1-13-1-6 عملکردي به منزله ترجمه واژه آلماني تسو کمسيگ………………………………………………………………………………………….11
1-13-1-7 معناي عملکرد در عملکرد گرايي…………………………………………………………………………………………………………………..11
1-13-1-7-1 فرم از عملکرد تبعيت مي کند…………………………………………………………………………………………………………………..11
1-13-1-7-2 خانه ماشيني براي زندگي است………………………………………………………………………………………………………………..12
1-13-2 سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد يا سمن ( ( Non government Organization
1-13-2-1 واحد سازماني …………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-2 رده يا طبقه سازماني………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-13-2-3 تثبيت سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-4 راهنماي سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-13-2-5 مشخصات مشاغل سازمان …………………………………………………………………………………………………………………………13
1-13-2-6 نمودارهاي سازماني…………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-13-2-7 دستورالعمل هاي کتبي……………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-13-2-8 فرهنگ سازماني………………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-13-2-9 انواع سازمان ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-13-2-9-1 سازمان انتفاعي و غير انتفاعي………………………………………………………………………………………………………………..16
1-13-2-9-2 سازمان هاي توليدي و خدماتي……………………………………………………………………………………………………………….16
1-13-2-9-3 سازمان هاي دولتي و خصوصي……………………………………………………………………………………………………………….16
1-13-2-9-4 سازمان رسمي……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-13-2-9-5 سازمان غير رسمي……………………………………………………………………………………………………………………………….18
1-13-2-9-6 سازمان هاي يادگيرنده…………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-13-2-9-7 سازمان داخلي……………………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-13-2-9-8 سازمان وظيفه اي ……………………………………………………………………………………………………………………………….19
1-13-2-9-9 سازمان هاي دولتي و انواع آن در ايران……………………………………………………………………………………………………..20
1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد يا سمن (NGO)……………………………………………………………………………………………………….22
1-13-2-9-10-1 انواع سازمان هاي مردم نهاد…………………………………………………………………………………………………………….26
1-13-3 سازمان هاي ايمان محور يا سام ( FBO )………………………………………………………………………………………………… 30
1-13-4 مديريت ( Management ) و مديريت يکپارچه شهري (Integrated management of urbun )…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
1-13-4-1 مديريت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
1-13-4-2 انواع مديريت ………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
1-13-4-3 مديريت يکپارچه شهري ………………………………………………………………………………………………………………………….37
1-13-4-3-1 سيستم مديريت شهري…………………………………………………………………………………………………………………………40
1-13-4-3-2 حکومت محلي و سازمان محلي……………………………………………………………………………………………………………….41
1-13-4-3-3 شهرداري……………………………………………………………………………………………………………………………………………42
1-13-4-3-4 شوراي شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
1-13-5 توسعه پايدار ( Sustainable Development ) ……………………………………………………………………………………..43
1-13-6 محله ( Neighborhood )……………………………………………………………………………………………………………………..44
1-13-6-1 اجتماع محلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………45
1-13-6-2 توسعه اجتماع محلي………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-13-7 شهر ( City )……………………………………………………………………………………………………………………………………………46
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
چارچوب نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-1 سرمايه اجتماعي ( Social Capital )…………………………………………………………………………………………………………….49
2-1-1 نظريه پپربورديو …………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-1-2 نظريه جيمز کلمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-1-3 نظريه رابرت پاتنام ……………………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-1-4 نظريه فرانسيس فوکوياما ……………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-1-5 نظريه دوتوکويل …………………………………………………………………………………………………………………………………………59
2-1-6 نظريه افه و فوش …………………………………………………………………………………………………………………………………………60
2-1-7 نظريه پيوند هيريشي ……………………………………………………………………………………………………………………………………62
2-1-8 نظريه نان لين …………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
2-1-9 نظريه آپهوف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-1-10 حوزه هاي سرمايه اجتماعي …………………………………………………………………………………………………………………………68
2-1-10-1 سرمايه اجتماعي و مداراي اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………….68
2-1-10-2 سرمايه اجتماعي و سلامت رواني ……………………………………………………………………………………………………………..68
2-1-10-3 سرمايه اجتماعي و شادماني و رضايت از زندگي …………………………………………………………………………………………..68
2-1-10-4 سرمايه اجتماعي و رفاه اجتماعي ………………………………………………………………………………………………………………69
2-1-10-5 سرمايه اجتماعي و جرم و بزهکاري …………………………………………………………………………………………………………..69
