8-مردم گريزي
9-كاهش ميل جنسي
10-بي اشتهايي
11-كاهش وزن بدن – تحريك پذيري
دو نوع اختلال افسردگي وجود دارد :‌
افسردگي يك قطبي طي آن فرد فقط از نشانه هاي افسردگي رنج مي برند بدون اينكه اصلاً به ماني مبتلا شود .
افسردگي دو قطبي (مانيك-دپرسيون) كه طي آن هم افسردگي هم ماني رخ مي دهد .
نشانه افسردگي بك قطبي :
1-نشانه هاي هيجاني :
عبارتند از :
1-غم
2-اضطراب
3-فقدان مسرت
4-از بين رفتن شادي
5-بي علاقه گي
2-نشانه هاي شناختي
1-نظر منفي نسبت به خود
2-اعتقاد به آينده نوميدانه
3-نشانه انگيزشي :
1-مشكل زياد براي شروع كردن يك كار (فلج اراده)
2-كندي رواني – حركتي (افسردگي حاد)
4-نشانه بدني
1-تغييرات جسماني
19-از دست دادن اشتها
3-افزايش وزن (افسردگي خفيف)
4-مشكل خواب
طبقه بندي افسردگي :
افسردگي دوره اي : بسيار متداول تر است ، كمتر از دو سال تمام افسرده است شروع آن مشخص است .
افسردگي مضاعف : علاوه بر اختلاف افسرده خوي اساسي ، دورة افسردگي را شامل مي شود . اين افراد نشانه هاي شديدتر و ميزان بهبودي كمتري دارند .
دوره افسردگي :
الف – برگشت : بازگشت نشانه ها بعد از حداقل 6 ماه بدون نشانه مهم افسردگي
ب – عود : دارو درماني يا روان درماني نشانه ها را فقط براي مدت كوتاهي بر طرف كرده باشند . اگر دوره دوم افسردگي رخ دهد . مدت آن تقريباً برابر با حمله اول است . ولي بين دوره هاي افسردگي مكرر پس از چند سال كوتاه تر مي شود .
فصل سوم :
1-جامعه تحقق 16-نمودار شماره
2-نمونه برداري
3-نمونه شماره
4-نمودار شماره 2
5-نمودار شماره 3
6-نمودار شماره 4
7-ابزار تحقيق
8-نمودار شماره 5
9-نمودار شماره 6
10-دستور اجرا
11-نحوه نمره گذاري
12-طرح آزمايشي
الف – متغير مستقل (ورزشي)
ب – متغير وابسته (افسردگي)
13-شيوه اندازه گيري
14-كنترل ها
15-نمودار شماره 7
جامعه تحقيق :
مقايسة ميزان افسردگي در ميان افراديكه ورزش نمي كند با افراديكه به صورت منظم و مستمر به ورزش مي پردازند در سطح جامعه آماري مورد پژوهش اين تحقيق مي باشد .
نمونه برداري :
نمونه مورد بررسي در اين تحقيق شامل 60 نفر آزمودني مي باشند كه در دو گروه آزمايشي 30 نفري تقسيم شده اند و عبارتند از :
1-گروه اول آزمودنيهاي غير ورزشكار كه به صورت تصادفي در سطح 2445 نفري از جامعه مورد تحقيق انتخاب گرديده اند كه همه گي آنان تقريباً از لحاظ ويژگي از قبيل (سن،تحصيلات،شرايط اجتماعي و … ) در يك سطح مي باشند .
2-گروه دوم آزمودنيهاي ورزشكار كه در شرايط ذكر شده در يك سطح قرار دارند .
