2-1-3 اينترنت:37
2-1-4 تاريخچه اينترنت در جهان:38
2-1-5 تاريخچه اينترنت در ايران:47
2-1-6 شبکه هاي اجتماعي:49
2-1-6-1 آشنايي با شبکه هاي اجتماعي اينترنتي:50
2-1-6-2 شبکه هاي اجتماعي اينترنتي در دنيا:51
2-1-6-3 شبکه هاي اجتماعي اينترنتي در ايران:52
2-1-7 نگاهي به شبكه فيس بوك:53
2-1-7-1 تاريخچه، اهداف و اصول کلي:53
2-1-8 قابليتهاي فيس بوک:63
2-2 بخش دوم: نظريه هاي ارتباطي97
2-2-1جامعه اطلاعاتي:97
2-2-1-1 تاريخچه جامعه اطلاعاتي:97
2-2-2 جامعه شبكه اي:100
2-2-2-1 شش ويژگي جامعه شبکه اي از نظر کاستلز:101
2-2-2-2 جامعه شبكه‌اي و اجتماعات مجازي:103
2-2-3 نظريه جامعه شناسي توليد خبر:103
2-3 بخش سوم: خبر و مدل هاي انتشار اخبار:115
2-3-1 تعريف خبر:115
2-3-2 عناصر خبر:118
2-3-3 نقش و اهميت خبر:119
2-3-4 كاركردهاي خبر:120
2-3-5 خبر و تكنولوژي‌هاي ارتباطي:123
2-4 بخش چهارم: پيشينه تحقيق:131
فصل سوم روش شناسي پژوهش134
مقدمه135
3-1 روش تحقيق:135
3-2 جامعه آماري:136
3-3 حجم نمونه:137
3-4 روش نمونه‏گيري:137
3-5 ابزار گردآوري اطلاعات:137
3-6 روايي تحقيق:138
3-7 پايايي تحقيق:138
3-8 روش تجزيه و تحليل داده‏ها:139
3-9 متغيرها:139
فصل چهارم تجزيه وتحليل داده ها140
4-1 بخش اول: تجزيه و تحليل توصيفي:141
4-2 بخش دوم: تجزيه و تحليل استنباطي:203
فصل پنجم نتيجه گيري213
مقدمه214
5-1 نتيجه گيري:215
5-1-1 نتيجه گيري و تحليل:218
5-2 پيشنهادهاي تحقيق:221
5-2-1 پيشنهاد براي مسئولين :221
5-2-2 پيشنهاد براي محققان بعدي:222
5-3 محدوديت هاي تحقيق:222
ضمائم و پيوست‌ها223
منابع و مأخذ:232
فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول شماره 1 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت141
جدول شماره 2 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن142
جدول شماره 3 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات143
جدول شماره 4 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي144

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره 5 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شغل تخصصي145
جدول شماره 6 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از اينترنت146
جدول شماره 7 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب استفاده از سايت147
جدول شماره 8 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از فيس بوک148
جدول شماره 9 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مدت زمان عضويت در فيس بوک149
جدول شماره 10 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير امکان گذاشتن متن، صدا، فيلم و عکس در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر150
جدول شماره 11 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ساخت آلبوم عکس در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر151
جدول شماره 12 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ايجاد کردن گروه در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر152

جدول شماره 13 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان طرفدار شدن در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر153
جدول شماره 14 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان اطلاع رساني نظرات در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر154
جدول شماره 15 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان اعلام دوستان مشترک در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر155
جدول شماره 16 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ايجاد شبکه اجتماعي در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر156
جدول شماره 17 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان انتقال سريع اخبار و اطلاعات در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن157
جدول شماره 18 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير قدرت مقابله با سانسور و انسداد خبري در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن158
جدول شماره 19 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير قدرت اقناع سازي بدليل چند رسانه اي بودن در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن159
جدول شماره 20 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان به اشتراک گذاشتن عقايد و ايده ها در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن160
جدول شماره 21 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ارتباطات جمعي و قابليت شبکه‌سازي در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن161
جدول شماره 22 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان تقويت ارتباطات خصوصي و عاطفي و دوستيابي در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن162
جدول شماره 23 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان دسترسي آسان و مجدد به اخبار و اطلاعات در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن163
جدول شماره 24 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان بهره مندي از سرگرمي و ساير تفريحات در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن164
جدول شماره25 توزيعفراواني پاسخگويان برحسبميزانموفقيت فيس بوک نسبت به سايررسانه ها با افزايش مشارکت وتهييج افکار عمومي و ايجاد حرکت هاي جمعي و جريان سازي اجتماعي165
