با توضيح مختصري که در رابطه با اضطراب امتحان ارائه شد از عواملي که در اين تحقيق فرض مي شود نقش اساسي در تعيين اضطراب امتحان داشته باشند منبع کنترل و انگيزش پيشرفت در دانشجويان است.
منبع كنترل: اين اصطلاح محور نظريه يادگيري اجتماعي راتر است. اين مفهوم به انتظار يا باور كلي افراد در خصوص عوامل مؤثر بر پاداش يا تنبيه اشاره دارد. افرادي كه از منبع كنترل دروني برخوردارند رويدادهاي زندگي خودشان را ناشي از عوامل دروني مي‌دانند. به عبارت ديگر اين افراد بر اين باورند كه عملكردشان به ميزان توانايي و كوشش خاصي بستگي دارد كه در جهت انجام امور به كار مي‌گيرند، ولي در مقابل افرادي كه از منبع كنترل بيروني برخوردارند رويدادهاي زندگي خودشان را ناشي از عوامل بيروني مي‌دانند. به عبارت ديگر اين افراد بر اين باورندكه عملكردشان به عواملي چون شانس يا دشواري تكليف بستگي دارد(پروين13، 1989، ترجمه جوادي و كديور، 1374).
سليگمن14 (1975) معتقد است هنگامي كه همه تلاش‌هاي افراد در كنترل موقعيت به شكست منجر شوند، آنها مضطرب مي‌شوند (ديماتئو، 1991، ترجمه هاشميان و همكاران، 1378).
افرادي که داري منبع کنترل دروني هستند در موقعيت هاي استرس زا کنترل بهتري بر روي اعمال خود دارند و عملکرد بهتري از خود نشان مي دهند(دهقاني 1380 به نقل از ابراهيم پور 1387).
در بررسي هاي ديمن و همکاران (1991) و فيدر و ولکمر (1990)بين اضطراب امتحان و منبع کنترل دروني همبستگي منفي گزارش شده است.افراد داري کنترل بيروني بر خلاف دروني ها مضطرب تر پرخاشگرتر شکاک تر بودند و همچنين اضطراب امتحان بيشتري راتجربه مي کنند(ابولقاسمي و نجاريان 1378).
انگيزش پيشرفت: منظور از انگيزش پيشرفت اشتياق براي کسب موفقيت وشرکت در فعاليت هايي است که موفقيت در آنها به کوشش و توانايي شخص وابسته است(اسلاوين15 ،2006 ترجمه، سيد محمدي 1385).
افرادي که نياز شديدي به کسب موفقيت و شايستگي دارند تمايل دارند محيط خود را تحت کنترل و تسلط در آورند و موجب اتفاق چيزي شوند آنها نمي خواهند به طور منفعل منتظر بمانند که چيزي اتفاق بيفتد و تمايل دارند نتيجه کار را تحت تاثير خود قرار دهند و روي مسئله و مشکل خود کار کنند (هرسي و بلانچاد16،ترجمه، علاقه بند 1381).
پلات و ايشمن دريافتند كه همبستگي رفتاري كساني كه منبع كنترل دروني دارند شبيه همبستگي رفتاري كساني است كه نياز به پيشرفت بالا دارند براي مثال همه آزمودني‌ها با منبع كنترل دروني و نياز بالا به پيشرفت هر دو وقت زيادي را براي تكليف صرف مي‌كنند و ترجيح مي‌دادند كه به جاي بخت و اقبال، مهارت و تلاش تعيين‌كننده نتيجه باشد (ابراهيمي صدر آبادي، 1383).
بعضي از افراد از اضطرابشان براي بالا بردن انگيزش و نيروي انساني براي انجام کار استفاده مي کنند ديگر افراد با تضعيف ذهني و هيجاني به عملکردشان ضرر مي رسانند(آلپرت و هابر17؛1960 به نقل از سرو،1387).
انگيزش شرط اصلي رشد شخصيت، رضايت خاطر و موفقيت است. بدون انگيزش هدايت فرد به عهده شانس و اقبال مي‌افتد و ديگر بر زندگي خويش كنترلي اعمال نمي‌كند و به اضطراب و افسردگي دچار مي‌شود (هارتلي بروئر، ترجمه ناهيدي1386).
افراد داري انگيزه بالا در موقعيت هاي مختلف عموماَ با هيجان هاي گرايشي مانند:اميد غرور انتظار خشنودي پاسخ مي دهند.اما افرادي که انگيزه پاييني دارند عموماَ با هيجان هاي اجتنابي مانند :اضطراب وترس از شکست واکنش نشان مي دهند(شولتز18، 1990 ،ترجمه ،کريمي و همکاران 1384).
انگيزش به هنگامي كه اوضاع دچار اشكال مي‌شود، هم توان لازم براي مداومت در كار و هم اشتياق به انجام دادن تكاليف را به صورتي مطلوب در شخص به وجود مي‌آورد. زماني كه انگيزش و شور و شوق وجود داشته باشد، احساس بي‌پناهي و اضطراب كمتر مي‌شود (هارتلي بروئر،ترجمه ناهيدي1386).
به نطر مي رسد که منبع کنترل وانگيزه پيشرفت در دانشجويان از متغيرها ي تاثيرگذار بر اضطراب امتحان مي باشند. بنابراين در پژوهش حاضر،مسئله اين است که رابطه اي بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان در دانشجويان کارشناسي ارشد وجود دارد.

