2-6-کيفيت زندگي……………………………………………………………………………………………………………56
2-7- کيفيت زندگي شهري………………………………………………………………………………………………….57
2-8- شاخص هاي کيفيت زندگي شهري………………………………………………………………………………..59
2-9- اصول ارزيابي کيفيت زندگي شهري………………………………………………………………………………62
2-10- مدل مفهومي کيفيت زندگي………………………………………………………………………………………65
2-11- نظريه ها و مکاتب تاثيرگذار برکيفيت زندگي ………………………………………………………………71
2-12- تجربيات کشور هاي جهان در زمينه کيفيت زندگي………………………………………………………73
2-13- شهر پايدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..76
2-14- شهر فشرده و كيفيت زندگي …………………………………………………………………………………….77
2-15- كيفيت زندگي و توسعه پايدار……………………………………………………………………………………78
خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….82
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………84
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-1- جايگاه شهر ساري در سلسله مراتب شهري استان مازندران ……………………………………………..85

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-2- موقعيت سياسي ،جغرافيايي ورياضي شهر ساري ……………………………………………………………87
3-3- وجه تسميه شهر ساري………………………………………………………………………………………………88
3-4- موقعيت طبيعي شهر ساري …………………………………………………………………………………………89
3-4-1- وضعيت آب و هواي شهرساري …………………………………………………………………………….89
3-4-2- درجه حرارت درشهر ساري …………………………………………………………………………………..90
3-4-3- وضعيت بارندگي درشهر ساري………………………………………………………………………………90
3-4-4- رطوبت هواي شهر ……………………………………………………………………………………………..91
3-4-5- سيستم حرکت آبهاي سطحي (باران)و موقعيت مسيل ها در شهر………………………………….92
3-4-6- نحوه دفع آبهاي سطحي( آب باران)در شهر و معايب آن…………………………………………….92
3-4-7- ساختمان زمين شناسي………………………………………………………………………………………….93
3-4-8- جنس خاک………………………………………………………………………………………………………..93
3-4-9- آبهاي زير زميني…………………………………………………………………………………………………93
3-5- شناخت ويژگي‌هاي جمعيتي /اجتماعي /اقتصادي………………………………………………………..94
3-5-1- ساختار جمعيتي محدوده مطالعاتي……………………………………………………………………………94
3-5-1-1- بعد خانوار……………………………………………………………………………………………………….95
3-5-1-2- نسبت جنسي …………………………………………………………………………………………………..97
3-5-1-3-گروه سني ……………………………………………………………………………………………………….98
3-5-1-4- ميزان تولد و وفات در شهر ساري …………………………………………………………………….100
3-5-1-5- ميزان سواد…………………………………………………………………………………………………..101
3-5-1-6- تراکم واحدمسکوني وتراکم خانواردرواحد مسکوني…………………………………………….102
3-5-1-7- بررسي روند مهاجرت شهر ساري……………………………………………………………………..103
3-5-1-8- چگونگي پراكنش جمعيت در محدودة مطالعاتي…………………………………………………..105
3-6- ويژگي‌هاي وضعيت اقتصادي ساكنان در محدوده مطالعاتي …………………………………………..106
3-6-1- جمعيت فعال و غير فعال ساري…………………………………………………………………………….106
3-7- ويژگي کالبدي شهرساري………………………………………………………………………………………..107
3-8- تقسيمات منطقه اي و ناحيه اي شهر ساري…………………………………………………………………110
خلاصه مباحث فصل سوم ………………………………………………………………………………………………114
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………….115
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..116
4-1- روش تعيين فرم کالبدي ………………………………………………………………………………………117
4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکوني………………………………………………………………………………119
4-1-2- تراکم خالص جمعيتي (تراکم خالص شهري ) ……………………………………………………..120
4-1-3-تراکم ناخالص جمعيتي( ناخالص شهري) …………………………………………………………………120
4-1-4-اختلاط کاربري …………………………………………………………………………………………………….121
4-1-5- تعداد خانوار……………………………………………………………………………………………………….121
4-1-6- بعد خانوار …………………………………………………………………………………………………………122
4-2- شناسايي مشخصات فردي نمونه آماري………………………………………………………………………..122
4-2-1- جنسيت ……………………………………………………………………………………………………………..123
4-2-2- سن سرپرست…………………………………………………………………………………………………….123
4-2-3-تعداد افرادخانوار………………………………………………………………………………………………….124
4-2-4-ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………………………………..125
4-2-5-سابقه سکونت……………………………………………………………………………………………………….126
4-2-6-شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………….127
4-2-7-عمر منزل مسکوني……………………………………………………………………………………………..128
4-2-8-نوع منزل …………………………………………………………………………………………………………..128
4-2-9-درآمد خانوار ………………………………………………………………………………………………………129
4-2-10-تعداد مالکيت اتومبيل…………………………………………………………………………………………..131
4-2-11-مساحت منزل مسکوني…………………………………………………………………………………………132
4-2-12-نوع تصرف ملک…………………………………………………………………………………………………133
4-2-13-ساعات امنيت اجتماعي………………………………………………………………………………………..134
4-2-14-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت ……………………………………………………………………135
4-2-15-درخواست ساکنين محله………………………………………………………………………………………136
4-3- ابعاد و شاخص هاي پيشنهادي کيفيت زندگي شهر ساري با تاکيد برفرم فشرده و پراکنده…….137
4-3-1- آمار هاي توصيفي و استنباطي مولفه هاومعرف هاي کيفيت زندگي کل شهر ساري براساس فرم فشرده و پراکنده وتشريحات مربوط به آن …………………………………………………………………………….137
4-3-1- 1-کيفيت کالبدي………………………………………………………………………………………………….137
4-3-1-1-2- روشنايي معابر …………………………………………………………………………………………….138
4-3-1-1-3- مراکز آموزشي ……………………………………………………………………………………………138
-4-3-1-1 -4-وضعيت ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي به لحاظ وجود نيمکت و سقف ورواق….139
4-3-1-1-5-تعداد پارک هاي شهري وکيفيت تاسيسات و تجهيزات آن……………………………………139
4-3-1-2-کيفيت اجتماعي ………………………………………………………………………………………………139
4-3-1-2-1-وضعيت پارکها از لحاظ امکانات و تجهيزات مناسب براي معلولان و سالخوردگان…….139
4-3-1-2-2- جرم وبزهکاري اجتماعي………………………………………………………………………………..140
4-3-1-3-کيفيت حمل و نقل……………………………………………………………………………………………..140
