مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2-1تاريخچه مطالعاتي6
3-1 بيان مساله تحقيق:8
4-1 چارچوب نظري :10
5-1 فرضيات تحقيق:15
6-1 اهداف تحقيق :16
1-6-1 اهداف علمي :16
2-6-1اهداف کاربردي :16
7-1 اهميت و ضرورت تحقيق :16
8-1حدود مطالعاتي17
1-8-1 قلمرو مکاني تحقيق18
2-8-1 قلمرو زماني تحقيق18
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق18
9-1 تعريف واژه ها واصطلاحات تحقيق18
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه22
2-2 گفتار اول: ساختار مالکيت23
1-2-2 مالکيت و مديريت واحدهاي اقتصادي23

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-2-2 حاکميت شرکتي25
1-2-2-2 تعريف حاکميت شرکتي29
2-2-2-2 مکانيسم هاي حاکميت شرکتي براي حمايت از سهامداران :29
3-2-2 گروه بندي هاي مختلف سهامداران:31
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به ميزان کنترل بر هيأت مديره:32
2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگي به شرکت سرمايه پذير:32
3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکيت :33
4-2-2 ساختارهاي مالکيت33
1-4-2-2 سرمايهگذاران نهادي34
1-1-4-2-2 فرضيه هاي مربوط به نقش نظارتي سهامداران نهادي :38
2-1-4-2-2 سرمايه گذاران نهادي حساس به فشار و غيرحساس به فشار :39
2-4-2-2 سرمايهگذاران شرکتي39
3-4-2-2 سرمايهگذاران مديريتي41
4-4-2-2 سرمايهگذاران خارجي45
1-4-4-2-2 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي46
2-4-4-2-2 جايگاه قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي46
5-2-2- تئوري نمايندگي47
6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه49
3-2 گفتار دوم : نقدشوندگي سهام49
1-3-2 نقدشوندگي 49
2-3- 2 معيارهاي نقدشوندگي :52
1-2-3-2 معيارهاي مبتني بر سفارشات سهام :53
1-1-2-3-2 معيار تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش :53
2-1-2-3-2 اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش :54
3-1-2-3-2 مبناي نظري اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار :54
4-1-2-3-2 اجزاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام :56
5-1-2-3-2 مدل هاي تخميني اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش :58
2-2-3-2 معيارهاي مبتني بر معاملات :59
3-3-2 ريسک نقدشوندگي:63
4-3-2 ابعاد نقدشوندگي بازار:64
5-3-2 عوامل موثر بر نقدشوندگي در بازارهاي نو ظهور65
6-3-2 عوامل تاثيرگذار برنقدشوندگي با توجه به سطح توسعه يافتگي بازارها67
7-3-2 اقدامات لازم جهت افزايش نقدشوندگي بازار68
8-3-2 مفهوم جهش براي نقدشوندگي 69
9-3-2 مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام69
1-9-3-2 نظريات مدافع حضور مالکان نهادي70
1-1-9-3-2 فرضيه نظارتي70
2-1-9-3-2 فرضيه کارآيي اطلاعاتي 70
2-9-3-2 نظريات مخالف حضور مالکان نهادي72
1-2-9-3-2 فرضيه کژگزيني72
2-2-9-3-2 فرضيه کاهش سهام شناور73
10-3-2 ساختار مالکيت و نقدشوندگي بازار74
11-3-2 ترکيب مالکيت و سهام شناور آزاد77
12-3-2 اهميت و برخي ضرورت‌هاي بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار79
13-3-2 تأثيرات نامطلوب پايين بودن سهام شناور آزاد80
14-3-2 علل تمايل به انحصار سهام در شرکت‌هاي عضو بورس80
15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارايي بازار82
16-3-2 پيامد هاي عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمايه84
4-2 گفتار سوم :پيشينه تحقيق:87
1-4-2 تحقيق هاي خارجي:87
2-4-2 تحقيق هاي داخلي :99
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه108
2-3 روش تحقيق108
3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري109
4-3 مدل تحقيق110
1-4-3 متغير هاي مستقل:111
2-4-3 متغير وابسته112
3-4-3 متغير هاي کنترل:113
5-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات113
6-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات114
1-6-3 روش آزمون فرضيات:114
1-1-6-3 روش آزمون فرضيه هاي اول تا چهارم:115
2-1-6-3 روش آزمون فرضيه پنجم:115
2-6-3 روش کلي آزمون فرضيات116
7-3 مراحل عمومي تجزيه و تحليل داده ها:117
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏120
2-4 شاخص هاي توصيفي متغير ها120
3-4 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق122
1-3-4- بررسي اعتبار مدل123
4-4 بررسي نرمال بودن متغير هاي وابسته :124
5-4 نتايج آزمون فرضيه اول :125
1-5-4 مدل اول125
2-5-4 مدل دوم128
3- 5-4 مدل سوم130
4- 5-4 مدل چهارم133
5- 5-4 مدل پنجم135
6- 5-4 نتيجهگيري کلي138
6-4 نتايج آزمون فرضيه دوم :138
1-6-4 مدل اول139
2-6-4 مدل دوم141
3-6-4 مدل سوم143
4-6-4 مدل چهارم146
6-6-4 نتيجهگيري کلي151
7-4 نتايج آزمون فرضيه سوم :151
1-7-4 مدل اول152
2-7-4 مدل دوم154
4-7-4 مدل چهارم159
5-7-4 مدل پنجم161
6-7-4 نتيجهگيري کلي164
8-4 نتايج آزمون فرضيه چهارم :164
9-4 نتايج آزمون فرضيه پنجم :165
1-9-4 مدل اول165
2-9-4 مدل دوم168
3-9-4 مدل سوم170
4-9-4 مدل چهارم173
5-9-4 مدل پنجم175
6-9-4 نتيجهگيري کلي178
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه182
2-5 نتايج آزمون فرضيه ها182
1-2-5 نتيجه آزمون فرضيه اول :182
2-2-5 نتيجه آزمون فرضيه دوم :184
3-2-5- نتيجه آزمون فرضيه سوم :185
4-2-5 نتيجه آزمون فرضيه چهارم:186
5-2-5- نتيجه آزمون فرضيه پنجم186