1-2اهميت و ضرورت انجام تحقيق
از نقطه نظر بايرن بام و نيسر آزمون ها مي توانند ابزارهاي بسيار قدرتمندي براي تصميم گيري در جامعه رقابتي ما در مورد افرادي باشند که در همه سنين ،بارها براي نشان دادن موفقيت ها و توانا يي هايشان مورد ارزيابي قرار مي گيرند.در نتيجه اضطراب امتحان يکي از بيشترين عوامل در هم گسيختگي ،در مدرسه و ديگر مجموعه هاي آموزشي است(سرو،1387).
تا ثير منفي اضطراب امتحان بر عملکرد دانش آموزان و دانشجويان مي تواند پيامد هاي ناگوار رواني – اجتماعي براي فرد و جامعه به دنبال داشته باشد که افت تحصيلي يا اتلاف منابع انساني ،اجتماعي و اقتصادي را مي توان از مصاديق آن نام برد.بنا بر اين تحقيق در باره ماهيت ،سبب شناسي و درمان اضطراب امتحان ضرورتي اجتناب نا پذير است(بيابانگرد،1378).
اضطراب امتحان در بين دانشجويان شايع مي‌باشد كه مي‌تواند در آنان ايجاد ناتواني كند. اغلب دانشجويان نمرات خوبي در طول ترم دارند، اما در امتحانات پايان ترم افت نمره دارند كه مي‌تواند به علت سطح اضطراب زياد آنها باشد. ميزان كم استرس در دوره امتحانات براي انجام مطالعه لازم و ضروريست، اما گاهي اضطراب دانشجويان به قدري زياد مي‌شود كه فعاليت آنها را محدود مي‌كند.اين اضطراب زيان آور است و کارايي دانشجويان را پايين تر از حد واقعي نشان مي دهد و باعث از بين رفتن وقت و انرژي آنها مي گردد.اين پژوهش گامي در جهت شناسايي عوامل موثر ايجاد کننده اضطراب امتحان در بين دانشجويان مي باشد تايافته هاي اين پژوهش کمکي به مشاوران ومتخصصان بهداشت رواني در جهت کاهش اضطراب امتحان شود.
بنابراين ضرورت پژوهش حاضر اين است که آيا بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان در دانشجويان کارشناسي ارشد رابطه اي وجود دارد.
1-3اهداف تحقيق
هدف اصلي در اين تحقيق بررسي رابطه بين منبع کنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان در دانشجويان کارشناسي ارشد است.در اين راستا اهداف جزئي زير بايستي مورد توجه قرار بگيرد.
اهداف جزئي:
1- بررسي وتعيين رابطه بين منبع كنترل با انگيزش پيشرفت
2- بررسي و تعيين رابطه بين منبع كنترل و اضطراب امتحان
3- بررسي و تعيين رابطه بين انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان

1-4فرضيه‏هاي تحقيق
1- بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
2- بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت رابطه وجود دارد.
3- بين منبع كنترل و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.
4- بين انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.

1-5سوال هاي تحقيق
1- آيا منبع کنترل افراد و انگيزش پيشرفت آنها به تفکيک جنسيت افراد متفاوت است؟
2- آيا ميزان اضطراب امتحان افراد به تفکيک جنسيت آنها متفاوت است؟

1-6تعاريف مفهومي
منبع کنترل:بر طبق نظر راتر انسان انتظار تعميم يافته اي را از رويدادهاي تقويت کنندگي ،يا به عنوان وابسته به رفتار خود و يا خارج از کنترل خويش دريافت مي کند که اين انتظار تعميم يافته،کنترل دروني-بيروني ناميده مي شود(بال19،ترجمه قراچه داغي،1373).
انگيزه پيشرفت : عبارت است از گرايش همه جانبه به ارزيابي عملكرد خود با توجه به عالي‌ترين معيارها، تلاش براي موفقيت در عملكرد و برخورداري از لذتي كه با موفقيت در عملكرد همراه است (فلد، رولند و گولد20، 1979، به نقل از ماسن21 و ديگران، ترجمه ياسايي 1376).
اضطراب امتحان : عبارت است از نگراني فرد در مورد عملكرد (انتظار شكست) استعداد و توانايي خويش به هنگام امتحان و موقعيت‌هاي ارزيابي (مک دونالد22 ،2001).
1-7تعاريف عملياتي
منبع كنترل: در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني از آزمون كنترل بيروني – دروني راتر (مقياس IE) به دست مي آورد .

انگيزش پيشرفت:در اين تحقيق نمره‌اي است كه آزمودني در آزمون انگيزه پيشرفت (ACMT) به دست مي‌آورد.
اضطراب امتحان: در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني از مقياس اضطراب امتحان ساراسون (S.TAS) به دست مي آورد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم

1- Oliver
2 -test anxiety
3 -Bishop
4- Haladyna & Downing
5 Sarason
6 – Prochask
7 – Norcroos
8 -Hill
9 -locus of control
10 -achievement motivation
11 -Tivan& Smith
12 -Hopee
13 -Pervin
14 -Seligman
15 -Slawin
16 -Hercy&Blanchad
17 -Alport&Haber
18- Schultz
19- Balle
20 -Feld&Roland&Gold
21 -Massen
22 -Mc Donald
—————
————————————————————


دیدگاهتان را بنویسید