2-1-10-6 سرمايه اجتماعي و مشارکت هاي زنان ……………………………………………………………………………………………………….69
2-2 تئوري سرمايه انساني ( Humane Capital Theory ) ……………………………………………………………………………..70
2-3 نظريه توانمندسازي ( Empowerment Theory ) …………………………………………………………………………………….77
2-3-1 ديدگاه سنتي توانمندسازي …………………………………………………………………………………………………………………………..78
2-3-2 ديدگاه توانمندسازي به عنوان يک سازه انگيزشي ………………………………………………………………………………………………79
2-4 ديدگاه هاي ايمان گرايي در حوزه سازمان هاي ايمان محور ( Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2-4-1 ديدگاه ايمان گرايي کرکگور …………………………………………………………………………………………………………………………83
2-4-2 ديدگاه ايمان گرايي لودويک وينگنشتاين …………………………………………………………………………………………………………84
2-4-3 رويکرد نص گرايي اسلامي ……………………………………………………………………………………………………………………………84
2-4-4 رويکرد تربيت ديني براساس ايمان محوري ………………………………………………………………………………………………………86
2-4-5 پديده شناسي ، عناصر و پويايي ايمان …………………………………………………………………………………………………………….87
2-4-6 نمودهاي هستي شناسانه ايمان ……………………………………………………………………………………………………………………..89
2-4-6-1 ايمان عرفاني …………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
2-4-6-2 ايمان اومانيستي ( سکولار ) ……………………………………………………………………………………………………………………….92
2-4- 7 تيپ ها و نمودهاي اخلاقي ايمان …………………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-7-1 آيين کنفوسيوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..95
2-4-7-2 آيين يهود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………96
2-4-7-3 آيين انسان گرايي عصر جديد ……………………………………………………………………………………………………………………97
2-4-7-4 يگانگي و وحدت نمود هاي ايمان ……………………………………………………………………………………………………………….98
2-5 نظريه فقر زدايي ( Powerty Reduction Theory ) ……………………………………………………………………………………99
1-5-1 نظريه قانون طبيعي توزيع درآمد و فقرزدايي …………………………………………………………………………………………………….100
2-5-2 نظريه مطلوبيت گرايي توزيع درآمد و فقرزدايي …………………………………………………………………………………………………100
2-5-3 نظريه بيشينه کمترين توزيع مجدد درآمد و فقرزدايي ………………………………………………………………………………………..101
2-5-4 نظريه بهبود پارتويي فقرزدايي مبتني بر ارزش اخلاقي نوعدوستي ……………………………………………………………………….103
2-5-5 نظريه فقرزدايي اسلامي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

2-6 ديدگاه توسعه و توسعه پايدار ( Development & Sustainable Development Theory ) ……………………105
2-6-1 ديدگاه توسعه و توسعه پايدار ………………………………………………………………………………………………………………………..106
2-7 نظريه توسعه پايدار شهري ( Urban Sustainable Development Theory ) ……………………………………….115
2-7-1 نظريه توسعه پايدار شهري ………………………………………………………………………………………………………………………….116
2-7-1-1 عوامل پايداري شهري در مقياس شهر ……………………………………………………………………………………………………….117
2-7-1-2 عوامل پايداري شهري در مقياس محله ……………………………………………………………………………………………………….117
2-7-1-3 عوامل پايداري شهري در مقياس واحد همسايگي …………………………………………………………………………………………..117
2-7-1-4 عوامل پايداري در مقياس بنا …………………………………………………………………………………………………………………….118
2-7-2 ديدگاه پرنشيب و آزاردهنده توسعه پايدار شهري ……………………………………………………………………………………………..118
2-7-3 ديدگاه توسعه پايدار ضعيف شهري ………………………………………………………………………………………………………………..119
2-7-4 ديدگاه توسعه پايدار قوي شهري ………………………………………………………………………………………………………………….119
2-7-5 ديدگاه ايده آل توسعه پايدار شهري ………………………………………………………………………………………………………………120
2-8 نظريه توسعه پايدار اجتماعات محلي ( SUSTAINBLE LOCAL COMMUNITIES DEVELOPMENT THEORY ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124
ويزگي هاي تاريخي، طبيعي ، انساني و کالبدي محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………124
3-1 پيشينه تاريخي شکل گيري شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب …………………………………………………………….125
3-2 موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي طبيعي و زمين شناسي شهر تهران ………………………………………………………………………126
3-3 بررسي ويژگي هاي جمعيتي شهر تهران در دوره هاي مختلف ………………………………………………………………………………..130
3-4 سازمان فضايي و کالبدي شهر تهران …………………………………………………………………………………………………………………..131
3-5 ويژگي هاي تاريخي ، طبيعي انساني ، کالبدي برخي از محلات منطقه 1 شهر تهران ……………………………………….132
3-5-1 کلياتي راجع به منطقه 1 شهر تهران ………………………………………………………………………………………………………………132
3-5-2 محله درکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………139
3-5-2-1 موارد قوت و ضعف محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………144
3=5=3 محله زعفرانيه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-5-4 محله دربند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
3-5-4-1 نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدها در محله دربند ( مدل SWOT ) …………………………………………………………..151
3-5-5 محله امامزاده قاسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………152
3-5-5-1 موارد قوت ، فرصت و تهديدها در محله امامزاده قاسم……………………………………………………………………………………154
