فصل سوم
روششناسي پژوهش
3-1- مقدمه
جان ديويي پژوهش را عبارت از فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت ميداند. بنابراين پژوهش، فرآيندي است كه از طريق آن ميتوان درباره ناشناخته، به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را كسب كرد. در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آنها به يافتهها تحت عنوان “روش شناسي” ياد ميشود. روش علمي يا روش پژوهش، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين است (حسنزاده، 1387، 17).
فصل حاضر به نحوه انجام پژوهش، جامعه آماري، نمونه آماري، روش نمونهگيري، چگونگي جمعآوري اطلاعات، روايي و پايايي ابزار سنجش و تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته است.
3-2- روش پژوهش
روش پژوهش مهمترين و اساسيترين نقش را در يک پژوهش علمي دارا ميباشد، انسان درد برخورد با هر مسئله و مشکلي بايد روش راه حل خاصي را انتخاب نمايد که متناسب با موضوع و مشکل وي باشد، يکي از روشهاي پژوهش که در رابطه با مديريت و روانشناسي مورد استفاده قرار ميگيرد پژوهش توصيفي است، در تحقيق توصيفي آنچه هست يا وضعيت موجود پديدهها مورد بررسي قرار ميگيرد. هدف تحقيق توصيفي مشخص کردن ماهيت شرايط فعاليتها، و نگرشهاي حاکم است (حسنزاده، 1387، 87).
از آنجا که پژوهش حاضر به بررسي وضعيت موجود (هوش چندگانه گاردنر، رضايت مشتري و فرهنگ سازماني) در بانک رفاه کارگران استان مازندران پرداخته، در رديف تحقيقات توصيفي قرار دارد و با توجه به اينکه به بررسي رابطه بين هوش چندگانه گاردنر بارضايت مشتري با تاکيد بر فرهنگ سازماني پرداخته است، در رديف تحقيقات همبستگي است. همچنين از نظر هدف در رسته تحقيقات کاربردي قرار دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3- جامعه آماري
جامعه به مجموعهاي از افراد، يا واحدهايي که داراي حداقل يک ويژگي مشترک باشند گفته ميشود. معمولاً در هر پژوهش؛ جامعه، کليه افراد يا مواردي است که محقق علاقهمند است نتايج پژوهش را به آنها تعميم دهد (حسنزاده، 1387، 102). جامعه آماري اين پژوهش را، کليه مديران و کارکنان بانک رفاه کارگران استان مازندران به تعداد632 نفر و تعداد 632 نفر از مشتريان بانک تشکيل ميدهند.
3-4- نمونه آماري
نمونه آماري عبارت است از تعداد افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت دارد و مصرف جامعه بوده ‏و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار ميباشد. به عبارت ديگر، نمونه گروهي از اعضاي يک جامعه تعريف شده است که اطلاعات مورد نياز پژوهش به کمک آن حاصل ميشود (د‏لاور، 1388، 88). بر اساس جدول کرجسي و مورگان1 (1970) در سطح اطمينان 95% و خطاي اندازهگيري 5%=? تعداد 242 نفر از کارکنان و تعداد 242 نفر از مشتريان هر کارمند به شرح جدول 3-1 بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
جدول 3-1- تعداد جامعه و نمونه آماري به تفکيک شهرستان
خوشهشرقمركزيغربجمع کلشهرستانگلوگاهبهشهرساريقائمشهربابلآملنوشهرتنکابنرامسرجامعه1335151527763552518490نسبت03/007/031/0103/0157/013/011/005/004/01نمونه7177526383127129242
3-5- روش نمونهگيري
نمونهگيري عبارتست از انتخاب درصدي از يك جامعه به عنوان نماينده آن جامعه (دلاور، 1388، 26). در اين پژوهش، نمونه آماري به روش نمونه گيري “تصادفي- خوشهاي” بدين شرح مشخص شد: ابتدا كل استان به سه خوشه شرقي، مركزي و غربي تقسيم شده و به صورت تصادف نه شهرستان به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند، سپس از هر شهرستان به صورت تصادفي و با رعايت نسبت جامعه به نمونه تعداد 242 نفر از کارکنان بانک و 242 نفر از مشتريان هر کارمند به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.

3-6- روشهاي گردآوري اطلاعات
گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از دو طريق ذيل انجام گرفت:
– روش کتابخانهاي: ‏در اين پژوهش از روش کتابخانهاي در بخش مباني نظري و بررسي ديدگاههاي صاحبنظران و تدوين پيشينهي تحقيق پيرامون هوش چندگانه گاردنر، رضايت مشتري و فرهنگ سازماني استفاده شده است.
– روش ميداني: جهت بررسي و آزمون فرضيههاي پژوهش با استفاده از پرسشنامههاي (هوش چندگانه گاردنر و فرهنگ سازماني براي کارکنان و رضايت مشتري براي مشتريان بانک) از روش ميداني استفاده شده است.
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات

اطلاعات مورد نياز پژوهش از طريق پرسشنامههاي ذيل جمعآوري شده است:
– پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر چيسلت و چاپمن (2005): اين پرسشنامه توسط چيسلت و چاپمن در سال 2005 در 8 بعد هوش (کلامي، منطق و رياضيات، موسيقيايي، جسمي حرکتي، فضايي، برون فردي، درون فردي و طبيعتگرا) با 40 گويه و در طيف چهار گزينهاي (شديداً موافقم، موافقم، مخالفم و شديداً مخالفم) تهيه و تنظيم شده است.
جدول 3-2- تخصيص سوالات پرسشنامه به ابعاد هوش چندگانه گاردنر
ابعاد هوش چندگانه گاردنرشماره سوالاتهوش کلاميسوالهاي شماره 1 الي 5هوش منطق و رياضياتسوالهاي شماره 6 الي 10هوش موسيقياييسوالهاي شماره 11 الي 15هوش جسمي- حرکتيسوالهاي شماره 16 الي 20هوش فضاييسوالهاي شماره 21 الي 25هوش برون فرديسوالهاي شماره 26 الي 30هوش درون فرديسوالهاي شماره 31 الي 35هوش طبيعتگراسوالهاي شماره 36 الي 40
– پرسشنامه رضايت مشتري: اين پرسشنامه داراي 30 سوال و در طيف 5 گزينهاي ليکرت (بسيار خوب، خوب، متوسط، ضعيف و بسيار ضعيف) تهيه و تنظيم شده و در اختيار مشتريان هر کارمند اعم از مدير يا کارکنان قرار مي گيرد.
– پرسشنامه فرهنگ سازماني دفت (2001): اين پرسشنامه داراي 24 سوال و در چهار بعد (مشاركتي، کارآفريني، ماموريتي و بوروكراتيك)، در طيف 5 گزينهاي ليکرت (كاملا موافقم، موافقم، بينظرم، مخالفم و كاملا مخالفم) تهيه و تنظيم شده است.
جدول 3-3- تخصيص سوالات پرسشنامه به ابعاد فرهنگ سازماني
ابعاد فرهنگ سازمانيشماره سوالاتفرهنگ مشارکتيسوالهاي شماره 1 الي 6فرهنگ کارآفرينيسوالهاي شماره 7 الي 12فرهنگ ماموريتيسوالهاي شماره 13 الي 18فرهنگ بورکراتيکسوالهاي شماره 19 الي 24
3-8- روايي و پايايي ابزار اندازه گيري
– روايي2: روايي اصطلاحي است که با هدفي که آزمودني براي تحقق بخشيدن به آن درست شده است اشاره ميکند. آزموني داراي روايي است که براي اندازهگيري آنچه مورد نظر است کافي و مناسب باشد يک آزمون ممکن است از جهتي روا اما از جهاتي ديگر نباشد و روايي يک امر نسبي است (سيف، 1386، 418). با توجه به اينکه ابزارهاي مورد استفاده استاندارد ميباشند و از روايي لازم برخوردار هستند ولي محقق براي اطمينان، پرسشنامهها را در اختيار اساتيد راهنما و مشاور قرار داده و بدين ترتيب روايي صوري و محتوايي آنها مورد تاييد قرار گرفتهاند.
– پايايي3: هرگاه ابزار در شرايط و زمانهاي مختلف بکار برده شود و آزمودنيهاي يکسان داراي نمرات مشابهي باشند پايايي يک وسيله اندازهگيري است که به دقت نتايج حاصل اشاره ميکند پايايي در واقع به دقت، اعتمادپذيري و ثبات و تکرارپذيري آزمون اشاره مي کند (سيف، 1386، 448). محقق جهت سنجش پايايي پرسشنامهها از آزمون ضريب آلفاي کرونباخ استفاده نموده است. در اين روش پرسشنامهي تحقيق به گروه واحدي از نمونه آماري به تعداد 20 نفر داده شد و نمرات حاصل از طريق نرم افزارSPSS ‏ محاسبه که مقادير آن براي پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر 896/0=?، پرسشنامه رضايت مشتري 849/0=? و پرسشنامه فرهنگ سازماني 728/0=? بدست آمده که اين مقادير از لحاظ آماري معنادار و مورد تأييد ميباشد.
3-9- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات
براي تجزيه و تحليل دادهها، از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده خواهد شد.
1- آمار توصيفي: در بخش آمار توصيفي از فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، نمودار و جداول استفاده شده است.
2- آمار استنباطي: در بخش آمار استنباطي جهت بررسي نرمال بودن توزيع دادهها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف و براي بررسي فرضيههاي پژوهش از آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.
– تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام گرفت.

1 – Krejecie & Morgan
2 – Validity
3 – Reliability
—————
————————————————————


دیدگاهتان را بنویسید