2-2-6- انواع رويكردها به قدرت 77
2-2-6-1- راسل و قدرت:78
2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: 79
2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: 81
2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:83
ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده 85
2-3- پژوهش‌هاي پيرامون ارتباطات سازماني85

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده در داخل كشور:85
2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور:89
2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع قدرت 99
2-4-1- پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور99
2-4-2- پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از كشور108
نتيجه گيري کلي 121
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- جامعه آماري123
3-2- گروه نمونه 123
3-3- روش و طرح نمونه‌برداري124
3-4- حجم نمونه124
3-5- ابزار گردآوري داده‌ها125
3-5-1- پرسشنامه اثر بخشي ارتباطات سازماني126
3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت “شرايخيم و هينکين”127

3-6- تعيين روايي و اعتبار پرسشنامه128
3-6-1- روايي128
3-6-2- اعتبار128
3-7- نوع مطالعه (روش گردآوري داده‌ها-131
3-8- طرح پژوهش و روش تجزيه و تحليل داده‌ها131
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهش
مقدمــه133
تبديلهاي انجام شده بر روي متغيرها جهت تغيير مقياس:134
4-1- توصيف داده‌ها:135
4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع قدرت:135
توصيف منابع قدرت بر حسب قدرت غالب مديران:138
4-1-2- توصيف مؤلفه‌هاي اثربخشي ارتباطات سازماني126
4-1-3- توصيف ساير داده‌ها154
4-2- تجزيه و تحليل داده‌ها بررسي فرضيات158
4-2-1- نتايج و يافته‌هاي سوالهاي پژوهشي 158
فصل پنجم:‌ تفسير و استنتاج نتايج پژوهش
5-1- تجزيه و تحليل نتايج پژوهش178
5-2- محدوديت‌هاي پژوهش 191
5-3- پيشنهادها192
5-3-1- پيشنهاد به برنامه‌ريزان:192
5-3-2- پيشنهاد به پژوهشگران :193
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان70
جدول 2-2- اولويت شايستگي‌هاي مورد نياز مديران تربيت بدني92
جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان تربيت بدني96
جدول شماره 2-3- مقايسه شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي97
جدول شماره 3-1: امتياز گزينه‌هاي مختلف در روش پنج گزينه‌اي126
جدول شماره 3-2: امتياز گزينه‌هاي مختلف در روش پنج‌ گزينه‌اي127
جدول 3-3 : دسته‌بندي سوالهاي پرسشنامه منابع قدرت127
جدول 4-1-1- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت پاداش135
جدول 4-1-2- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت اجبار136
جدول 4-1-3- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت قدرت قانون136
جدول 4-1-4- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت تخصص137
جدول 4-1-5- ميانگين و انحراف معيار منبع قدرت مرجعيت138
جدول 4-1-6- جدول توزيع فراواني منابع قدرت سازماني139
جدول 4-1-7- جدول توزيع فراواني منبع قدرت پاداش141
جدول 4-1-8- جدول توزيع فراواني منبع قدرت اجبار142
جدول 4-1-9- جدول توزيع فراواني منبع قدرت قانون143
جدول 4-1-10- جدول توزيع فراواني منبع قدرت مرجعيت144
جدول 4-1-11- جدول توزيع فراواني منبع قدرت تخصص145
جدول 4-1-12- ميانگين و انحراف معيار ارتباطات اثر بخش146
جدول 4-1-13- ميانگين و انحراف معيار بازخورد147
جدول 4-1-14- ميانگين و انحراف معيار تعدد کانالهاي ارتباطي147
جدول 4-1-15- ميانگين و انحراف معيار اثربخشي ارتباطات سازماني148
جدول 4-1-16- جدول توزيع فراواني ارتباط اثربخش149
جدول 4-1-17- جدول توزيع فراواني بازخور150
جدول 4-1-18 جدول توزيع فراواني تعدد کانالهاي ارتباطي151
جدول 4-1-19- جدول توزيع فراواني اثربخشي ارتباطات سازماني152
جدول 4-1-20 جدول توزيع فراواني مولفه اثر بخشي غالب153
جدول 4-1-21- جدول توزيع فراواني رشته تحصيلي154
جدول 4-1-22 ميانگين و انحراف معيار سنوات خدمت155
جدول 4-1-23- ميانگين و انحراف معيار سابقه مديريت156
جدول 4-1-24- جدول توزيع فراواني مدرک تحصيلي156
جدول 4-2-1- ضريب همبستگي بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشي ارتباطات سازماني158
جدول 4-2-2- ضريب همبستگي بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشي ارتباطات سازماني159
جدول 4-2-3- ضريب همبستگي بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشي ارتباطات سازماني160
جدول 4-2-4- ضريب همبستگي بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشي ارتباطات160
جدول 4-2-5- ضريب همبستگي بين منبع قدرت قانون و اثر بخشي ارتباطات سازماني161
جدول 4-2-6- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک رشته تحصيلي162
جدول 4-2-7- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک رشته تحصيلي163
جدول 4-2-8- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک رشته تحصيلي164
جدول 4-2-9- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک رشته تحصيلي164
جدول 4-2-10- آزمون من ويتني براي مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک رشته تحصيلي165
جدول 4-2-11 – ضريب همبستگي بين منابع قدرت و سابقه مديريت 168
جدول 4-2-12- ضريب همبستگي بين منابع قدرت و سنوات خدمت 170
جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه يک171
جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه دو 172
جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه سه173
جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه چهار174
جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه پنج 175
جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه شش176
جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس براي بررسي منابع قدرت در ناحيه هفت177
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1-1- نمودار ميله‌اي منابع قدرت سازماني139
نمودار 4-1-2- نمودار ميله‌اي منبع قدرت پاداش141
نمودار 4-1-3 نمودار ميله‌اي منبع قدرت اجبار142
نمودار 4-1-4- نمودار ميله اي منبع قدرت قانون143
نمودار 4-1-5- نمودار ميله‌اي منبع قدرت مرجعيت 144
نمودار 4-1-6- نمودار ميله‌اي منبع قدرت تخصص145
نمودار 4-1-7- نمودار ميله‌اي‌ارتباطات اثربخش149
نمودار 4-1-8- نمودار ميله‌‌اي بازخور150
نمودار 4-1-9- نمودار ميله‌اي‌تعدد کانالهاي ارتباطي 151
نمودار 4-1-10- نمودار ميله‌اي اثربخشي ارتباطات سازماني152
نمودار 4-1-11- نمودار ميله‌اي مولفه اثربخشي غالب153
نمودار 4-1-12- نمودار ميله‌اي رشته تحصيلي154
نمودار 4-1-13- نمودار ميله‌اي مدرک تحصيلي157
پيوستها
عنوان
1- پرسشنامه اثربخشي ارتباطات سازماني


دیدگاهتان را بنویسید