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق188
1-4- 5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات تحقيق :188
2-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي189
5-5- محدوديت هاي تحقيق190
پيوست ها
پيوست الف : جامعه مطالعاتي تحقيق192
پيوست ب:خروجي هاي نرم افزار:196
منابع و ماخذ
منابع فارسي:228
منابع لاتين:231
چکيده لاتين240
جدول 1-4 : آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق121
جدول (2-4) نتايج آزمون نرمال بودن متغير هاي وابسته (آزمون کولموگروف اسميرنف)124
جدول3-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي126
جدول4-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي127
جدول 5-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي128
جدول6-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت نهادي129
جدول7-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي131
جدول8-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي132
جدول9-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي133
جدول10-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي134
جدول11-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي136
جدول12-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت نهادي137
جدول13-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي139
جدول14-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي140
جدول15-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي141
جدول16-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي142
جدول17-4 نتايج تحليل آماري مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي144
جدول18-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي145
جدول19-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي146
جدول20-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي147
جدول21-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي149
جدول22-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فرو ش سهام براساس متغير مستقل مالکيت شرکتي150
جدول23-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي152
جدول24-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي153
جدول25-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي154
جدول26-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي155
جدول27-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي157
جدول28-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي158
جدول29-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي159
جدول30-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي160
جدول31-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي162
جدول32-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل مالکيت مديريتي163
جدول33-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت165
جدول34-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته حجم معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت167
جدول35-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت168
جدول36-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته ارزش معاملات براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت169
جدول37-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت171
جدول38-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته نرخ گردش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت172
جدول39-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت173
جدول40-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت174
جدول41-4 نتايج تحليل آماري آزمون مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت176
جدول42-4 نتايج تحليل آماري ضرايب مدل متغير وابسته شکاف نسبي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش سهام براساس متغير مستقل تمرکز مالکيت177
جدول 43-4 خلاصه نتايج تحليل هاي آماري آزمون فرضيه هاي تحقيق179

شکل 1-2 : سطوح نقدشوندگي52
شکل 2-2 : نحوه به تعادل رسيدن عرضه و تقاضاي اوراق بهاداردر بازار سرمايه55
شکل3-2 : اختلاف قيمت پيشنهادي خريد وفروش .56
شکل 1-3 مدل مفهومي تحقيق110
چكيده:
بنابر تئوري بازار کارآ يکي از خصوصيات بازار کارآ و ايده آل عدم وجود هزينه هاي معاملاتي و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالاست . با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پائين خواهد آمد . نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند . با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت عوامل موثر بر آن مي تواند به بهبود آن ياري رساند. هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين ساختار مالکيت و نقدشوندگي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. دوره زماني مورد مطالعه طي سالهاي 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسي به عنوان نمونه انتخابي در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوين داده ها جمع آوري شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گرديده اند و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و انجام تجزيه و تحليل هاي آماري استفاده شده است.