-4-3-1-3-1-وضعيت پياده رو هاي شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده ………………….140
4-3-1-3-2-وضعيت ترافيک در ساعات خاصي از روز ………………………………………………………..142
4-3-1-3 -3- دسترسي به پارکينگ ……………………………………………………………………………………142
4-3-1-3-4-دسترسي به وسايل حمل و نقل عمومي …………………………………………………………….143
4-3-1-4-کيفيت محيطي……………………………………………………………………………………………………143
4-3-1-4-1-آلودگي صوتي ……………………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-2-کيفيت آب آشاميدني ……………………………………………………………………………………..144
-4-3-1-4-3-وضعيت زيرساخت ها جهت هدايت ودفع آب هاي سطحي………………………………….145
-4-3-1-4-4-نحوه جمع آوري و دفع زباله در شهر مورد مطالعه………………………………………………..145
4-3-1- 5 -کيفيت اقتصادي……………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-کيفيت نگرش…………………………………………………………………………………………………….146
4-3-1-6-1-آپارتمان و آپارتمان نشيني ……………………………………………………………………………..146
4-4نتايج آزمون توصيفي کيفيت زندگي شهر ساري براساس آزمون ليکرت……………………………………….147
4-5-نتايج آزمون توصيفي کيفيت زندگي براساس فرم کالبدي بااستفاده از طيف ليکرت……………………..150
4-5-1- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي شهري براساس فرم فشرده (Compact city)…………150
4-5-2- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي شهري براساس فرم پراکنده (Urban sprawl)…………154
4-6- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي به تفکيک محله……………………………………………………………………159
4-6-1- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي محله ميرزماني………………………………………………………..159
4-6-2- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي محله ي قليچ…………………………………………………………..162
4-6-3- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي محله صاحب زمان……………………………………………………166
4-6-4- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي کوي برق…………………………………………………………….169
4-6-5- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي کوي ارم………………………………………………………………..173
4-6-6- بررسي مولفه هاي کيفيت زندگي کوي شهيد قاسمي………………………………………………….176
خلاصه مباحث فصل چهارم……………………………………………………………………………………………….179
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………181
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….182
5-1- بررسي آزمون فرضيات ونتايج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………..182
5-2-بررسي تکميلي پژوهش……………………………………………………………………………………………..200
5-2-1- بررسي تفاوت محله هادر بعد کالبدي کيفيت زندگي…………………………………………………..200
5-2-2- بررسي تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کيفيت زندگي……………………………………………..201
5-2-3- بررسي تفاوت بين محلات ازبعدکيفيت اجتماعي………………………………………………………..202
5-2-4- بررسي تفاوت بين محلهها در بعد محيطي کيفيت زندگي شهري……………………………………203
5-2-5- بررسي تفاوت بين محلهها در بعد نگرش به محل سکونت …………………………………………204
5-2-6- بررسي تفاوت بين محله اي در کيفيت زندگي شهري ………………………………………………….205
5-2-7- مقايسه استنباطي کيفيت زندگي شهري برحسب جنسيت……………………………………………….206
5-2-8- بررسي ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش…………………………………………………….207
5-2-9- بررسي تفاوت بين محلات براساس ميزان تحصيلات…………………………………………………….207
5-2-10- بررسي تفاوت بين محله ها براساس درآمد خانوار………………………………………………………208
5-2-11- بررسي تفاوت بين محله ها براساس شغل سرپرست خانوار…………………………………………208
5-3- نتايج فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………..209
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..213
نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….224
فهرست نمودار
نمودار) 2-1) سنجش كيفيت زندگي……………………………………………………………………………………68
نمودار شماره(3-1): جايگاه شهر ساري در سلسله مراتب شهري استان مازندرا ن…………………………………..87
نمودار ( 3-2) حداکثر بارش وتعداد روزهاي بارندگي شهرساري درسال1390………………………………………91
نمودار (3-3) رطوبت شهر ساري سال 1385……………………………………………………………………………………..92
نمودار شماره (3-4) : تغييرات جمعيت و تعداد خانوار شهر ساري طي سال هاي 1385- 1345…………….97
نمودار(3-5) تحولات شاخص نسبت جنسي جمعيت شهر ساري در دوره 85-1355…………………………….98
نمودار (3-6) ساختار سني جمعيت شهر ساري در سال 1385……………………………………………………………99
نمودار (3-7) هرم سني جمعيت شهر ساري در سال هاي 1385…………………………………………………………..99
نمودار(3-8)برآورد جمعيت 6ساله و بيشتر بر حسب سن و جنس و سطح سواد…………………………………..101
نمودار (3-9) : تعداد مهاجران وارد شده به استان طي سال هاي 1385 – 1375……………………………………105
نمودار شماره (3-10)روند افزايش مساحت شهر ساري طي سال هاي 1385- 1335……………………………..110
نمودار شماره (4-1) فراواني جنسيت……………………………………………………………………………………………….123
نمودار شماره (4ـ2)فراواني سن ………………………………………………………………………………………………………124
نمودارشماره (4-3) فراواني خانوار…………………………………………………………………………………………………..125
نمودار شماره (4-4)ميزان تحصيلات نمونه آماري……………………………………………………………………………126
نمودار شماره (4-5) سابقه سکونت………………………………………………………………………………………………….127
نمودار شماره (4-6)شغل سرپرست…………………………………………………………………………………………………128
نمودار شماره (4-7)عمر منزل مسکوني…………………………………………………………………………………………..129
نمودار شماره (4-8) نوع منزل مسکوني…………………………………………………………………………………………130
نمودار شماره (4-9)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
نمودار شماره (4-10)تعداد اتومبيل………………………………………………………………………………………..131
نمودار شماره (4-11): مساحت منزل مسکوني………………………………………………………………………………..132
نمودار شماره (4-12): نوع تصرف ملک مسکوني……………………………………………………………………………133
نمودارشماره(4-13):فراواني ساعات امنيت اجتماعي……………………………………………………………………….134
نمودار شماره (4-14): عامل انتخاب محل سکونت…………………………………………………………………………135