جدول شماره 26 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با امکان مشارکت همگاني در توليد و انتشار اخبار و اطلاعات166
جدول شماره 27 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با ايجاد همگرايي در افکار و انديشه ها و ايجاد فضاي عمومي167
جدول شماره 28 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با شکستن انحصار رسانه هاي جمعي168
جدول شماره 29 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با به اشتراک گذاشتن ايده ها و خلق ايده هاي جديد169
جدول شماره 30 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب فراهم کردن امکان شکل گيري اجتماع و يا توده در فضاي متکثر اطلاعات و اخبار به واسطه فيس بوک170
جدول شماره 31 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب فراهم کردن امکان جريان گفتگو و مفاهمه به دور از فشار و در شرايط آزادانه و آگاهانه براي شهروندان به واسطه فيس بوک171
جدول شماره 32 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان بي طرف بودن رسانه هاي دولتي172
جدول شماره 33 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن اوليا و مربيان173
جدول شماره 34 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن اسلامي174
جدول شماره 35 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن ورزشي و تفريحي175
جدول شماره 36 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن علمي- تخصصي176
جدول شماره 37 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن صنفي177
جدول شماره 38 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن محلي178
جدول شماره 39 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در حزب و تشکل سياسي رسمي کشور179
جدول شماره 40 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در سازمان هاي غير دولتي180
جدول شماره 41 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن هاي خيريه اي181
جدول شماره 42 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عضويت در بسيج182
جدولشماره43 توزيعفراوانيپاسخگويانبرحسب نوعرابطهعضويت درانجمن اوليا و مربيان183
جدول شماره 44 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن اسلامي184
جدول شماره 45 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن ورزشي و تفريحي185
جدول شماره 46 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن علمي- تخصصي186
جدول شماره 47 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن صنفي187
جدول شماره 48 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن محلي188
جدول شماره 49 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در حزب و تشکل سياسي رسمي کشور189
جدولشماره50 توزيعفراوانيپاسخگويانبرحسب نوع رابطهعضويت درسازمانهاي غير دولتي190
جدول شماره51 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نوعرابطهعضويت در انجمنهاي خيريه اي191
جدول شماره 52 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در بسيج192
جدول شماره 53 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران193
جدول شماره 54 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به قوه قضاييه194
جدول شماره 55 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به نيروي انتظامي195
جدول شماره 56 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به مجلس شوراي اسلامي196
جدول شماره 57 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به نهادهاي دولتي197
جدول شماره 58 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به روزنامه ها198
جدول شماره 59 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به شهرداري199
جدول شماره 60 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به شوراي اسلامي شهر200
جدول شماره 61 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير فيس بوک در نحوه انتشار اخبار آنها به صورت رسمي يا غير رسمي201
جدول شماره 62 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده روزنامه آنها از فيس بوک براي ارتباط با مخاطبان و يا فروش بيشتر از اين شبکه اجتماعي با توجه به فيلتر بودن آن و تلقي جرم نسبت به استفاده از آن از سوي مراجع قانوني202
جدول4-63: جدول آزمون فرضيه بررسي رابطه ميان اعتماد افراد به نهادها و ميزان استفاده آنان از شبکه هاي اجتماعي204
جدول4-64: نتايج آزمون خي دو جهت بررسي رابطه بين ميزان اعتماد افراد به نهادها و ميزان استفاده آنان از شبکه هاي اجتماعي204
جدول4-65: نتايج آزمون خي دو205
جدول4-66: جدول آزمون فرضيه بررسي رابطه ميان مشارکت اجتماعي افراد و ميزان استفاده آنان از شبکه هاي اجتماعي206
جدول4-67: نتايج آزمون خي دو جهت بررسي رابطه بين ميزان مشارکت اجتماعي افراد و ميزان استفاده آنان از شبکه هاي اجتماعي206
جدول4-68: جدول آزمون فرضيه بررسي رابطه ميان بي طرفي رسانه هاي دولتي و استفاده از شبکه هاي اجتماعي براي ارتباط با مخاطبان و يا فروش بيشتر207
جدول4-69: نتايج آزمون خي دو جهت بررسي رابطه بين بي طرفي رسانه هاي دولتي و استفاده از شبکه هاي اجتماعي براي ارتباط با مخاطبان و يا فروش بيشتر207
جدول4-70: جدول آزمون فرضيه بررسي رابطه ميان بي طرفي رسانه هاي دولتي و استفاده از شبکه هاي اجتماعي208
جدول4-71: نتايج آزمون خي دو جهت بررسي رابطه بين بي طرفي رسانه هاي دولتي و استفاده از شبکه هاي اجتماعي208