توضيح درباره نمونه ها :
الف – دامنه سني در هر گروه 18 الي 25 سال با ميانگين سني 20 سال (نمودار شماره 1و2)
ب – جنسيت تحصيلات به ترتيب مرد از سيكل الي ديپلم با ميانگين سواد 5/10 كلاس (نمودار شماره 3و4)
پيش اطلاعات لازم جهت نمودار شماره 1
14 سال
20 سال
20 سال
22 سال
23 سال
24 سال
25 سال8 نفر
8 نفر
7 نفر
4 نفر
1 نفر
1 نفر
1 نفر6/26%
6/26%
3/23%
3/13%
3/3%
3/3%
3/3%30=8100%
پيش اطلاعات لازم جهت نمودار شماره 2
18 سال
19 سال
20 سال
21 سال
22 سال
23 سال
24سال 1 نفر
6 نفر
7 نفر
6 نفر
2 نفر
5 نفر
3 نفر 3/3%
20%
3/23%
20%
6/16%
6/16%
10%30=8100%
پيش اطلاعات لازم جهت نمودار شماره 3
9 كلاس
10 كلاس
11 كلاس
12 كلاس 7 نفر
9 نفر
8 نفر
6 نفر 3/23%
30%
6/26%
20%30=8100%
پيش اطلاعات لازم جهت نمودار شماره 4
9 كلاس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1 كلاس
11 كلاس
12 كلاس 7 نفر
9 نفر
7 نفر
7 نفر 3/23%
30%
3/23%
3/23%30=8100%
ابزار تحقيق (وسايل و محرك) :
ابزار و وسايل اين پژوهش تست افسردگي بك است اين شكل كوتاه يا اختصاري تست بك در مقايسه با شكل اول آن داراي مزيت عمده است . كه اجراي آن در مدت كمتري انجام مي پذيرد .
انتخاب مواد بدون از دست رفتن و اعتبار تست فراهم ساخته است . در اين تحقيق كه هدف آن مقايسة افسردگي بين دو گروه آزمايشي غير ورزشكار و ورزشكار در سطح جامعه آماري اشاره شده است مي باشد . از تست افسردگي بك شكل كوتاه شده استفاده شده است .
پرسشنامة بك كه جهت سنجش ميزان افسردگي افراد دو گروه ذكر شده است در آزمودنيهاي آزمايشي از آن استفاده گرديد و شامل 13 مواد كه هر كدام شامل 4 پاسخ مي باشد . كه نمره ها به ترتيب 3 و 2 و 1 و 0 مشخص شده است مي گردد . در نمودارهاي شماره 5 و 6 ميزان پاسخ و تعداد آزمودنيها و درصد پاسخ آنها به هر يك از سوالات گروهها در سطوح چهار گانه فهرست مشخص شده است .
دستور اجرا :
همانطوري كه گفته شد اين پرسشنامه با مقياس به صورت چهار گانه گزينه اي و تست مي باشد كه آزمودني بايد سؤال هر گروه را به ترتيب و با حوصله بخواند ، سپس سؤالي را انتخاب كند كه بهتر از همه طرز احساس او را در زمان پاسخ گويي به سؤالات آزمون بيان مي نمايد يعني آنچه درست در زمان اجراي تست آزمودني حس مي كند و با احساس واقعي او وفق دارد با مشخص نمودن پاسخ خود را در پاسخنامه با ذكر نمره در هر گروه از سئوالات يا با كشيدن دايره دور عدد مقابل سئوال مي نامد .
نحوه نمره گذاري :
براي محاسبة نتايج آزمون اجراء شده در مورد آزمودني ، آزماينده بايد نمراتي را كه آزمودني با كشيدن دايره و يا درج نمره مربوط به سئوال در پاسخنامه مشخص كرده باشد با يكديگر جمع كند . چنانچه آزمودني در يك يا چند سؤال به بيش از آن مقوله و سؤالي بالاترين نمره (3) مي باشد . بنابراين حداكثر نمره اي را كه در اين مقايسه آزمودني مي تواند دريافت كند 39 خواهد بود . لذا توجه به اين مسئله ضروري است كه به ترتيب مواد تست در هر سئوال از لحاظ وخامت و ميزان افسردگي به صورت متنازل است .
جدول تخمين ميزان افسردگي :
در جدول زير به ترتيب نمرات مبتني بر تحليل توزيع فراواني اقتصادي است . لازم به تأكيد مي باشد كه براي تخمين درجة افسردگي يك فرد و رديف نمرات اين جدول بر نمونة وسيعي از آزمودنيها مبتني است . ولي چنانچه آزماينده خواهان ارزشيابي دقيق تري از ميزان وخامت بيماري افسردگي آزمودني باشد مي تواند اقدام به وارسي بيشتر از قبيل مشاهده رفتار ظاهري ، سوابق پزشكي ، مصاحبه با دوستان ، والدين ، … در مورد آزمودني و همچنين كسب اطلاعات لازم در زمينه هاي فرهنگي و سطح اجتماعي تحصيلات وي نمايد .
جدول شماره 1
تعيين درجه افسردگي بر اساس تست افسردگي يك .
