2-2-8 مسکن پايدار (Housing sustainability)22
2-2-9 آپارتمان (apartement)22
2-2-10 مجتمع هاي مسکوني (Residential Complexes)22
3- مباني نظري تحقيق22
2-3-1 مفهوم توسعه پايدار (Sustainable Dvelopment)22
2-3-2 اصول توسعه پايدار (Principles of sustainable development)25
2-3-3 ديدگاه هاي مختلف درباره توسعه پايدار26
2-3-3-1 ديدگاه اقتصاد نئو کلاسيک:26
2-3-3-2 ديدگاه اکولوژي26
2-3-3-3 ديدگاه عدالت بين نسلي27
2-3-3-4 ديدگاه توازن مواد27
2-3-4 شاخص هاي توسعه پايدار29
2-3-5 الگوي گسترش فضايي شهرها30
2-3-5-1 پراکنش افقي شهري30
2-3-5-2 پراکنش شهري (Urban distribution)33
2-3-5-2-1 پيامدهاي الگوي پراکنش شهري33
2-3-5-3 رشد فشرده (Compact City)34
2-3-5-4 گسترش عمودي شهر ((Vertical expansion of the city36
2-3-6 مفهوم فضا (Space)37
2-3-6-1 فضاي شهري (CitySpace)37
2-3-6-2 انواع فضاي شهري39
2-3-6-2-1 فضاي خصوصي39
2-3-6-2-2 فضايي نيمه خصوصي/ نيمه عمومي39
2-3-6-2-3 فضاي عمومي39
2-3-6-3 فضاهاي اجتماعي (Social Spaces)40
2-3-7 ناپايداري اجتماعي (Social Unsustainability)41
2-3-8 پايداري اجتماعي (Social Sustainability)42
2-3-9 ديدگاه ها و نظريات در حوزه پايداري اجتماعي در سطح جهان45
2-3-9-1 جان اورتون و همکاران45
2-3-9-2 ديويدسون و ويلسون46
2-3-9-3 نظريه کنش پارسونز46
2-3-9-4 برملي و همکاران47
2-3-9-5 بارون و گانلت47
2-3-9-6 براملي و همکاران48
2-3-9-7 جان و لي48
2-3-9-8 تين و همکاران48
2-3-9-9 ريک گيت ماريو49
2-3-10 شاخص هاي کليدي در پايداري اجتماعي50
2-3-11ابعاد مختلف پايداري اجتماعي56
2-3-11-1 حس تعلق و و ابستگي (Sense of belonging and affiliation)56
2-3-11-2 شاخصه هاي حس تعلق و وابستگي57
2-3-11-2-1 حس رضايت (Sense of Satisfaction)57
2-3-11-2-2 حس مالکيت (Sense of Ownership)58
2-3-11-2-3 مدت اقامت (Length of stay)58
2-3-11-3 مشارکت (partnership)58
2-3-11-4 امنيت (Security)60
2-3-11-5 هويت اجتماعي (Social identity)62
2-3-11-6 گروه ها وطبقات اجتماعي (Social classes and groups)63
2-3-11-7 عدالت اجتماعي و برابري (Social justice and equality)63
2-3-11-8 دسترسي (Access)65
2-3-11-9 رفاه اجتماعي (social welfare)65
2-3-11-10 آموزش (Education)66
2-3-11-11 تعامل اجتماعي (Social interaction)66
2-3-12 مفهوم کاربري زمين (Land Use)68
2-3-13 مفهوم زمين شهري (Urban land)69
2-3-13-1 ويژگي هاي زمين شهري69
2-3-13-2 اثرات واگذاري زمين شهري70
2-3-14 کاربري مسکوني (Residential Users)70
2-3-15 مسکن (Housing)71
2-3-16 مفهوم مسکن پايدار (Sustainable Housing)72
2-3-17 جايگاه مسکن به لحاظ بعد اهميت74
2-3-17-1 بعد اقتصادي مسکن74
2-3-17-2 بعد اجتماعي مسکن75
2-3-17-3 بعد حقوقي مسکن76
2-3-18 برنامه ريزي مسکن (Housing Planning)76
2-3-19 آپارتمان نشيني (Apartment retreat)78
2-3-20 سابقه و پيشينه آپارتمان نشيني و آپارتمان سازي در جهان79
2-3-21 سابقه آپارتمان نشيني و آپارتمان سازي در ايران81
2-3-22 مجتمع مسکوني (Residential Complex)82
2-3-22-1 فضاهاي باز در مجتمع هاي مسکوني بلند مرتبه84
2-3-23 سابقه کشورهاي مختلف در حوزه پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني86
2-3-23-1 اتريش86
2-3-23-2 دانمارک86
2-3-23-3 انگلستان87
4-نظريات و ديدگاه هاي تحقيق87
2-4 نظريات در حوزه پايداري اجتماعي و مسکن87
2-4-1 نظريه اجتماعي و کيفي توسعه87
2-4-2 نظريه اکولوژي اجتماعي شهري88
2-4-3 نظريه سرمايه اجتماعي91
2-4-3-1 ديدگاه هاي در باب سرمايه اجتماعي93
2-4-3-1-1 نظريه کلمن93
2-4-3-1-2 نظريه بورديو94
2-4-3-1-3 نظريه فرانسيس فوکوياما95
2-4-3-1-4 نظريه پونتام:95
2-4-3-1-5 نظريه باس96
2-4-3-1-6 نظريه لوري96
2-4-3-1-7 نظريه پا اکستون97
2-4-4 نظريه توسعه اجتماعي97
2-4-5 نظريه رشد هوشمندي شهري99
2-4-5-1 اصول رشد هوشمند99
2-4-5-2 مزاياي رشد هوشمند100