3-5-6 محله تجريش …………………………………………………………………………………………………………………………………………..156
3-5-6-1 اماکن شاخص محله تجريش ……………………………………………………………………………………………………………………156
3-5-6-2 موارد فرصت و تهديدها در محله تجريش …………………………………………………………………………………………………….158
3-5-7 محله دارآباد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….159
3-5-7-1 اماکن محله دارآباد ………………………………………………………………………………………………………………………………….161
3-5-7-2 موارد قوت و ضعف محله دارآباد ……………………………………………………………………………………………………………… 163
3-5-8 محله ولنجک ……………………………………………………………………………………………………………………………………………163
3-5-8-1 اماکن شاخص محله ولنجک …………………………………………………………………………………………………………………….164
3-5-8-2 موارد قوت و ضعف محله ولنجک ………………………………………………………………………………………………………………165
3-5-9 محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………………………………………..165
3-5-9-1 سوهانک قديم ………………………………………………………………………………………………………………………………………167
3-5-9-2 سوهانک امروز ……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
3-5-9-3 مکان هاي شاخص محله سوهانک …………………………………………………………………………………………………………….168
3-5-9-4 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدها در محله سوهانک ……………………………………………………………………………….169
3-5-10 محله حکمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-1 اماکن و مشاهير خاص محله حکمت ………………………………………………………………………………………………………..171
3-5-10-2 موارد قوت ، فرصت و تهديدها در محله حکمت …………………………………………………………………………………………173
3-5-11 محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
3-5-11-1 شاخص هاي محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………………..175
3-5-11-2 موارد قوت و ضعف محله اراج ………………………………………………………………………………………………………………..177
3-5-12 محله چيذر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-1 اماکن شاخص در محله چيذر ………………………………………………………………………………………………………………179
3-5-12-2 مواردفرصت و تهديدمحله چيذر ………………………………………………………………………………………………………………181
3-5-13 محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
3-5-13-1 موارد قوت و ضعف محله ازگل ……………………………………………………………………………………………………………….184
3-5-14 محله شهرک محلاتي ………………………………………………………………………………………………………………………………184
3-5-14-1 ويژگي هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و کالبدي محله شهرک محلاتي …………………………………………………….185
3-5-14-2 موارد قوت ، ضعف ، تهديد و فرصت ها در محله شهرک محلاتي ………………………………………………………………….187
3-5-15 محله شهرک دانشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………187

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5-15-1 موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهديدها در محله شهرک دانشگاه ……………………………………………………………………188
3-5-16 محله گلابدره …………………………………………………………………………………………………………………………………………189
3-5-16-1 مکان هاي تاريخي ، اماکن مذهبي و مجموعه هاي ورزشي محله گلابدره …………………………………………………………191
3-5-17 محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………………………………193
3-5-17-1 اماکن شاخص محله جماران …………………………………………………………………………………………………………………..194
3-5-17-2 نقاط فرصت ها و تهديدهاي محله جماران …………………………………………………………………………………………………196
3-5-18 محله نياوران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..196
3-5-18-1 اماکن شاخص محله نياوران …………………………………………………………………………………………………………………..198
3-5-18-2 موارد فرصت ها و تهديدهاي محله نياوران ………………………………………………………………………………………………..199
3-5-19 محله دزاشيب …………………………………………………………………………………………………………………………………………200
3-5-20 محله شهرک نفت ………………………………………………………………………………………………………………………………………201
3-5-20-1 موارد قوت و ضعف محله شهرک نفت ………………………………………………………………………………………………………203
3-5-21 محله باغ فردوس …………………………………………………………………………………………………………………………………….204
3-5-21-1 اماکن شاخص محله باغ فردوس …………………………………………………………………………………………………………….206
3-5-22 محله کاشانک ………………………………………………………………………………………………………………………………………..208
3-5-23 محله حصاربوعلي …………………………………………………………………………………………………………………………………….209
3-5-24 محله محموديه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..211
3-5-25 محله قيطريه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….212
3-5-25-1 موارد قوت و ضعف محله قيطريه …………………………………………………………………………………………………………….212
3-5-26 محله اوين ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214
3-5-27 محله فرمانيه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….216
3-5-27-1 موارد قوت و ضعف محله فرمانيه …………………………………………………………………………………………………………….217
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..218
بررسي اهميت و انواع کارکردهاي سازمان هاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري به ويژه در سطح محله هاي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………………………………………………….218
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………219
4-1 پيشينه سازمان هاي ايمان محور محله اي در غرب ( مطالعه موردي : کشور کانادا )
