2- درهم آميختگي افکار و اعمال (پيامدها)
3- خجالت و شرمساري درباره افکار ناخواسته و مزاحم 4- نسبت دادن ويژگي هاي مثبت به افکار ناخواسته و مزاحمتپوردون و کلارک (1993)پرسشنامه باورهاي فراشناختي3فري استون و همکاران (1996)تعبير تيپيک افکار41- احساس مسئوليت، گناه، مقصر داشتن، تنبيه و از دست دادن
2- ارزيابي بيش از حد خطر و تهديد
3- ناتواني در تحمل شرايط گنگ و مبهمفري استون و همکاران (1993)باورهاي غيرمعقول درباره وسواسها5فراست و گراس (1993)مقياس کمال طلبي چند بعدي61- نگراني در مورد اشتباه ها، 2- معيارهاي شخصي،
3- انتظارات والدين، 4- انتقادهاي والدين، 5- ترديد در عمل، 6- نظم و سازماندهيفراست و گراس (1993)پرسشنامه باورهاي لاکي7هوکسترافهرست ساختارهاي وسواسي ـ اجباري8کوزاکمقياس پايداري باورها9کوگلز و جونزپرسشنامه گناه101- صفت گناه، 2- حالت گناه، 3- ضوابط اخلاقيکايروس و بارپرسشنامه مسئوليت11شافراتو و همکارانمقياس آميختگي انديشه ـ کنش121- درهم آميختگي اخلاقي فکر و عمل
2- احتمال درهم آميختگي فکر و عمل
رنام و همکارانپرسشنامه مسئوليت7سالکووسکيس (1996)مقياس مسئوليت
(نسخه 1 و 11)2سوکمن و پينارد (1995)مقياس طرح واره هاي شناختي اختلال وسواسي ـ جبري31- آسيب پذيري، 2- احساس مسئوليت، 3- سردرگمي در فکر و عمل/ تفکر سحرآميز، 4- ترديد/ناتواني در تصميم گيري به صورت مرضي، 5- ديدگاه درباره/ واکنش به ابهام، تازگي و تغيير، 6- نياز به کنترل داشتن
7- ديدگاه درباره/واکنش به عواطف شديد، 8- کمال گرايي، 9- پشتکار، 10- تعميم دهي، 11- توجه به مفرط به ذهنيات خوداستکتي و همکاران (1998)پرسشنامه باورهاي وسواسي ـ جبري41- احساس مسئوليت در مورد صدمه و آسيب، 2- قابل کنترل بودن افکار و اعمال، 3- ارزيابي خطر، 4- ناتواني در تحمل شرايط گنگ و مبهمتاليس (1996)باورهاي وسواسي5
جدول (4-2): حيطه باورها در اختلال وسواس فکري ـ عملي (OCD)
رديفحيطه باورها در OCDتوصيف1ارزيابي بيش از حد احتمال تهديد و خطرتخمين بيش از اندازه احتمال يا شدت تهديد يا آسيب2احساس مسئوليت بيش از حدباور فرد به اين که داراي قدرتي است که در به دست آمدن پيامدهاي منفي تعيين کننده يا بازداري از آنها، وضعيتي محوري دارد. اين موارد مي توانند واقعي باشند، يعني پيامدهايي در زندگي واقعي داشته باشند و يا در سطح رواني باشند.3ارتکاب/عدم ارتکاباعتقاد به اين که جلوگيري از ووقع حادثه هاي آسيب زا، به همان بدي انجام کار آسيب زاست.4درهم آميختگي فکر با عملاعتقاد به اين که: الف) فکر کردن درباره چيزي، احتمال وقوع آن را افزايش مي دهد. يا ب) به لحاظ اخلاقي، افکار معادل اعمال هستند.5خرافات / افکار سحرآميزاعتقادهايي که با قوانين معمول علت و معلولي مغايرند.6اهميت افکارباورهايي از اين قبيل که “من به اين دليل درباره چيزي فکر مي کنم که اهميت دارد” و “اين انديشه مهم است، زيرا من درباره اش فکر مي کنم”.7عواقب ناشي از ارزش گذاري بين فکر ـ هيجاناعتقاد به اين که پيامد به ذهن آمدن افکار ناخواسته، به شدت مضطرب شدن است و اين وضعيت مخل عملکرد فرد مي شود.8کنترل افکاراهميت در کنترل داشتن افکار خود9کمال گراييباور به اين که حالت کامل و بي نقصي وجود دارد که فرد بايد سعي کند به آن دست بيابد.10در نظر گرفتن معيارهاي شخصي در انجام کارهاباورهايي در اين باره که فرد بايد بر مبناي ضوابطي بسيار دشوار عمل کند.11نگراني در مورد اشتباهاتباور به اين که مرتکب اشتباه شدن کار بسيار بدي است.12خشکي و جمود، پيروي سختگيرانه از قواعدباور به اين که پيروي سخت گيرانه از قواعد بسيار مهم است. از جمله پايبندي اخلاقي و سختگيرانه و نگراني بيش از حد درباره چگونگي انجام کارها.13کنترل و تسلط بر شرايط زندگيباور به اين که فرد بايد بر شرايط زندگي خود کنترل کاملي داشته باشد.14عدم تحمل اضطراب و ناراحتيباور به اين که داشتن اضطراب و ناراحتي بد است و احتمالاً پيامدهاي زيانباري دربر دارد.15ناتواني در تحمل عدم اطمينان، تازگي و تغييرباور به اين که عدم اطمينان، تازگي و تغيير، غيرقابل تحملند، زيرا احتمال دارد خطرناک باشند.16ترديد در تصميم گيري باور به اين که مي توان گزينه ها يا راه حل هاي کاملي به دست آورد.17باورهايي درباره کنار آمدن (سازگاري)اعتقاد به توانايي خود در کنار آمدن با اضطراب و ناراحتي18بي اعتماي به حافظه خود يا ساير حواسباورهايي درباره قابليت اعتماد به حافظه و ساير حواس خود19تعميم بيش از حدباورهايي درباره تمايلات افراطي براي استخراج نتيجه يا قاعده اي کلي از مواردي خاص و ناکافي، مانند: “اگر يک بار کار خطرناکي انجام بدهم، به معناي آن است که نمي توانم به قضاوت هاي خود اعتماد کنم”.
1- Obsessive – compulsive disorder