2-4-5-3 استراتژي هاي رشد هوشمندي شهر100
2-4-6 نظريه مجتمع هاي شهري اريک گلودن103
2-4-7 نظريه شهر سالم103
2-4-7-1 شاخص هاي شهر سالم105
2-4-7-2 راهکارهاي دستيابي به شهر سالم106
2-4-8 نظريه کيفيت زندگي106
2-4-9 مدل بوم شناختي مکتب شيکاگو108
2-4-9-1 هجوم و جانشيني109
2-4-9-2جدايي و تجمع110
5-مدل به کار رفته در تحقيق111
2-5 تکنيک مدلSWOT111
2-6 جمع بندي و نتيجه گيري118
3 فصل سوم: شناخت و معرفي محدوده مورد مطالعه121
3-1 مقدمه121
3-2 معرفي محدوده مورد مطالعه منطقه ?? شهرداري تهران121
3-3 مشخصات جغرافيايي و اقليمي منطقه ?? شهرداري تهران125
3-4 موقعيت استراتژيک منطقه 22 تهران126
3-5 ويژگي هاي طبيعي منطقه 22 تهران126
3-5-1 توپوگرافي و ژئومورفولوژي126
3-5-2 زمين شناسي130
3-5-3 خاک131

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-5-4 منابع آب132
3-5-5 پوشش گياهي132
3-6 بررسي منطقه از بعد هاي مختلف133
3-6-1 ويژگي هاي جمعيتي………………………………………………………………………………………..133
3-6-2 ويژگي هاي اقتصادي منطقه 22135
3-6-2-1 عملکرد منطقه در بخش بودجه و اعتبارات137
3-6-3 ويژگي هاي آموزشي منطقه 22138
3-6-4 ويژگي هاي کالبدي در منطقه 22 تهران139
3-6-4-1 وضعيت مسکن منطقه141
3-6-4-2 تعاوني هاي مسکوني142
3-6-5 ويژگي هاي تفريحي- گردشگري منطقه 22144
3-6-6 ويژگي هاي خدماتي در منطقه 22144
3-6-7 ويژگي هاي اجتماعي محدوده مورد مطالعه145
3-6-8 زير ساخت هاي شهري منطقه 22 تهران148
3-6-9 طرح تفصيلي جديد ملاک عمل منطقه 22151
3-7 نتيجه گيري154
4 فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش155
4-1-مقدمه156
4-2- تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامههاي توزيع شده در بين ساکنين……….156
4-2-1 يافته هاي توصيفي نمونه آماري ساکنين مجتمعهاي مسکوني156
4-2-1-1-جنسيت156
4-2-1-2- تحصيلات157
4-2-1-3- وضعيت تأهل158
4-2-1-4- وضعيت اشتغال159
4-2-1-5- سن160
4-2-1-6- تعداد فرزندان161
4-2-1-7- وضعيت مالکيت162
4-2-1-8- مساحت واحد163
4-2-1-9- دليل انتخاب مجتمع مسکوني165
4-2-1-10- مدت اقامت در مجتمع مسکوني منطقه 22 تهران166
4-3 تحليل توصيفي مربوط به سنجش شاخص هاي مربوط به تعامل اجتماعي168
4-4 تحليل سوالات تشريحي پرسشنامه ساکنين در مجتمع هاي مسکوني172
4-5 تجزيه و تحليل پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني با مدل SWOT177
5 فصل پنجم: آزمون و فرضيات، نتيجه گيري و پيشنهادات182
5-1 مقدمه183
5-2-تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه هاي مسئولين و تعاوني هاي مسکن183
5-2-1-شاخصهاي آمار توصيفي(مرکزي و پراکندگي)183
5-2-2-آزمون کولموگروف – اسميرنوف184
5-2-3-آزمون فرضيه اول185
5-3 شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي)187
5-3-1 شاخصهاي آماري براي گويه هاي پرسشنامه هاي ساکنين187
5-3-2- شاخصهاي آماري براي متغيرهاي پژوهش190
5-3-3-آزمون کولموگروف-اسميرنوف191
5-3-4-آزمون فرضيه دوم192
5-4 ميزان دستيابي به اهداف پژوهش………………………………………………………………………….199
5-5 نتيجه گيري200
5-6 پيشنهادات201
5-7 منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………203
فهرست ضمائم
جداول
جدول شماره 2-1: ديدگاه هاي مختلف درباره توسعه پايدار28
جدول شماره 2-2: شاخص هاي توسعه پايدار……29
جدول شماره 2-3: علل پراکنش افقي31
جدول شماره 2-4: پيامدهاي پراکنش افقي در شهرها32
جدول شماره 2-5: علل نظري ناپايداري اجتماعي در جوامع شهري42
جدول شماره 2-6: اهداف عمده پايداري اجتماعي در شهرهاي مختلف جهان54
جدول شماره 2-7: مفهوم يابي معيارهاي پايداري اجتماعي55
جدول شماره 2-8: معيارهاي سنجش عدالت بر اساس ديدگاه هاي راولز و هاروي64
جدول شماره 2-9: پايداري اجتماعي از ديدگاه سازمان هاي جهاني و نظريه پردازان67
جدول شماره 2-10: جنبه هاي مختلف در برنامه ريزي مسکن77
جدول شماره 2- 11: استراتژي هاي رشد هوشمندي شهر102
