——————
با نهايت تشکّر و سپاس از شهدا و جانبازان و ايثارگران عزيزکه با رشادتها و ايثارگريهاي خود، امنيّت را به کشور عزيزمان هديه کردند و محيطي امن را مهيّا نموده تا بتوانيم در کمال آرامش به تحصيل ادامه دهيم.
همچنين با تشکّر و قدرداني از استادان ارجمند و گرامي، آقايان دکتر احمد رضي و احمد شاکر نژاد که با حسن خلق، سعي وافر، تلاش خستگي ناپذير، سع? صدر و برخورد انساني، اينجانب را در تهيّ? اين تحقيق ياري نمودند و داشتههاي خود را براي انجام بهتر اين پاياننامه، در طبق اخلاص قرار دادند. در ضمن از خانواد? عزيزم نيز که مرا در انجام اين تحقيق تحمّل کردند، تشکّر ميکنم.

منابع و مآخذ
1- قرآن کريم.
2- نهج البلاغه.
3- [آمدي، عبدالواحد]، غررالحكم، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميّه، چاپ اوّل 1366.
4- آيتي، محمّد، گزيده مخزن الاسرار، چاپ دوم، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،1370.
5- احسان بخش، صادق، آثار الصادقين، انتشارات ستاد برگزاري نماز جمعه، تهران ،1373، ج11.
6- ارجمند رشيد آبادي، زهرا و ديگران، فارسي چهارم دبستان، نشر اداره کل چاپ و توزيع کتابهاي درسي، با اندکي تخليص.
7- اردکاني، سيد محمود، “امثال و حکم در مخزن لاسرار نظامي”، مجموعه مقالات کنگره بين المللي بزرگداشت نهمين سده تولّد حکيم نظامي گنجوي، ج2، 1370.
8- امام جمعه، محمّد، “هنر تمثيل و ديدگاههاي نظامي در مخزن الاسرار”، مجموعه مقالات کنگره بين المللي بزرگداشت نهمين سده تولّد حکيم نظامي گنجوي، ج 1، 1370.
9- انزابي نژاد، رضا، پرد? سحر سحري، انتشارات جامي، تهران، چاپ سوّم، 1379.
10- الهام بخش، سيد محمود؛ مژگانيه، نازگل، “تأملي در انديشه هاي زاهدانه و ديني نظامي گنجوي”، فصلنامه دانشکده ادبيّات و علوم انساني، سال سوّم، شماره 8 ، بهار 87.
11- الهمداني، حسن المعلم، غذاء العارفين، تحقيق و تصحيح عباس شرفي ماسوله، انتشارات ادار? کل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان، چاپ اوّل، 1376.
12- براون، ادوارد ، تاريخ ادبيّات ايران، ترجمه غلامحسين افشاري، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ سوّم، 1366.
13- بويل، جي، آ،‌ تاريخ ايران كمبريج، ترجم? حسن انوشه، ج5، تهران، اميركبير، چاپ اوّل 1366.
14- بيگدلي، غلامحسين، چهره اسکندر در شاه نامه فردوسي، و اسکندر نامه نظامي، تهران، انتشارات آفرينش، 1369.
15- پناهي، نعمت‌الله، “شخصيّت شيرين در منظوم? خسرو و شيرين نظامي”، مجل? نام? پارسي، سال دهم، شمار? 4.
16- پورنامداريان، تقي؛ موسوي، مصطفي، گزيده مخزن الاسرار نظامي گنجوي، چاپ شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نخست، 1389.
17- ثامني، جعفر، ” نظامي و قرآن”، مجموعه مقالات کنگره بين المللي حکيم نظامي گنجوي، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز، 1370.
18- ثروت، منصور، “گلايه اي از اقبال نامه نظامي”، مجموعه مقالات کنگره بين المللي حکيم نظامي گنجوي، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز،1370.
19- ثروت، منصور، گنجين? حکمت در آثار نظامي، چاپ اوّل، تهران، انتشارات امير کبير،1370.