درجه افسردگي
هيچ يا كمتري درصد
خفيف
متوسط
وخيم پسطح نمرات
4-5
7-5
15-8
به بالا 16طرح آزمايشي :
در اين طرح كه شامل دو متغير مستقل (ورزش) و متغير وابسته (افسردگي) است و هدفش سنجش ميزان افسردگي در ميان افراد دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار با توجه به مسأله عنوان شده و فرضيه مطرح با توجه به چهار نمونه افسردگي به دست آمده است اجراي تست از طريق مقايسه آزمودنيها آزمايشي در دو گروه از جامعه قبلاً مشاهده شده مي باشد .
الف – متغير مستقل ورزش :
فعاليتهاي منظم ورزشي كه فرد يا افراد براي ايجاد توان و كسب ورزيدگي در مهارت و آمادگي و توازن جسمي و روحي و همچنين پالايش احساسات دروني و هيجانات و كسب سلامتي بدني و بدست آوردن فرم فيزيكي بدني مناسب براي اشتغال ورزند ، تا به سازگاري مناسب و كلي و منطق با شرايط محيطي و اجتماعي و طبيعي فرد دست يابند .
ب – متغير وابسته (افسردگي) :
از آن دسته از تغييرات مطلقي كه افراد را در جهت نوعي غمگيني و حالتي از خود فرو رفتگي و انزوا سوق مي دهد تا حدي كه از مزاياي شيرين يك زندگي طبيعي و سرشار از اميد و لذت را به طور شايسته و مناسب نمي تواند احساس يا درك نمايد و در شرايطي بسيار نا متعادل و متزلزل و منزوي مي گردد .
شيوه اندازه گيري :
استفاده از تفاوتهاي مشاهده شده نمرات حاصله از اجراي آزمون (تست ) ما بين دو گروه از آزمودنيهاي آزمايشي و سپس مقايسة نمرات بدست آمده آنها و تعيين تصادفي بودن يا تأثير متغير مستقل (ورزش) در كم كردن ميزان افسردگي در گروه ورزشكار تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از اجراي اين تست و مقايسه ميزان افسردگي مابين دو گروه آزمايش ذكر شده و مشخص نمودن ميزان تأثير متغير مستقل در جهت كمتر نمودن ميزان ابتلاء به افسردگي در ميان افراد ورزشكار نسبت به افرادي كه ورزش نمي كنند و تعيين سطح معناداري و تفاوت هاي مشاهده شده در بين دو گروه از آزمون استودنت براي مقايسه و نيز معترض نمودن تفاوتهاي موجود در بين نمرات بدست آمده آزمودنيها و اجراي تست انجام شده و يا حاصل تأثير متغير مستقل استفاده شده است .
كنترل ها :
در اين آزمايش علاوه بر متغير مستقل (ورزش) عوامل ديگري كه شرح آن در زير داده خواهد شد مي تواند بر متغير وابسته (افسردگي)‌ را تحت تأثير قرار داد عوامل ويژگي هاي دخيل در متغير وابسته (افسردگي) از قبيل : (سن ، تحصيلات ، سطح اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، شرايط محيطي ، زيست فعلي … ) در يك انتخاب تصادفي سعي شده به صورت قابل توجهي كنترل شود . (نمودار شماره 7و8)
سطح در آمدتعداددرصدضعيف
متوسط
خوب13 نفر
12 نفر
5 نفر3/43%
40%
6/16%30=8100%
سطح در آمدتعداددرصدضعيف
متوسط
خوب9 نفر
13 نفر
8 نفر30%
3/43%
6/26%30=8100%
فصل 4
تجزيه و تحليل
1-تحليل نتايج
الف – شيوه اندازي گيري
ب – شيوه گروه بندي
2-جدول شماره 1
3-جدول شماره 2
4-محاسبه داده هاي آماري گروه اول غير ورزشكاري
5-محاسبه داده هاي آماري گروه دوم ورزشكار
6-جدول شماره 3
7-جدول شماره 4
8-تدوين يافته ها
9-آزمون و مقايسه دو گروه مستقل ميانگين
10-جدول شماره 5

11-فرض صفر
12-فرض خلاف
13-نتيجه
تحليل و نتايج (روش هاي تحليلي )
شيوه اندازه گيري : (نوع داده ها و روش هاي جمع آوري آنها )
آزماينده براي جمع آوري داده هاي حاصل از اجراي اين آزمايش همانطور كه قبلاً ذكر شده از فرم شكل كوتاه شده تست بك استفاده نموده است . اين تست شامل 13 ماده است و با توجه به دستور العمل آن آزمودني مي بايستي احساسات واقعي خود را طبق سئوالات مطرح شده در پاسخنامه با مشخص نمودن نمره پاسخ دهنده كه در اين قسمت ارتباط صرفاً آزمودنيهاي غير ورزشكار گفته شده كه آنانيكه اين تست را پاسخ دهند ورزش نمي كنند .