جدول شماره 2-12: شاخص هاي شهر سالم105
جدول شماره 3-1: سطوح راتفاعي منطقه 22 شهرداري تهران128
جدول شماره 3-2: ساختار سني جمعيت منطقه 22 بر حسب گروه هاي سني134
جدول شماره 3-3: گزارش مقايسه اي اعتبارات مصوب سالهاي 92- 88 137
جدول شماره 3-4: وضعيت فعاليت هاي اقتصادي ساکنين منطقه 22137
جدول شماره 3-5: شاغلان بر حسب جنس و گروه هاي فعاليت در منطقه 22138
جدول شماره 3-6: سطح سواد در منطقه 22 بر حسب تفکيک جنسيتي و جمعيت 6 ساله و بيشتر139
جدول شماره 3-7: تعداد واحدهاي مسکوني منطقه 22141
جدول شماره 3-8: بررسي تعاوني هاي مسکوني در منطقه 22 تهران142
جدول شماره 3-9: تعداد مصوبات شوراياري با منطقه و نواحي، 92- 1390146
جدول شماره 3-10: آمار فعاليت هاي شهرداري در حوزه سلامت147
جدول شماره(4-1): توزيع فراواني و درصد فراواني براي جنسيت ساکنين156
جدول شماره(4-2): توزيع فراواني و درصد فراواني براي تحصيلات ساکنين157
جدول شماره(4-3): توزيع فراواني و درصد فراواني براي وضعيت تأهل ساکنين158
جدول شماره(4-4): توزيع فراواني و درصد فراواني وضعيت اشتغال ساکنين159
جدول شماره(4-5): توزيع فراواني و درصد فراواني رده ي سني ساکنين160
جدول شماره(4-6): توزيع فراواني و درصد فراواني تعداد فرزندان خانوار ساکنين161
جدول شماره(4-7): توزيع فراواني و درصد فراواني براي وضعيت مالکيت ساکنين162
جدول شماره(4-8): توزيع فراواني و درصد فراواني براي مساحت واحد ساکنين164
جدول شماره(4-9): توزيع فراواني و درصد فراواني براي دليل انتخاب مجتمع مسکوني ساکنين165
جدول شماره(4-10): توزيع فراواني و درصد فراواني براي مدت اقامت ساکنين166
جدول شماره(4-11): توزيع فراواني و درصد فراواني براي سؤال آيا تمايل به ترک از اين مجتمع داريد؟……………………167
جدول شماره(4-12): توزيع فراواني و درصد فراواني براي سؤال ارتباط اجتماعي شما با همسايگان در چه حد است؟……..169
جدول شماره(4-13): توزيع فراواني و درصد فراواني براي سؤال ميزان اعتماد شما به همسايه کدام يک از موارد زير است؟170
جدول شماره(4-14): توزيع فراواني و درصد فراواني براي سؤال چنانچه در مجتمع رفتار نابهنجاري مشاهده کنيد چگونه برخورد خواهيد نمود ؟171
جدول شماره 4-15: مزايا و معايب داخل مجتمع مسکوني……………………………………………..176
جدول شماره 4-16: مقايسه زوجي نقاط قوت178
جدول شماره 4-17: مقايسه زوجي نقاط ضعف178
جدول شماره 4-18: مقايسه زوجي نقاط فرصت178
جدول شماره 4-19: مقايسه زوجي نقاط تهديد178
جدول شماره 4-20 : ماتريس عوامل موثر داخلي در پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني179
جدول شماره 4-21 : ماتريس عوامل موثر خارجي در پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني179
جدول شماره 4-22: راهبردهاي ارائه شده درراستايي پايداري اجتماعي180
جدول شماره (5-1): شاخصهاي آمار توصيفي نظير ميانگين، انحراف استاندارد، کمترين، بيشترين، دامنه تغييرات183
جدول شماره (5-2): نتايج آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي برازندگي توزيع نرمال براي گويههاي پرسشنامه مسئولين و تعاونيهاي مسکن185
جدول شماره (5-3): نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي گويههاي پرسشنامه مسئولين و تعاونيهاي مسکن186
جدول شماره(5-4): نتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندي عوامل مؤثر بر ساخت و ساز مجتمعهاي187
جدول شماره(5-5): شاخصهاي آماري هريک از گويههاي پرسشنامه هاي توزيع شده در بين ساکنين188
جدول شماره(5-6): شاخصهاي آماري(مرکزي و پراکندگي) براي متغيرهاي پژوهش190
جدول(5-7): نتايج آزمون کولموگروف-اسميرنوف براي برازندگي توزيع نرمال متغيرهاي پژوهش192
جدول شماره(5-8): شاخصهاي آماري هريک از گويههاي پرسشنامه هاي توزيع شده در بين ساکنين195
جدول شماره(5-9) نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي شاخصها198
جدول شماره(5-10) نتايج آزمون تي تک نمونهاي براي ميزان هزينههاي عمومي زندگي198