نمودار شماره (4-15): درخواست ساکنين محله……………………………………………………………………………..136
نمودار( 5-1) وسيله استفاده براي سرويس مدرسه براساس فرم شهر……………………………………………………187
نمودار( 5-2) مقايسه دليل استفاده از وسيله شخصي براساس فرم شهر………………………………………………..188
نمودار (5-3) مقايسه مهمترين دليل رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر…………………………………………….189
نمودار(5-4)مقايسه وسيله جهت رفتن به مرکز شهر براساس فرم شهر………………………………………………..189
نمودار(5-5) مقايسه بيشترين زمان استفاده از اتومبيل براساس فرم شهر……………………………………………..190
نمودار( 5-6) مقايسه عامل انتخاب براي تصميم گيري در محل زندگي براساس فرم شهر……………………..194
نمودار (5-7) عامل انتخاب محل زندگي در پيرامون شهر در فرم پراکنده………………………………………………195
نمودار( 5-8) مقايسه عامل انتخاب محل زندگي در پيرامون شهر براساس فرم شهر………………………………..196
نمودار( 5-9) مقايسه ميزان درآمد براساس فرم شهر……………………………………………………………………………197
نمودار( 5-10) مقايسه تعداد ماشين براساس فرم شهر…………………………………………………………………………198
نمودار( 5-11) مقايسه مساحت ملک مسکوني براساس فرم شهر…………………………………………………………198
نمودار( 5-12) مقايسه نوع ملک مسکوني براساس فرم شهر……………………………………………………………..199

فهرست جدول
جدول (1-1)سابقه و پيشينه ي تحقيق……………………………………………………………………………………….7
جدول (2-1) ويژگيهاي شهر پراكنده……………………………………………………………………………………43
جدول (2-2)حالات مختلف کيفيت زندگي با ترکيب ابعاد عيني و ذهني……………………………………….64
جدول (2-3):معيارها و زيرمعيارهاي كيفيت محيط از نظر مازلو…………………………………………………..66
جدول شماره( 3-1) : جايگاه شهر ساري در سلسله مراتب شهري استان مازندرا ن………………………………86
جدول شماره(3-2): تغييرخانوارشهر ساري طي سال ها ي1385 – 1345…………………………………………96
جدول (3-3)تحولات شاخص نسبت جنسي جمعيت شهر ساري در دوره 85-1355…………………………98
جدول (3-4)روند افزايش جمعيت شهر ساري در طي سال‌هاي 85-1375……………………………………..100
جدول (3-5) برآورد ميزان سواد جمعيت 6ساله و بيشتر براساس تفکيک جنسيت……………………………101
جدول (3- 6)تحولات ضريب سکونت در شهر ساري…………………………………………………………………102
جدول (3-7)قياس نرخ رشد جمعيت و رشد مسکن در دوره سي ساله 1355-1385……………………….102
جدول (3-8) :تعداد مهاجران وارد شده به شهر ساري طي سال هاي 1385- 1375………………………….104
جدول (3-10)تراکم هاي موجود براساس برآورد طرحهاي جامع وتفصيلي بين سالهاي 89-1370 ……105
جدول (3-11)بررسي خصوصيات اشتغال جمعيت شهرساري طي سالهاي 1365 تا 1384………………107
جدول ( 3-12): مساحت شهر ساري طي دوره هاي طي دوره هاي 1385- 1335…………………………..110
جدول (4-1)روش تعيين پراکندگي / فشردگي …………………………………………………………………………..117
جدول (4-2) کاربري هاي موجود درشش محله ي نمونه…………………………………………………………… 118
جدول (4-3) نتايج بدست آمده در زمينه ي ميزان فشردگي و پراکندگي به تفکيک محلات……………. 122
جدول شماره (4-4) فراواني جنسيت نمونه آماري………………………………………………………………………123
جدول شماره (4ـ5)فراواني سن نمونه آماري……………………………………………………………………………..124
جدول شماره (4-6) فراواني خانوار………………………………………………………………………………………….124
جدول شماره (4-6)ميزان تحصيلات نمونه آماري……………………………………………………………………..125
جدول شماره (4-7) سابقه سکونت…………………………………………………………………………………………126
جدول شماره (4-8)شغل سرپرست………………………………………………………………………………………………….127
جدول شماره (4-9)عمر منزل مسکوني……………………………………………………………………………………………128
جدول شماره (4-10) نوع منزل مسکوني………………………………………………………………………………………….129
جدول شماره (4-11)درآمد خانوار………………………………………………………………………………………………….130
جدول شماره (4-12)تعداد اتومبيل…………………………………………………………………………………………131
جدول شماره (4-13): مساحت منزل مسکوني…………………………………………………………………………………132
جدول شماره (4-14): نوع تصرف ملک مسکوني……………………………………………………………………………133
جدول شماره (4-15):ساعات امنيت اجتماعي…………………………………………………………………………………134
جدول شماره (4-16): عامل انتخاب محل سکونت………………………………………………………………………….135
جدول شماره (4-17): درخواست ساکنين محله……………………………………………………………………………..136
جدول(4-18)ابعاد وشاخص هاي پيشنهادي کيفيت زندگي ……………………………………………………………..137
جدول( 4-19) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در کل شهر ساري (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……….148
جدول( 4-20) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در فرم فشرده (ابعاد کيفيت زندگي شهري)…………….153
جدول( 4-21) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کيفيت زندگي شهري)…………….158
جدول (4-22) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در محله ميرزا زماني (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……161
جدول( 4-23) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در محله قليچ (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……………..165
جدول(4-24) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه محله صاحب زمان (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……… 169
جدول(4-25) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کيفيت زندگي شهري)………172
جدول(4-26) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه در کوي ارم (ابعاد کيفيت زندگي شهري)………………175
جدول (4-27) تجزيه و تحليل توصيفي پرسش نامه کوي شهيد قاسمي (ابعاد کيفيت زندگي شهري)……..178
جدول( 5-1 )مقايسه انحراف استاندارد و ميانگين کيفيت زندگي شهري به تفکيک محلات و نوع فرم……185
جدول( 5-2) تجزيه و تحليل فرضيه اصلي تحقيق……………………………………………………………………………185
جدول(5-3) تجزيه و تحليل فرضيه شماره يک………………………………………………………………………………..186
جدول( 5-4) تجزيه و تحليل سوالات توصيفي بعد حمل و نقل…………………………………………………………187
جدول( 5-5)تجزيه و تحليل فرضيه شماره دو…………………………………………………………………………………191
جدول( 5-6) تجزيه و تحليل فرضيه شماره سه……………………………………………………………………………….192
جدول( 5-7) تجزيه و تحليل فرضيه شماره چهار……………………………………………………………………………193
جدول( 5-8) تجزيه و تحليل سوالات توصيفي بعد نگرش………………………………………………………………194