(History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada)…………………………………….220
4-2 نقش و کارکردهاي اصلي سازمان هاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهري
(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood ) ………………………………………………………………………………222
4-3 سازمان هاي ايمان محور محله اي و مردم نهاد در ايران
(Faith -based organizations neighborhood and NGO in the iran) …………………………………………………..228
4-4 نمونه هاي موردي نقش سازمان هاي ايمان محور و محله محور در محله هاي منطقه يک شهر تهران ( انطباق و سنخيت کارکردهاي اين دو سازمان با همديگر )
(The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………245
4-4-1 مؤسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک )……………………………………………………………………………………….247
4-4-2 مؤسسه خيريه بهنام دهش پور …………………………………………………………………………………………………………………….248
4-4-3 مؤسسه خيريه امام علي( ع ) (هماي رحمت )………………………………………………………………………………………………….251
4-4-4 مجموعه مهرآفرين يا شهربانو ………………………………………………………………………………………………………………………253
4-4-5 آسايشگاه خيريه کهريزک ( گروه بانوان نيکوکار )…………………………………………………………………………………………..256
4-4-6 اردوگاه شهيد باهنر نياوران …………………………………………………………………………………………………………………………..260
4-4-7 بيمارستان مسيح دانشوري ……………………………………………………………………………………………………………………….. 263
نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….266
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………267
آزمون فرضيه هاي پژوهش ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات …………………………………………………………………………………267
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268
5-2 روش تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………268
5-3 يافته هاي توصيفي نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………….270
5-4 يافته هاي استنباطي و آزمون فرضيات ………………………………………………………………………………………………………..278
5-5 پايايي پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 287
نتيجه گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….289
پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………290
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………293
فهرست منابع فارسي و عربي ……………………………………………………………………………………………………………………………………294
فهرست منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….301
فهرست منابع اينترنتي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………309
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………311
نمونه پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….312
……………………………………………………………………………………………………………………………………. Abstract315
فهرست جداول
جدول 1-1: تفاوت سازمان‌هاي رسمي و غيررسمي 19
جدول 2-1: انواع طبقه‌بندي سازمان‌هاي مردم‌نهاد NGO29
جدول 3-1: تعريف و مفهوم مديريت شهري با تأكيد بر يكپارچگي 39
جدول 1-2: چارچوب نظري شكل‌گيري سرمايه اجتماعي 66
جدول 2-2: شاخص‌هاي مورد استفاده براي اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي 67
جدول 3-2: تئوري سرمايه انساني سازمان از ديدگاه فردي، اجتماعي و عاطفي 74
جدول 4-2: ديدگاه‌هاي زيربنايي شاخص‌هاي سرمايه انساني 75
جدول 1-3: نسبت اندازه جمعيت تهران و حومه به درصد در دوره‌هاي مختلف سرشماري 130
جدول 2-3: مشخصات كاربري اراضي منطقه 1 تهران 1385.134
جدول 1-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد برحسب
محدوده جغرافيايي فعاليت و استان………………………………………………………………………………………………………………..231
جدول 2-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌
هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان………………………………………………………………………………232
جدول 3-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه
‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان………………………………………………………………………………234
جدول 4-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه‌
هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان……………………………………………………………………………….235
جدول 5-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه
‌هاي آن‌ها برحسب نوع فعاليت عمده‌ي سازمان و استان……………………………………………………………………………….236
جدول 6-4: تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان
هاي مردم نهاد و شعبه‌هاي آن‌ها برحسب سطح تحصيلات و استان…………………………………………………………….237
جدول 7-4: تعداد نيروي انساني فعال در سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان
هاي مردم نهاد و شبعه‌هاي آن‌ها بر حسب نوع همكاري، جنس و استان……………………………………………………238
جدول 8-:4 : فرواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و
شعبه هاي آن‌ها برحسب دارا بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان………………………………………………………….240
جدول 9-4: فراواني تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و
شعبه‌هاي آن‌ها برحسب دارار بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان…………………………………………………………241
جدول 10-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد و شبعه
‌هاي آن‌ها برحسب دارا بودن امكانات و تجهيزات عمومي و استان…………………………………………………………………….242
جدول 11-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد غيردولتي