جدول شماره (5-11): ميزان دستيابي به اهداف پژوهش………………………………………………..199
نمودارها
نمودار شماره3-1: هرم سني جمعيت منطقه 22135
نمودار شماره 3-2: درصد واحدهاي مسکوني در منطقه 22 تهران141
نمودار شماره(4-1): نمودار ميله اي براي جنسيت نمونه آماري ساکنين157
نمودار شماره(4-2) براي تحصيلات نمونه آماري158
نمودار شماره(4-3) براي وضعيت تأهل159
نمودار شماره(4-4) براي وضعيت اشتغال160
نمودار شماره(4-5) براي رده ي سني161
نمودار شماره(4-6) براي ردهي سني162
نمودار شماره(4-7): براي وضعيت مالکيت163
نمودار شماره(4-8) براي مساحت واحد164
نمودار شماره(4-9) براي دليل انتخاب واحد مسکوني مجتمع مسکوني166
نمودار شماره(4-10) براي مدت اقامت در مجتمع مسکوني منطقه 22 تهران167
نمودار شماره(4-11) براي سؤال آيا تمايل به ترک از اين مجتمع داريد168
نمودار شماره (4-12) براي سؤال ارتباط اجتماعي شما با همسايگان در چه حد است169
نمودار شماره (4-13) براي سؤال معيار اعتماد شما به همسايه170
نمودار شماره (4-14) براي سؤال چنانچه در مجتمع رفتار نابهنجاري مشاهده کنيد171
نمودار شماره 4-15: بررسي ميزان حس تعلق ساکنين در مجتمع مسکوني172
نمودار شماره 4-16: بررسي ميزان ذهنيت ساکنين مجتمع قبل از سکونت……………………173
نمودار شماره 4-17: ارتباط مشارکت بين همسايگان با رفاه و آسايش داخل مجتمع174
نمودار شماره 4-18: مجتمع داراي فضايي براي تعامل ساکنين175
نمودار شماره 4-19: بررسي دعوا و نزاع بين ساکنين مجتمع مسکوني176
نقشه ها
نقشه شماره 3-1: موقعيت جغرافيايي منطقه 22 تهران………………………………………………..123
نقشه شماره 3-2: نقشه وضع موجود منطقه 22 تهران…………………………………………………..124
نقشه شماره 3-3: سطوح راتفاعي منطقه 22 شهرداري تهران……………………………………..129
اشکال
شکل شماره 2-1: مدل ادراکي توسعه پايدار28
شکل شماره 2-2: شاخص ها، راهبردها و رويکردهاي پايداري اجتماعي52
شکل شماره 2-3: بررسي شاخص هاي اجتماعي در آپارتمان نشيني53
شکل شماره 2-4: سه استاندارد در پايداري اجتماعي55
شکل شماره 2-5: رابطه مشارکت با پديده هاي اجتماعي60
شکل 2-6: چرخه ارزيابي پايداري اجتماعي، جامعه…………………………………………………………….68
شکل شماره 2-7: روابط کليدي در مسکن پايدار74
شکل شماره 2-8: فرايند گسترش آپارتمان نشيني79
شکل شماره 2-9: مدل سرمايه اجتماعي92
شکل شماره 2-10: شاخص متغييرهاي کيفيت زندگي…………………………………………………108
شکل 4-1: ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيک……………………………………………………181
مدل مفهومي تحقيق
1-کليات تحقيق
1-1 مقدمه
مسکن يکي از نيازهاي اساسي انسان است که موقعيت اجتماعي، کيفيت زندگي و رفاه و جايگاه او را در جامعه تعيين مي کند. خانه ها مکاني هستند که بايد خوب طراحي و خوب ساخته شوند و به طور مطلوب در ارتباط يا عوامل محيط زيستي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قرار گيرد. در واقع مي توان گفت مسکن بر روي زندگي روزمره انسان، سلامت و امنيت و رفاه او تاثير مي گذارد در واقع به عنوان يک عنصر کالبدي مي تواند ارتباط دهنده بين جامعه و محيط زيست باشد (Golubchikov & Badyina, 2012:9). بيش از نيم قرن از آغاز آپارتمان سازي در کشور مي گذرد. دلايلي زياد و متفاوتي براي اين موضوع بيان شده است؛ از جمله زياد شدن جمعيت، کمبود زمين براي احداث خانه هاي تک واحدي، امنيت بيشتر در مجتمع هاي مسکوني، توان مالي شهروندان و بسياري دلايل ديگر که بر افزايش آپارتمان سازي و توسعه ي آپارتمان نشيني تاثير مي گذارند. هر چند تمامي دلايل بيان شده به طور مستقيم و غير مستقيم با اين موضوع ارتباط دارند. اما مجتمع هاي به عنوان پيچيده ترين و اساسي ترين عملکرد در عرصه معماري دو قرن اخير به حساب آمده و مي توانند تاثيرات بسيار زيادي بر رفتار ساکنين و روابط آنها داشته باشند. اين مجتمع ها ترکيب فضاهاي باز و بسته متعددي هستند که به هم مرتبط بوده و در هم تنيده اند. فضاي باز به عنوان بخش جدايي ناپذير مجتمع هاي مسکوني، هم