5-1- نتيجه گيري
مسئلهاي كه ما در اين پژوهش به دنبال بررسي آن بوديم، بررسي موانع كار آفريني فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران بود كه پس از بررسي و اجراي آزمونها و بررسي ها به نتايج زير نائل آمديم كه عبارت است از :
5-1-1- ايجاد فرهنگ سازماني اثر بخش براي توسعه كار آفريني:
فرهنگ سازماني مناسب يكي از عوامل مهم و بسيار مؤثر در شناسايي ، توسعه ، بهبود و نگهداري سازمان هاي كار آفرين است .
فرهنگ سازماني مناسب ، فرهنگي است كه در راستاي مأموريت ، آرمان مشترك ، هدفها و استراتژي هاي سازمان باشد. در سازمان هاي كار آفرين ، فرهنگ انعطاف پذير كه در آن تفسير و نو آوري ، ريسك پذيري ، يادگيري سازماني ، آينده گرايي ، كار گروهي ، صداقت ، اعتماد متقابل ، كار مفرّح توأم با هيجان و شوق ، رقابتي بودن و مورد حمايت قرار ميگيرد .
نتايج تحقيق حاضر نشان ميدهد كه بسياري از مؤلفه هاي فرهنگ سازماني در سازمان هايي فارغ التحصيلان در آن مشغول بهكار هستند به عنوان موانع توسعه كار آفريني مطرح ميباشند كه به طوركلي براي رفع اين موانع ، راهكارهاي ذيل ارائه مي گردد :
* براي ايجاد فرهنگ كار آفريني در سازمان هاي دولتي بايد جوِّ برد – برد و اعتماد بين كاركنان و مديران از سطح بالايي برخوردار شود و افراد بهجاي حفظ منافع و موقعيّت خود بيشتر نگران اجراي ايدههاي جديد باشند ، ضمن اينكه يكي از خصوصيات اين فرهنگ ، تظاهر نكردن به كار است .
* ارزشها وفلسفه مديريت و ميزان حمايت مديريت ارشد از افراد ريسك پذير و نوآور در سازمان هاي كار آفرين اهميت بسزايي دارد . مديران سازمان هاي دولتي براي ايجاد فرهنگ كار آفريني در سازمان ها بايد خصوصيات ذيل را كه مبين حمايت مديريت از كار آفريني است را به صحنه ظهور برسانند :
* قبول مسئوليّت فعاليّت هاي كار آفرينانه
* پذيرش ريسك به عنوان ريسك به عنوان خصيصهاي مثبت
* قدرداني از افراد صاحب ايده
* حمايت از طرح هاي آزمايشي كوچك

* قدرداني از افراد ريسك پذير
* استفاده از ايده هاي جديد كاركنان
* براي اينكه افراد در سازمان به تفكّر بپردازند بايد محيطي ايجاد شود كه در آن به نظريات و انديشه ها امكان بروز داده شود .
يكي از شيوه هاي پر جاذبه و مهمِّ پرورش شخصيت افراد و همچنين كار آفريني و نوآوري ايجاد نظام مشاركت جداست . وقتي كه كاركنان بدانند در صورت ارائه نظر جديد مورد حمايت و تشويق مدير قرار مي گيرند : پيوسته به تفكّر و خلاقيّت مي پردازند .
اگر مديران به افكار و انديشه هاي آنها از طريق استبداد و حاكميت هاي زور مدارانه بي اعتنايي كنند، ريشه هاي نهال فضيلت ، ابتكار و كار آفريني را در دلها مي خشكاند .
5-2- پيشنهادات:
5-2-1- بهبود نگرشهاي مديريتي براي توسعه كار آفريني:
نقش مديران در سازمان هاي دولتي از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است كه متأسفانه نتايج تحقيق نشان ميدهد كه نگرشهاي مديريتي و برخي از عوامل مديريتي از جمله موانع كار آفريني سازماني در واحدهاي دولتي است مكانيزم عمده در رفع اين موانع طراحي نظام آموزشي در سطح سازمان ها و دانشگاهها مي باشد .
