جدول 3-3-2 برآوردهاي مقادير قابليت پذيري عمومي (GCA) ارقام برنج براي صفات مورد بررسي بيماري بلاست در طرح ديالل بروش گريفينگ
نام والدين مورد بررسينژاد IA-82نژاد IA-89تيپ آلودگيتعداد لكهدرصد سطح برگ آلودهمساحت سطح لكهدوره كمونتيپ آلودگيتعداد لكهدرصد سطح برگ آلودهمساحت سطح لكهدوره كمونطارم محلي(P1)??243/0??477/0??016/0+??0825/0??704/0??242/0??503/0??0199/0??111/0??086/1C104-PKT (P2)?058/0-??231/0-??0088/0-??058/0-??516/0-n.s 0137/0-?18/0-??0067/0-??0442/-??524/0-سان هوان ژان-2 (P3)??195/0-??231/0-??0088/0-??058/0-??497/0-??084/0-n.s 125/0-?0045/0-?0325/0-??189/0-نعمت (P4)??131/0-n.s 092/0-n.s 0041/0-n.s 016/0-??152/0-??16/0-n.s 1/0-?0042/0-n.s 016/0-??188/0-C101-PKT (P5)??142/0-n.s 077/0?0058/0??049/0??462/0n.s 0166/0n.s 097/0-?0045/0-n.s 0188/0-??183/0-Gi0218/00536/00025/00167/0016/0025/00656/000213/00156/00219/0Sii044/0109/00051/00341/0032/0051/0133/000435/00319/00447/0Sij0563/0138/00064/00431/0041/00656/0169/00055/004/00566/0Gi-G-j0345/0084/00039/00264/00253/004/0103/00033/0024/00346/0Sii-Sjj0597/0146/00068/00457/0043/00695/0179/00058/00428/006/0Sij-Sik0845/0207/00096/00647/0062/00984/0254/00082/00606/00849/0Sij-Sk1077/0189/00088/00591/0056/0089/0232/00075/0055/0077/0

جدول 3-3-2 برآوردهاي مقادير قابليت پذيري عمومي (GCA) ارقام برنج براي صفات مورد بررسي بيماري بلاست در طرح ديالل بروش گريفينگ
نام والدين مورد بررسينژاد IA-90تيپ آلودگيتعداد لكهدرصد سطح برگ آلودهمساحت سطح لكهدوره كمونطارم محلي(P1)??246/0??758/0??086/0??0756/0??628/0C104-PKT (P2)n.s 034/0n.s 0182/0-n.s 014/0-??0175/0??048/0-سان هوان ژان-2 (P3)??219/0-??488/0-?034/0-??072/0-??629/0-نعمت (P4)??129/0-?231/0-n.s 0155/0-n.s 027/0-??297/0-C101-pkt (P5)??0682/0n.s 02/0n.s 022/0-n.s 0074/0??317/0Gi0206/0106/00156/00158/000001/0Sii0422/0217/00319/00323/000001/0Sij0533/0275/00404/004/000001/0Gi-G-j032/0168/00247/0025/000001/0Sii-Sjj056/0292/00428/0043/000001/0Sij-Sik08/0413/00606/0061/000001/0Sij-Sk1073/0377/0055/0056/000001/0

