274/0P5
424/0P3
046/1P2
412/1252/0X5دوره كمونP3
063/0P4
158/0P5
201/0P1

507/0P2
835/0243/0نژاد IA-82X1تيپ آلودگيP4
28/0P3
655/0P1
658/0P5
756/0P2
848/019/0X2تعداد لكهP1
148/0P4
621/0P5
743/0P2 , P3
021/1195/0X3درصد سطح برگ آلودهP1
296/0P5
578/0P4
697/0P3
017/1P2
107/1192/0X4مساحت لكهP5
312/0P1
467/0P4

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

52/0P2
001/1P3
001/12/0X5دوره كمونP5
126/0P1
285/0P4
457/0P2
985/0P3
959/0215/0 سان هوان ژان -2 = P3 طارم محلي= P1


دیدگاهتان را بنویسید