و شعبه‌هاي آن بر حسب وضعيت مكان سازمان و استان………………………………………………………………………………….243
جدول 12-4: تعداد سازمانهاي غيردولتي اعم از سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي مردم نهاد برحسب
بالاترين مرجع تصميم‌گيري و استان…………………………………………………………………………………………………………………..244
جدول 13-4 : سازمان هاي مردم نهاد NGO) ) و سازمان هاي ايمان محور ( FBO ) در محله هاي منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………246
جدول 14-4: تعداد فرزندان تحت پوشش خيريه بهنام دهش پور……………………………………………………………………..250
جدول 15-4: گزارش واحد تحقيق و بررسي صورت گرفته در مؤسسه هماي رحمت ” طي سال1389 ” …..253
جدول 16-4 : کارهاي عمراني گروه بانوان نيکوکار در آسايشگاه خيريه کهريزک……………………………………………258
جدول جدول1-5 : جنسيت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..270
جدول2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………….271
جدول3-5 : ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..272
جدول4-5 : وضعيت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….273
جدول5-5 : پاسخ ‌هاي مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………..274
جدول6-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 2……………………………………………………………………………………………………………275
جدول7-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………….276
ج جدول8-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………..277
جدول9-5 :آزمون فرض اول ………………………………………………………………………………………………………………………….278
جدول10-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………….279
جدول11-5 : آزمون فرض اول …………………………………………………………………………………………………………………………280
جدول12-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال9 ……………………………………………………………………………………………………….281
جدول13-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 10…………………………………………………………………………………………………….282
جدول14-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
جدول15-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال12………………………………………………………………………………………………………284
جدول16-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 13………………………………………………………………………………………………………………………..285
فهرست نمودار ها
نمودار 1-1: مدل ‌H.Leavitt (هويت سازماني با همه اركان آن) ………23
نمودار 2-1: مؤلفه‌هاي پنجگانه سازمان‌هاي مردم نهاد 25
نمودار 3-1: ورودي‌ها و خروجي‌هاي سيستم مديريت شهري 40
نمودار 4-1: اجزاي تشكيل‌دهنده تعريف واحد برنامه‌ريزي محله 45
نمودار 1-2: اجراي توسعه با مؤلفه پايداري 107
نمودار 2-2: توسعه پايدار و مؤلفه‌هاي 3 گانه آن به همراه ا جراي مرتبط با آن 115
نمودار 3-2: چارچوب شاخص‌هاي توسعه پايدار شهري (تفكيك شاخص‌هاي كاربردي در شهر) 116
نمودار 4-2: نظريه توسعه پايدار در مقياس محلي..122
نمودار1-5 : جنسيت پاسخ دهندگان دهندگان …………………………………………………………………………………270
نمودار2-5 : سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………………………271
نمودار3-5 : ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………272
نمودار4-5 : وضعيت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………………..273
نمودار 5-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 1…………………………………………………………………………………………………………………………274
نمودار6-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال2…………………………………………………………………………………………………………275
نمودار7-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 3………………………………………………………………………………………………………..276
نمودار8-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 4……………………………………………………………………………………………………….277
نمودار 10-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 7……………………………………………………………………………………………………279
نمودار12-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 9………………………………………………………………………………………………………281
نمودار13-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال10……………………………………………………………………………………………………282
نمودار14-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 11………………………………………………………………………………………………….283
نمودار 15-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال12 ………………………………………………………………………………………………….284
نمودار 16-5 : پاسخ‌هاي مربوط به سوال 13……………………………………………………………………………………..285
نمودار 17-5 : پاسخ هاي مربوط به سوال 14……………………………………………………………………………………286
نمودار 18-5 : پاسخ هاي مربوط به سوال 15 …………………………………………………………………………………..286
نمودار 19-5: پاسخ هاي مربوط به سوال 16 ……………………………………………………………………………………287
فهرست نقشه ها
نقشة شماره 1-3: محدودة شهر تهران 127
نقشه شماره 2-3: وضعيت توپوگرافي شهر تهران 128
نقشه شماره 3-3: پراكندگي فعال‌ترين گسل‌هاي استان تهران و شهر تهران 129
نقشه شماره 4-3: سازمان فضايي و كالبد شهر تهران 131
نقشه شماره 5-3: نقشه موقعيت منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 6-3: نقشه نواحي 10 گانه منطقه 1 شهر تهران 133
نقشه شماره 7-3: نقشه كاربري اراضي منطقه 1 شهر تهران 135
نقشه شماره 8-3: نقشه محله دركه 141
نقشه شماره 9-3: نقشه محله زعفرانيه 145