جدول4-72: نتايج آزمون خي دو209
جدول4-73: جدول آزمون فرضيه بررسي رابطه ميان سن و ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي210
جدول4-74: نتايج آزمون خي دو جهت بررسي رابطه بين سن و ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي210
جدول4-75:جدولآزمونفرضيهبررسيرابطهميان جنسيتوميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي211
جدول4-76: نتايج آزمون خي دو جهت بررسي رابطه بين جنسيت و ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي211
جدول4-77: جدول آزمون فرضيه بررسي رابطه ميان تحصيلات و ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي212
جدول4-78: نتايج آزمون خي دو جهت بررسي رابطه بين تحصيلات و ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي212
فهرست مطالب
عنوانصفحه
نمودار شماره 1 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب جنسيت141
نمودار شماره 2 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب سن142
نمودار شماره 3 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب تحصيلات143
نمودار شماره 4 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي144
نمودار شماره 5 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب شغل تخصصي145
نمودار شماره 6 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از اينترنت146
نمودار شماره 7 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب استفاده از سايت147
نمودار شماره 8 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده از فيس بوک148
نمودار شماره 9 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب مدت زمان عضويت در فيس بوک149
نمودار شماره 10 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير امکان گذاشتن متن، صدا، فيلم و عکس در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر150
نمودار شماره 11 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ساخت آلبوم عکس در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر151
نمودار شماره 12 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ايجاد کردن گروه در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر152
نمودار شماره 13 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان طرفدار شدن در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر153
نمودار شماره 14 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان اطلاع رساني نظرات در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر154
نمودار شماره 15 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان اعلام دوستان مشترک در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر155
نمودار شماره 16 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ايجاد شبکه اجتماعي در فيس بوک در افزايش مخاطب و کاربر156
نمودار شماره 17 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان انتقال سريع اخبار و اطلاعات در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن157
نمودار شماره 18 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير قدرت مقابله با سانسور و انسداد خبري در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن158
نمودار شماره 19 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير قدرت اقناع سازي بدليل چند رسانه اي بودن در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن159
نمودار شماره 20 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان به اشتراک گذاشتن عقايد و ايده ها در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن160
نمودار شماره 21 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان ارتباطات جمعي و قابليت شبکه‌سازي در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن161
نمودار شماره 22 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان تقويت ارتباطات خصوصي و عاطفي و دوستيابي در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن162
نمودار شماره 23 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان دسترسي آسان و مجدد به اخبار و اطلاعات در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن163
نمودار شماره 24 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير داشتن امکان بهره مندي از سرگرمي و ساير تفريحات در فيس بوک بر گسترش تعداد مخاطبين آن164
نمودار شماره 25 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با افزايش مشارکت و تهييج افکار عمومي و ايجاد حرکت هاي جمعي و جريان سازي اجتماعي165
نمودار شماره 26 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با امکان مشارکت همگاني در توليد و انتشار اخبار و اطلاعات166
نمودار شماره 27 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با ايجاد همگرايي در افکار و انديشه ها و ايجاد فضاي عمومي167
نمودار شماره 28 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با شکستن انحصار رسانه هاي جمعي168
نمودار شماره 29 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان موفقيت فيس بوک نسبت به ساير رسانه ها با به اشتراک گذاشتن ايده ها و خلق ايده هاي جديد169
نمودار شماره 30 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب فراهم کردن امکان شکل گيري اجتماع و يا توده در فضاي متکثر اطلاعات و اخبار به واسطه فيس بوک170