از نظر روابط اجتماعي و هم از نظر ساختار و منظر شهري حائز اهميت هستند. در واقع فضاهاي باز مسکوني به نوعي تبلور ماهيت زندگي جمعي هستند و موجب فرآهم آمدن موقعيت هايي براي رشد خلاقيت، زمينه معاشرت تقابل و تعامل اجتماعي ساکنين مي شوند (يزداني و تيموري، 1391: 86). توانايي يک جامعه در دنبال کردن ابعاد پايداري، تا حدود زيادي به توانايي اجتماع يعني مردم، نهادها و اوضاع جغرافيايي و بوم شناختي آن جامعه بستگي دارد. ايجاد توانايي شامل قابليت هاي انساني، علمي، فناورانه، سازماني، نهادي و منابع جامعه مي شود. يکي از اهداف اصلي در ايجاد توانايي، افزايش قدرت ارزيابي و شناخت مسائل مربوط به انتخاب خط مشي و شيوه هايي اجراي طرق مختلف توسعه است که به درک مردم جامعه مورد نظر از محدوديت ها، قوت ها و الزامات زيست محيطي بستگي دارد. به طور مسلم، هدف پايداري بقاء انسانهاست که افزون بر ابعاد بوم شناختي و اقتصادي، داراي بعد اجتماعي نيز هست. در بعد اجتماعي پايداري هدف ايجاد فرآيند توسعه اي است که تداوم آن منوط به گسترش روز افزون همبستگي و يکپارچگي اجتماعي است. در حقيقت، مهم ترين اهداف در اين بعد، خلق تمدن انساني با توزيع عادلانه درآمدها به منظور کاهش فاصله بين اغنيا و فقرا است. در اين بعد، بايد نقش همبستگي، هماهنگي در عمل و مشارکت بين بخش ها و افراد را ايفا کند. براي اين نوع توسعه به واقعيت جهاني و منطقه اي تبديل شود همکاري و تفاهم بين المللي ضروري است (ساسان پور، 1390: 140). پايداري اجتماعي در عملکرد توسعه نقش مهمي را ايفا مي کند و سطح تمرکز در توسعه پايدار براي دستيابي به پايداري اجتماعي به عوامل تاثيرگذار در توسعه و برنامه ريزي توسعه براي حال و آينده بستگي دارد. از منظر جهت گيري اجتماعي براي بهينه سازي ظرفيت مداوم توسعه به عنوان يک موقعيت مکاني طولاني مدت براي روابط انساني و توسعه فرهنگي مناسب مي باشد. اين پژوهش به دنبال آن است تا با بررسي شاخص هاي پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني ميزان پايدار بودن آن را از جهت حس تعلق، مشارکت، برابري، همبستگي اجتماعي، دسترسي و… بررسي کند و نتايج آن را در جهت اجراي بودن در برنامه هاي و پروژه ها در مورد مجتمع مسکوني قرار دهد.
1-2 طرح مسئله
در نيمه دوم قرن بيستم، بخصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زيادي گسترش يافته و کشورها با سرعت بيشتري به شهرنشيني و افزايش شهرها و جمعيت شهري خود دست زده اند. رويکرد صرف شهرسازي به ابعاد کالبدي- کارکردي شهر بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعي و اقتصادي مترتب بر آن، فلسفه وجودي شهرها، به عنوان محلي براي زندگي را با ترديدهاي جدي مواجه کرد، به گونه اي که عمده انتقادات عليه اين نوع برنامه ريزي، متوجه اهداف و ارزش هاي اجتماعي و کيفي و به عبارتي “قابل زيست بودن شهر” متمرکز شده بود (مهديزاده، 1381: 292- 291). اين امر خارج از ادامه روند تکاملي و تحول اجتماعي صد ساله اخيرايران، نتيجه سرعت گرفتن سرمايه داري در چهارچوب يک اقتصاد تک محصولي متکي بر صادرات نفت و کاهش اهميت بخش کشاورزي و در نتيجه ايجاد روند مهاجرت از روستا به شهرها مي باشد. بروز بحران آسيب زاي مسکن و ضرورت آپارتمان نشيني در کل دنيا، اساسا” بازتاب انتقال از جوامع مبتني بر کشاورزي، نظام ايلاتي و طايفه اي خانواده هاي پدر سالار و گسترده به نوع ديگري از جوامع مبتني بر صنعت و خدمات با نظام استقرار شهري و بروز فرهنگ نو ظهور فردگرايي با خانواده هاي هسته اي مي باشد. رشد و گسترش ابعاد فيزيکي و اجتماعي شهرها، ناشي از افزايش جمعيت شهري، تاثيرات قابل توجه و در عين حال اجتناب ناپذيري را بر زندگي شهري گذاشته است. اين تاثيرات طيف وسيعي از معضلات و مشکلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و نابساماني هاي کالبدي- فيزيکي را شامل مي شود. ضمن اينکه هر يک از ابعاد مذکور در ارتباط متقابل، يکديگر