20- ثروتيان، بهروز، نفايس الفنون، تبريز، انتشارات دانشگاه،1352.
21- ثروتيان، بهروز، آيينه غيب نماي نظامي در مخز ن الاسرار، تهران، انتشارات کلمه، 1369.
22- جوادي آملي، عبدالله، مفاتيح الحيات، انتشارات مرکز نشر اسرا، چاپ يکصد و نوزدهم، 1392.
23- جوادى، محسن؛ نظري? ايمان در عرصه كلام و قرآن، معاونت اموراساتيد دروس معارف اسلامي قم، چاپ اول، زمستان 1376
24- جودي، اکرم، “عاطفه ديني و ديانت نظامي گنجوي”، نداي صادق، ش 15، سال چهارم.
25- [چلبي، جلال الدين]، ديوان مجنون ليلي، چاپ مصر، 1937، مقدّمه زکي مبارک.
26- حبيبي، حسن، “سيري در افکار و آثار نظامي”، مجموعه مقالات کنگره بين المللي حکيم نظامي گنجوي، ج يک، تبريز، انتشارات دانشگاه تبريز، 1370.
27- حسيني، مريم، ريشههاي زن ستيزي در ادبيّات کلاسيک فارسي، تهران، سرچشمه،1387.
28- حميدي شيرازي، مهدي، بهشت سخن، انتشارات پاژنگ، چاپ دوم، تهران1371.
29- حميديان، سعيد، آرمانشهر زيبايي، انتشارات علم و دانش، چاپ دوم، 1388.
30- خواص، امير؛ حسيني قلعه بهمن، اکبر؛ دبيري، احمد؛ شريفي، احمد حسين؛ پاکپور، علي؛ فلسفه اخلاق، انتشارات دفتر نشر معارف، چاپ سيزدهم،1389.
31- دستگردي، وحيد، “اخلاق حکيم نظامي”، سال بيستم، خرداد ماه 1318، مچله ارمغان، شماره 3.
32- دهخدا، علي اکبر، لغت نام? دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1370.
33- دهقان، اکبر، هزار و يک نکته از قرآن کريم، نشر مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن، 1379.
34- صفا، ذبيح‌الله، گنج سخن، جلد?، انتشارات دانشگاه تهران، 1339.
35- راد فر، ابوالقاسم، “بررسي و تحليل مخزن الاسرار”، نشريه فرهنگ، پاييز1371.
36- رزمجو، حسين، “جمال و جلال خداوند در آينه پنج گنج نظامي”، مجموعه مقالات کنگره بين المللي بزرگداشت نهمين سده تولد نظامي گنجوي، ج2.
37- رضايي، غلامرضا، “حکيم نظامي گنجوي و عرفان”، برگرفته از پرتال جامع علوم انساني، چاپ شده در مجل? آشنا، شماره3، 1370.
38- روشن، محمّد، “نظامي گنجهاي”، ماهنام? كلك، شماره13، فروردين1370.
39- رياضي، حشمت الله، داستانها و پيام هاي نظامي گنجوي، چاپ اوّل، انشارات حقيقت، تهران،1385.
40- زرّين کوب، عبدالحسين، با کاروان حله (مجموعه نقد ادبي)، سازمان انتشارات جاويدان، چاپ پنجم، تهران،1362.
41- زرّين کوب، عبدالحسين، پيرِگنجه در جستجوي ناکجا آباد، انتشارات سخن، چاپ اوّل،1372.
42- زنجاني، برات، احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامي گنجوي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،1381.
43- سمرقندي، امير دولتشاه، تذكره الشعراء، به همّت محمّد رمضاني، انتشارات پديده خاور، سال1366.
44- شاکر، کمال مصطفي، ترجمه خلاص? تفسير الميزان علّامه طباطبائي، ترجمه فاطمه مشايخ، انتشارات اسلام، ج1، 1389.
45- شهابي، علي اکبر، نظامي شاعر داستان سرا، تهران، ابن سينا،1334.