جدول( 5-9) تجزيه و تحليل فرضيه شماره پنج………………………………………………………………………………196
جدول( 5-10)تجزيه و تحليل فرضيه شماره شش…………………………………………………………………………..197
جدول (5-11) مقايسه انحراف استاندارد و ميانگين کيفيت زندگي شهري به تفکيک محلات و ابعاد……….200
جدول (5-12) تحليل واريانس در بعد کيفيت کالبدي در بين محلات…………………………………………………200
جدول( 5-13) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت کالبدي با استفاده از آزمون LSD…………………….201
جدول (5-14) تحليل واريانس در بعدحمل ونقل کيفيت زندگي در بين محلات…………………………………201
جدول (5-15)مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت حمل و نقل با استفاده از آزمون LSD……………….202
جدول (5-16)تحليل واريانس در بعد کيفيت اجتماعي در بين محلات……………………………………………….202
جدول (5-17) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت اجتماعي با استفاده از آزمون LSD…………………203
جدول( 5-18) تحليل واريانس در بعد کيفيت محيطي در بين محلات……………………………………………….203
جدول (5-19) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت محيطي با استفاده از آزمون LSD…………………..204
جدول (5-20) تحليل واريانس در بعد نگرش به محل سکونت در بين محلات……………………………………204
جدول (5-21) مقايسه استنباطي در بعد نگرش به زندگي به محل سکونت با استفاده از آزمون LSD………205
جدول (5-22) تحليل واريانس در بعد کيفيت زندگي شهري در بين محلات……………………………………….205
جدول (5-23) مقايسه استنباطي محله ها در بعد کيفيت زندگي شهري با استفاده از آزمون LSD…………..206
جدول (5-24) مقايسه استنباطي کيفيت زندگي شهري برحسب جنسيت………………………………………………206
جدول (5-25)تحليل واريانس براساس تعداد خانوار…………………………………………………………………………207
جدول (5-26)تحليل واريانس براساس سطح تحصيلات……………………………………………………………………..207
جدول (5-27) تحليل واريانس کيفيت زندگي شهري براساس درآمد خانوار………………………………………….208
جدول (5-28) تحليل واريانس کيفيت زندگي شهري براساس شغل سرپرست……………………………………..209
فهرست نقشه
نقشه شماره(3-1) جايگاه شهر ساري در سلسله مراتب شهري استان مازندران……………………………………..86
نقشه (3-2) گسترش فيزيکي شهرساري بين سالهاي 1385-1300…………………………………………………….108
نقشه(3-3) تقسيمات منطقه اي و ناحيه اي شهر ساري…………………………………………………………………….114
نقشه شماره (4-1) محدوده ي محلات نمونه ي شهر ساري…………………………………………………………….118
فهرست تصوير
تصويرشماره (4-1) فروريختن بنا ناشي از فرسودگي و عدم رعايت نکات ايمني ساخت و ساز …………129
تصوير شماره (4-2) درسايه ي امنيت پليس محله و تخريب اراضي کشاورزي……………………….135
تصوير شماره (4-3)پياده رو درمحلات نمونه……………………………………………………………………………….141
فهرست شکل
شكل(2-1) اكولوژي شهري ارنست برگس …………………………………………………………………………30
شکل(2-2)ساخت قطاعي شهر …………………………………………………………………………………………33
شکل(2-3) الگوي شهر ستاره اي …………………………………………………………………………………….35
شكل(2-2-4)ساخت چند هسته اي شهر……………………………………………………………………………..36
شکل(2-5)الگوي شهر اقماري…………………………………………………………………………………………..37
شکل(2-6) الگوي شهر خطي …………………………………………………………………………………………38
شکل(2-7) الگوي شهر شطرنجي……………………………………………………………………………………..39
شکل (2-8)الگوي شبکه محوري باروکي………………………………………………………………………….40
شکل(2-10)الگوي شهر درون گرا …………………………………………………………………………………..41
شکل(2-11) مدل مفهومي کيفيت زندگي …………………………………………………………………………68
شکل (2-12) تئوري تلفيقي کيفيت زندگي ،وينگوتو: 2003…………………………………………………70
مقدمه
فصل حاضر نگاهي براساس و شالوده اصلي تحقيق دارد وتحولات پيش رو را که در گذر ذهن پرورانده مي شود را کنکاشي گذرا مي نمايد .اميد است مباحث پژوهش با طرحي درست وگويا پي گيري شده و به نتايجي در خور دست يابد .
1-1- بيان مساله
شهر ، پديده اي پيچيد ه و پوياست كه درگذر زمان همواره دچار تحولات كالبدي،اجتماعي،اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي شده است. چنين تحولات وسيعي متأثر از رشد گسترده جمعيت شهري است که انتظار مي رود تاسال 2020 رشدي 60 درصد ي يابد ,2012:1-16) Stavel & Beck)
اگر چه رشد شهري در نفس خود خصلتي سرکش داردو نيازمند مهار وهدايت است. سياستگذاريهاي آن نيز بامسئوليتي خطيرهمراه است، زيرا از يک طرف بايد به زدودن نابسامانيها بپردازد و از سوي ديگر با هدايت عقلايي ساخت و سازها از بروز و پيدايش ناهنجاريها ي آن نيز جلوگيري نمايد ( حميدي ، 1376 :الف).
لذا سياست هاي شهري حاضردوگونه توسعه را تشويق نموده که هريک به گونه اي متفاوت وبا عملکردهاي گوناگون سعي در تغييرنواحي شهري وتوزيع جمعيت آن دارند .
– سکونت در پيرامون شهرها زمينهساز گونهاي از الگوي گسترش شهري است كه برآيند آن را مي توان در ارتباط با نوعي از فرم ساخت ارزيابي نمود که در اصطلاح آنرا پراكنش شهري1 مينامند. در واقع گسترش افقي ،بر اساس عوامل متعددي چون : افزايش جمعيت، مهاجرت، دگرگوني بنيان اقتصادي شهر وفراهم شدن امکان بورس بازي زمين، طرحهاي توسعه شهري ،قوانين و برنامههاي ناکارآمد شهري و.. .شکل ميگيرد (عباسزادگان، و همکار،1387). دردهه هاي اخيرالگوي پراکندگي موجب پيدايش پيامدهاي ناگوار زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي گرديده و به مسئله اي مهم تبديل شده است.
– سياست توسعه شهري فشرده ويا راهبرد نگاه به درون گونه اي ديگر ازتوسعه ي شهري است که به جاي گسترش افقي، به رشد عمودي توجه بيشتري نمود ه وبيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمين هايي است كه تحت پوشش توسعه شهري است. حاميان الگوي فشرده بر اين باورندکه بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن درمنطقه را از طريق پركردن بافت موجود شهر،افزايش متعادل تراكم، نوسازي و بازسازي مناطق متروكه وفرسوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده مي سازد. اساسا سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاي بهره وري و بهينه سازي استفاده از زمين و امكان توسعه درون شهري (به ويژه در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاي سطح دسترسي ساكنان بافت قديمي و فرسوده شهري به خدمات شهري و اجتماعي است (سازمان عمران و بهسازي شهري،1384) .