را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. آپارتمان نشيني به عنوان پديده اي نوين در جوامع شهري، چه در کشورهاي در حال توسعه و چه در کشورهاي توسعه يافته سبک زندگي مردم را تغيير داده است. نياز فوري و مبرم اکثريت مردم شهرنشين به مسکن و ناهماهنگي تهيه آن با رشد جمعيت بويژه در شهرهاي بزرگ موجب شده که بيش از هر امر ديگر به کمبود مسکن توجه شود و در اين راستا بيش از آنکه مسائل رواني و اجتماعي خانواده در تامين مسکن مورد توجه قرار گيرد عامل کمي متاثر از عوامل اقتصادي ساير عوامل را تحت الشعاع قرار مي دهد. امروزه به علت جبر زندگي و تک بعدي نگري و اصل قرار گرفتن اقتصاد، بسياري از ارزشهاي انساني، اجتماعي، و فرهنگي ناديده گرفته مي شود (ضرغامي، 1389 :2). روند آپارتمان سازي در کلان شهرها کشور به دلايل گوناگون از جمله: افزايش جمعيت، کمبود زمين و گراني مسکن، با سرعت و ضرب آهنگ بالايي شروع شد و به مرور به شهرهاي ديگر سرايت کرد. ساخت مجتمع هاي آپارتماني در نقاط گوناگون شهرها و اسکان افراد داراي فرهنگ هاي خاص، تنوع فرهنگي و نداشتن شناخت کافي از ديگران که به اصطلاح همسايه هم، به شمار مي روند، مشکلاتي را براي ساکنان به وجود مي آورد. در اين زمينه دولت ها نيز معمولا” در توليد مسکن بيشترين توجهات خود را معطوف به توليدانبوه، سرعت بخشيدن به اجرا، پاسخگويي به کمبود مسکن و کنترل بازار مسکن معطوف مي نمايند و در چنين شرايطي موضوعات اقتصادي و فني اصلي ترين نقش را ايفا مي کنند زيرا اقدامات عجولانه و سريع در توليد و انبوه سازي، در بسياري از مواقع سبب توجه به کميت و غفلت از کيفيت شده است اين در حالي است که علل ايجاد مجتمع هاي مسکوني عواملي چون برقراري امنيت، بهره گيري از امکانات بيشتر و بهتر، کاهش هزينه ها، همگرائي اجتماعي، حس تعلق به مکان که زير مجموعه پايداري اجتماعي است، مي باشند. طي دهه هاي اخير آپارتمان نشيني در کشورمان به شدت افزايش يافته است. در بسياري از شهرهاي بزرگ، خانه ها و جنگل ها تخريب شده اند و ساختمان هاي مرتفع و مجتمع هاي مسکوني جاي آنها را گرفته است. تجاري شدن مجتمع هاي مسکوني و انتشار ديدگاه منفي نسبت به آنها به عنوان مراکز ناهنجاريهاي اجتماعي اين فضاها را نه تنها به تعامل اجتماعي و گروهي ميان شهروندان تبديل نکرده است بلکه اين امر منجر به انزوا و بيگانگي، عدم حس همسايگي و تعلق به مکان شده است. با توجه به نابساماني ها و نظر به وجود مجتمع هاي مسکوني و بلند مرتبه سازي هاي صورت گرفته در منطقه 22 تهران، اين تحقيق بر آن است با مطالعات و انجام تحقيقاتي جامع در راستاي پايداري اجتماعي، چارچوبي مناسب براي برنامه ريزي مجتمع هاي مسکوني جهت ارتقاي تعلقات اجتماعي و کيفيت سکونت و دستيابي به شاخصهاي توسعه پايدار اجتماعي را پيشنهاد کند.
1-3 سوالات تحقيق
1- چه عواملي در شکل گيري و گسترش مجتمع هاي مسکوني در منطقه 22 تهران تاثير گذار مي باشد؟
2- پيامدهاي مثبت و منفي اجتماعي حاصل از شکل گيري مجتمع هاي مسکوني در منطقه 22 چيست؟
1-4 فرضيات تحقيق
فرضيه، توجيه و تبيين هاي حدسي معيني را درباره واقعيات عرضه مي کند و پژوهشگران را در بررسي اين واقعيات و تجارب کمک و هدايت مي کند. فرضيه يک پيشنهاد توجيهي و به زبان ديگر راه حل مسئله است که هم به يافتن نظم و ترتيب در بين واقعيات کمک مي کند و هم باعث استنتاج مي شود (حافظ نيا، 1392: 133). فرضيه هاي اين تحقيق پاسخي فرضي به سوالاتي است که پس از گرداوري داده ها و تجزيه وتحليل آنها، اين فرضيه ها مورد آزمون قرار خواهد گرفت تا درستي و نادرستي آن اثبات گردد. اين فرضيه ها عبارتنداز:
فرضيه اول : دسترسي به زمين قابل سکونت در منطقه 22 موجب هدايت سازمان ها و ارگانهاي و نهادهاي دولتي و غير دولتي به سرمايه گذاري در ساخت و ساز مجتمع هاي مسکوني شده است.
فرضيه دوم : سکونت در مجتمع هاي مسکوني ضمن افزايش امنيت، کاهش هزينه هاي زندگي و غيره… موجب بروز مشکلاتي چون کاهش حس تعلق، انزوا و بيگانگي و غيره … گرديده است.