46- [شيخ حر عاملي]، محمّد ابن الحسن، وسائل الشيعه، تحقيق موسسه آل بيت، قم، 1409 ق.
47- [شيخ صدوق، محمّد بن علي]، علل الشرائع، چاپ اوّل، قم انتشارات بيتا، 1386.
48- صالحي، شيخ حسنعلي، درس هايي از قرآن، انتشارات دين و دانش اصفهان، چاپ اوّل، مهر 1370.
49- [صدوق، محمّد]، الامالي، مشهد، آستان قدس رضوي و بنياد پژوهش هاي اسلامي، 1408ق.
50- صفا، ذبيح الله، تاريخ ادبيّات در ايران، چاپ هفتم، تهران، انتشارات فردوس، 1366.
51- صفا، ذبيح‌الله، حماسه سرايي در ايران، تهران، اميركبير، چاپ پنجم، 1369.
52- صورتگر، لطفعلي، منظومه هاي غنايي ايران، چاپ دوم، تهران، انتشارات ابن سينا، 1348.
53- صوفي، ليلا، زندگينامه شاعران ايران، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاجرمي، 1378.
54- طباطبائي، سيد محمود، “امثال الحکم در مخزن الاسرار نظامي”، مجموعه مقالات کنگره بين المللي بزرگداشت نهمين سده تولد حکيم نظامي گنجوي، به اهتمام منصور ثروت، 1370.
55- طباطبايى، سيد محمّد حسين، الميزان، دفتر انتشارات اسلامي، قم، 1417 ق، ج11.
56- [طبرسي، ابي علي الفضل]، مجمع البيان، بيروت، الاعلمي، 1995 م.
57- عابديني، عبدالکريم، “عبوديّت و بندگي در آيات”، فصلنامه مطالعات تفسيري، سال يکم، شماره3، پاييز 1389.
58- عزيزي، بختيار، “جهاد اقتصادي”، مجموعه مقالات برگزيده هفدهمين المپياد بين المللي قرآن و حديث(ويژه نامه نسيم رحمت)، 1390.
59- [قزويني، محمّد ابن يزيد]، سنن ابن ماجه، تحقيق محمّد فواد عبدالباقي، بيروت، انتشارات دار الفکر، 1425ق، ج2.
60- قشيري، ابوالقاسم، رساله قشيريّه، ترجمه ابوعلي حسن بن احمد عثماني، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1361.
61- [کليني، محمّد ابن يعقوب]، كافى، نشر دار الاکتب اسلاميه، تهران، 1365.
62- لاهيجي، شمس الدين محمّد، شرح گلشن راز، تصيح محمّد رضا برزگر خالقي و عفّت کرباسي، تهران، انتشارات زوار،1371
63- [متقي هندي، علي ابن حسام]، کنزل العمال، 1409ق، ج3.
64- متيني، جلال، “حکيم نظامي شاعري انديشه‌ور”، ايران‌شناسي، سال سوّم، شمار? ?، پاييز????.
65- مدرسى، سيد محمّد على، “مفهوم عبادت و عبوديت”، برگرفته از سايت http://library.tebyan.net به تاريخ1/6/92.
66- مجلسي، محمّد باقر، بحار الانوار، دار الکتب اسلاميّه، ج72، تهران، 1362.
67- [محمودي، محمّد باقر]، نهج السعاده، ج3 ، تصحيح عزيز آل طالب، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1376.
68- مصاحب، غلامحسين، دائره المعارف فارسي،‌ شركت سهامي كتابهاي جيبي وابسته به انتشارات امير كبير، تهران، 1387، ج2.
69- مطّهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، چاپ ششم، بهار 1368.
70- مطّهري، مرتضي، گفتارهاي معنوي، انتشارات صدرا، تابستان1374.
71- مطّهري، مرتضي، مجموعه آثار مرتضي مطّهري، انتشارات صدرا ، 1383، ج 23.
72- مطّهري، مرتضي، وحي و نبوّت، تهران، انتشارات صدري، 1386.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

73- مفيد، محمّد ابن محمّد؛ امالي، قم، انتشارات جامعه مدرّسين حوزه علميّه، 1403ق.