نمودار شماره 31 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب فراهم کردن امکان جريان گفتگو و مفاهمه به دور از فشار و در شرايط آزادانه و آگاهانه براي شهروندان به واسطه فيس بوک171
نمودار شماره 32 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان بي طرف بودن رسانه هاي دولتي172
نمودار شماره 33 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن اوليا و مربيان173
نمودار شماره 34 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن اسلامي174
نمودار شماره 35 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن ورزشي و تفريحي175
نمودار شماره 36 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن علمي- تخصصي176
نمودار شماره 37 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن صنفي177
نمودار شماره 38 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن محلي178
نمودار شماره 39 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در حزب و تشکل سياسي رسمي کشور179
نمودار شماره 40 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در سازمان هاي غير دولتي180
نمودار شماره 41 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در انجمن هاي خيريه اي181
نمودار شماره 42 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب عضويت در بسيج182
نمودارشماره43توزيع درصدي پاسخگويان برحسب نوع رابطه عضويت درانجمن اوليا ومربيان183
نمودار شماره 44 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن اسلامي184
نمودار شماره 45 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن ورزشي و تفريحي185
نمودار شماره 46 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن علمي- تخصصي186
نمودار شماره 47 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن صنفي187
نمودار شماره 48 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در انجمن محلي188
نمودار شماره 49 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در حزب و تشکل سياسي رسمي کشور189
نمودار شماره 50 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در سازمان هاي غير دولتي190
نمودارشماره51توزيع درصديپاسخگويان برحسب نوع رابطه عضويت در انجمنهاي خيريه اي191
نمودار شماره 52 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب نوع رابطه عضويت در بسيج192
نمودار شماره 53 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران193
نمودار شماره 54 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به قوه قضاييه194
نمودار شماره 55 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به نيروي انتظامي195
نمودار شماره 56 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به مجلس شوراي اسلامي196
نمودار شماره 57 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به نهادهاي دولتي197
نمودار شماره 58 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به روزنامه ها198
نمودار شماره 59 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به شهرداري199
نمودار شماره 60 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان اعتماد به شوراي اسلامي شهر200
نمودار شماره 61 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان تأثير فيس بوک در نحوه انتشار اخبار آنها به صورت رسمي يا غير رسمي201
نمودار شماره 62 توزيع درصدي پاسخگويان بر حسب ميزان استفاده روزنامه آنها از فيس بوک براي ارتباط با مخاطبان و يا فروش بيشتر از اين شبکه اجتماعي با توجه به فيلتر بودن آن و تلقي جرم نسبت به استفاده از آن از سوي مراجع قانوني203
فصل اول کليات پژوهش

مقدمه
دستاورد بشر از وضعيت و فناوري هاي نوين، نظام اجتماعي جوامع را دستخوش تغييرات روز افزون نموده، اينترنت بعنوان يکي از مهمترين ابداعات در قرن اخير با قابليت ها و کارکردهاي متعدد و گسترده اش، بخشهاي مختلف زندگي انساني را تحت تأثير خودقرار داده است، مبنا و هدف اصلي اينترنت:
* برداشتن فاصله جغرافيايي ميان انسان ها در سراسر دنيا
* ايجاد تحول در عرصه ارتباطات و انتقال اطلاعات و اخبار است
اينترنت کارخود را بعنوان ابزار ارتباط جهت تبادل داده ها و منابع تحقيقاتي شروع کرد و به مرور زمان توانست خود را تاسطح برقراري ارتباط بين افراد از طريق پست الکترونيک ارتقاء بخشد. پس از مدتي اينترنت بمنزله فضايي جديد جهت بسط فعاليتهاي تجاري در امور نقل و انتقالات مالي، بازاريابي و نيز ابزار پيگيري براي مصرف کنندگان مورد توجه واقع شد. وبلاگ ها و وب سايت ها، نرم افزار هاي گفتگوي آنلاين، سرويس هايي پست الکترونيک …. امکانات جديدي بودند که در پرتوي اينترنت و شبکه جهاني وب در اختيار کاربران قرارگرفتند.
در حاليکه هنوز هيچکس تصور نمي کرد که روزي جنبه اجتماعي اينترنت بصورت کاربرد آن در آيد، شبکه هاي اجتماعي پا به عرصه وجود گذاشتند و به جرأت مي توان گفت يک از تأثيرگذار‌ترين سرويس هاي اطلاع رساني و اخبار شده اند شبکه هاي اجتماعي، نسل جديدي از پايگاهايي هستند که بر مبناي تشکيلات آنلاين فعاليت مي کند و هر کدام دسته اي از کاربران اينترنتي با ويژگي هاي خاص را گرد هم مي آورند. اين شبکه هاي اجتماعي نوع جديدي از رسانه‌هاي اجتماعي هستند که امکان دستيابي به شکل جديدي از برقراري ارتباطات و انتقال اطلاعات و به اشتراک گذاري محتوارا در اينترنت فراهم مي نمايند.
