منابع فارسي
ـ اباذري، يوسف، چاووشيان، حسن،‌ “از طبقه اجتماعي تا سبك زندگي “، نامه علوم اجتماعي، شماره 20، پاييز و زمستان 1381 . صص 27-3.
ـ استوري، جان ، “مطالعات فرهنگي درباره فيلم‌هاي عامه‌پسند” ، ترجمه حسين پاينده ، ارغنون، شماره 23 ، زمستان 1382.
ـ باكاك، رابرت، مصرف، ترجمه خسرو صبري، انتشارات شيرازه، 1381.
ـ بورديو، پير، “نظريه كنش، ترجمه مرتضي مرديها،‌انتشارات نقش و نگار، 1380.
ـ بنديكس، راينهارد، سيماي فكري ماكس وبر، ترجمه محمود رامبد، انتشارات هومس، 1383.
ـ تامين، ملوين “جامعه‌شناسي قشربندي و نابرابري‌هاي اجتماعي، نظري و كاربردي” ، ترجمه عبدالحسين نيك‌گهر، تهران،‌انتشارات توتيا، 1373.
ـ توسلي ، غلامعباس، “تحليلي از انديشه پير بورديو” درباره فضاي منازعه‌آميز اجتماعي و نقش جامعه‌شناسي، نامه علوم اجتماعي دانشگاه تهران، شماره 23. شهريورماه 1383 صص 25-1.
ـ چاووشيان ، حسن “رابطه سبك زندگي و هويت اجتماعي” پايان نامه دكتري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1381.
ـ سازگارا، پروين، بررسي سب زندگي قشر دانشگاهي و بازاريابي ” پيان نامه دكتري دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 1382.
ـ سرابي، حسن “مقدمه‌اي بر نمونه‌گيري در تحقيق”، تهران، انتشارات ، .
ـ شارع پور، محمود، “رابطه سرمايه فرهنگي با هويت اجتماعي جوانان” نامه علوم اجتماعي شماره 20، 1381.
ـ شوكر، روي، “نسل من، مخاطبان و شيفتگان و خرده‌فرهنگ‌ها” ترجمه فرهادپور و وقفي پور فصلنامه ارغنون ، شماره 20، تابستان 1381.
ـ فاضلي، محمد، مصرف و سبك زندگي ناشر صبح صادق، سال 1382.
ـ كوزر ، لوئيس، زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه محسن ثلاث ، انتشارات علمي، 1376.
ـ كوزر، لويس و روزنبرگ، برنارد، “نظريه هاي بنيادي جامعه شناختي ترجمه فرهنگ ارشاد نشر ني 1378.
ـ تاجبخش ، كيان “سرمايه اجتماعي ،‌اعتماد، دموكراسي وتوسعه” ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان نشر شيرازه 1384.
ـ گيبنز، جان آر و ريمر، بو، سياست پست مدرنيته، نشر گام نو، تهران، 1381.
ـ گيدنز، آنتوني، تجدد و تشخص : جامعه و هويت شخصي در عصر جديد. ترجمه ناصر موفقيان، نشر ني، 1378.
ـ ريتزر، جورج، نظريه‌هاي معاصر جامعه شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، 1383.
ـ ميلز، سي‌رايت، ماركسيست‌ها، ترجمه خشايار، ديهمي، انتشارات روح فكر، 1381.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ـ واكووانت، لوئيك‌”پيربورديو” در راب استوئز ، متفكران بزرگ جامعه‌شناسي ترجمه مهرداد ميردامادي، نشر مركز، 1379.
ـ وبلن، تورستين، نظرية طبقه مرفه، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشر ني، 1383.
برناردروزنبرگ، نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناختي ترجمه فرهنگ ارشاد نشرني 1378.
منابع لاتين
1. Anthoney, J. Veal (1989), Leisure, Lifestyle and status : A pluralism Frame work for analysis. Leisure studies , 8 (2) , 141-155.
2. Anthony. J. VeAl,(1993) The concept of lifestyle : Areview lesiure studies, 12(4), 233-252.
3. Appelbaum, Richard, 1978a, “Marxist Method : Structural Constraints and social praxis” The American sociologist, 13:73_81
4. Appelbaum, Richard. 1978b.”Marx’s Theory of the falling Rate of profit : Towards a Dialectical Analysis of structural social change “American sociological review, 43:67 _ 80.
5. Argyle,M,(1994) The Psychology of Social class, Routledge
6. Bourdiew , Pierre, 1977 . Cultural Reproduction and social reproductions” PP. 487-511.Newyork : Oxford University press.
7. Bourdieu , Pierre. 1984. Distinection : A Social critique of the Judgement of Taste . Cambridge, Mass: Harvard University Press.
8. Bourdieu, Pierre , 1993. The Field Of cultural Production : Essays on Art and Leisure . New York : Clumbia University Press.
9. Bourdieu, Pierre. 1996 . the state nobility , standford university press.
10. Bourdieu,Pierre and Jean Claude Passeron, 1990 , Reproduction In Education , Society , and culture, 2 nd ed . Londan : sage
11. Bourdieu Peirre (1986) : The forms of capital in handbook theory and research in sociology of Education , Grren wood.
12. Chapin, F. s. (1988) : A quantitative scal for rating the home and social enviroment middle class families in a urban community, Journal of education Psychology , 19 : 99 _ 111.
13. Chaney, D. (1996) life styles. London : Routledge.
14. Dahrehdorf , Ralf, 1959 , class and class confliet in industrial society . stanford university press.
15. Danrendorf , ralf , 1968 . Essays in the theory of society , stanford university press.
16. Feutherston, M, (1991a) , Consumer culture and postmodernism, sage
17. Gronow, Gukka (1997) : Sociology of taste, Routledge.
18. Harold R. Kerbo, Social Stratification and inequality . Mc Graw Hill.
19. Heller , Celia 1969. Structured social inequality NewYork . Macmillan.

20. Jenkins, Richard. 1992 Pierre Bourdieu : Key Sociologists. New York : Routledge.
21. Veblen, Thorstein. 1899. The Theory of the leisure class. New York : Macmillan.
22. Vacquant, Loic, J. D(1992) : Towards a Social Proxeology : The Structure and logic of Boudieu’s sociology . University Of chicogo Press.
23. Weber, Max. 1946, From Max weber : Essays in sociology Edited and Translated By Hansgerth and . c. Wright Mills. New York : Oxford University Press.
24. Lenski : , Gerhard , 1977 Sociology and sociobiology : an Alternative view ” The American sociologist, 12: 72-75.
25. Lenski _ 1978 . ” Marxist Experiments , in stratification : An Appraisal ” Social Forces, 57 : 364 _ 383.
26. Lenski :, Gerhard , 1984 . Power and privilege : A Theory of social stratification . North carolina University press.
27. Mills, C.W. (1956): White collar, oxford University press.


دیدگاهتان را بنویسید