نظام آموزشي بايد الگوهاي علمي و عملي را ارائه دهد كه بتواند روحيه كارآفريني را در دانشجويان و كار كنان نهادينه نمايد همچنين ارائه برنامه هاي آگاهيدهنده و انجام تلاشهايي مانند: برگزاري سمينارها ، نشر مقاله ، سخنراني ، برگزاري كلاسهاي آموزشي مي تواند نگرشهاي مديريتي يا در جهت بارور ساختن كار آفريني در شركتها سوق دهد .
* از جمله نتايج تحقيق اين است كه مديران از كار آفريني در سازمان استقبال نميكنند، معمولاً در سازمان هاي سنّتي به دليل اينكه افراد را محدود به شرح وظايف و مسئوليّتهاي خاص هر شغل مي كنند، مانع توسعه تواناييهاي افراد در اين مرحله مي شوند و در نتيجه افراد نه وقت پيگيريهاي ايده هايشان و نه اجازه خروج از حيطه شخصي خود را دارند.
براي رهايي از چنين مانعي ، علاوه بر آموزشهاي كار آفريني به مديران و كاركنان ، بايستي ساختار سازمان و قوانين و مقررات از حالت رسمي بودن و خشكي خارج شود .
* نتايج تحقيق نشان ميدهد كه فارغ التحصيلان نسبت به مباحث كار آفريني آشنايي ندارند كه اولين و مهمترين مانع دركارآفريني سازماني ، عدم اطّلاع فارغ التحصيلان از مفاهيم و راهكارهاي كارآفريني است .
پيشنهاد ميگردد كه دانشكده مديريت كارگاه آموزشي را تحت عنوان آموزش كار آفريني راه اندازي كند. و دوره هاي آموزشي كار آفريني را براي تمامي رشته هاي مديريت و حسابداري متناسب با نيازهاي آنها طراحي نمايند. كه ضمن آموزشهاي نظري و تئوريك، جنبه هاي عملي كار آفريني به فارغ التحصيلان و دانشجويان آموزش داده شود .

5-2-2-ايجاد و توسعه سيستمهاي تحقيق و توسعه براي توسعه كار آفريني:
اغلب سازمان ها داراي واحد تحقيق و توسعه هستند ، امّا نقش ، فلسفه و مديريت واحدهاي تحقيق و توسعه در سازمان هاي كار آفرين با آنچه كه در سازمان هاي سنتي ديده مي شود متفاوت است .
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اكثريت سازمان هاي مورد مطالعه در واحدهاي دولتي كشور اصولاً فاقد سيستم تحقيق و توسعه هستند و يا واحدهاي تحقيق در آنها فعّال نيست .
با توجّه به اينكه تحقيق و توسعه يكي از عوامل مهم و مؤثر در كار آفريني سازماني است، بايستي تلاش گردد تا ضمن ايجاد واحد تحقيق و توسعه در سازمان ها و همچنين در دانشگاهها ، ويژگي هاي كار آفرينانه را نيز در ايجاد و فعاليّت آن لحاظ نمود .
5-2-3- بهبود نقش دولت در توسعه كار آفريني:
دولت در توسعه كار آفريني سازماني داراي نقش كليدي است كه البته نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه اكثريت سازمان ها از نقش مؤثر دولت در پيشبرد امور در جهت كار آفريني ناراضي هستند .
دولت در زمينه كار آفريني سازماني و ترغيب فعاليّت هاي كار آفرينانه ، مي تواند دو گونه نقش ايفا كند :
الف: يكدسته نقش هايي كه از اعمال حاكميت نشأت مي گيرد مانند صدور پروانه هاي مختلف كه روابط اقتصادي و اجتماعي را تنظيم ميكند. مقرراتي كه در اين باره وضع مي شود در فعاليّت هاي كار آفرينانه تأثير مهمي دارد . موانع مقررات در ارتباط با كار آفريني برسه دسته است : 1- دسته اي از لحاظ ورود به قلمرو و كار آفريني مؤثرند و ممكن است نقش بازدارنده داشته باشند 2- دسته اي ديگر موانع رشد كسب و كار است 3- دسته اي ديگر موانعي براي خروج از كسب و كار است. كارگزاران و سياستگذاران دولتي بايد موانع قانوني بر سر راه كار آفريني را مورد شناسايي قرار داده و با حذف مقررات زائد موانع را از سر راه بردارند .
