• ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها
• اولويت‌ها در سازمان
• محدوده کاربرد
• جنبه‌هاى تجارى – اقتصادي
• زمينه‌هاى رقابت
• اهميت پروژه يا توليد براى سازمان
• اقدامات اوليه لازم
• طرح پيشنهادى براى اجراء
در اين گزارش هزينه هاي تخميني – سخت- در قالب موردکاري مشخص مي شوند.
گزارش امکان سنجي به عنوان منشور پروژه براي انجام مراحل بعدي مورداستفاده قرار مي گيرد.
سرفصل هاي گزارش پروژه
• مقدمه
• خلاصه اي در مورد هيات مديره و ساختار سازماني کارفرما
• متدولوژي و روش اتخاذ شده براي مطالعه ي سيستم
• سيستم پيشنهادشده
• راه حل هاي ارائه شده به کارفرما که پذيرفته نشده
• راه حل هاي پذيرفته شده
• بررسي اقتصادي شامل هزينه ها و سودآوري ها
• برنامه ريزي پروژ
• نتيجه گيري و پيشنهادات
• ضمايم تکنيکي
روش هاي بدست آوردن اطلاعات
• تهيه ي پرسشنامه
• مصاحبه
• مطالعه ي مستندات سيستم
• مشاهده
6. سوابق مربوط (بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
7. فرضيه‌ها يا پرسشهاي تحقيق
آيا امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات اقتصادي،مالي تاثير دارد؟
آيا امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات بازار تاثير دارد؟
آيا امکان سنجي مالي بر توسعه معادن تاثير دارد؟
آيا امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات نيروي انساني تاثير دارد؟
8. اهداف تحقيق ( شامل اهداف علمي ، كاربردي ، و ضرورتهاي خاص انجام تحقيق )
•اهداف علمي:
•شناسايي رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات اقتصادي مالي
•شناسايي رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات بازار
•شناسايي رابطه.امکان سنجي مالي بر توسعه
•شناسايي رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات نيروي انساني
•اهداف عملي:
تعيين رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات اقتصادي مالي
تعيين رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات بازار
تعيين رابطه رابطه.امکان سنجي مالي بر توسعه
تعيين رابطه امکان سنجي مالي توسعه معادن بر مطالعات نيروي انساني
9. در صورت داشتن هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران (اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره)
اين
10. جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ ( اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)
11. روش كار

12. جدول زمان‌بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي
تاريخ تصويباز تاريختا تاريخمطالعات كتابخانه‌ايجمع‌آوري اطلاعاتتجزيه و تحليل داده‌هانتيجه‌گيري و نگارش پايان‌نامه‌تاريخ دفاع نهايي طول مدت اجراي تحقيق:
13. مشخصات منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان‌نامه به ترتيب زير:
در مورد كتاب : نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده ، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
در مورد مقاله : نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
منابع:
1 – Mining investment insurance and its strategic role in the revival of mines and sustainable development – a.hallaji, m.vafaei fard ,g.kalhor- 20th world mining congress-novamber 7/2005-tehran-iran
2- The Mining Valuation handbook- Victor rudenno-4 Th Edition-2012
3-راهنماي ارزشيابي داراييهاي معدني- معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن 89-88 –
4-An optimized model for evaluation of Mines. M.I. I. Co., Iran- 20th world mining congress-novamber 7/2005-tehran-iran
5-کانون کارشناسان رسمي دادگستري -کتب ،اسناد و گزارش پايان دوره کارشناسي رسمي دادگستري-مجيد وفايي فرد- زير نظرمهندس محمود برادران
6- Real Options Approach., mining department of Tarbiat Modarres university -fani ,… 2010.
7- معادن کوچک چالشها و رويکردها در برنامه ريزي توسعه منطقه اي – مجيد وفايي فرد- هفته نامه معدن و توسعه -آبانماه 1388