در سالهاي اخيررويكرد صرف شهر سازي به ابعاد كالبدي و كاركردي شهر ، بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعي و اقتصادي مترتب بر آن ، فلسفه وجودي شهرها ، به عنوان محلي براي زندگي را با ترديدهاي جدي مواجه نموده است . رويكرد كيفيت زندگي شهري ، لزوم تجديد نظر اساسي در اهداف و روشهاي برنامه ريزي و چاره انديشي براي مقابله با اين پديده را به ضرورتي مبرم مبدل ساخته است .
الگوهاي جديد توسعه شهري در راستاي توسعه پايدار شهري و رفع نيازمنديهاي انساني شكل گرفته و نمي تواند معياري كاملا استاندارد براي تمام شهرها با شرايط متفاوت فرهنگي و ويژگيهاي طبيعي، ارائه دهند. اما مي توان ميزان بهره مندي شهروندان از کيفيت محيط شهري رادر هريک از الگو ها بررسي و بهترين پارادايم توسعه ي شهري بر اساس ابعاد کالبدي ،زيست محيطي ،اقتصادي ، اجتماعي وحمل ونقل رااز منظر شهروندان جستجو نمود .
مساحت محدوده مورد مطالعه ،براساس گزارش طرح جامع 1389،معادل6/4208 هكتاربرآورد شده است.
جمعيت شهر در سال 1375 معادل 195882 نفر و بر اساس سرشماري 1385 معادل 261293 نفر بالغ گرديد . طبق برآورد جمعيت شهر ساري در سال 1389 معادل 293212نفررسيده است . نرخ رشد جمعيت شهر ساري طي دهه 1385- 1375 حدود 9/2 درصد بوده است (مشاورين مازند طرح، 1389).
در يك جمع بندي كلي در نيم قرن اخير مساحت شهر ساري به 16 برابروجمعيت آن 12 برابر گرديده است . با توجه به مركزيت سياسي – اداري ، اين امر فشار مضاعفي بر پيكره ي اين شهر وارد نموده است.
تلويحا ساري از جمله شهرهاي است که در دهههاي اخير با گسترش زياد در سطح و در عين حال به شدت تحت تاثير نامطلوب رشد نامتعادل و بيقواره خود به خصوص در طي 30 سال گذشته قرار گرفته است؛ از جمله وجود هكتارها اراضي رها شده و بلااستفاده واقع در محدوده طرح كه بر اثر افزايش محدوده طرحهاي توسعه به شهر الحاق گرديدند، نابودي اراضي کشاورزي و باغات شهر ، نبود زير ساختهاي مناسب در مناطق مختلف، تراکمهاي پايين خا لص وناخالص که سبب هدر روي زمين شهري وبالا رفتن هزينه ي ايجاد زيرساختها گرديده است ؛ همه اينها در جهت مخالف با اهداف توسعه پايدار است و هر چند به نظر ميرسد تلاشهايي براي کنترل روند رشد ناموزون و بيبرنامه ي شهر صورت ميگيرد، مانند: بازنگري در طرحهاي جامع وتفصيلي، جلوگيري از ساخت وسازهاي غير مجاز، ممنوعيت ساخت در اراضي کشاورزي و باغات، امابدليل عدم استمرار اين تمهيدات اجرايي ونبود برنامههاي مدون مبتني بر مباني نظري مشخص، وهم چنين وجود پديدهاي به نام مهاجرت ومكانيابي سكونت گاههاي خانوار بر مبناي عوامل متفاوت، ضوابط ساخت و ساز نامتناسب با شرايط روز ودر نتيجه ساخت وسازهاي بيبرنامه در اينگونه اراضي و بورس بازي زمين، مشکل رشد پراکنده شهر همچنان به قوت خود باقي مانده است و آثار ناشي از آن، بار سنگيني را از نظر اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بر شهر تحميل ميکند. تداوم اين روند مي تواند به تدريج به تضعيف مديريت شهري و ناتواني در برنامهريزي در ارائه خدمات رساني بهينه به ساکنين وکاهش روز افزون توانايي آن براي رفع اين مشکل ودرنهايت نزول روزافزون کيفيت زندگي و كاهش پايداري در توسعه شهري منجر شود.
بنابراين پايان نامه ي حاضر درپي آن است كه علاوه بر شناخت فرم شهري به بررسي نقش موثر آن بر كيفيت زندگي شهروندان درشهر ساري بپردازد .با توجه به اهميت موضوع متاسفانه ، كمتر مورد توجه محققين ، مسئولان و دانشجويان مرتبط بر امور شهري قرار گرفته است . اميد است يافته هاي پژوهش در برنامه ريزي هاي آتي سکوي پرشي براي ارائه ايده به ارائه دهندگان خدمات وطرح هاي توسعه شهري وافزايش عملکرد آنان جهت ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان گردد.
1-2- پرسش هاي تحقيق
سوال اصلي تحقيق
آيا بين فرم فشرده و پراکنده در كيفيت زندگي شهروندان رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعي تحقيق
1- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
2- آيابين فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
3- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
4- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعدمحيطي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
5- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
6- آيا بين فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادي کيفيت زندگي شهري تفاوت وجود دارد؟
1-3-پيشينه تحقيق
بامروري بر پژوهش هاي انجام يافته در زمينه ارزيابي و مطالعات موضوع پژوهش ،سابقه و پيشينه ي تحقيق درجدول (1-1) به شرح ذيل بيان مي گردد.