پس از اجراي تست روي نام آزمودنيهاي مورد نظر براي جمع آوري داده هاي خام كه شامل نمره افسردگي هر آزمودني مي باشد از دو مقياس نسبي و فاصله اي استفاده شده است .
شيوه گروه بندي :
براي تحليل داده ها ابتدا نمرات افسردگي آزمودنيهاي دو گروه اول (گروه غير ورزشكار ) و گروه دوم (ورزشكار ) در جدول جداگانه به ترتيب جدول شماره 1 و 2 مشخص گرديده .
جدول شماره 1 : محاسبه داده هاي آماري گروه اول
49/2043/146252529/1513/125292309/1063/104612109/1063/104612189/683/83611929/533/73241829/523/73241829/533/73241869/393/62891789/103/31961409/03/01211149/07/0-1001082/27/1-81989/27/1-81989/27/1-81929/77/2-64869/137/3-49769/137/3-49769/137/3-36709/227/4-36609/227/4-36609/227/4-36609/227/4-36609/227/4-36609/227/4-36629/597/8-9329/597/8-9359/757/8-9349/1147/1000
جدول شماره 2 : داده هاي آماري گروه دوم
36/316/564896/126/326696/126/326676/66/225556/26/216456/26/116456/26/116436/06/09336/06/09336/06/09336/06/09336/06/09336/06/09336/06/09336/06/092
16/04/0-416/04/0-416/04/0-416/04/0-416/04/0-496/14/1-196/14/1-176/54/2-076/54/2-076/54/2-076/54/2-076/54/2-076/54/2-076/54/2-076/54/2-0
محاسبه آماري داده هاي گروه اول غير ورزشكار
تعداد كل نمونه
مجموعه نمره گروه اول
ميانگين نمونه
مجموعه نمره ها
مجموع مجزورات انحرافات
انحراف استاندارد گروه اول
نمونه محاسبه از طريق ميانگين
محاسبه آماري داده هاي گروه دوم ورزشكار
انحراف استاندارد گروه دوم
جدول شماره 3 : تعداد پاسخهاي آزمودنيهاي گروه اول غير ورزشكار
جمع
30
0100/03
3
102
7
3/231
9
300
11
7/36نمره پاسخ
فراواني
درصدجدول شماره 4 : تعداد پاسخهاي آزمودنيهاي گروه دوم ورزشكار
جمع
20
0100/03
0
02
1
7/31
4
3/130
25
83نمره پاسخ
فراواني
درصدالف-تدوين يافته ها
هدف اصلي اين تحقيق اين است كه اطلاعاتي را كه از طريق آزمايش اجراء شده كسب تا احتمالاً بتوان پاسخي را براي فرضيه تدوين شده در ارتباط با مسئله اين پژوهش ارائه نمود . در اين بحث تدوين يافته ها سعي خواهد گرديد كه داده ها به نحوي ارائه و بيان شود كه به آساني بتوان دريافت كه آيا اطلاعات جمع آوري شده پاسخ لازم را به مسئله تحقيق در راستاي تأييد فرضيه ارائه دهد يا خير . لذا مجدداً مسئله پژوهش و همچنين فرضيه ارائه شده در ارتباط با مسئله ذكر خواهد شد .
مسأله :
آيا رابطه بين افسردگي و فعاليت جاي ورزش موجود است ؟
فرضيه :
افراديكه به طور منظم به ورزش مي پردازند افسردگي كمتري نسبت به افراديكه ورزش نمي كنند دارند . در اين تحقيق با توجه به دو متغير گفته شده براي محاسبة داده ها از روش آماري انحراف استاندارد براي نمونه از طريق نمره هاي افسردگي آزمودنيها از اجراي آزمايش استفاده شده است و همچنين براي تحليل نتايج از آزمون استودنت براي گروه مستقل از دو متغير ورزش (مستقل) متغير افسردگي (وابسته) استفاده گرديده است .
آزمون و مقايسه ميانگين دو گروه مستقل :
خطاي استاندارد تفاوت دو ميانگين
اكنون اختلاف تصادفي بدست آمده از اجراي آزمون با اختلاف مشاهده شده در بين گروهها پس از اجراي متغير مستقل با آزمون مورد مقايسه قرار مي دهيم .