منتشر شده توسط پايگاه تحليلي خبري معدن24 در تاريخ ???? يکشنبه ? دي
14.هزينه هاي تحقيق پايان نامه
الف) منابع تأمين بودجه پايان نامه و ميزان هر يک (ريالي ، ارزي ، تجهيزاتي و غيره)
رديفنام مؤسسهبودجه رياليبودجه ارزيتجهيزات و تسهيلاتجمعب) هزينه هاي پايان نامه
ب1) هزينه هاي پرسنلي (براي مواردي که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليتتعداد افرادکل ساعات کار براي طرححق الزحمه در ساعتجمعجمع هزينه هاي تخميني به ريالب2) هزينه هاي مواد و وسايل (وسايلي که صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)
نام ماده يا وسيلهمقدار مورد نيازمصرفي ، غير مصرفيساخت داخل يا خارجشرکت سازندهقيمت واحدقيمت کلرياليارزيرياليارزيجمع هزينه هاي مواد و وسايل به ريال
رديفشرح هزينهرياليارزيمعادل ارزيکل هزينه به ريال1هزينه تايپ2هزينه تکثير3هزينه صحافي4هزينه عکس و اسلايد5هزينه طراحي ، خطاطي6هزينه خدمات کامپيوتري7هزينه هاي ديگرجمعجمع کل هزينه ها
رديفنوع هزينهرياليارزيهزينه کل به ريال1پرسنلي2مواد و وسايل3مسافرت4متفرقهجمع کل
15.تأييدات
الف)تأييدية راهنما و مشاور نام و نام خانوادگي استاد راهنما
………………………………………………………………………………
تاريخ
…………………………………امضا
…………………………………نام و نام خانوادگي استاد مشاور
………………………………………………………………………………
تاريخ
…………………………………امضا
…………………………………
ب)نظرية كميتة تخصصي گروه1.ارتباط دادن موضوع تحقيق با رشته تحصيلي دانشجو:
ارتباط دارد ارتباط فرعي دارد ارتباط ندارد
2.جديد بودن موضوع : بلي در ايران بلي خير
3.اهداف بنيادي و کاربردي : قابل دسترسي است قابل دسترسي نيست مطلوب نيست
4- تعريف مسأله : رسا است رسا نيست
5- فرضيات : درست تدوين شده است درست تدوين نشده و ناقص است
6- روش تحقيق دانشجو : مناسب است مناسب نيست
7- محتوا و چارچوب طرح : از انسجام برخوردار است از انسجام برخوردار نيست
پ) تأييد نهايي
رديفنام و نام خانوادگيسمت و تخصصنوع رأيامضا1234موضوع تحقيق پايان نامه خانم / آقاي ……………………………………………………………………………… دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشته با عنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
در جلسه مورخ …………………………….. کميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا با تعداد رأي از رأي مورد تصويب اعضا قرار گرفت قرار نگرفت
نام و نام خانوادگي مدير گروه …………………………………………………………. تاريخ ………………………………….. امضا …………………………………..
ت) نظريه شوراي پژوهشي:
موضوع طرح و تحقيق پايان نامة آقاي/ خانم ………………………………………………………………………….. دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته …………………………………………… که به تصويب کميته تخصصي مربوط رسيده بود، در جلسه مورخ ……………………………………………………..شوراي پژوهشي دانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضا (تعداد ………………….. نفر) قرارگرفت نگرفت
رديفنام و نام خانوادگينوع رأي (موافق يا مخالف)امضاتوضيحات12345678
نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي واحدتاريخامضا
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..
شماره ثبت در امور پژوهشي واحدتاريخ ثبت
نام دانشکده: مديريت
شماره صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشکده:54
تاريخ تصويب پروپوزال :29/05/1393تاريخ ارسال فرم اخذ کد به اداره پايان نامه ها:
کد اخذ شده:
عنوان پايان‌نامه:
اجراي مدل PMPA در بررسي نقش مديريت در پروژه

1) نام و نام‌خانوادگي: پيمان مقيمي5) گرايش تحصيلي2) شماره دانشجوئي:900825893
3) مقطع تحصيلي: ارشد
4) رشته تحصيلي: مديريت صنعتي6) تعداد واحد پايان نامه:6
7) نيمسال تحصيلي اخذ پايان نامه:دوم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

8) نيمسال تحصيلي تصويب پروپوزال دومتوجه: نوشتن تمامي مشخصات استادان الزامي مي‌باشد. (بخصوص كد ملي)
عنوان همكارينامنام‌خانوادگينام پدركـد مليشماره‌
شناسنامهتاريخ تولدشهرستان محل تولداستان
محل تولدنوع همكاريآخرين مدرك تحصيليرشته تحصيليگرايش تحصيليمرتبه علميپايهمحل امضاءاستادراهنماعباس کرامتيرحيم-2231351مرکزياراکهيات علميدکتريمديريتصنايعاستاديار4استادمشاورمحمد احساني فر25621358قمقمهيات علميدکتريمديريتصنايعاستاديار7اطلاعات در اين فرم با صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشکده مطابقت دارد.


دیدگاهتان را بنویسید