جدول (1-1)سابقه و پيشينه ي تحقيق
مقاله/پايان نامهسالنويسنده /
نويسندگانموضوع پژوهشنتايج پژوهشمنابعبررسي و سنجش اسپرال و پيامدهاي آن بر كيفيت زندگي 2002Reid Ewing, Pendall , Chenاينان كوشيده اند تا اسپرال ، و پيامدهاي آن را بر كيفيت زندگي، اندازه گيري كنند . در تحقيق مذكور اسپرال ، توسعه مسكوني كم تراكم همراه با نواحي اداري و تجاري و مسكوني كاملاً جدا از يكديگر، و همچنين ضعف مراكز فعاليت و محدوديت انتخاب ها در مسيرهاي سفر تعريف شده اند. مجموعه اين عوامل از 22 متغير شكل گرفته كه هر يك نشانگر ويژگي هاي اسپرال است . از طريق همين متغيرها و عوامل به دست آمده، اسپرال در 101 منطقه شهري در امريكا اندازه گيري شده است .نتايج نشان مي دهند كه شهرريورسايد كاليفرنيا با نمره 14.22بيشترين ميزان اسپرال را داشته است، و شهر نيويورك كمترين ميزان را. اين ويژگي ها در قالب چهار عاملِ قابل سنجش و اندازه گيري، عبارت بوده اند از:
تراكم مسكوني؛تركيب همسايگي واحدهاي مسكوني، اشتغال و خدمات (اختلاط كاربري ها)؛توان مراكز فعاليت و مركز شهر؛دسترسي شبكه معابر
Ewing et al., 2002, 2- 31كيفيّت محيطي شهر و شکل ناموزون شهري در شهر بابلسر????عزت ا… قنواتي ، آزاده عظيمي ، امين فرجي ملايي هدف اين مقاله،‏ درواقع بررسي و تحليل كيفيّت محيط زندگي در ارتباط با رشد ناموزون شهري در شهر بابلسر است. روش اين مقاله توصيفي ـ تحليل بوده و براي تبيين و تشريح موضوع مورد نظر از دو روش اسنادي و ميداني و نيز،‏ گردآوري داده‌هاي مورد نياز استفاده شده است. براي تعيين نوع شکل رشد شهر از روش آنتروپي شانون استفاده شده و در ارتباط با سنجش كيفيّت محيط زندگي داده‌هاي به‎دست آمده در مطالعه‎ي پرسش‎نامه‌اي با استفاده از نرم‎افزار SPSS در چارچوب آزمون T،‏F و ضريب همبستگي پيرسون مورد تحليل قرار گرفته شده است.نتايج پژوهش نشان‎دهنده‎ي اين است که شهر بابلسر طيّ دهه‌هاي پس از انقلاب داراي رشد پراکنده بوده که بيشتر كيفيّت محيط زندگي در اين محلّه‎ها،‏ شکل گرفته از كيفيّت محيط زندگي در ساير محلّه‎هاي پايين‎تر ديگر است. از سويي،‏ نتايج حاکي از آن است که بين دو متغيّر رشد ناموزون شهر و كيفيّت محيط زندگي،‏ همبستگي بالايي وجود دارد.امين فرجي ملايي و همکاران،1391 شهر فشرده تئوري در مقابل عمل (مورد مطالعه، شهر آمل)1390عامر نيك پور سنجش ميزان پراكنش و فشردگي شهر آمل و شناخت الگوي رشد كالبدي شهر از روش ها و از مدل هاي كمي مانند ضريب آنتروپي شانون، مدل هلدرن، شاخص تمركز هرفيندال، ضريب اختلاف (V.C) و تحليل تراكم شهر در دوره هاي مختلف استفاده شد. براي تحليل الگوي فضايي پارامترهاي رشد شهري از تكنيك اتوكروليشن فضايي استفاده شد. از ميان مدل هاي مختلف تكنيك اتوكروليشن فضايي از آماره موران استفاده شد كه يكي از بهترين معيارها براي اندازه گيري به حساب مي آيد. اين آماره اتوكوروليشن هاي قوي و ضعيف پارامترهاي گسترش شهر آمل طي سال هاي 1375-1385 را مورد اندازه گيري قرار داد. سرانجام براي مشاهده و شناسايي بيشتر الگوهاي فضايي، با استفاده از آماره عمومي G كه يكي ديگر از روش هاي اتوكوروليشن فضايي محسوب مي شود ، نقشه هاي(H0t spot) و(Cold spot) در محيط Arc Gis تهيه گرديدنتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد كه شهر آمل در طول 40 سال اخير تحت تإثير الگوي اسپرال قرار داشته است، اما در دهه اخير با كاهش سرعت پراكنش، به تمركز در نواحي داخلي شهر گرايش پيدا نموده، كه اين امر شكل گيري بافت هاي متراكم را به دنبال داشته است. همچنين با سنجش ميزان پايداري در بافت فشرده، مشخص شد روابط معناداري ميان مؤلفه ها، معيارها و گويه هاي مرتبط با پايداري در مقياس محله اي وجود دارد. از ميان مؤلفه ها و معيارهاي تعريف شده، مولفه و معيارهاي اجتماعي نقش بيشتري در پايداري فرم فشرده بر عهده دارند. همچنين در تحليل استراتژيك صورت گرفته نيز مشخص شده كه راهبردهاي توسعه براي پايداري فرم فشرده از نوع ST يا استراتژي تنوع بوده، كه هدف آن تأكيد بر نقاط قوت دروني به دنبال از بين بردن تهديدهاي بيروني است .نيک پور 1390
معيارهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهري در مراكز شهري مورد مطالعه : مركز شهر خرم آباد1385افشين كوكبيبه منظور اولويت بندي معيارها و زيرمعيارهاي موردنظر و هم چنين مشخص كردن جايگاه مركز شهر خرم آباد در سلسله مراتب مراكز شهري به لحاظ سطح زندگي، از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (مقايسه دودويي معيارها) جهت اتخاذ تصميم نهايي ا ستفاده شده است. نتايج مطالعات و ارزيابي بيانگر قرار داشتن مركز شهر خرم آباد در رده مراكز شهري با كيفيت زندگي شهري پايين بوده است.