جدول شماره 5 : مقايسه انحراف استاندارد و گروه اول و گروه دوم
انحراف استاندارد
7
2ميانگين
7000/10
4000/2اندازه
30
30گروه
اول
دوم ب – آزمودنيهاي آماري مورد استفاده و مشخص كردن سطح معناداري و ميزان ارتباط متغيرها و تفاوت ميانگين محاسبه شده .
فرضيه در اين بخش :
فرض صفر : اختلاف بين ميانگين نمونه از 2 صفر است يعني
فرض خلاف : بين ميانگين افسردگي دو گروه نمونه تفاوت معني داري وجود دارد .
يا
توجه : چون دليل اينكه در فرضيه ارائه شده در اين تحقيق در ارتباط با پاسخ مساله جهت تأثير مستقل (ورزش) بر متغير وابسته (افسردگي) مشخص شده است لذا سطح اطمينان 01/0 تا 05/0 استفاده خواهد شد و آزمون هم يك دامنه مي باشد .
نتيجه :
جدول به ترتيب در دو سطح 05/0 و 01/0 آزمون يك دامنه با درجات آزادي مساوي است با (67/1-39/2)
چون محاسبه شده (9/6) بزرگتر از سطح عنوان شده در جدول مي باشد .
بنابراين فرضيه صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم بين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معني داري وجود دارد لذا فرض خلاف ثابت مي شود .
لذا با توجه به داده هاي جمع آوري شده اينطوري استنباط مي گردد متغير مستقل (ورزش) در جهت كم كردن متغير وابسته (افسردگي) در گروه ورزشكار در نمونه مورد آزمايش در جهت تأييد فرضيه مي باشد .
فصل پنجم
(نتيجه گيري و بحث)
1-بحث و نتيجه گيري
2-خلاصه فصول
3-مشكلات و محدوديتها
4-پيشنهادات
5-منابع
در اين تحقيق به بررسي اين فرضيه كلي پرداخته شد كه افراديكه فعاليت بدني دارند افسردگي كمتر نسبت به افراديكه ورزش نمي كنند دارند . يافته هاي اساسي اين فرضيه اين بوده است . آزمون دو گروه مورد نظر و نمرات افسردگي آنها (به ترتيب در جدول‌هاي 1 و 2 مشخص گرديده است . ) داراي تفاوت معني داري مي باشد .
پس از محاسبه و تجزيه و تحليل نمرات دو گروه آزمودني آزمايش و محاسبة انحراف استاندارد دو گروه و همچنين بدست آوردن تفاوت خطاي استاندارد دو ميانگين دو گروه پس از مشخص نمودن درجه آزادي مربوط طبق نتايج بدست آمده افسردگي بين دو افراد گروه اول و گروه دوم فرق معناداري مي باشد .
همچنين محاسبه شده در دو سطح 05/0 و 01/0 آزمون يك دامنه با قاطعيت مي توان اعلام نمود كه ميزان ابتلا به افسردگي در بين افراد غير ورزشكار و نسبت به افراد ورزشكار اختلاف قابل توجهي را نشان مي دهد .
لذا تأثير متغير مستقل (ورزش) در كم كردن ميزان افسردگي در افراد ورزشكار گروه دوم در جهت تأييد فرضيه اعلام شده به اثبات مي رسد .
خلاصه فصول
چنانچه در مطالب آورده شده در اين تحقيق در فصول پيش گفته شد سؤال و مسئله تحقيق اين بوده است كه آيا رابطه اي بين افسردگي و ورزش وجود دارد ؟
و فرضيه مربوط به آن عبارت از افراديكه به فعاليت هاي بدني و ورزش مي پردازند . افسردگي كمتري را تجربه مي كنند تا آنكه در اين بين فعاليت ندارد .
منطق مطالعه و تحقيق بر حسب علاقه به موضوع و همچنين نيازي قابل لمس در پرداخت به اين مسئله در جامعه فعلي ما مي باشد . نمونه انتخابي در اين پژوهش (60) نفر آزمودني مرد انتخاب شده اند . متغيرهاي اين پژوهش متغير مستقل (ورزش) متغير وابسته (افسردگي) است و توسط اين تحقيق ارزشيابي شده اند كه ميزان تأثير ورزش بر افسردگي است .
