4-1 مقدمه
اين فصل نتايج شبيه‌سازي کليه ساختارهاي پيشنهادي در موضوع پژوهش را شامل مي‌شود. نتايج موجود با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC به دست آمده است. مطالب موجود در اين بخش شامل موارد شبيه‌سازي مدار اينورتر پيشنهادي بخش 3-2-1 با ساختار دو سلولي با استفاده از الگوريتم پيشنهادي اول مي‌باشد که اين اينورتر مي‌تواند 13 سطح ولتاژ را در خروجي توليد نمايد. و نيز شامل شبيه‌سازي مدار اينورتر پيشنهادي بخش 3-3-1 با ساختار دو سلولي مي‌باشد که با استفاده از الگوريتم پيشنهادي دوم اين اينورتر مي‌تواند 17 سطح ولتاژ را در خروجي توليد نمايد. همه نتايج مستخرج، صحت عملکرد ساختارهاي پيشنهادي و روش‌هاي کنترلي اعمال شده را به اثبات مي‌رساند.
4-2 شبيه سازي اينورتر پيشنهادي اول با استفاده از دو سطح
4-2-1 شبيه سازي ساختار پيشنهادي اول
اينورتر پيشنهادي جديد، با استفاده از دو سطح در شکل 4-1 نشان داده شده است. شبيه سازي بر روي اين مدار نمونه انجام گرفته است. در شکل 4-2 شکل موج ولتاژ خروجي قابل ايجاد در اينورتر پيشنهادي با ساختار دو سلولي با استفاده از الگوريتم پيشنهادي اول نشان داده شده است. اين اينورتر مي‌تواند 13 سطح ولتاژ را در خروجي توليد نمايد.
شکل 4-1: اينورتر پيشنهادي با دو سلول
شکل 4-2: ولتاژ خروجي اينورتر پيشنهادي در حالت 13 سطحي
براي توليد ولتاژ 240 ولت با استفاده از اين اينورتر، فرکانس خروجي روي 50Hz تنظيم شده است و مشخصات بار بصورت ‌‌ مي‌باشد. ولتاژهاي منابع dc بصورت انتخاب شده است. شکل 4-3 ولتاژ خروجي قبل از پل H را نشان مي‌دهد. داراي 7 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 40 ولت مي‌باشد. شکل 4-4 ولتاژ خروجي را بعد از پل H نشان مي‌دهد. داراي 13 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 40 ولت مي‌باشد. هم چنين جريان بار در شکل 4-5 آمده است. داراي 13 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 4 آمپر مي‌باشد. از شکل موج جريان مشخص است که جريان بار حالت سينوسي دارد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-3: ولتاژ خروجي قبل از پل H-
شکل 4-4: ولتاژ خروجي بعد از پل H-
شکل 4-5: جريان خروجي
4-2-2 شبيه سازي ساختار پيشنهادي دوم
اينورتر پيشنهادي جديد، با استفاده از دو سطح در شکل 4-6 نشان داده شده است. شبيه سازي بر روي اين مدار نمونه انجام گرفته است. در شکل 4-7 شکل موج ولتاژ خروجي قابل ايجاد در اينورتر پيشنهادي با ساختار دو سلولي با استفاده از الگوريتم پيشنهادي اول نشان داده شده است. اين اينورتر مي‌تواند 13 سطح ولتاژ را در خروجي توليد نمايد.
شکل 4-6: اينورتر پيشنهادي با دو سلول
شکل 4-7: ولتاژ خروجي اينورتر پيشنهادي در حالت 13 سطحي
براي توليد ولتاژ 240 ولت با استفاده از اين اينورتر، فرکانس خروجي روي 50Hz تنظيم شده است و مشخصات بار بصورت مي‌باشد. ولتاژهاي منابع dc بصورت انتخاب شده است. شکل 4-8 ولتاژ خروجي قبل از پل H را نشان مي‌دهد. داراي 13 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 40 ولت مي‌باشد. شکل 4-9 ولتاژ خروجي را بعد از پل H نشان مي‌دهد. داراي 13 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 40 ولت مي‌باشد. هم چنين جريان بار در شکل 4-10 آمده است. داراي 13 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 4 آمپر مي‌باشد. از شکل موج جريان مشخص است که جريان بار حالت سينوسي دارد.