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 3-3-3 برآوردهاي مقادير قابليت تركيب پذيري خصوصي ارقام برنج براي صفات مورد بررسي بيماري بلاست برگ برنج در طرح ديالل بروش گريفينگ
تلاقي هانژاد IA-82نژاد IA-89تيپ آلودگيتعداد لكهدرصد سطح آلوده برگمساحت لكهدوره كمونتيپ آلودگيتعداد لكهمساحت سطح برگ آلودهمساحت لكهدوره كمون1*1?101/0??598/0??023/0n.s 051/0n.s 0613/0n.s 086/0??411/0??021/0n.s 041/0??17/12*1??184/0-??515/0-??019/0-?092/0-??749/0-??244/0-??53/0-??022/0-??118/0-??99/0-3*1n.s 046/0-??516/0??019/0-?092/0-??769/0-n.s 021/0n.s 2/0-n.s 0085/0-n.s 048/0-??91/04*1??2/0?316/0n.s 0123/0??159/0??094/1n.s 011/0n.s 053/0-n.s 0057/0-n.s 05/0??746/05*1??173/0-??478/0-??021/0-n.s 07/0-??3/0n.s 062/0-n.s 034/0-n.s 0057/0-n.s 033/0??741/02*2??117/0-n.s 191/0n.s 008/0n.s 048/0??402/0?0122/0n.s 15/0n.s 0061/0n.s 0368/0??63/0-3*2??158/0-n.s 192/0n.s 008/0n.s 048/0??38/0n.s 0821/0n.s 095/0n.s 0038/0n.s 025/0n.s 0452/04*2??19/0n.s 053/0n.s 0028/0-n.s 0064/0n.s 037/0?158/0n.s 07/00033/0n.s 0087/0n.s 0445/05*2n.s 083/0-n.s 11/0-n.s 008/0-n.s 059/0??47/0-n.s 0189/0-n.s 067/0n.s 0033/0n.s 0114/0?142/03*3??117/0n.s 191/0n.s 008/0n.s 048/0??363/0??0146/0n.s 039/0n.s 00142/0n.s 0134/0?3/0-4*3n.s 085/0-n.s 053/0n.s 0028/0n.s 0064/0??121/0??184/0-n.s 015/0n.s 00095/0n.s 0031/0-??187/0-5*3n.s 054/0n.s 11/0-n.s 008/0-n.s 059/0-??46/0-n.s 0518/0n.s 0118/000095/0n.s 0003/0-??192/0-4*4??149/0-n.s 084/0-n.s 002/0-n.s 032/0-??223/0-??07/0-n.s 009/0-n.s 00047/0n.s 0165/0-??37/0-5*4n.s 0104/0-n.s 25/0-?0133/0-?101/0-?8/0-n.s 128/0n.s 012/0-n.s 00047/0n.s 0168/0-??266/0-5*5?108/0??481/0??0257/0??144/0??719/0n.s 048/0-n.s 015/0-n.s 00047/0n.s 014/0-??13/01=والد طارم محلي 3= والد سان هوان ژان-2 5= والدC101-PKT ?? در سطح 1% معني دار
2=والدC104-PKT 4=والد نعمت ? در سطح 5% معني دار
جدول 3-3-3 برآوردهاي مقادير قابليت تركيب پذيري خصوصي ارقام برنج براي صفات مورد بررسي بيماري بلاست برگ برنج در طرح ديالل بروش گريفينگ
تلاقي هانژاد IA-90تيپ آلودگيتعداد لكهمساحت سطح برگ آلودهمساحت لكهدوره كمون1*1n.s069/0??679/0??128/0??1/0??04/02*1??307/0-??31/1-??115/0-??177/0-??31/1-3*1n.s 05/0-??83/0-n.s 093/0-n.s 087/0-??73/0-4*1??35/0?705/0n.s 026/0??18/0??43/15*1?128/0-n.s 083/0n.s 073/0-0186/0??528/02*2??313/0??11/1n.s 062/0?07/0-??395/13*2??25/0-n.s 063/0-n.s 0079/0n.s 0296/0-??056/0-4*2n.s 068/0n.s 32/0-n.s 012/0-n.s 074/0-??418/0-5*2?129/0-n.s 531/0-n.s 0053/0-??109/0-??002/1-3*3??137/0n.s 406/0n.s 0298/0-?07/0-??524/04*3n.s 091/0-n.s 15/0n.s 0098/0n.s 0158/0??163/05*3?125/0n.s 061/0-n.s 0165/0n.s 0195/0-??422/0-4*4??181/0-n.s 107/0-n.s 0101/0-n.s 04/0??199/0-5*4n.s 034/0n.s 318/0-n.s 0034/0-n.s 0643/0-??784/0-5*5n.s 05/0n.s 412/0n.s 033/0??1/0??839/0


دیدگاهتان را بنویسید