کوکبي 1385سنجش كيفيت ذهني زندگي در نواحي شهري(مطالعه موردي: شهر نورآباد، استان لرستان1390احمد خادم الحسيني و حسين منصوريان ، محمدحسين ستاري
داده هاي مورد نياز با استفاده از پيمايش خانوارهاي شهري در شهر نورآباد جمع آوري شده است. روش هاي آماري از قبيل تحليل عاملي، تحليل رگرسيون چندگانه، تحليل واريانس يك طرفه و آزمون T براي سنجش كيفيت زندگي و تحليل و ارزيابي روابط آن با برخي از خصوصيات فردي استفاده شده است.نتايج حاصله نشان مي دهد، حدود 9.7 درصد پاسخگويان در شهر نورآباد به طور كامل از كيفيت زندگي خود راضي و حدود 2.3 درصد كاملاً ناراضي هستند. حدود 88 درصد پاسخگويان نيز داراي ميزان رضايتي بين اين دو حد بالا و پايين هستند. علاوه بر اين درک شده كه كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است كه توسعه كالبدي، رضايت از امكانات، سرمايه اجتماعي، بهزيستي ذهني، محيط محلي و آرامش شهري ابعاد آن را در شهر نورآباد تشكيل مي دهند و عامل بهزيستي نيز حدود 35 درصد تغييرات آن را تبيين مي كند.احمد خادم الحسيني و همكاران1390سنجش کيفيت محيط سکونت در شهرک اکباتان تهران 1389مجتبي رفيعيان و فرزين امين صالحي؛ علي اکبر تقوايي
روش انجام اين تحقيق بر‌مبناي تکنيک تحليل رگرسيوني چند متغيره سلسله مراتبي استوار بوده و مدل استفاده شده در فرايند تحليل نيز به مدل تجربي سنجش کيفيت محيط سکونت موسوم است. اين مدل داراي ساختاري سلسله مراتبي بوده و متشکل از معيارها و ج‍‍زء معيارهايي است که در سطوح مختلف آن قرار مي‌گيرند. در اين ميان جزء معيارهاي سطح آخر مدل، مبناي تنظيم پرسشنامه ي تحقيق قرار گرفت و بر اساس ميزان رضايت‌مندي يا نارضايتي ساکنان محيط مورد نظر امتيازدهي شدند.سطح کيفي سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطي (5>98/2>1) ارزيابي و وجود رابطه معنا‌دار (05/0> P) بين معيارها و جزء معيارهاي واقع در سطوح مختلف مدل با متغير وابسته کيفيت محيط سکونت تأييد شد.مجتبي رفيعيان و همكاران1389″ارزيابي توزيع فضايي كيفيت زندگي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان دلفان)”1390عبدالرضا ركن الدين افتخاري و احدالله فتاحي ، مجتبي حاجي پور روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از عمليات ميداني، از دو روش آمار توصيفي و استنباطي (آزمون t، تحليل واريانس) استفاده شده، و سپس نرم افزار GIS براي نشان دادن توزيع فضايي به كار رفته است. جامعه آماري در اين پژوهش، مجموعه روستاهاي بخش مركزي شهرستان دلفان است با جمعيت ????? نفر در قالب ????? خانوار. روش نمونه گيري در اين پژوهش خوشه اي چندمرحله اي است كه براساس تخصيص متناسب ?? روستا انتخاب شده است. براي تكميل پرسشنامه ها ??? نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شدند
. براساس ديدگاه هاي جامعه نمونه، مي توان كيفيت آموزش، محيط مسكوني و محيط فيزيكي، سلامت و امنيت، و نيز درآمد و اشتغال را پايين تر از حد متوسط ارزيابي كرد؛ و كيفيت تعامل و همبستگي اجتماعي را در حد متوسط دانست. همچنين يافته هاي تحقيق نشان از آن دارند كه در روستاهاي بخش مركزي شهرستان دلفان در تمام مولفه هاي موثر بر كيفيت زندگي به لحاظ موقعيت مكاني و بعد فاصله، مي توان تفاوت معناداري را مشاهده كرد. اين به گونه اي است كه ساكنان روستاهاي دشتي رضايتمندي بيشتري از مولفه هاي مذكور داشته اند، و پس از آنان مردم ساكن در روستاهاي كوهپايه اي و كوهستاني جاي مي گيرند. ديگر اينكه به لحاظ بعد فاصله، جز مولفه اقتصادي كه تفاوت معناداري نداشت، تفاوت در ديگر مولفه ها (كيفيت محيطي، كالبدي و اجتماعي) معنادار بود.افتخاري و همكاران1390تحليل شاخصهاي كيفيت زندگي شهري و برنامه ريزي براي بهبود آن مورد شهر بابلسر”1389امين فرجي ملاييروش به كار رفته استفاده از پرسشنامه با مقوله ارتباطات، دسترسي، مسكن، امنيت، مشاركت، گذران اوقات فراغت، تامين نيازهاي روزمره وتسهيلات شهري بوده است . براي تعيين حجم نمونه پرسشنامه فرمول كوكران مورد استفاده قرار گرفته است . كه براي تحليل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS و آزمونهايي چون آزمون نرمال بودن توزيع داده ها (كولموگروف – اسمينرف و شاپيرو- ويلك)، آزمون تحليل واريانس يكطرفه،( (ANOVA آزمون توكي((HSDTukey استفاده شده است. در عين حال محلات شانزده گانه شهر بابلسر از بعد مقولات هشتگانه مورد بررسي قرار گرفته اند. در بخش ديگر از اين پايان نامه از روشهاي تحليل چندمعياره ,SAW ELECTRE ,TOPSISجهت تعيين سلسله مراتب كيفيت زندگي در محلات شهر بابلسر بهره گرفته شده است. درنهايت با استفاده از نرم افزار Arc.GISتوزيع فضايي نتايج به دست آمده در قالب نقشه ارائه شده است .نتايج تحقيق حاكي از اين است كه ميان محلات مختلف شهر بابلسر از بعد شاخصهاي مورد بررسي تفاوت معني داري وجود دارد.امين فرجي ملايي1389سنجش وضعيت شاخصهاي كيفيت زندگي در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردي : گنبدقابوس1385كاظم جاجرمي و ابراهيم کلتهوضعيت كيفيت زندگي را با توجه به 25 فاكتور كه در3 گروه طبقه بندي شده اند، بررسي مي كند. داده هاي اين تحقيق به وسيله ي پرسشنامه جمع آوري شده وبه سنجش الگوهاي ذهني افراد از وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي در محله شان پرداخته و ميزان آن را دركل شهر و نواحي مختلف مورد مقايسه قرار مي دهد.