روش نمونه برداري از طريق تصادفي بوده است و با استفاده از ليست افراد از قبل تنظيم شده بودندبا در نظر گرفتن حدود سني تحصيلات و همچنين تنوع محيطي ، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي آزمودنيها در يك موقعيت آزمايشي كاملاً استثنايي را لحاظ زماني و مكاني و بسيار مناسب تعيين شده است تا با اطمينان لازم به توان نتايج را تعميم داد .
طرح تحقيق مورد استفاده در خصوص سنجش ميزان افسردگي در آزمودنيها ، پرسشنامه افسردگي بك بوده است و نيز براي كسب نتايج و انجام تجزيه و تحليل هاي آماري از مقياس و نسبي و فاصله اي و ميانگين حسابي و انحراف استاندارد استفاده شده است و همچنين براي ارزيابي نتايج نهايي يافته ها تحقيق و مقياس دو گروه آزمايش از شاخص هاي مقايسه آزمون استودنت براي گروههاي مستقل يك عامل در دو سطح آزمودني ها متفاوت استفاده شده است .
نتيجه كلي از اجراي آزمون اينكه تفاوت نسبتاً قابل ملاحظه اي ما بين نمرات دو گروه آزمودني ورزشكار و غير ورزشكار از نظر ابتلا به افسردگي مشاهده شده است و اين مسئله در هر دو سطح 01/0 و 05/0 در يك آزمون يك دامنه به اثبات رسيده و نتايج حاصله با توجه به زمينه انتخاب آزمودنيها جامعه آماري را مي توان با اطمينان به جمعيت كل در همين نسبت و ويژگي هاي مطرح شده قابل تعميم است .
در يك جمع بندي كلي بايستي گفته شود كه كاراترين مكانيسم در داشتن ضد افسردگي در ارتباط با موضوع مورد تحقيق به نظر مي رسد با توجه به فراگيري بودن آن و داشتن پشتوانه هاي تحقيقي و تأييدهاي مناسب مي توان گفت كه نظريه شناختي اثرات ضد افسردگي مي تواند باشد .
مشكلات و محدوديتهاي تحقيق :
1-عدم صداقت آزمودنيها و ترس از افشاء شدن حالات رواني خود .
2-وقت ناكافي – عدم دستيابي كاملتر به منابع شناسايي بيماري و زمينه هاي موجود و اماكن مورد نظر جهت پرداخت مسئله .
3-ذهنيت نا مساعد جامعه به قبول انجام پژوهش و تحقيق و بررسي در مسايل اختلالات رواني است و اين در جلوگيري از ظهور كاملتر روش هاي تحقيق بسيار جدي است .
4-بها دادن مسئولين در جهت رفع و بررسي و رفع مشكلات رواني و شايد هم عدم شناخت صحيح از بغرنج بودن و ضرورت پرداختن به مسئله به اين مهمي باشد و شايد اينكه هنوز مسأله حاد نشده و لذا پرداختن و بها دادن به حل مسأله از الويت و ضرورت برخوردار باشد .
پيشنهادات :
1-داشتن انگيزش و توان علمي و عملي در برخورد جدي با مسائل رواني و ايجاد امكانات لازم در مقابل با مرتفع نمودن عوارض ناشي از ناراضي هاي روحي و رواني در كشور .
2-پرداختن و اهميت دادن به كار علمي و عملي – پژوهش و دانشگاهي و جذب استعدادهاي خلاق در زمينه هاي عملي روان شناسي .
3-آگاهي دادن به افراد جامعه در شناخت هر چه بهتر و بيشتر مسئله و كشف زمينه هاي بروز اختلالات رواني از جمله افسردگي .
منابع :
الف – دلاور علي – 1372 – روش آماري در روان شناسي و علوم تربيتي انتشارات دانشگاه نور تهران
ب – شاملو سعيد – 1370 – آسيب شناسي رواني – تهران – انتشارات رشد
ج – گنجي ، حمزه – (مترجم) – فرانسوا برتيوم – اندره لامورد (نويسنده) مقدمه تحقيق در روانشناسي – انتشارات پناه افزاي 1373
د – قراچه داغي – مهدي – (مترجم) ديود برنز (نويسنده) روانشناسي افسردگي تهران ، انتشارات روشنگر – 1370
هـ- نعمت زاده ماهاني – كاظم – بازبيني ادبيات و توصيه هاي نظري اثرات ضد افسردگي و ورزش
و – خلجي – حسن – فعاليت هاي جسماني و فوايد روان شناختي آن – 1372


دیدگاهتان را بنویسید