2- Rachman
3- Hodgson
4- Salkovskis
5- Beck
6- over – responsibility
7- thoughts importance
8- thoughts control
9- threat – overstimation
10- uncertainty intolerance
11- perfectionism
12- de Silva
13- Harison
1- content
2- perception
3- ritulas
4- compulsive
5- cognitive vulnerability
6- cognitive analysis
1- self – report measures
2- beliefs
3- dysfunctional appraisals
4- information processing
5- interactive
6- multidimensional
7- single construct
8- though – action fusion
1- Sookman
2- Pinard
3- Thordarson
4- Shafran
5- Purdon
6- Clak
1- Frost
2- Rheaume
1- Brown
2- Attitude and Belief Scale
3- Meta – Cognitive Beleifs Questionnaire
4- Typical Interpreatation of Thoughts
5- Irrational Beliefs Regarding Obsessions
6- Multidimensional Perfectionism
7- Lucky Beliefs Questionnaire
8- Obsessive – Compulsive Cognitions List
9- Fixity of Beliefs Scate
10- Guild Inventory
11- Responsibility Questionnaire
12- Thought – Action Fusion Scale
1- Responsibility Questionnaire
2- Responsibility Scale (Bersions 1 & 11)
3- Obsessive – Compulsive Disorder Cognitive Schemata Scale
4- Obsessive – Compulsive Beliefs Questionnaire
5- Obsessional Beliefs

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

—————
————————————————————


دیدگاهتان را بنویسید