شکل 4-8: ولتاژ خروجي قبل از پل H-
شکل 4-9: ولتاژ خروجي بعد از پل H-
شکل 4-10: جريان خروجي
4-3 شبيه سازي اينورتر پيشنهادي دوم با استفاده از دو سطح
4-3-1 شبيه سازي ساختار پيشنهادي اول
اينورتر پيشنهادي جديد، با استفاده از دو سطح در شکل 4-11 نشان داده شده است. شبيه سازي بر روي اين مدار نمونه انجام گرفته است. در شکل 4-12 شکل موج ولتاژ خروجي قابل ايجاد در اينورتر پيشنهادي با ساختار دو سلولي نشان داده شده است. اين اينورتر مي‌تواند با استفاده از الگوريتم پيشنهادي دوم 17 سطح ولتاژ را در خروجي توليد نمايد.
شکل 4-11: اينورتر پيشنهادي با دو سلول

شکل 4-12: ولتاژ خروجي اينورتر پيشنهادي در حالت 17 سطحي
براي توليد ولتاژ 240 ولت با استفاده از اين اينورتر، فرکانس خروجي روي 50Hz تنظيم شده است و مشخصات بار بصورت مي‌باشد. ولتاژهاي منابع dc بصورت انتخاب شده است. شکل 4-13 ولتاژ خروجي قبل از پل H را نشان مي‌دهد. داراي 9 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 30 ولت مي‌باشد. شکل 4-14 ولتاژ خروجي را بعد از پل H نشان مي‌دهد. داراي 17 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 30 ولت مي‌باشد. هم چنين جريان بار در شکل 4-15 آمده است. داراي 17 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 3 آمپر مي‌باشد. از شکل موج جريان مشخص است که جريان بار حالت سينوسي دارد.
شکل 4-13: ولتاژ خروجي قبل از پل H-
شکل 4-14: ولتاژ خروجي بعد از پل H-
شکل 4-15: جريان خروجي
4-3-2 شبيه سازي ساختار پيشنهادي دوم
اينورتر پيشنهادي جديد، که با استفاده از دو سطح در شکل 4-16 نشان داده شده است. شبيه سازي بر روي اين مدار نمونه انجام گرفته است. در شکل 4-17 شکل موج ولتاژ خروجي قابل ايجاد در اينورتر پيشنهادي با ساختار دو سلولي نشان داده شده است. اين اينورتر مي‌تواند با استفاده از الگوريتم پيشنهادي دوم 17 سطح ولتاژ را در خروجي توليد نمايد.
شکل 4-16: اينورتر پيشنهادي با دو سلول
شکل 4-17: ولتاژ خروجي اينورتر پيشنهادي در حالت 17 سطحي
براي توليد ولتاژ 240 ولت با استفاده از اين اينورتر، فرکانس خروجي روي 50Hz تنظيم شده است و مشخصات بار بصورت مي‌باشد. ولتاژهاي منابع dc بصورت انتخاب شده است. شکل 4-18 ولتاژ خروجي قبل از پل H را نشان مي‌دهد. داراي 17 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 30 ولت مي‌باشد. شکل 4-19 ولتاژ خروجي را بعد از پل H نشان مي‌دهد. داراي 17 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 30 ولت مي‌باشد. هم چنين جريان بار در شکل 4-20 آمده است. داراي 17 سطح ولتاژ مي‌باشد که ارتفاع سطوح از يکديگر 3 آمپر مي‌باشد. از شکل موج جريان مشخص است که جريان بار حالت سينوسي دارد.
شکل 4-18: ولتاژ خروجي قبل از پل H-
شکل 4-19: ولتاژ خروجي بعد از پل H-
شکل 4-20: جريان خروجي


دیدگاهتان را بنویسید