائه شده است.
جدول 18: نتايج آزمون آماريt وابسته براي مقايسه چندگانه
ميانگين هاي عامل آزمون ( مولفه سرعت خواندن – نوع p ).
شاخصها
آزمونميانگينانحراف استانداردآمارtدرجه آزاديسطح معناداريپيش آزمون با پس آزمون67/304
75/186012/75
760/59952/2011*001/0پيش آزمون با آزمون پي گيري67/304
58/196012/75
062/73979/1811*001/0پس آزمون با آزمون پي گيري75/186
58/196760/59
062/73979/1-1173/0
نتايج موجود در جدول فوق نشان مي دهد که تفاوت بين پيش آزمون با پس آزمون در سطح 001/0 >pمعنادار است. همچنين تفاوت بين پيش آزمون با آزمون پي گيري در سطح 001/0 >pمعنادار مي باشد. اما بين پس آزمون و آزمون پي گيري تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. به عبارت ديگر، نتايج روش آماري t وابسته نشان مي دهد که مداخله هاي نوروسايکولوژي سبب افزايش ميزان سرعت خواندن و پايداري اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درماني در دانش آموزان نارساخوان نوعp گرديده است.
خلاصه:
در اين فصل، نتايج کمي، توصيف و تحليل داده ها ارائه شده اند. ابتدا مشخصات آزمودنيهاي نارساخوان نوع p/L ( از جمله جنس و پايه تحصيلي ) توصيف گرديد. سپس به منظور تحليل داده ها، نتايج ميانگين ها و انحراف معيارهاي حاصل از اجراي آزمون اختلال خواندن در گروههاي آزمايشي و گواه نوعp/L به تفکيک ارائه گرديد. نتايج بدست آمده از آن بيانگر وجود تفاوت در ميانگين هاي پيش آزمون ، پس آزمون و آزمون پي گيري در گروههاي آزمايشي نوع p/L است. ولي اين تفاوت در ميانگين هاي گروه گواه مشاهده نمي شود.
سپس، به منظور تحليل داده ها و آزمون آماري فرضيه هاي مورد مطالعه از روش آماري تحليل واريانس آميخته ( 3 × 2 )استفاده شد. نتايج حاصله از اين روش مبين معناداري اثر اصلي و متقابل گروه و آزمون مي باشد. اين نتايج بيانگر اين هستند که در عملکرد گروه آزمايشي و گواه در آزمونها تفاوت معنادار وجود دارد. يعني مداخله هاي نوروسايکولوژي موجب شده است ميزان دقت خواندن ( نوعL )، درک خواندن ( نوعp/L ) و سرعت خواندن ( نوعp ) گروههاي آزمايشي در مقايسه با گروههاي گواه به طور معنادار افزايش يابد. پس از آن، به دليل معناداري اثر متقابل گروه و آزمون، اثرهاي اصلي ساده از طريق روش آماري تحليل واريانس اندازه گيري مکرر يکراهه محاسبه شده، که نتايج بدست آمده از آن بيانگر وجود تفاوت معنادار بين ميانگين هاي نمرات پيش آزمون،پس آزمون و آزمون پي گيري مي باشد. به عبارت ديگر، مداخله هاي نوروسايکولوژي موجب شده است که ميزان دقت، درک و سرعت خواندن گروههاي آزمايش نوع p/lنسبت به گروههاي گواه نوعp/l افزايش يابد.
در نهايت به منظور بررسي تفاوت ميانگين ها از آزمون آماريt وابسته استفاده شد که نتايج حاصله از آن بيانگر وجود تفاوت معنادار بين پيش آزمون باپس آزمون و آزمون پي گيري است. يعني اجراي روشهاي نوروسايکولوژي بيکر اولاً موجب افزايش ميزان دقت و درک و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان شده است. ثانياً، اين روشها سبب پايداري اثرات درمان پس از گذشت 4 ماه از دوره درماني دردانش آموزان نارساخوان نوعp/ شده است.
در فصل بعد، به بحث و تحليل و نتيجه گيري در يافته هاي پژوهش حاضر، پرداخته خواهد شد.
1- Mixed Design Anova
2- Between – subject
3-within- subject Factor
—————
————————————————————
—————
————————————————————


دیدگاهتان را بنویسید