74- مکارم شيرازي، ناصر؛ يکصدو پنجاه درس زندگي، انتشارات نسل جوان، ويرايش دوم،1390.
75- مكارم شيرازي، ناصر، با همكاري جمعي از نويسندگان، تفسير نمونه، دارالكتب‌الاسلاميه، چاپ 26، تهران، 1380.
76- مهدوي دامغاني، احمد، “عقايد نظامي در توحيد و صفات باري تعالي”، ايران شناسي، ويژهنامه سال نظامي گنجوي، سال3، شماره 3، پاييز 1370.
77- نظامي، الياس ابن يوسف، اقبالنامه، تصحيح وتوضيح بهروز ثروتيان، انتشارات توس، تهران، 1364.
78- نظامي، الياس ابن يوسف، خسرو و شيرين، به کوشش عبدالمحمّد آيتي، چاپ دوم، تهران، 1363.
79- نظامي، الياس ابن يوسف، کليّات نظامي گنجوي، تصحيح حسن وحيد دستگردي، چاپ دوم، انتشارات زوّار، 1388.
80- نظامي، الياس ابن يوسف، کليّات خمس? نظامي، خسرو و شيرين، با مقابله و تصحيح بهروز ثروتيان، چاپ اول، 1386.
81- نظامي، الياس ابن يوسف، ليلي و مجنون، تصحيح و توضيح بهروز ثروتيان، انتشارات توس، تهران، 1364.
82- نظامي، الياس ابن يوسف، مخزن الاسرار، تصحيح و مقابله بهروز ثروتيان، انتشارات توس، چاپ اوّل، زمستان 1363.
83- نظامي، الياس ابن يوسف، ليلي و مجنون، به همّت ليلا سادات عبدال وند، نشر نويد ظهور، چاپ اوّل، 1391.
84- [نظامي، الياس ابن يوسف]، اسكندرنامه (شرفنامه)، براساس متن علمي و انتقادي آكادمي علوم شوروي، تهران، ققنوس، چاپ اوّل، 1380.
85- [نظامي، الياس ابن يوسف]، مخزن الاسرار، براساس متن علمي و انتقادي آكادمي علوم شوروي، تهران، ققنوس، چاپ اوّل،1380
86- نفيسي، سعيد، تاريخ نظم ونثر در ايران، انتشارات فروغي، تهران، چاپ دوم، سال1363، ج1.
87- نوايي، عبدالحسين و ديگران، نثرآفرينان، زندگينام? نامآوران فرهنگي ايران، جلد ششم، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1380.
88- [نوري، ميرزا حسين]، مستدرك الوسائل، قم، موسسه آل البيت.
1 . الياس ابن يوسف نظامي، خسرو شيرين، تحصيح حسن وحيد دستگردي، در توحيد باري، ابيات 2-1، ص97
2 . الياس ابن يوسف نظامي، ليلي و مجنون، تحصيح حسن وحيد دستگردي، به نام ايزد بخشاينده، ص388
3. الياس ابن يوسف نظامي، شرفنامه، تصحيح حسن وحيد دستگردي، ص214
4 . سوره ذاريات، آيه 56: “وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ”؛ جن و انس را نيافريدم مگر اينکه مرا پرستش کنند.
5 . سوره حجر، آيه 99. و دائم به پرستش خداي خود مشغول باش تا ساعت يقين بر تو فرا رسد.
6 . (ر.ج) سعيد حميديان، آرمانشهر زيبايي، ص18 (که علّت حکيم ناميدن ايشان را، شرح نمودهاند.)
.7 نظامي، خسرو شيرين، تحصيح حسن وحيد دستگردي، به نام ايزد پاک، ص 97، با تغيير اسم “نظامي” به “عزيزي”
—————
————————————————————
?
?
—————
پايان‌نامه‌کارشناسي ارشد دانشگاه مجازي المصطقي (ص): رشته اخلاق اسلامي


دیدگاهتان را بنویسید