در اين تحقيق تأثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت و تمرکز مالکيت برنقدشوندگي سهام بررسي شده است.نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد که بين سطح مالکيت نهادي، سطح مالکيت مديريتي و ميزان تمرکز مالکيت با نقدشوندگي سهام رابطه معکوس(منفي) وجود دارد. و بين سطح مالکيت شرکتي و نقدشوندگي سهام رابطه مستقيم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکيت خارجي اطلاعاتي که بيانگر مالکيت سرمايه گذاران خارجي درشرکت هاي نمونه آماري باشد،مشاهده نگرديد. با توجه به نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت که يکي از عوامل تأثير گذار بر نقدشوندگي سهام ساختار مالکيت شرکت ها مي باشد.
واژه هاي کليدي: نقدشوندگي سهام ، ساختار مالکيت ، حاکميت شرکتي ، عدم تقارن اطلاعاتي
مقدمه:
موضوع نقد شوندگي در سالهاي اخير توجه زيادي را در مطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده اند . نقدشوندگي يک دارايي عبارتنداز: قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن بنابرتعريف نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي به تحقق مي پيوندد. نقدشوندگي نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارآيي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است ،آميهود،1 2005،علاوه بر جنبه ي تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلات بسيار ديگر توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري مي باشد. يکي از عوامل تاثيرگذار بر نقدشوندگي سهام ساختار مالکيت شرکت ها مي باشد که در اين تحقيق به دنبال شناختي در خصوص نقش ساختار مالکيت در کاهش مشکلات نقدشوندگي سهام هستيم .
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
يکي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي2 دارايي ها است . نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است . زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند ،آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ قابليت نقدشوندگي يک ورقه سهام به معناي امکان فروش سريع آن است . هرچقدر سهامي را بتوان سريعتر وبا هزينه کمتري بتوان به فروش رساند مي توان گفت که آن سهام از نقدشوندگي بيشتري برخورداراست .اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله مي شوند نسبت به اوراق بهاداري که به دفعات محدود يا کم معامله مي شوند قابليت نقدشوندگي بيشتر و در نهايت ريسک کمتري دارند (يحيي زاده فر وهمکاران،1389، 112)3
هر چقدر قابليت نقد شوندگي يک سهم کم تر باشد . آن سهم براي سرمايه گذاري جذابيت کمتري خواهد داشت مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود . نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع حجم بالايي از اوراق بهادار و هزينه پايين است.به اين معني که قيمت دارايي درفاصله زماني ميان سفارش تا خريد تغيير چنداني نداشته باشد . درجه نقدشوندگي يک سرمايه گذاري وقتي پايين است که قيمت منصفانه آن به سرعت بدست نيايد . ميزان نقدشوندگي سهام نيزدر تصميمات سرمايه گذاران درتشکيل پرتفوي سرمايه گذاري موثر است به عبارت ديگرسرمايه گذاران منطقي براي سهامي که نقدشوندگي کم تري دارد صرف ريسک بيشتر را مطالبه مي کند وبازده مورد انتظارآنها بيشتر خواهد بود .