شاخص هاي كيفيت زندگي ازنظر شهروندان گنبدي در نواحي مختلف شهر تفاوت شديدي را نشان مي دهدجاجرمي و کلته 1385بررسي اثرات رشد فيزيكي شهر تهران بر اراضي منطقه 51389ليلا واحديان بيكيبراي بررسي وضعيت اراضي شهر تهران و منطقه 5 ابتدا تصاوير ماهواره اي شهر تهران براي سال هاي 1352، 1359، 1369، 1379 و 1388 تهيه شد، سپس با استفاده از نرم افزار ENVI و روش بيشترين احتمالات، كاربري هاي مورد نظر را طبقه بندي كرده و با استفاده از نرم افزارGIS آن ها را به نقشه تبديل نموده اند و درصد كاربري هاي شهري، باغي، كشاورزي، فضاي سبز و كاربري باير را در شهر و منطقه را بدست آوردند؛ سپس با روي هم گذاري لايه ها و نقشه هاي كاربري اراضي منطقه طي سال هاي 1345، 1365 و 1388 درصد تغييرات كاربري منطقه را مشخص كرده و سرانه كاربري هاي منطقه را در سال 1388 با سرانه هاي استاندارد طرح هاي شهري و سرانه ي كاربري ها در شهر تهران مقايسه نموده اند. نزديك به 988 هكتار از اراضي مرغوب باغي و كشاورزي منطقه بر اثر پراكنش شهري از بين رفته و بيشترين درصد آن تبديل به اراضي با كاربري مسكوني شده است. با استفاده از مدل هاي كمي مثل تراكم، ا ندازه ي فيزيكي متروپل، درجه تجمع و مدل تخلخل گونه ي شهر به صورت پراكنش افقي تشخيص داده شده است.واحديان بيكي1389ارزيابي توزيع فضايي كيفيت زندگي در محلات شهر سردشت1391ميرنجف موسوي وعلي باقري کشکولي
به منظور ارزيابي كيفيت زندگي در محلات شهر سردشت از شاخص ها ي عيني شامل 4 شاخص اصلي (جمعيتي، اجتماعي- اقتصادي- كالبدي- زيست محيطي)و 36 مولفه استفاده شده است.جامعه آماري 306 نفر از ساكنين محلات شهر سردشت است. محاسبه ميانگين برخوردار ي نشان داده كه درشاخص هاي(جمعيتي، اجتماعي-اقتصادي- كالبدي و زيست محيطي)به عنوان شاخص تلفيقي، محله كا ينه مر با2/ 74 درصد مطلوب ترين وضعيت كيفيت زندگي و محله مارغان با 7/5974.2درصد پايين ترين ميزان كيفيت زندگي را را دارا هستند. مدل تحليل واريانس چند متغيره نابرابري بين محلات در برخورداري را با سطح اطمينان99 درصد مورد تاييد قرار مي دهد. همچنين آزمونtتك نمونه اي نشان دهنده اين است كه شرايط كيفيت زندگي در سطح ، محلات شهر سردشت كمتر از حد متوسط ارزيابي شده است. همچنين با استفاده از مدل رگرسيون چندگانه 71درصد از بالا بودن كيفيت زندگي در سطح محلات شهر سردشت ناشي از شاخص ها ي اجتماعي، اقتصا دي،كالبدي و زيست محيطي است.متغيرها ي كالبد ي با ميزان 867/0
بيشترين آثار را در بالا رفتن ميزان كيفيت زندگي در سطح محلات شهر سردشت داشته است.
موسوي وهمکار1391بررسي نحوه ي توزيع خدماتي چون پارك و زمين بازي درمحله در شهرهاي آمريكا1998-1996تالن2 (1996 ) و انسلين 3(1998 )مبناي كار اين تحقيقات در عدالت فضايي، رويكرد “نياز محور ” بوده و براي تحليل نحوه ي توزيع خدمات شهري، از شاخص دسترسي استفاده كرده اند.براي دستيابي به عدالت فضايي بايد خدمات وتسهيلات در ارتباط با مشخصه ي اقتصادي – اجتماعي افراد، مكانيابي و توزيع شود.تالن1996 و انسلين 1998 سنجش شاخص يكپارچه ي دسترسي محور در ارتباط با عدالت فضايي در خدمات عمومي شهري” در يكي ازشهرهاي تايوان2005تسو4 و همكارانسعي در ارائه ي شاخصي يكپارچه از عدالت فضايي داشته اند. آنها سه مشخصه: شعاع خدمات رساني و شعاع تاثيرگذاري منفي تسهيلات، تاثيرگذاري متفاوت خدمات گوناگون بر ساكنين و كيفيت متفاوت تسهيلات هم نوع، را براي توزيع خدمات در نظر گرفته و با تركيب اين سه مشخصه، شاخص يكپارچه سنجش عدالت فضايي رامطرح كرده اند و براي نمايش الگوي فضايي، شاخص عدالت فضايي ،از روش خود همبستگي فضايي محلي استفاده كرده اند. نتايج يافته هاي آنها، بيانگر توزيع ناعادلانه خدمات عمومي در اين شهر بوده است.
تسو و همكاران2005
رويکردي چند جانبه به کيفيت زندگي شهري(شهراستانبول)2001آلنگين و همکارانهدف از اين مقاله ،مدل سازي انتظارات ،اولويت ها و نيازهاي ساکنين شهراستانبول ،بااستفاده از يک راهبرد چند جانبه بوده است واز شاخص هاي عيني براي سنجش کيفيت زندگي شهري استانبول استفاده نمودند .بدين منظور ابعادي از کيفيت زندگي شهري را که در شهر استانبول داراي اهميت بيشتري بوده ،شامل کيفيت محيط فيزيکي ،کيفيت محيط اجتماعي ،کيفيت محيط اقتصادي ،کيفيت حمل و نقل و ارتباطات را تعيين کرده و به منظور سنجش اين ابعاد نيزشاخصهايي را تدوين نمودند و هر کدام از اين ابعاد و شاخص ها را بارويکرد چند جانبه مورد وزن دهي قرار دادند.اولويت بندي جنبه هاي مختلف کيفيت زندگيشهري استانبول جهت تمرکز اقدامات وراهبرد هاي شهر سازي بوده است که در ميان جنبه هاي مختلف کيفيت زندگي شهري ،موضوع پيدا کردن شغل رضايت بخش داراي بيشترين اهميت وقرارگيري ساختمان هاداراي کمترين اهميت بوده است .Uiengin et al,2001با استفاده از شاخص هاي ذهني به ارزيابي كيفيت زندگي در شهر تايپه2008يانگ جانگ لي 331 نفر از ساكنان شهر تايپه به منظور پيمايش ارزيابي ذهني ساكنان از كيفيت زندگي مورد مطالعه گرفته استمحل زندگي، زناشويي، سن، تحصيلات، و درآمد قلمروهاي مختلف رضايت را تحت تاثير قرار مي دهند . علاوه بر آن، وضعيت اجتماع، تعلقات محلي، و رضايت از محله بيشترين تاثير را بر رضايت از كيفيت زندگي دارند. Lee,2008منبع :استنتاج از منابع مختلف
همانگونه از مطالب فوق درمي يابيم ، فرم کالبدي شهر وکيفيت زندگي از جمله موضوعاتي بوده که پژوهشگران زيادي به طورجداگانه در سطوح ملي و بين المللي به آن پرداخته اند ؛اما قابل ذکر است که پژوهش حاضر به دليل بررسي تاثير فرم فشرده و پراکنده برکيفيت زندگي از پژوهش هاي نو و بديعي است که در سطح ملي صورت گرفته است .اميد است تاپژوهش حاضر راهي روشن درپيش روي ديگر پژوهشگران قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید