نظري اسنادي واينر………………………………………………………………………………………54
نظريه درماندگي آموخته شده سليگمن……………………………………………………………….55
انگيزش پيشرفت…………………………………………………………………………………………55
تعاريف انگيزش پيشرفت……………………………………………………………………………..55
ويژگي افراد داراي انگيزه پيشرفت بالا………………………………………………………………59
تفاوت جنسي و انگيزه پيشرفت………………………………………………………………………59
نظريه انگيزش پيشرفت…………………………………………………………………………………61
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
نظريه‌ نيازهاي مک کل‌لند در انگيزش……………………………………………………………….63
نظريه شناختي اراده………………………………………………………………………………………64
نظريه لذت گرايي………………………………………………………………………………………..64
نظريه شناختي اجتماعي بندورا………………………………………………………………………..65
نظريه تغيير همگام………………………………………………………………………………………..65
نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو……………………………………………………………………..65
نظريه اسنادي انگيزش پيشرفت…………………………………………………………………………67
نظريه اتكينسون درباره انگيزش پيشرفت……………………………………………………………..67
نظريات ديگر درمورد انگيزش پيشرفت…………………………………………….. ……………..70
پيشينه خارج از کشور……………………………………………………………………………………71
پيشينه داخل کشور……………………………………………………………………………………….73
فصل سوم……………………………………………………………………………………………………77
روش پژوهش……………………………………………………………………………………………..78
جامعه آماري……………………………………………………………………………………………….78
نمونه آماري………………………………………………………………………………………………..79
روش نمونه گيري…………………………………………………………………………………………79

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ابزار اندازه گيري………………………………………………………………………………………….80
پرسشنامه منبع کنترل راتر…………………………………………………………………………………80
اعتبار و پايايي آزمون…………………………………………………………………………………….80
شيوه نمره گذاري……………………………………………………………………………………………81
پرسشنامه انگيزش پيشرفت………………………………………………………………………………81
اعتبار و پايايي آزمون………………………………………………………………………………………82
شيوه نمره گذاري…………………………………………………………………………………………….82
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون………………………………………………………………….83
اعتبارو پايايي آزمون………………………………………………………………………………………83
شيوه نمره گذاري…………………………………………………………………………………………..84
فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………85
توصيف داده ها……………………………………………………………………………………………..86
جنسيت……………………………………………………………………………………………………….86
وضعيت تاهل…………………………………………………………………………………………………87
آمار استنباطي…………………………………………………………………………………………………88
تحليل فرضيه هاي پژوهشي……………………………………………………………………………….88
سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………94
يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………….96
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………99
بررسي فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………………………..100
سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………..103
يافته هاي جانبي تحقيق……………………………………………………………………………………105
پيشنهادات پژوهشي………………………………………………………………………………………105
پيشنهادات کاربردي……………………………………………………………………………………….105
محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………105
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………..106
منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………107
منابع انگليسي………………………………………………………………………………………………….114
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………..116

فهرست جداول
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
جدول(4-1) توزيع فراواني و درصد افراد نمونه به تفکيک جنسيت…………………………….86
جدول(4-2) توزيع فراواني و درصد افراد نمونه به تفکيک وضعيت تاهل……………………..87
جدول(4- 3 ) نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه اول……………………………..88
جدول(4-4) نتايج رگرسيون چند گانه اضطراب امتحان……………………………………………..89
جدول(4-5.) پيش بيني اضطراب امتحان از روي مولفه هاي منبع كنترل و انگيزش پيشرفت.90
جدول(4-6) نتايج ازمون t گروههاي مستقل در مورد فرضيه دوم………………………………..90
جدول(4 – 7) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F فرضيه سوم……………………………………….91
جدول(4-8) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد فرضيه سوم……………………92
جدول(4-9) نتايج آزمون تعقيبي شفه در مورد فرضيه سوم…………………………………………92
جدول(4- 10 ) نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد فرضيه چها……………………………93

جدول(4 – 11) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F در مورد سوال اول……………………………….94
جدول(4-12) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال اول……………………..94
جدول(4- 13 ) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F در مورد سوال دوم…………………………..95
جدول(4-14) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال سوم……………………95
جدول(4-15) نتايج آزمون تعقيبي LSD در مورد سوال سوم……………………………………….96
جدول(4 -16) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F مربوط به تحليل واريانس چند متغيره……….96
جدول(4-17) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال دوم…………………….97
جدول(4 – 18) نتايج مشخصه هاي چهارگانه F در مورد سوال چهارم…………………………..97
جدول(4-19) نتايج تحليل واريانس چند متغيره، يکراهه در مورد سوال سوم……………………98
فهرست نمودارها
عنوان…………………………………………………………………………….صفحه
الگوي توبياس درباره اثر اضطراب در تداخل شناختي…………………………………….36
مدل مارش……………………………………………………………………………………………38
منحني استرس و عملكرد………………………………………………………………………….42
. درصد افراد نمونه به تفکيک جنسيت………………………………………………………….86


دیدگاهتان را بنویسید