جدول (3-4)
كاركرد اجتماعي
شاخصهاي آماري
جامعه تحقيقS2SC-Vdft جدولt
محاسبه شدهورزشكار53/498/423/249/0001/0 و 1%58460/3 و 660/253/3غيرورزشكار76/605/765/239/0
“افسردگي”
I1616441101021412314124100910354020691634719138810909100010010225161541102505129363613040214101015442216169913317010118250501900002049171213610190228199323402024144112125141226913127040228000029111130139721013558جمع X1 : نمره خام ورزشكارانX2 : نمره خام غير ورزشكاران
“افسردگي”
فرض صفر: بين ورزش و افسردگي تفاوت معني‌داري وجود دارد.
فرض خلاف: بين ورزش و افسردگي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

تفسير و بيان نتيجه:
چون t محاسبه شده (59/2) از مقدار مبين جدول در سطح 5% (000/2) بزرگتر است پس بين ورزش و افسردگي با اطمينان 95% تفاوت معني دار وجود دارد. فرض صفر تائيد مي شود.
ضريب پراكندگي:
s1 = 1/8s1 = 5/13

از مقايسه ضرايب پراكندگي دو گروه مي توان نتيجه گرفت كه پراكندگي گروه دوم بيشتر از گروه اول مي باشد.
جدول (4-4)
افسردگي
شاخصهاي آماري
جامعه تحقيقSC-Vdft جدولt

محاسبه شدهورزشكار93/126/380/193/05%58000/259/2غيرورزشكار5/432/2613/514/1″سلامت عمومي”
فرض صفر: بين ورزش و سلامت عمومي تفاوت معني‌داري وجود دارد.
فرض خلاف: بين ورزش و سلامت عمومي تفاوت معني‌داري وجود ندارد.

تفسير و بيان نتيجه:
چون t محاسبه شده (57/2) از مقدار مبين جدول در سطح 5% (000/2) بزرگتر است پس بين سلامت عمومي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار با اطمينان 95% تفاوت معناداري وجود دارد و فرض صفر تائيد مي شود.
ضريب پراكندگي:
s1 =11/12s1 = 19/62

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از مقايسه ضرايب پراكندگي دو گروه مي توان نتيجه گرفت كه پراكندگي گروه دوم بيشتر از گروه اول مي باشد.
جدول (5-4)
سلامت عمومي
شاخصهاي آماري
جامعه تحقيقSC.Vdft جدولt


دیدگاهتان را بنویسید