ب: نقش ديگر دولت ، نقش حمايتي است دولت مي تواند نقش حمايتي مهمي براي كار آفرينان داشته باشد. دولت وظيفه دارد تأمين خدمات زيربنايي به كار آفرينان كمك كند تا كوشش خود را متمركز بر فعاليّتهاي توليدي كنند.
خدمات زير بنايي فقط شامل آب و برق نيست بلكه خدمات اطّلاع رساني پژوهشي ، حمايت هاي مالي و….. را نيز شامل مي شود .
در اين راستا بايستي گروهي را مأمور ساخت تا نقش دولت را در ارتباط با مؤلفههاي كارآفريني سازماني مورد ارزيابي قراردهند . كه در اين ارزيابي بايد به اين مسائل پرداخت كه در كجا مقررات نقش بازدارنده دارد؟ چه تناقضات قانوني وجود دارد و در كجا نقش حمايتي دولتي كافي نيست؟ سپس بر اين مبنا، قوانين و مقررات دولتي در جهت بهبودي و توسعه كار آفريني مورد بازنگري واصلاح قرارگيرد.
علاوه بر آن قوانين و مقرراتي تدوين گردد تا از اختراعات جديد حمايت شده و به ثبت برسد تا حقوق افراد و سازمان هاي كار آفرين رعايت گردد .
5-2-4- بهبود فرهنگ جامعه براي توسعه كار آفريني:
فرهنگ جامعه در سطح ملّي با تأثيرات قابل توجّهي كه بر ويژگيهاي اكتسابي افراد ميگذارد و همچنين محدوديتها و فرصتهايي كه براي سازمان ها فراهم مي كند، اثرات قابل توجّهي بر فرآيند كارآفريني مي گذارد .

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه فرهنگ كار و كارآفريني در جامعه حاكم نيست و در خانواده هاي ايراني تمرين كار آفريني به عمل نمي آيد. فرهنگ ملّي ، ارزشها ، هنجارها و چارچوبهاي حاكم بر جامعه به خودي خود هم در برنامه ريزيهاي كلان و ملّي و هم در ديدگاههاي فردي و جمعي افراد، نسبت به كار آفريني مؤثر واقع مي شود .
در اين مسير گريز از سنت گرايي مفرط ، به شرط اينكه تغييرات در قالب اصول و چار چوبهاي غير قابل اجتناب جامعه باشد و منجر به هرج و مرج گرايي در جامعه نشود،كمالگرايي و انباشت پول و سرمايه چنانچه با طرح و پرورش ايده هاي متنوع و ايجاد زمينه مناسب براي اتخاذ قوانين و مقررات لازم در حفظ امنيت سرمايه گذاري باشد منجر به تقويت كار آفريني فردي و سازماني مي شود .
بنابراين براي تقويت فرهنگ كارآفريني در سطح سازمان و به طورکل در سطح جامعه پيشنهادات زير ارائه ميگردد.
* ويژگيهاي فردي لازم براي كار آفريني و فرهنگ ملّي به طور جمعي و همچنين نگرشهايي مانند: وجدان كاري ، انضباط اجتماعي ، شايسته سالاري و قانونمداري ، از ابتدا و در دوره هاي آموزش دبستاني در ذهن كودكان نفوذ مي كند. بنابراين لازم است براي ظهور چنين روحيه اي در جامعه ، برنامه ريزي هاي درسي نوجوانان و جوانان با چنين ديدگاهي انجام مي گيرد .
* دليل اكتسابي بودن برخي ويژگيهاي كار آفريني ، برنامه هاي آموزشي كار آفريني در دورههاي دانشگاهي بهويژه رشتههاي مديريت يكي از نيازهاي اساسي جامعه به حساب مي آيد كه بايد بر آورده شود كه دانشكده مديريت دانشگاه تهران در جهت تحقّق اين مهم درسي اختياري به نام مباني کارآفريني را در سال 1382 ارائه داد که البته به علّت عدم استقبال از سوي دانشجويان اين واحد حذف شد. همچنين كلاسهاي روش تحقيق دكتر زالي مقدمه اي بر اين آشنايي است كه خود من نيز از طريق اين كلاس در دوره کارشناسي، با اين واژه و كلاً كارآفريني آشنا شدهام .


دیدگاهتان را بنویسید