نقشه شماره 10-3: نقشه محله دربند 149
نقشه شماره 11-3: توزيع فضاي بازار در محله تجريش 157
نقشه شماره 12-3: توزيع فضاي اماكن مذهبي در محله تجريش 158
نقشه شماره 13-3: نقشه محله دارآباد 160
نقشه شماره 14-3: نقشه محله سوهانك 166
نقشه شماره 15-3: نقشه محله اراج 175
نقشه شماره 16-3: نقشه محله ازگل (كاربري اراضي) 182
نقشه شماره 17-3: نقشه محله گلابدره190
نقشه شماره 18-3: نقشه محله نياوران (كاربري اراضي) 197
نقشه شماره 19-3: نقشه محله باغ فردوس 205
نقشه شماره 20-3: نقشه محله حصار بوعلي 210
1-1 بيان مسئله :
بي شک رشد و توسعه شهرنشيني و افزايش بي سابقه جمعيت شهري در دهه هاي اخير تأثيرات مهمي در شكل گيري وكاركردهاي سازمان هاي ايمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگي و اجتماعي که در امور اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي شهرها، بوي‍‍ژه مديريت و توسعه پايدار آنها نقش هايي ايفا مي کنند، بطوري كه اين روند، لزوم توجه و شناخت علمي اثرات توسعه اي اين سازمان ها را دو چندان نموده است، براي مثال، نقش سازمان هاي ايمان محور درتوسعه اجتماعي- اقتصادي اجتماعات کوچک محلي درکانادا، استراليا، مصر ،آمريکا
سازمان هاي ايمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه يا پروژه اي اطلاق مي شود که خدمات انساني را به وسيله عامل ايمان تنيده شده با خدمات ارائه مي دهد.عامل ايمان، بخش جدايي ناپذيرسازمان است که از طريق رهبران، نيروي کار و داوطلبان آن ابراز مي گردد و به خدمات آن ها گره خورده است ( رهبر ،احسان؛ 1391: صص 90-87).سازمان هاي ايمان محور در محله هايي شکل پيدا مي کنند که در آنها فعاليت ها و امور مختلف زندگي روزمره انساني، از مذهب و اعتقادات ديني متأثر مي شوند. دسته اول سازمان هايي هستند که اساس تشکيل آنها بر اساس ايمان است مثل کليسا ها، مسجدها و ديگر مکان هايي که خدا را عبادت مي کنند. دسته دوم سازمان هايي هستند که اساس تشکيل آنها ايمان نيست و هدف آنها کسب سود هم نيست، اما به سازمان هاي ايماني وابسته اند مثل بنياد ها و مؤسسه هاي خيريه و انجمن هاي حمايت از بانوان بي سرپرست. از يک طرف سازمان هاي ايمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمينه ساز و تقويت كننده هويت،خاطره هاي معنوي و حس تعلق به مكان در شهرهاي مختلف جهان مي باشند. از طرف ديگر به دليل گستردگي ابعاد و تغيير ماهيت مسائل شهري و پيچيدگي اين مسائل، جامع نگري و توجه به ابعاد و جنبه هاي مختلف مسئله به منظور حل پايدار آنها (از جمله اثرات عملكردي اجتماعي-اقتصادي و زيست محيطي اين نوع سازمانهاي محلي)را اجتناب ناپذير ساخته است. پژوهش ها و مطالعات زيادي در دو دهه اخير در مورد انواع آثار كاركردي اين سازمان ها در محيط شهري، صورت گرفته که همه به نوعي سياست گذاري برنامه ريزي و مديريت شهري را از خردترين واحد يعني محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003 ). در عصر جهاني شدن که در آن اغلب جوامع بشري درحال دور شدن از معنويت و شخصي شدن دين و جدا کردن آن از زندگي روزمره انساني است، سازمان هاي ايمان محور سعي دارند نقش هايي را در استخوانبندي و هويت بخشي به شهرها و حتي محلات ايفا کنند. سازمان هاي ايمان محور در طول تاريخ صرف نظر از کارکرد اصلي خود که همانا برگذاري مراسم آييني بوده، کارکردهايي به طور مستقيم و غيرمستقيم برعهده داشته اند.
شهر تهران نيز با قرار گرفتن در مسيرتحولات شديد جمعيتي و شهر نشيني و به تبعيت از رويه ي حاکم بر نظام برنامه ريزي کشور، بايد اصول مربوط به همخواني اين مراکز حياتي با نياز هاي جمعيتي شهر و حوزه نفوذ را روشن کرده و در جهت رفع نارسايي ها وکاستي هاي موجود، پيشنهاد و راهکار مناسب ارائه نمايد. محله هاي منطقه 1 شهر تهران نيز از اين مقوله جدا نيستند و حامل بناهاي فرهنگي ، مذهبي و ديني مي باشند. با اين وصف اين مسئله در ذهن ايجاد مي شود که وجود اين سازمان هاي ايمان محور در محله هاي منطقه 1 تهران چه نقشي درتاًمين و يا تعديل نياز هاي جمعيتي و دستيابي به اصول و معيارهاي مديريت و توسعه پايدار محله اي دارند؟ در اين پايان نامه تلاش مي گردد تا با يک بررسي، وضعيت كاركردي سازمان هاي ايمان محور را از نظر سنخيت با سازمان هاي محله محور و ايفاي نقش آنها در تحقق برخي از شاخص هاي پايداري شهري، بويژه در نياز هاي اساسي شهروندان و در نتيجه كمك به تحقق مديريت پايدار محله اي مورد تحليل قرار گيرد.
1-2 سؤالات تحقيق :
1 ) آيا سازمانهاي ايمان محور از حيث مفهومي و کارکردي با سازمانهاي محله محور قابل انطباق هستند؟
2) اين سازمانها در شکل گيري و تقويت مديريت و توسعه پايدار محله اي در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) چه کارکردي مي توانند داشته باشند؟
1-3 فرضيه هاي تحقيق :
در منطقه مطالعاتي ( خصوصاً محلات منطقه 1 تهران) ، سازمانهاي ايمان محور و محله محور، از حيث کارکردي قابل انطباق هستند.
مهمترين وجوه کارکردي اين سازمانها در سطح مديريت و توسعه محله، شناخت ،آگاهي ، تعليم و توجه در زمينه هاي خدمات اجتماعي – آموزشي، زيست محيطي بويژه نيازهاي اساسي ساکنان است.
1-4 اهداف تحقيق :
اهداف اساسي اين رساله دستيابي به موارد زير مي باشد :
شناخت کارکردها و نقش هاي سازمانهاي ايمان محور محله اي در کشورهاي مختلف جهان در نحوه و تقويت مديريت و توسعه پايدار محله اي.
بررسي کارکردها و فعاليت هاي اين سازمانها در کاهش بحران ها، فقر و مشکلات مردم در سطح محله هاي شهري.