در ايران در باب ارتباط بين ساختار مالکيت4 و مفاهيمي چون راهبري شرکتي ،عملکرد شرکت، سود و کيفيت آن و ارزش شرکت تحقيقاتي صورت پديرفته است. اما يکي از مسائلي که در تحقيقات تجربي ، نه تنها در باب ساختار مالکيت ،بلکه در ارتباط با ساير زمينه ها نيز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگي سهام است . اين مطالعه به بررسي اثرات ساختار مالکيت (نوع مالکيت – تمرکز مالکيت) برنقدشوندگي سهام خواهد پرداخت . اما اهميت نقدشوندگي در چيست و چرا به مطالعه آن مي پردازيم؟يکي از ويژگي هاي بازار کارا و ايده آل،عدم وجود هزينه هاي معاملاتي5 و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالا ست. هزينه هاي معاملاتي طيف وسيعي ازهزينه ها به شکل هزينه هاي آشکار مانند هزينه ماليات و کارگزاري و غير آشکار ناشي از نا کارايي اطلاعاتي را در بر مي گيرد. حسابداري يکي از منابع اطلاعاتي است که مي تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارايي اطلاعاتي بازار را کمتر کرده از اين طريق بر بهبود نقدشوندگي سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگي سهام ميتواند به عنوان معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي مطرح شود و به شکل گسترده در بررسي عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفيد بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)6 .
علاوه بر جنبه تئوري ،به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلات بسيار ديگر، توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري به نظر مي رسد . افزايش نقدشوندگي مي تواند موجب تسهيم هر چه بيشتر ريسک مالي از طريق کاهش هزينه هاي سبد گرداني و انگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي آنان شود.مطالعات نشان ميدهد که هزينه معاملات در بازارهاي امريکا به لحاظ اقتصادي با اهميت بوده است (لسموند و همکاران،1992) 7.
با توجه به نقش نقد شوندگي در کشف قيمت دارائي ها، توزيع ريسک مالي و کاهش هزينه مالي شناخت عوامل موثر برآن اهميت دارد . در پژوهش حاضر به بررسي و تبيين رابطه بين ساختار و مالکيت (نوع مالکيت- تمرکز مالکيت ) و نقدشوندگي سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بيا ن مساله تحقيق به اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم ،همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف علمي و کاربردي بيان مي کنيم وسپس به چهار چوب نظري ومدل تحليل تحقق اشاره مي کنيم درادامه به فرضيات تحقيق و تعريف واژها و اصطلاحات تحقيق مي پردازيم .
2-1تاريخچه مطالعاتي
مطالعات خارجي
رديفموضوع تحقيقمحققسالنتيجه
1نقدشوندگي بازار
و ساختار مالکيتکوئتو8

2009
حضور مالکان نهادي در ساختار مالکيت موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي مي گردد و تأثير مثبتي بر نقدشوندگي سهام مي گذارد.

2
مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام
اگاروال 9

2008
نتيجه کلي تحقيق حاکي از آن است که رابطه غير خطي بين مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهم وجود دارد.
3
سطح مالکيت، تمرکز مالکيت و نقدشوندگي
روبين10
2007رابطه اي بين مالکيت گروه هاي درون شرکت و نقدشوندگي مشاهده نشد ولي نقدشوندگي سهام با سطح مالکيت نهادي رابطه مستقيم و با تمرکز مالکيت نهادي رابطه معکوس دارد.

4
مالکيت نهادي ، اطلاعات و نقدشوندگيجنينگز11 و همکاران
2002نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حضور مالکان نهادي سبب کاهش عدم تقارن اطلاعاتي و افزايش نقدشوندگي مي گردد.

5تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامجاکبي12 و ژنک
2010نتايج پزوهش آنها بيانگر آن است که پراکندگي بيشتر مالکيت منجر به بهبود نقدشوندگي سهام مي شود.

6تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامکيني و ميان13
1995رابطه اي بين تمرکز مالکيت و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام وجود ندارد.

7تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامهفلين و شاو14
2000به رابطه مثبتي بين درصد سهام بلوکي در دست سهامداران و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام دست يافتند

8
تاثير مزيت اطلاعاتي نهادها بر شکاف قيمتي و کژگزيني معامله کنندگان
سارين15 و همکاران

2000
درصد بالاتر مالکيت سهم توسط نهادها و مديران شرکت (افراد درون سازماني ) موجب افزايش شکاف قيمتي و کاهش عمق پيشنهادات شده است..

9نقدشوندگي و بازده سهامچانک16 و همکاران
2010
به اين نتيجه رسيدند که يک ارتباط منفي (مثبت) قوي بين نقدشوندگي (عدم نقد شوندگي) و بازده سهام وجود دارد .
10نقد شوندگي بازار سهام و ارزش شرکتفانگ17 و همکاران
2009نتايج پژوهش نشان مي دهد که يک رابطه مثبت و قوي بين نقدشوندگي سهام و عملکرد شرکت وجود دارد.11نقد شوندگي و ساختار سرمايهليپسن و مورتال18
2009به اين نتيجه رسيدند که شرکت هاي داراي نقدشوندگي سهام بالا اهرم پايين تر(ميزان بدهي کمتر) دارند.12نقدشوندگي و کارآيي بازارچرديا19 و همکاران
2008آنها دريافتند زماني که فاصله ي قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش محدودترمي شوند قابليت پيش بيني بازده کمتر مي شود.13نقدشوندگي و بازده بازار سهامجان 20 و همکاران
2003به اين نتيجه رسيدند که بازده سهام درکشورهاي نو ظهور يک ارتباط قوي و مثبت با قدرت نقدشوندگي دارد.14عدم نقدشوندگي و بازده سهامآميهود21
2002آميهود بيان نمود که عدم نقدشوندگي مورد انتظار بازار داراي رابطه مثبت با مازاد بازده پيش بيني شده سهام است.15راهبري شرکتي بر نقدشوندگي بازار سهامچانگ 22 و ديگران
2008آنها دريافتند که راهبري شرکتي بهتر سبب ايجاد نقدشوندگي بيشتر يا شکاف و اثر قيمتي کمتر شده است .16تمرکز مالکيت و نقدشوندگي سهامبلتون و ون تادن23
1998تمرکز مالکيت باعث کاهش تعداد سهامداراني که ميتوانند به معامله سهام بپردازند مي شود ، اين امر سرمايه مؤثر بازار را کاهش مي دهد و نقدشوندکي بازار سهام کاهش مي يابد.17مالکيت نهادي و شکاف قيمت خريد و فروشکوتار و لاکس24
1995رابطه مثبتي را بين مالکيت نهادي و شکاف قيمت خريد و فروش يافتند
مطالعات داخلي
رديف
موضوع تحقيق
محقق
سال
نتيجه
1
مالکيت نهادي و نقدشوندگي سهام
رحماني و رضاپور1
1389
بين سطح مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه مستقيم وجود دارد و بين تمرکز مالکيت نهادي و نقد شوندگي سهام رابطه معکوس وجود دارد.
2پراکندگي مالکيت و نقدشوندگي سهامايزدي نيا و رسائيان21389نتايج حاصل ازاين تحقيق بيانگر اين است که بين پراکندگي(تمرکز) مالکيت و نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد.3ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهامصلواتي و رسائيان31386بين ساختار سرمايه و متغيرهاي مستقل نقدشوندگي سهام شرکت و درآمد قبل از سود تسهيلات دريافتي ماليات و استهلاک رابطه معني داري درسطح اطمينان 95% وجود ندارد.4نقش عوامل نقدشوندگي و ريسک عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهاميحيي زاده فر و خرمدين41387تاثير عدم نقدشوندگي و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفي اما تأثير مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.
5عوامل موثر بر قدرت نقدشوندگي سهامستايش و جماليان پور51388نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد بين خصوصيات مالي که توسط نسبت هاي مالي اندازه گيري شده بود و قدرت نقدشوندگي سهام در اکثر موارد رابطه معنا دار آماري وجود داشت.6بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهامزارع 6استحريجي1381نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که در بورس اوراق بهادار تهران قابليت نقدشوندگي سهام ازميان ويژگي هاي فردي سهام در درجه اول تا حد زيادي با حجم معاملات سهام ودر درجه دوم با ارزش شرکت مرتبط است محقق در خصوص ساير ويژگي هاي فردي سهام که به عنوان متغير مستقل در اين تحقيق ودر توضيح و تحليل نقدشوندگي مورد استفاده قرار گرفته است به هيچ ارتباط معناداري دست نيافته است.
3-1 بيان مساله تحقيق:
بازارهاي سرمايه به منظور تخصيص بهينه منابع ودر نتيجه افزايش رفاه جامعه ايجاد شده اند ويژگي اصلي بازارهاي مالي جهت تحقق اين هدف شامل :
1)حضور موسساتي که قدرت جلوگيري از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2) وجود ابزارهاي مالي متعدد ومتنوع که بازار و توزيع ريسک را تکميل مي کند
3) بازارهايي که بتوان در آن داراييها را در کمترين زمان و هزينه ممکن معا مله کرد مي باشد . بنابراين يکي از اصلي ترين کاربردهاي بازا سرمايه تامين نقدشوندگي است .( اگاروال 25،2008) يکي ازموضوع هاي اساسي ميزان نقدشوندگي دارايي ها ست . نقدشوندگي يک دارايي عبارتست از:
” قابليت خريد و فروش آن داريي در کمترين زمان وهزينه ممکن “. بنابراين تعريف نقدشوندگي در
صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي به تحقق مي پيوندد . نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است . زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارايي خود رابه فروش برسانند آيا بازارمناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ هرچقدر قابليت نقدشوندگي يک سهم کمترباشد آن سهم براي سرمايه گذاري جذابيت کمتري خواهد داشت . مگر اينکه بازده بيشتري عايد دارنده آن شود . نقدشوندگي تابعي از توانايي انجام معامله سريع با حجم بالاي از اوراق بهادار و هزينه پايين است . به اين معني که قيمت دارايي درفاصله زماني ميان سفارش تا خريد تغيير چنداني نداشته باشد.درجه نقدشوندگي يک سرمايه گذاري وقتي پايين است که قيمت منصفانه آن به سرعت بدست نيايد . ميزان نقدشوندگي سهام26 نيز در تصميمات سرمايه گذاري در تشکيل پرتفوي سرمايه گذاري موثراست. به عبارت ديگر سرمايه گذاري منطقي براي سهامي که نقدشوندگي کمتري دارد صرف ريسک بيشتري را مطالبه مي کنند و بازده مورد انتظار آن بيشتر خواهد بود(يحيي زاده و همکاران ، 1389، 113)27.
بنابر تئوري بازار کارا يکي از خصوصيات بازارهاي کارا و ايده آل عدم وجود هزينه هايي معاملاتي و در نتيجه قابليت نقدشوندگي بالا ست . با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پايين خواهد آمد. نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند.تعداد بسياري ازتحقيقات به تاثيرات نقدشوندگي بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت عوامل موثر بر آن مي تواند به بهبود آن ياري رساند (رضا پور،1389 ،20)28.
در اين تحقيق کوشش شده است که تاثير ساختار مالکيت از دو جنبه نوع مالکيت و تمرکزمالکيت29 برنقدشوندگي سهام مورد بررسي واقع شود دراين تحقيق نوع مالکيت به چهارطبقه مالکيت نهادي30 ، مالکيت شرکتي31 ، مالکيت مديريتي32 و مالکيت خارجي33 تقسيم شده است همچنين شاخص تمرکز مالکيت درصد مالکيت پنج سهامدار بزرگ مي باشد . دراين تحقيق ازمعيارهاي نقدشوندگي متنوع استفاده شده است که به دو دسته معيارهاي معاملاتي34 و معيارهاي اطلاعاتي35 طبقه بندي شده است . مسئله اصلي در اين تحقيق بررسي تاثير ساختار مالکيت ( نوع مالکيت _تمرکز مالکيت ) بر نقدشوندگي سهام مي باشد بنابراين سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از اينکه : آيا بين ساختار مالکيت و نقد شوندگي سهام رابطه معناداري وجود دارد؟با دستيابي به پاسخ اين پرسش ميتوان به منظور افزايش نقدشوندگي سهام اقدامات مناسب تري را بعمل آورد .
4-1 چارچوب نظري :
بازارهاي سرمايه به منظور تخصيص بهينه منابع و در نتيجه افزايش رفاه جامعه ايجاد شده اند . ويژگي هاي اصلي بازارهاي مالي جهت تحقق اين هدف شامل 1- حضور موسساتي که قدرت جلوگيري از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهاي مالي متعدد و متنوع که بازار و توزيع ريسک را تکميل کند و3- بازاري که بتوان در آن دارايي ها را در کمترين زمان و هزينه ممکن معامله کرد ميباشد.بنابراين يکي از اصلي ترين کارکردهاي بازار سرمايه،تأمين نقدشوندگي است . تئوري هاي جديد پيش بيني ميکنند که هم ميزان نقدشوندگي و هم ريسک نقدشوندگي در بازار قيمت گذاري مي گردد (اگاروال ،2008،158) 36.
موضوع نقدشوندگي در سال هاي اخير توجه زيادي را در مطالعات دانشگاهي و همچنين در نشريات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگي يک دارايي عبارت است از “قابليت خريد و فروش آن دارايي در کمترين زمان و هزينه ممکن”.بنابر تعريف،نقدشوندگي در صورت عدم حضور هزينه هاي معاملاتي37 به تحقق مي پيوندد. هزينه هاي معاملاتي به دو دسته آشکار و ضمني تقسيم مي شوند. هزينه هاي آشکار شامل کارمزدهاي کارگزاران و ماليات است که عموماً به راحتي قابل اندازه گيري اند.اما هزينه هاي ضمني شامل هزينه عدم دسترسي آسان به اطلاعات صحيح و کامل ،هزينه هاي جستجو،عدم کارآيي تکنولوژيک، تفاوت بين عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل ديگر مي باشد.
نقدشوندگي نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند و معياري براي کارايي بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتي است (آميهود و همکاران،2005،89) 38. علاوه بر جنبه تئوري به لحاظ عملي و با توجه به واقعيت هاي موجود همانند پديده صف هاي خريد و فروش و مشکلا ت بسيار ديگر، توجه به نقدشوندگي و تلاش براي حل اين مشکل ضروري مي رسد. افزايش نقدشوندگي مي تواند موجب تقسيم هر چه بيشتر ريسک مالي از طريق کاهش هزينه هاي سبد گرداني وانگيزش بيشتر سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي معاملاتي آنان شود . مطالعات نشان مي دهد که هزينه معاملات در بازارهاي امريکا به لحاظ اقتصادي با اهميت بوده است (لسموند و همکاران ،1999،148). 39
با افزايش نقدشوندگي هزينه معاملات به شکل چشمگيري پايين خواهد آمد . نقدشوندگي همچنين نقش مهمي را در فرآيند کشف قيمت بازي مي کند . تعداد بسياري از تحقيقات به تأثيرات نقدشوندگي بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرين تحقيقات مي توان به آميهود 40و ديگران (2005) و ايزلي و اهرا41 (2003) اشاره کرد ). با توجه به اهميت نقدشوندگي شناخت در مورد عوامل موثر برآن مي تواند در بهبود آن ياري بخش باشد .يکي از عوامل تأثيرگذار بر نقدشوندگي ساختار مالکيت شرکتها مي باشد که در تحقيقات زيادي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است نتايج حاصل از اين تحقيقات تأثير ساختار مالکيت شرکتها را بر نقدشوندگي تأييد مي نمايند.
سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت42 بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات بسيار غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت مي گيرد. سرمايه گذاران نهادي نقش مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي43 و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه , وجود دارد. همچنين به واسطة تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد)ويشني، 1992،99) 44.
چهارچوب نظري کايل45 (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف هاي مطلع و کارآيي اطلاعاتي آنها در افزايش نقدشوندگي به کار رفته است. مندلسن و تونکا46 (2004) با استفاده از مدل کايل به اين نتيجه دست يافتند که با حضور طولاني مدت سرمايه گذاران مطلع در بازار، قيمت ها
بهتر مي توانند اطلاعات و ارزش واقعي سهام را نمايش دهند و به اين ترتيب ريسک معاملاتي کاهش
يافته و به سبب کارآيي اطلاعاتي ، نقدشوندگي افزايش مي يابد .
گلاستن و ميلگروم47 (1985)، خاطر نشان مي سازند که در حضور سرمايه گذاران مطلع که به صورت غير استراتژيک عمل مي کنند ريسک کژگزيني سبب مي شود تا بازار سازان هزينه معاملاتي خود را افزايش دهند.
مدل تحليلي تحقيق
متغيرهاي مورد بررسي در اين مدل تحقيق شامل دو گروه متغيرهاي اصلي و متغيرهاي کنترلي است . متغيرهاي کنترلي در اين عبارتند از : قيمت -اندازه – ارزش دفتري به ارزش بازار- نوسان بازده مي باشد . متغيرهايي همانگونه که در شکل 1-1مشخص شده است شامل نوع مالکيت و تمرکز مالکيت به عنوان متغير مستقل و معيارهاي تعيين کننده ميزان نقدشوندگي سهام به عنوان متغير وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زير آمده است :
شکل شماره 1-1 مدل مفهومي تحقيق
براي آزمون فرضيه هاي اين تحقيق از مدل پيشنهادي روبين48 (2007) استفاده شده است .مدل کلي مورد استفاده در پژوهش به صورت زير است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =? + ?1(OWNERSHIP) i,t +? BLOCK i,t+?3 SIZE i,t
+?4 PRICE i,t + ?5 BM i,t + ?6 VOLAT i,t + ? i,t
LIQUIDITY MEASURES :معيار هاي مختلف نقدشوندگي براي شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکيت (ترکيب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکيت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قيمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتري به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
? :جمله خطا براي شرکت i در دوره t
متغير هاي مستقل:
در اين پژوهش متغير مستقل ساختار مالکيت ميباشد که از دو جنبه اساسي زير مورد بررسي قرار گرفته است:
الف :نوع مالکيت (ترکيب سهامداران)
مالکيت نهادي :برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکتهاي دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه است.
مالکيت شرکتي :درصد سهام نگهداري شده توسط اجزاي شرکت هاي سهامي از کل سرمايه است.
مالکيت مديريتي: بيانگر درصد سهام نگهداري شده توسط اعضاي هيئت مديره است.
مالکيت خارجي:برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شرکاي خارجي- موسسه هاي مالي خارجي و مليت هاي خارجي است .
ب: ميزان تمرکز مالکيت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک هاي سهام: درصدي از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت مي باشد.
متغير وابسته
براي محاسبه نقدشوندگي سهام از معيارهاي مورد استفاده درپژوهش هاي کوئتو49(2009) اگاروال50 (2008) و روبين51 (2007)انتخاب شده اند. در مجموع 5 معيار دردو گروه معاملاتي (معامله محور) و اطلاعاتي (سفارش محور) استفاده شد که تعاريف عملياتي آنها در زير بيان مي شود:
الف:معيار هاي معاملاتي52:
1- حجم معاملات53 سهام : تعداد سهام معامله شده در يک بازه زماني است.
(1-1) TVO = Trading volume

2- ارزش معاملات54 سهام :از حاصل ضرب قيمت سهام در حجم معاملات بدست مي آيد.اين معيار براي بازه هاي يکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( 2-1) ( PRICE) × ( TVO) = TVA
TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قيمت هر سهم
3-نرخ گردش سهام55:حجم سهام معامله شده تقسيم بر تعداد سهام منتشره شرکت در يک بازه زماني مشخص گردش سهام را نشان مي دهد.
(3-1)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معيار هاي اطلاعاتي (شفارش محور)56
معيارهاي اطلاعاتي بر خلاف معيارهاي معاملاتي که به صورت سالانه محاسبه شده اند نيازمند اطلاعات روزانه در ساعت مشخص است.
1- شکاف مطلق قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش:اين مقدار از تفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش بدست مي آيد. (4-1)


دیدگاهتان را بنویسید