1-5 اهداف تحقيق
هدف پژوهش علمي، کشف واقعيات و برقرار کردن رابطه ميان آنها و تبيين شرايط و روندهاست که به يک رشته تعميم هاي منطقي منجر مي شود. موارد زير مهمترين اهداف تحقيق حاضر مي باشند:
شناخت عوامل اثر گذار بر ايجاد مجتمع هاي مسکوني در منطقه 22
تحليل آثار حاصل از سکونت در مجتمع هاي مسکوني در منطقه
مشخص کردن تاثير کميت وکيفيت دسترسي به کاربري هاي خدماتي، آموزشي، بهداشتي و… در پايداري اجتماعي مجتمع هاي مسکوني
ارائه راهبردها و پيشنهادهاي موثر جهت تقويت پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني منطقه 22
1-6 روش تحقيق
روش مطالعه در اين پايان نامه توصيفي- تحليلي است و با نگرش سيستمي پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني منطقه 22 تهران را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد. و علاوه بر آن مطالعات کتابخانه اي، بازديد ميداني و تهيه و تکميل پرسشنامه در دستور کار قرار خواهد گرفت. به طور کلي روش گردآوري اطلاعات و منابع مورد نياز به دو دسته کلي تقسيم مي شوند: الف) روش هاي کتابخانه اي- اسنادي ب) روش هاي ميداني
به منظور گردآوري اطلاعات در چارچوب مباني نظري تحقيق با مراجعه به کتاب ها فارسي و لاتين، نشريات، پايان نامه ها و سايت هاي معتبر خارجي مطالب مورد نياز گرردآوري شده است. قسمت عمده تحقيق به علت ماهيت اجتماعي بودن به روش ميداني مي باشد. براي اين منظور به تنظيم پرسش نامه بر طبق متغييرهاي مربوطه، توزيع پرسشنامه بين ساکنين مجتمع هاي مسکوني منطقه 22 تهران انجام گرفت. و داده هاي گردآوري شده، ابتدا متغيرها به صورت کمي تجزيه و تحليل مي شود و در ساير جنبه ها نيز به صورت کيفي با استفاده از شاخص هاي موجود انجام مي گيرد و در نهايت از نرم افزار SPSSوSWOT جهت توصيف آماري و همبستگي بين متغييرها استفاده مي شود. دراين تحقيق از يکي از آزمون هاي آماري پارامتريک و غير پارامتريک مانند آزمون کولموگروف-اسميرنوف، آزمون تي تک نمونه اي و آزمون فريدمن جهت تجزيه و تحليل دادهها استفاده ميشود. و از طريق نرم افزارArc GIS نقشه هاي تحقيق ترسيم گرديد.
1-7 روش برآورد حجم نمونه
براي تعيين حجم نمونه تحقيق از فرمول کوکران استفاده شده است.که در آن متغيرها عبارتند از:
:nحجم نمونه
N :حجم جمعيت آماري (حجم جمعيت شهر، استان و …)
t يا :z اندازه متغير در توزيع طبيعي
😛 درصد توزيع صفت در جامعه
q=(1-p) نسبتي از جمعيت فاقد صفت معين (مثلا جمعيت مردان)
:d تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه

جامعه آماري در اين پژوهش شامل منطقه 22 تهران مي باشد. جمعيت منطقه 22 در سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390، 128958نفر مي باشد که با قرار دادن مجموع جمعيت منطقه در فرمول فوق با سطح احتمال 95 درصد به محاسبه حجم نمونه از طريق برآورد توزيع هاي دوجمله اي (کوکران) مبادرت شد. در مجموع60 پرسشنامه در بين ساکنين و 20 پرسشنامه بين مسئولين در منطقه 22 مورد مطالعه، روش تصادفي ساده توزيع گرديد. همچنين جهت دسترسي بهتر به اطلاعات برخي از سوالات به صورت باز طراحي گرديد. در برآورد جامعه نمونه براي پرسشگري با 65/1=t مورد محاسبه قرار گرفت. جهت تعيين p وq (صفت هاي آماري) از 30 نفر بعنوان نمونه با ارائه يک سوال در حوزه پايداري اجتماعي پرسشگري شد و 7/0= pو 3/0= qبدست آمده است.
1-8 روايي و پاياي ابزار اندازه گيري
ابزار سنجش بايد از روايي1و پايايي2 لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده هاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و از طريق اين داده ها و تجزيه و تحليل آنها، فرضيه هاي مورد نظر را بيازمايد و به سؤال تحقيق پاسخ دهد. اين بدان مفهوم است که محقق مي بايست قبل جمع آوري کامل داده ها از نمونه مورد نظر، ابتدا پرسشنامه را با چند تن از اساتيد مربوطه در ميان گذاشته و بعد از تأييد آنها اقدام به جمع آوري نمونه اوليه نمايد و سپس، به وسيله نرم افزار پايايي آن را بسنجد. در صورت مناسب بودن شاخص هاي پايايي اقدام به جمع آوري داده نهايي نمايد.
روايايي: مقصود از روايي، توانايي پرسشنامه و يا سوال ها براي اندازه گيري متغييرهاي مورد نظر را نشان مي دهد. و اينکه آيا ابزار اندازه گيري مي تواند خصيصه و ويژگي که ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه گيري کند يا خير؟ بدين منظور، اعتبار يا روايي محتوا پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. البته، هدف اعتبار محتوا بررسي اجزاي تشکيل دهنده پرسشنامه، يعني سوالات آن مي باشد. منظور از روايي اين است که مقياس و محتواي ابزار يا سؤالات مندرج در ابزار گردآوري اطلاعات دقيقا” متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ يعني اينکه هم داده هاي گردآوري شده از طريق ابزار مازاد بر نياز تحقيق نباشد و هم اينکه بخشي از داده ها ي مورد نياز در رابطه با سنجش متغير ها در محتواي ابزار حذف نشده باشد. به همين خاطر روايي محتواي پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. اگر سوالات پرسشنامه توانايي سنجش پرسشنامه را داشته باشند، پرسشنامه از اعتبار محتوا برخوردار خواهد بود. لذا، براي اعتبار محتواي پرسشنامه اين تحقيق، از نظر اساتيد، صاحب نظران و دانشجويان دکتري ذيصلاح بهره برده شد که اکثريت مناسب بودن گويه ها را تأييد نمودند.