دستيابي به الگويي تلفيقي از اين سازمانها براي تسهيل فعاليت هاي مديريتي و جلب مشارکت هاي بيشتر مردم در سطح محلات شهري.
1-5 بهره وران تحقيق :
مديريت شهري تهران ، مراکز برنامه ريزي شهر تهران ، دانشگا هها ، اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهر تهران ، مراکز و سازمان هاي ايمان محور و محله محور ( کليسا ها ، مساجد ، معابد ، کنيسه ها ، تکيه ها ، شهرداري ها ، شوراهاي شهري ، سراهاي محلات ، سازمانهاي غيردولتي بين المللي، مؤسسات خيريه، متنفذين محلي ، هيئت هاي مؤسسان احزاب سياسي در سطح محله و … ) بنابر اهداف فوق ، با آگاهي از نتايج اين پايان نامه و برآورده نمودن نياز هاي جمعيتي ، مديريت و مشخص کردن اين مراکز در جهت رفاه حال شهروندان ، بهره وران اصلي اين طرح خواهند بود .
1-6 جنبه جديد بودن تحقيق
تا کنون طرح و پژوهشي در اين زمينه، که اختصاصاً به نقش سازمان هاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهر پرداخته باشد براي هيچيک از مناطق شهر تهران تهيه نشده است .
1-7 روش تحقيق
روش تحقيق در اين رساله از نوع اکتشافي و با محتوا و ماهيت تحليلي- توصيفي مي باشد که در آن علاوه بر مطالعات کتابخانه اي (با استفاده از منابعي از قبيل کتاب، مقاله، پايان نامه، اطلاعات سازمان ها ، ادارات و … ) ، از بازديد ميداني(پيمايش) و تکميل پرسشنامه به منظور گردآوري جديد ترين آمار و اطلاعات از مراکز وسازمان هاي ايمان محور و محله محور و ضرورت تحليل هاي مرتبط با اهداف تحقيق استفاده خواهد شد . همچنين نوع تحقيق حاضر، کاربردي-توسعه اي مي باشد.
مراحل انجام کار نيز در اين رساله به صورت زير مي باشد :
طرح تحقيق رساله.
بررسي چارچوب نظري رساله.
بررسي ويژگيهاي تاريخي، طبيعي، انساني و کالبدي محلات منطقه 1 تهران.
بررسي اهميت و انواع کارکردهاي سازمانهاي ايمان محور محله اي در مديريت و توسعه پايدار محله هاي شهر، بويژه در سطح محله هاي منطقه 1 شهر تهران.
آزمون فرضيه هاي پژوهش، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات
1-8 تکنيک کار/ ابزار گردآوري اطلاعات :
پرسشنامه 2 ) مصاحبه 3 ) بازديد ميداني (پيمايش)
1-9 نمونه برداري يا نمونه گيري :
اساساً جامعه آماري اين تحقيق را ، همه سازمانهاي ايمان محور در سطح محلات منطقه يک تهران تشکيل مي دهد( خصوصاً تشکل هايي مانند مؤسسه ي حمايت از کودکان مبتلا به سرطان به نام محک ، مؤسسه خيريه امام علي (ع) به نام هماي رحمت ، بنياد زينب کبري ، مؤسسه خيريه محدث ،خيريه مرکز توانبخشي ذهني عمل ، حسينيه جماران، امامزاده صالح(ع) ، و نمونه هايي از مساجد منطقه 1 تهران). علاوه بر آن براي ارزيابي اهميت و کارکردهاي اين سازمانها لازم است تا پرسشنامه ديگري نيز در سطح سکنه محلات تکميل شود که با توجه به جمعيت منطقه در سال 1385 برابر با جمعيت (379962 نفر) قرار دهيم بر اساس فرمول کوکران تعداد افراد نمونه برابر با 255 خواهد بود که اين تعداد نمونه به صورت خوشه اي از بين محله هاي منطقه انتخاب خواهد شد.
1-10 روش تحليل اطلاعات و داده ها :
بخش مهمي از اطلاعات گردآوري شده از طريق برنامه هاي مرتبط با محاسبات آماري به کامپيوتر وارد خواهد شد، و از طريق نرم افزار SPSS و نرم افزارEXCEL و برنامه هاي جانبي مورد تحليل قرار خواهد گرفت. نتايج آنها نيز به صورت جدول ، نقشه و نمودار توليد مي شود .