شبکه هاي اجتماعي از جمله فيس بوک امروزه امکان کاملاً متفاوتي را در برقراري ارتباطات افراد فراهم نموده است، شبکه هاي اجتماعي به کلي خط سير را تغيير داده و امکان برقراري ارتباط بين افراد گروههاي يک اجتماع را با افراد و گروههاي جوامع ديگر مهيا نموده است و طبيعي است که اين امر تأثيرات جهاني خود را برجاي خواهد گذاشت.
امروزه با توجه به استقبال گسترده شهروندان از شبکه هاي مجازي و ظهور ابزار جديد و فراگير انتشار اخبار و اطلاعات در جامعه، ضرورت بررسي تأثير آن بر تغيير ماهيت و شيوه هاي انتشار اخبار احساس مي شود اگر چه روزنامه تلويزيون، راديو و …. در زمان خود رسانه هاي جديد به شمار مي آمدند اما با ورود به عصر ارتباطات و گسترش فضاهاي مجازي رسانه هاي جديد تغييراتي را در ماهيت اطلاعات، توليد خبر و انتشار آن ايجاد کرده اند که به جرات مي توان گفت تا پيش از اين به يک رويا شبيه بود. تأثير گذاري شبکه هاي اجتماعي ازجمله فيس بوک بر ميزان و کيفيت مشارکت هاي اجتماعي در توليد خبر، ايجاد گروه، و شبکه هاي علاقمند به موضوع و هدفي خاص، مشارکت اعضاء در ايجاد محتواي اخبار (توليد خبر، قدرت انتخاب و بهره برداري از تنوع آن) تاثير بر انتشار سريع و آزادانه اخبار و اطلاعات، امکان عبور از مرزهاي جغرافيايي، تغيير مرز و خط کشي بين رسانه و مخاطب، افزايش سرعت در فرآيند آموزش، شکل گيري و ترويج سريع شايعات و اخبار در فضاي سايبري بخش از تغييراتي است که اين رسانه نوظهور در مقابل ساير رسانه بر شيوه و ماهيت اطلاع رساني ايجاد کرده است که در اين پژوهش قصد بررسي آنرا خواهيم داشت.
1-1 بيان مسئله:
در زمان هاي گذشته که هنوز رسانه هاي گروهي يکي پس از ديگري پا به عرصه وجود نگذاشته بودند، اخبار و اطلاعات بوسيله دهان و گوش دامنه مي گرفت و ماهها طول مي کشيد تا خبر يا اطلاعات گسترش عمومي پيدا کند و در نتيجه خود بخود از اثر مي افتاد و به جاي آنکه مانند گلوله برفي در مسير خود حجم يابد، آب مي شد بنابراين تاثير خبر جز در محيط هاي بسته مانند روستا و بازار و محله و طبقه که در آنها ارتباطات سريعاً برقرار مي شد تجسم نمي يافت. افراد مي بايست از خانه هاي خود خارج مي شدند و با دوستان و آشنايان در محله و قهوه خانه و سرگذر تماس حاصل مي کردند تا در جريان وقايع چند روز گذشته که خبر آن تازه به محل آنها رسيده بود قرار مي‌گرفتند.
با ظهور رسانه هاي گروهي، اخبار از طريق آن رسانه ها به خانه ها راه يافت و در يک لحظه اخبار در اختيار همه مردم شهر بلکه کشور و جهان گذاشته مي شد. اين رسانه ها توانستند زمان و مکان را تسخير کنند و مرزهاي اجتماعي و سياسي و ملي را در نوردند و افکار عمومي سرنوشت خودر را به دست رسانه هاي جديد سپردند. از اين پس اين رسانه ها بودند که نقش منعکس کننده، تقويت کننده و حتي خاموش کننده اخبار را دارا بودند. مجهز بودن رسانه هاي گروهي و دستگاههاي تبليغاتي به تکنيک هاي قوي و موثر و کار آمد به آنها امکان مي داد تا در راه تشکيل، هدايت و نيز به اسارت کشيدن افکار عمومي فعاليت کنند.