پايايي ابزار سنجش: پايايي يا قابليت اعتماد يکي ديگر از ويژگي‌هاي فني ابزار اندازه‌گيري است که نشان دهنده اين است که ابزارهاي اندازه‌گيري که براي سنجش متغير و صفتي خاص ساخته شده تا چه اندازه نتايج يکساني را در شرايط مشابه به دست مي‌دهد. به ‌عبارت ديگر ابزار پايايي، ابزاري است که از خاصيت تکرار‌پذيري و سنجش نتايج يکسان برخوردار باشد (ازکيا و دربان آستانه، 1382: 517). پايايي ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذيري نيز تعبير مي شود، عبارت است از اينکه اگر يک وسيله اندازه گيري که براي سنجش متغير و صفتي ساخته شده در شرايط مشابه در زمان يا مکان ديگر مورد استفاده قرار گيرد، نتايج مشابهي از آن حاصل شود. براي سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده مي شود؛ و دامنه آن بين صفر و يک مي باشد. در اين پرسشنامه با بررسي داده ها به وسيله نرم افزار SPSS ضريب پايايي پرسشنامه 866/0 حاصل گرديد که نشان دهنده پايايي بالاي ابزار بوده است.
1-9 محدوديت هاي تحقيق
مشکلات در اين تحقيق بسيار فراوان بود اما به طور کلي محدوديت هاي اين تحقيق به دو دسته تقسيم مي شود:
عدم دسترسي به آمار و اطلاعات جامع در مورد تعداد واحدهاي خالي و بهره برداري شده در مجتمع هاي مسکوني
عدم همکاري مسئولين در ارتباط با علل گسترش مجتمع هاي مسکوني در اين منطقه و خودداري از دادن اطلاعات در اين مورد
مشکلات ناشي از کار ميداني، پرسشگري (پرسشگري از ساکنين داخل مجتمع کاري بسيار دشوار بود).
1-10 مراحل تدوين پايان نامه:
مراحل انجام کار :
طرح مسئله، تعارف و مفاهيم
تدوين ادبيات نظري تحقيق
بررسي محدوده مورد مطالعه
انجام مطالعات ميداني و پرسشگري
تحليل داده ها، آزمون فرضيات و ارائه پيشنهادات
تکنيک کار :
– تعيين شاخص ها

– تبديل شاخص ها به متغيير
– جمع آوري اطلاعات و داده ها
– بررسي روابط بين شاخص ها
– تحليل شاخص هاي تاثير گذار
– مدل SWOT
– تهيه پرسشنامه
ابزار گرداوري اطلاعات :
– مطالعات کتابخانه اي
– روش هاي ميداني
– استفاده از آمار و اطاعات
– پرسشنامه
– مصاحبه
– استفاده از عکس و فيلم در ارتباط با منطقه
فعاليتهاي هر مرحلهزمان لازم به ماه123456789بررسي چگونگي و علل گسترش مجتمع هاي مسکوني در منطقه 22**بررسي ويژگي مجتمع ها و فضاهاي منطقه**تهيه و تنظيم پرسشنامه**تحليل مدل SWOT**تحليل داد هاي کمي و کيفي***تدوين و ارائه** جدول زماني مراحل اجرا و پيشرفت انجام کار :
1-11 پيشينه تحقيق
1-11-1 پايان نامه هاي داخلي
_ سيما لطيفيان (1390) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان رويکردي روانشناختي به تبيين معيارهاي پايداري اجتماعي در مجتمع هاي مسکوني ( طراحي مجدد مجتمع مسکوني ايران خودرو ديزل) در دانشگاه هنر تهران، در تحقيق خود که با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و ميداني، به بررسي نقش و معيارهاي چگونگي افزايش پايداري اجتماعي با توجه به علم روانشناسي محيطي در مجتمع هاي زيستي جهت طراحي مجتمع هاي مسکوني با امنيت، هويت، آسايش و مراودات اجتماعي را مورد کنکاش قرار داد و در پايان به اين نتيجه رسيد که دقت در طراحي مسکن و در نظر گرفتن خصوصيات کيفي وکمي در هر واحد مسکوني و همچنين همجواري، همسايگي ها و مشاعات، خدمات شهري در نزديکي سايت، خدمات محله اي ، خدمات در نظر گرفته شده براي هر بلوک و مسايل اقتصادي با توجه به منطقه مورد نظر، مي توان پايداري اجتماعي را در مجتمع هاي مسکوني که به صورت انبوه ساخته مي شوند، برقرار نمود.
_ ناصر شيخکانلوي ميلان (1390) در پايان نامه کارشناسي ارشد خود تحت عنوان تحليل اجتماعي- فضايي بافت هاي فرسوده شهري جهت بهسازي با تاکيد بر توسعه پايدار اجتماعي در دانشگاه شهيد بهشتي، او در تحقيق خود که با استفاده از روش توصيفي – تحليلي انجام شد به شناسايي بافت فرسوده در محله نعمت آباد تهران و ارائه راهکارهاي در جهت پايداري اجتماعي پرداخته است. و در پايان به اين نتيجه رسيد که با توجه به همبستگي اجتماعي قوي، حس تعلق به مکان، اعتماد ساکنين به همديگر و گرايش به نوسازي و مشارکت اجتماعي ساکنين، راهکار مشارکتي و توجه به نظرات مردم در مراحل تهيه، و اجرا و بهره برداري طرح هاي بهسازي و نوسازي مهمترين راهکار در جهت تقويت پايداري اجتماعي اين محله مي باشد.


دیدگاهتان را بنویسید