تحليل مسير
تحليل مسير شكلي از تحليل رگرسيون كاربردي است كه در آن براي هدايت كردن مساله يا آزمودن فرضيه‌هاي پيچيده از نمودارهاي مسير استفاده مي‌شود . با استفاده از آن مي‌توان اثرهاي مستقيم يا غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را محاسبه كرد. اين اثرها در ضرايب مسير كه در عمل همان ضرايب رگرسيون استاندارد شده (Beta) هستند انعكاس پيدا مي‌كنند. در مدل تحليل مسير متغيرهايي كه از لحاظ آماري معني دار نبوده از معادله حذف شده اند.
نمودار 1- تحليل مسير هويت
همانطور كه در جدول 1- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هويت ديني 73 درصد بوده كه از اين مقدار 64 درصد اثر مستقيم و 9 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي هماهنگي ارزش هاي گروهي 33 درصد، دروني کردن ارزش ها 14 درصد و مورد تاييد ديگران 17 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 23 درصد از واريانس هويت ديني را تبيين كند. كميت خطاي مدل (88/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 77/0 است به عبارت ديگر 77 درصد از واريانس هويت ديني را مدل تبيين نكرده است.
جدول 1-محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني
331/0 => (هويت ديني) –> (هماهنگي ارزش هاي گروهي)اثرات مستقيم145/0 => (هويت ديني) –> (دروني کردن ارزش ها)166/0=> (هويت ديني) –> (مورد تاييد ديگران) (هويت ديني) –> (هماهنگي ارزش هاي گروهي)–>( (مورد تاييد ديگران)
(086/0)=(331/0) (262/0)=>اثرات غير مستقيم642/0كل اثر مستقيم086/0كل اثر غيرمستقيم728/0كل اثر علي 0.77 = 0.88 = E= 0.23 = 0.23+0.77=1 1 = + همانطور كه در جدول 2- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هويت خانوادگي 88 درصد بوده كه از اين مقدار 60 درصد اثر مستقيم و 28 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي پايگاه اجتماعي و اقتصادي 9 درصد، هماهنگي ارزش هاي گروهي 20 درصد، و رضايت فرد از خود 30 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 39 درصد از واريانس هويت خانوادگي را تبيين كند. كميت خطاي مدل (78/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 61/0 است به عبارت ديگر 61 درصد از واريانس هويت خانوادگي را مدل تبيين نكرده است.
جدول 2- محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي
092/0 => (هويت خانوادگي) –> (پايگاه اجتماعي و اقتصادي)اثرات مستقيم303/0 => (هويت خانوادگي) –> (رضايت فرد از خود)201/0 => (هويت خانوادگي) –> (هماهنگي ارزش هاي گروهي)(هويت خانوادگي) => ( رضايت فرد از خود)–>( پايگاه اجتماعي و اقتصادي)

(060/0)=(303/0) (197/0) اثرات غير مستقيم (هويت خانوادگي) –> ( رضايت فرد از خود)–> (مورد تاييد ديگران)
(133/0)= (303/0) (440/0)=> (هويت خانوادگي) –> ( رضايت فرد از خود)–> (دروني کردن ارزش ها)
(034/0)=(303/0) (114/0) => (هويت خانوادگي)–> (هماهنگي ارزش هاي گروهي) –> (مورد تاييد ديگران)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

(052/0)=(201/0) (262/0) => 596/0كل اثر مستقيم279/0كل اثر غيرمستقيم875/0كل اثر علي 0.61 = 0.78 = E= 0.39 =
0.39+0.61=1 1 = +
همانطور كه در جدول 3- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هويت ملي 37 درصد بوده كه از اين مقدار 28 درصد اثر مستقيم و 9 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي پايگاه اجتماعي و اقتصادي 16 درصد، مورد تاييد ديگران 12 درصد و هماهنگي ارزش هاي گروهي 33 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 22 درصد از واريانس هويت ملي را تبيين كند. كميت خطاي مدل (88/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 78/0 است به عبارت ديگر 78 درصد از واريانس هويت ملي را مدل تبيين نكرده است.
جدول 3- محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي
167/0- => (هويت ملي) –> (پايگاه اجتماعي و اقتصادي)اثرات مستقيم122/0 => (هويت ملي) –> (مورد تاييد ديگران)329/0 => (هويت ملي) –> (هماهنگي ارزش هاي گروهي)(هويت ملي)–> (هماهنگي ارزش هاي گروهي) –> (مورد تاييد ديگران)
(086/0)=(329/0) (262/0) => اثرات غيرمستقيم284/0كل اثر مستقيم086/0كل اثر غيرمستقيم370/0كل اثر علي 0.78 = 0.88 = E= 0.22 =
0.22+0.78=1 1 = +
همانطور كه در جدول 4- ملاحظه مي‌شود. مجموع كل اثر علي متغيرهاي مستقل بر هويت اجتماعي 84 درصد بوده كه از اين مقدار 64 درصد اثر مستقيم و 20 درصد اثر غيرمستقيم مي‌باشد. اين بدان معني است كه متغيرهاي مستقل مورد استفاده در اين پژوهش بدون واسط اثرات بيشتري بر روي متغير وابسته داشته‌اند. تاثير علي مستقيم متغيرهاي دروني کردن ارزش ها 13 درصد، رضايت فرد از خود 13 درصد و هماهنگي ارزش هاي گروهي 38 درصد بوده، مقدار2R نشان مي‌دهد كه در كل مدل پژوهش توانسته است 37 درصد از واريانس هويت اجتماعي را تبيين كند. كميت خطاي مدل (80/0) نشان دهنده مقدار واريانس متغيري است كه متغيرهاي متقدم مدل آن را تبيين نكرده‌اند. با مجذور كميت خطا (E) واريانس تبيين نشده بدست مي‌آيد كه در اين مدل 63/0 است به عبارت ديگر 63 درصد از واريانس هويت اجتماعي را مدل تبيين نكرده است.
جدول 4- محاسبه اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي
127/0 => (هويت اجتماعي) –> (دروني کردن ارزش ها)اثرات مستقيم134/0 => (هويت اجتماعي) –> (رضايت فرد از خود)379/0 => (هويت اجتماعي) –> (هماهنگي ارزش هاي گروهي)(هويت اجتماعي) –> (رضايت فرد از خود) –> (پايگاه اجتماعي و اقتصادي)
(026/0)=(134/0) (197/0) =>اثرات غير مستقيم(هويت اجتماعي) –> (رضايت فرد از خود) –> (مورد تاييد ديگران)
(060/0)=(134/0) (440/0) =>(هويت اجتماعي) –> (رضايت فرد از خود) –> (دروني کردن ارزش ها)


دیدگاهتان را بنویسید