رسانه هاي گروهي قادر شوند، جنگ را در گوشه اي از جهان، زلزله را در ناحيه اي از کره زمين، کشف علمي را در آزمايشگاهي در نقطه اي از دنيا به همه مردم جهان اطلاع رساني نمايند و بدين ترتيب مرز بين اخبار اين قشر و آن طبقه، وقايع داخلي و خارجي رفته رفته از ميان برداشته شد و رسانه هاي گروهي دائماً در جهت وحدت بخشيدن به افکار عمومي در سطح جهاني گام برداشت و تصور دهکده جهاني، در ذهن مک لوهان تشکل گرفت.
در جوامع امروز، رسانه هاي گروهي باورود به عرصه زندگي و اشاعه سريع اخبار و انتشار رخدادهاي اجتماعي از طريق مطبوعات، راديو تلويزيون، سينما و تئاتر، پوستر، کاست و ويدئو افکار عمومي را شکل مي دهد، امروزه سرعت توزيع و اشاعه اخبار و اطلاعات مديون رسانه هاي گروهي است. مراکز راديوئي، تلويزيوني و مطبوعاتي، فرستنده هايي هستند که از نظر خبري افراد را به منزله گيرندگان خبري بي وقفه تغذيه مي کند.
اين سوال مطرح است که ماهيت توليد خبر و انتشار اطلاعات در بين مردم صرفاً به منابع توليد اخبار يا رسانه وابسته است؟ عموم مردم مي توانند خود به يک رسانه گروهي بدل شوند:
آنچه به نظر مي رسد، رسانه ها مي توانند نقش غالب را در فرهنگ جامعه بازي کنند و اين بازي را نه فقط با باتاب دادن فرهنگ بلکه با شرکت در فرهنگ سازي به اجرا مي گذارند.
گيتلين مي نويسد: “ساختارهاي رسانه اي، جهان را هم براي خبرنگاران که تشريح و توصيف آن را به عهده دارند و هم براي ماکه به گزارش هاي آنهاچشم دوخته و به آنها اعتماد مي کنيم، سازمان مي‌دهند.”
شبکه هاي اجتماعي، نسل جديدي از رسانه است که با مشارکت خبر گيرنده و خبر رساننده، ماهيت توليد خبر و انتشار را تغيير داده است. شبکه اجتماعي، رسانه اي است که امکان دستيابي به شکل جديدي ار برقراري ارتباط و به اشتراک گذاري محتوا را فراهم آورده است. شبکه اجتماعي امکان برقراري ارتباط بين افراد و گروههاي يک اجتماع با افراد و گروههاي جوامع ديگر را مهيا کرده است، هرروزه شهروندان جوامع مختلف مي توانند عقايد، نظرات و اطلاعات خودرا با يکديگر به اشتراک بگذارند و از اين رهگذر به خلق قلمرو عمومي جهاني بپردازند.
شبکه هاي اجتماعي اهداف و کارکردهايي دارد که آنرا از ساير رسانه متمايز مي سازد.
1- سازماندهي انواع گروههاي اجتماعي مجازي: همانگونه که فلسفه وجودي شبکه هاي اجتماعي واقعي، تشکيل و پيوند گروههاي اجتماعي بر محور مشترکات اعتقادي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است، شبکه هاي اجتماعي مجازي نيز به سازماندهي گروهها با تکيه بر اشتراکات مختلف مي پردازد.
2- توسعه مشارکتهاي اجتماعي: در شبکه هاي اجتماعي مجازي، همواره اعضاي شبکه به صورت مستقيم يا غير مستقيم به شرکت در فعاليت هاي واقعي در زندگي اجتماعي تشويق مي شوند و ميزان و کيفيت مشارکت هاي اجتماعي در جوامع مختلف بوسيله شبکه هاي اجتماعي مجازي افزايش يافته است.
3- به اشتراک گذاشتن علاقمندي ها توسط اعضا: رويکرد اصلي شبکه هاي اجتماعي، به اشتراک گذاشتن علاقمندي هاي کاربران شبکه با يکديگر است و بدون آن شبکه اجتماعي معنا نخواهد داشت.
4-ايجاد محتوا توسط اعضا: بر خلاف ساير رسانه هاکه مخاطبين، چندان تعاملي در توليد محتوا و انتخاب محتواي دلخواه خودندارند، شبکه هاي اجتماي اين فرصت را فراهم نموده اند تا مخاطبين توليد کننده، تأثير گذارنده، داراي قدرت انتخاب و بهره برداري از تنوع بيشتري باشند، با توجه به اين موضوع شبکه هاي اجتماعي بيش از هر رسانه ديگري قادر خواهند بود با پيشرفت و توسعه جوامع به برتري هاي ساير رسانه ها نظير تلويزيون که از قوه شنيداري و ديداري به خوبي بهره مي‌برد خاتمه دهد.