1-11 جدول زماني مراحل اجرا و پيشرفت انجام کار :
فعاليتهاي هر مرحلهزمان لازم به ماه1234567891011121- مطالعات کتابخانه اي و اسنادي 2- گردآوري اطلاعات و آمار3- مطالعات ميداني4-تجزيه و تحليل اطلاعات و دادها5 – تدوين و نگارش پايان نامه
1-12 پيشينه تحقيق :
پيشينه تحقيقياتي مربوط به اين موضوع را ، فقط مي توان منابع خارجي به طور خلاصه به موارد زير اشاره کرد :
آويسک ، ويدال؛ آگوست 2001، تهيه شده توسط انجمن شهري “سازمان هاي ايمان محور در کشور هاي توسعه يافته “تهيه شده براي سازمان مسکن و کشور هاي توسعه يافته ي ايالات متحده : در اين طرح پژوهشي ابتدا واژه هاي مربوط به سازمان هاي ايمان محور تعريف گرديده سپس مشارکت سازمان هاي ايمان محوردر خدمات اجتماعي در کشور هاي توسعه يافته ايالات متحده بررسي شده است و نقش انجمن هاي ايمان محور در اجتماعات توسعه يافته مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد و در نهايت اجرايي کردن اين سازمان ها در تحقيقات مورد تأکيد مي باشد( مثل اجرايي کردن برنامه هاي راهبردي يا CDS)

بارتراکس، فرانکلين؛ “شبکه هاي سالم سازمان هاي ايمان محور و تجديد اوليه مراقبت بهداشتي(PHC) با تأکيد بر کشور کنگو”: در اين طرح تحقيقاتي شبکه هاي سالم سازمان هاي ايمان محور و جنبه هاي تخصصي کار آنها مورد ارزيابي قرار گرفته وچارچوب جامع استراتژي هاي سازمان هاي غير دولتي در مديريت پروژه ها به خصوص با تأکيد ويژه بر سلامتي ارائه گرديده است.
تحقيقات بنيادي براي يادگيري و خدمات جوامع آمريکايي و سازمان تهاتري لندن ،سال 2009؛ ” خدمات آموزشي در سازمان هاي ايمان محور،راهنمايي سودمند براي راه اندازي و پشتيباني برنامه هاي با کيفيت بالا”: در اين طرح تحقيقاتي که براي ارزيابي سطح يادگيري و خدمات انجام گرفته است با تعاريفي از راهنمايي و خدمات آموزشي شروع مي شود و چگونگي استفاده از آن و بکار گيري نقش سازمان هاي ايمان محور و تأثير آنها بر خدمات آموزشي و در نهايت ساختن کيفيت متفاوتي از زندگي مورد تأکيد بوده است.
دهاون. مارچ، ايرباي،لااورا ويلدر، والتون و بري،ژوئن 2005،” برنامه هاي سلامتي در سازمان هاي ايمان محور،آيا آنها تآًثيرگذار هستند؟: در اين طرح تحقيقاتي باز بيني ادبيات سازمان هاي ايمان محور با تکيه بر برنامه هاي سلامتي مردم و قايليت هاي اين سازمان ها در ارتقاء و بهبود شاخص هاي سلامت و بهداشت مورد تاًکيد قرار گرفته و نتيجه اي که اين مقاله گرفته به اين صورت است که تمرکز بيشتر برنامه ها برروي پيشگيري اوليه(50.9%)،حمايت از سلامت عمومي(25.5%)،سلامت روحي (20.7%)،سرطان (18.9%)،مي باشد . و در واقع تأکيد مي کند که خروجي برآمده از برنامه هاي سازمان هاي ايمان محور باعث بهبود سلامتي مي گردد.
فريس ،اليزابت؛ژوئن2005،”سازمان هاي ايمان محور و بشر دوستانه ي غير مذهبي” جلد 74، شماره 858 : در اين طرح تحقيقاتي ابتدا با معرفي سازمان هاي ايمان محور و سازمان هاي غير دولتي سکولاريسم در کارهاي بشر دوستانه به سابقه و عمل اين سازمان ها مي پردازد سپس نقش سازمان هاي غير دولتي در مساعدت هاي بشر دوستانه مورد تأکيد قرار گرفته و در نهايت به چالش هاي بشردوستانه در ارتباط با سازمان هاي ايمان محور مورد برسي قرار گرفته است.
کاروالهو، جان پاول؛ مارس 2012،” سازمان هاي ايمان محور”،کميته اقتصادي دانشگاه کاليفرنيا ، نسخه 22 : در اين طرح تحقيقاتي سازمان هاي ايمان محور گروه هايي با اعتقادات مذهبي، سياسي و عقلاني هستند که از طريق کنش متقابل حامي مردم مي باشند . اين مقاله الگوي سازمان هاي ايمان محور به همراه معرفي اعتقادات اجتماعي براي چارچوب اهداف انجمن را تشريح مي کند وسازمان هاي ايمان محور که حساس به حق انتخاب آزاد هستند با کشف اعتقادات براي ديگر اعضاي گروه ها بدون سرمايه گذاري کردن خودشان در اعتقادات ارزيابي و صورت مي گيرند.رقابت مذهبي کشورها با همديگرو مقايسه کشور مصر نسبت به ديگر کشورها از موضوعات محوري اين مقاله مي باشد.
مينکلر ،مرديچ ؛آگوست 2003،”پژوهش مشارکت محله محور((CBPR، مفاهيمي براي تأمين سلامت عمومي “، گزارش آمريکايي از سلامت عمومي ، جلد 1، شماره 8 : در اين طرح تحقيقاتي دولت هايي که مور حمايت مشارکت هاي محله محور هستند مورد تأکيد مي باشد.


دیدگاهتان را بنویسید