تعداد واحد پايان‌نامه:
پرسش اصلي تحقيق (مسأله تحقيق):
5- بيان مسئله
(تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌هاي تحقيق، منظور تحقيق)
سکوت در قراردادها در قانون مدني تعريف نشده است و مواد هماهنگي در اين خصوص وضع نگرديده است.
سکوت در قراردادها که مي تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهيت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کميت و کيفيت مورد معامله،تعيين طرف قرارداد و تعيين حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذيل بررسي مي شود.
عقود به دو نوع عقود لازم و جايز تقسيم مي شوند.طبق ماده 185 قانون مدني عقد لازم عقدي است که هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه و طبق ماده 186 قانون مدني عقد جائز آن است که هر يک از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ کند.
سکوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتي که وقف به صورت مطلق صورت گيرد و موقوف عليه ذکر نشود طبق ماده 71 قانون مدني وقف صحيح نمي باشد.
عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي گردد و الفاظ و عبارات آن بايد صريح در معني بيع باشند بنابراين ايجاب و قبول در بيع نمي تواند با سکوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده 468 قانون مدني بايد مدت تعيين شود ولي در صورتي که مدت تعيين نشود دو حالت به وجود مي آيد يا هيچ اشاره و تصريح به مدت نشده است و از عرق نيز اراده طرفين را درباره تعيين مدت نتوان به دست آورد که سکوت نمي تواند بيانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دليل فقدان يکي از شرايط و در نتيجه جهل به عوضين و ميزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتي است که طرفين در تعيين مدت اجاره سکوت کرده اند ولي مال الاجاره از قرار روز يا هفته يا ماه يا سال معين شده است که اجاره درست مي باشد.در مزارعه در صورتي که در خصوص حصه مال مشاع طرفين،سکوت سکوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل مي باشد(م216ق.م)ليکن در صورتي که عرف در خصوص ميزان حصه آن چنان قاطع باشد که طرفين نيازي به تصريح نبينند سکوت مزبور بطلان عقد را در پي نداشته و لازم است که عقد را نافذ شمرد.سکوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نيست.در مساقات نيز مانند عقد مزارعه در صورتي که نسبت به حصه مشاع طرفين سکوت شود عقد باطل است ليکن قطعيت عرف درخصوص حصه آن در صورتي که بدون تصريح در عقد ه منصرف به حصه عرفي آن باشد مانع از آن است که چنني سوتي موجب بطلان عقد شود لذا چنين عقدي نافذ است؛هم چنين تعيين حصه عامل کافي بوده و سکوت و عدم تعيين حصه مالک خدشه اي بر صحت عقد وارد نمي کند و بقيه محصول در اين حالت براي مالک خواهد بود.در عقد ضمان نمي توان سکوت مضمون له بيانگر قبولي و رضايت او دانست چرا که ضمان موجب صرف منفعت محض نيست تا سکوت مضمون له را دليل بر رضايت او بدانيم و موجب بري شدن ذمه مديون اصلي است که نياز به بيان اراده دارد.در عقد کفالت سکوت مکفول له نمي تواند به مزله قبول دانست زيرا اگرچه مکفول له در مقابل کفيل امري را بر عهده نمي گيرد به مکفول امتياز مي دهد تا با رهايي او يا اموالش موافقت نمايد بنابراين عقد کفالت منفعت صرف نمي باشد تا سکوت مکفول له قبول و رضايت ضمني تلقي گردد.
سکوت محض و مجرد محتال عليه به دليل تعهداتي که براي آنها ايجاد مي کند در مقابل ايجاب محيل قبولي نمي باشد بلکه لازم است که قبولي خود را از طريق يکي از روشهاي بيان اراده اعلام نمايد.در عقد هبه در صورتي که واهب مالي را براي متهب بفرستد،هم ايجاب نموده و هم اين که اذن در قبض داده است در چنين حالتي اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سکوت نمايد به دليل آن که به سود متهب است سکوت متهب را مي توان دليل بر قبولي دانست زيرا فرض اين است که امتناعي از تحصيل سود نکرده است و اين خود قرينه اي ضمني بر رضايت او مي باشد.سکوت موصي له قبول تلقي نمي گردد و ليکن اثري بر آن مترتب مي گردد که در ماده 833 قانون مدني به آن اشاره شده است.
سکوت در عقود جايز:در صورتي که مضاربه مطلق باشد و در نوع و کيفيت آن سکوت شود طبق ماده 552 قانون مدني عامل مي تواند هر قسم تجارتي را کهع صاح بداند بنمايد ولي اختيار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است که حد متعارف را رعايت نمايد.بر اساس ماده 548 قانون مدني در صورتي که در خصوص حصه مضارب سکوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر يک از مضارب و عامل تعيين گردد مگر اين که طبق ماده 549 قانون مدني در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شرکت سکوت نمي تواند مبين ارده طرفين براي انعقاد عقد قرار گيرد مگر آن که سکوت همراه با قراين و اماراتي باشد که دلالت بر اراده ضني نمايد.در ويعه صرف آوردن مال نزد شخصي که به وسيله يکي از طرق بيان اراده تعهد بر نگهداري آن مي کند وديعه نمي باشد و سکوت او قبول تلقي نمي شود البته اگر سکوت مستودع همراه با قرايني باشد که دلالت بر قبول نمايد در تحقق عقد وديعه نمي توان شک کرد.سکوت وکيل و موکل موجب تحقق عقد وکالت نمي باشد.استثناي بر اين مسئله موردي است که فقهاي اماميه در خصوص سکوت زوج در مقابل تعيين پدر در به نکاح درآوردن يکي از دخترانش مطرح نموده اند.
نتيجه آن که سکوت به خودي خود نمي تواند دليل بر قبول باشد مگر اين که همراه با قراين باشد
6- سوابق تحقيق
(بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع تحقيق)
در موضوع پژوهش به عمل آمده رساله هاي انجام شده به شرح ذيل مي باشد:
1-رساله اي تحت عنوان نقش سکوت در فقه و حقوق خصوصي ايران در مقطع کارشناسي ارشد سال 1391در دانشگاه مازندران در سه فصل به بررسي مفاهيم اراده و سکوت ،شرايط سکوت،دلالت سکوت،سکوت در عقود جايز و لازم،سکوت طرفين دعوا،سکوت در ادله اثبات دعوا پرداخته شده است.
2-رساله اي به عنوان بررسي احکام و آثار سکوت در فقه و حقوق موضوعه در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه فردوسي مشهد در سه فصل به بررسي مفاهيم اراده،وسايل اعلام اراده،آثار و احکام سکوت در عقود لازم و جايز در دعاوي مدني و کيفري بررسي کرده است.
3-رساله اي به عنوان بررسي آثار و احکام سکوت در فقه اماميه و حقوق موضوعه در مقع کارشناسي ارشد سال 1382در دانشگاه قم در پنج فصل به بررسي کليات،سکوت درعبادات،سکوت در قضاء و جزائيات،سکوت در قراردادها با بررسي حقوق شيعه و سنت و حقوق ساير کشورها و سکوت در قراردادها،سکوت در مباحث اصول پرداخته شده است.
علاوه بر موارد ذکر شده مقالاتي تحت عنوان سکوت در حقوق اسلامي،نقش سکوت در بيان اراده و …نگارش يافته است هم چنني کتابي تحت عنوان سکوت در قراردادها نوشته آقاي اميد يزدي در سال 1390به رشته تحرير در آمده است.

7- فرضيات تحقيق
(هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود.)
1- سکوت در قرارداها اثر حقوقي دارد؟
2-تاثير سکوت در قراردادهاي لازم با قراردادهاي جايز چيست؟
3-سکوت در چه صورتي مي تواند بيانگر اراده شخص باشد؟
4- سکوت در صورت وجود شرايط فقط بر قبول و ايجاب دلالت مي نمايد؟
1-سکوت در قراردادها فاقد اثر حقوقي است.
2-سکوت در قراردهادهاي لازم با قراردادهاي جايز تاثيري يکسان دارد.
3-سکون به همراه قراين و امارات مي تواند بيانگر ارده شخص باشد.
4-سکوت در صورت وجود شرايط فقط بر قبول دلالت مي کند و نه ايجاب.
8- اهداف تحقيق
(شامل اهداف علمي، كاربردي و ضرورت‌هاي خاص انجام تحقيق)
1-بررسي اثر حقوقي سکوت در قراردادها
2-مقايسه تاثير سکوت در قراردادهاي لازم يا قراردادهاي جايز
3-تاثير سکوت محض يا سکوت همراه با قراين و امارات در قراردادها
9- نام بهره‌وران
(در صورت داشتن هدف كاربردي نام بهره‌وران اعم از مؤسسات آموزشي و اجرايي و غيره بيان شود)
اين پژوهش قابل ارائه به مرکز پژوهشهاي مجلس شوري اسلامي،مرکز پژوهشهاي قوه قضائيه مي باشد.
10- جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.)
با توجه به اين که پژوهشي به طور مستقل و انحصاري به بررسي تاثير سکوت در قراردادهاي لازم و جايز و آثار آن نپرداخته است هم چنين ضرورت کشف اراده طرفين در صورت سکوت يکي از طرفين که در خيلي از موارد مورد مراجعات دادگاه ها قرار مي گيرد و بررسي دقيق اين موضوع و راهکارهاي و نواقص حقوقي آن مورد تحليل و پژوهش قرار مي گيرد.
امضا استاد راهنما
11- روش كار
الف: نوع روش تحقيق:
(پيمايشي، كتابخانه‌اي)
روش پژوهش به صورت کتابخانه اي مي باشد.
ب: روش گردآوري اطلاعات
(ميداني، كتابخانه‌اي و غيره):
روش گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي مي باشد.
ج: ابزار گردآوري اطلاعات
(پرسشنامه، مصاحبه، آزمون، فيش، جدول، نمونه‌برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و بانك‌هاي اطلاعاتي و شبكه‌هاي كامپيوتري و ماهواره‌اي و غيره):
ابزار گردآوري اطلاعات به صورت فيش برداري مي باشد.
د: روش تجزيه و تحليل اطلاعات
12- جدول زمان‌بندي
(جدول زمان‌بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي)
از تاريختا تاريخمطالعات كتابخانه‌اي جمع‌آوري اطلاعاتتجزيه و تحليل داده‌ها نتيجه‌گيري و نگارش پايان‌نامهتاريخ دفاع نهايي طول مدت اجراي تحقيق:
13- فهرست منابع و مآخذ
كتاب: نام و نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
مقاله: نام خانوادگي، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال، دوره، شماره، صفحه
1-حسن امامي،حقوق مدني،جلد دوم،نشر اسلاميه،1379.
2-حسن عميد،فرهنگ عميد،جلد دوازدهم،انتشارات جاويدان،1354.
3-سيد حسن صفايي،دوره مقدماتي حقوق مدني،جلد دوم،نشر ميزان،1385.

4-سيد مرتضي قاسم زاده،اصول قراردادها و تعهدات نظري و کاربردي،انتشارات دادگستر،1387
5-محمد معين،فرهنگ فارسي معين،جلد چهاردهم،انتشارات معين،1387.
6-محمدرضا قنبري،مجموعه مقالات حقوقي،انتشارات گنج دانش،1372.
7-مسعود انصاري،دانشنامه حقوق خصوصي،جلد دوم،چاپ سوم،انتشارات جنگل،1388.
8-مهدي شهيدي،تشکيل قراردادها و تعهدات،جلد چهارم،انتشارات مجد،1384.
9-ناصر کاتوزيان،عقود معين،جلد دوم،شرکت سهامي انتشار،1386.
10-ناصر کاتوزيان،عقود معين،جلد سوم،شرکت سهامي انتشار،1385.
11-ناصر کاتوزيان،عقود معين،جلدچهارم،شرکت سهامي انتشار،1384.
12-ناصر کاتوزيان،قواعد عمومي قراردادها،جلد اول،شرکت سهامي انتشار با همکاري برنا،1387.
14- هزينه‌هاي تحقيق پايان نامه
الف- منابع تأمين بودجه پايان نامه و ميزان هر يک
(ريالي، ارزي، تجهيزاتي و غيره)
رديفنام مؤسسهبودجة رياليبودجة ارزيتجهيزات و تسهيلاتجمع
ب- هزينه‌هاي پايان‌نامه
ب-1- هزينه‌هاي پرسنلي (براي مواردي كه در حوزة تخصص و مهارت و رشتة دانشجو قرار ندارد)
نوع مسئوليتتعداد افرادكل ساعات كار براي طرححق‌الزحمه در ساعتجمعجمع هزينه‌هاي تخميني به ريال
ب-2- هزينه‌هاي مواد و وسايل (وسايلي كه صرفاً از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداري شوند)
نام ماده يا وسيلهمقدار مورد نيازمصرفي
غير مصرفيساخت داخل ياخارجشركت سازندهقيمت واحدقيمت كلرياليارزيرياليارزيجمع هزينه‌هاي مواد و وسايل به ريال
ب-3- هزينه‌هاي متفرقه
رديفشرح هزينه هارياليارزيمعادل ريالي بودجة ارزيكل هزينه به ريال1هزينة تايپ2هزينةتكثير3هزينة صحافي4هزينه عكس واسلايد5هزينةطراحي ،خطاطي نقاشي ، كارتو گرافي6هزينهة خدمات كامپيوتري7هزينه هاي ديگرجمع
جمع كل هزينه ها
رديفنوع هزينهرياليارزيهزينة كل به ريال1234جمع كل
15- تأييد طرح تحقيق توسط اساتيد راهنما و مشاور

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:تاريخامضانام و نام خانوادگي استاد مشاور:تاريخامضانام و نام خانوادگي استاد مشاور:تاريخامضا
1 تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك مي‌نمايد.
2 تحقيق نظري نوعي پژوهش بنيادي است و از روش‌هاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده مي‌كند و بر پاية مطالعات كتابخانه‌اي انجام مي‌شود.
3 تحقيق كاربردي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل.
4 تحقيق علمي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكلات جوامع انساني انجام مي‌شود.
—————
————————————————————


دیدگاهتان را بنویسید