5- انتشار سريع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزايش قدرت تحليل و تقويت روحيه انتقادي:
اخبار در شبکه هاي اجتماعي بدون سانسور منتشر مي شوند و اين مي تواند يک مزيت تلقي شود، هر چند امکان تکثير اطلاعات نادرست هم در اين شبكه ها بيش از ساير رسانه هاست اما امكان مقايسه و تحليل اطلاعات براي مخاطبين وجود دارد، تحليل اخبار که در شبکه هاي اجتماعي منتشر مي شود، قدرت نقد و نگاه عميق تر به مسائل اجتماعي را فراهم مي کند. اين رسانه به مخاطبين فرصت مي دهد تا از تبعيت کورکورانه فاصله گرفته و در دراز مدت به خرد نقادانه روي آورد.
6-امکان عبور از مرزهاي جغرافيائي و آشنايي با افراد و جوامع و فرهنگ هاي مختلف:
امروزه شبکه هاي اجتماعي مهد تمدن ها و فرهنگ هاي مختلف بشري است. وجود زبان هاي مختلف در رسانه هاي اجتماعي، امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم مي کند و مي توانند فرهنگهاي مختلف در معرض ديد بگذارد.
7- امکان شکل گيري خرد جمعي:
يک از شاخصه هاي شبکه هاي اجتماعي مجازي، پديدار شدن خردجمعي است. خردجمعي به جريان سيال و پوياي قوه تفکر و ذهن کاربران حاضر در چنين محيط هايي اطلاق مي شود که به مثابه يک پردازشگر عظيم، اطلاعات را پردازش و پايش مي کند.
همانند دنياي ابر کامپيوتر ها که قدرت پردازشي آنها، از ترکيب چندين پرداز شگر منفرد حاصل مي‌شود، نيروي تفکر و ذهن کاربران شبکه هاي اجتماعي، به مدد تعاملات اجتماعي و بهره گيري از ابزار هاي اينترنتي با يکديگر ترکيب و همراه مي شوند و نيروي عظيم با قدرت پردازشي بالا پديد مي آورند.
8- امکان بيان ايده ها بصورت آزادانه: شبکه هاي اجتماعي مرز و خط کشي بين رسانه و مخاطب را از بين برده است. شبکه هاي اجتماعي براي مشارکت اعضاء و دريافت بازخورد، باز هستند. آنها راي دادن، كامنت گذاشتن و به اشتراک گذاري اطلاعات و اخبار را تشويق مي کنند. رسانه هاي سنتي محتوا را براي مخاطب ارسال مي کنند اما رسانه هاي جديد فضايي براي گفتگو دو طرف وجود دارد و جريان ارتباطي از حالت يک سو به دو سويه تغيير پيدا کرده است.
9- يکپارچه سازي بسيار از امکانات اينترنتي: مزيت اصلي شبکه هاي اجتماعي يکپارچه سازي امکانات پايگاه هاي مختلف است. امکاناتي از قبيل ايجاد صفحات و پروفايل هاي شخصي، ساخت وبلاگ ها، جستجوي اينترنتي، اطلاع از اخبار و رويدادها و شرکت در فضاهاي گفتگو (چت روها و فروم ها) و فضاي براي آپلود فايل ها که تا پيش از اين کاربران براي استفاده از هرکدام از آنها بايد عضو سايتي مي شدند، اکنون تنهااز طريق يک عضويت ساده در شبکه اجتماعي امکان پذير است.
10- توسعه مشارکت هاي اجتماعي: ايجاد انسجام اجتماعي در بين مردم و تسريع در سازماندهي فعاليتهاي سياسي اجتماعي از ديگر اهداف شبکه هاي اجتماعي است.
11- افزايش اعتماد، صميميت و صداقت در فضاي مجازي: پيش از اين در استفاده از فضاي تعاملي مانند چت، کاربران کمتر شخصيت و هويت خود را به درستي اعلام مي کردند اما با شکل گيري شبکه هاي اجتماعي مردم از لذت استفاده از علم و صداقت دريافتن دوستان قديمي به همراه اعتماد واقعي را بدست آوردند.
12- برخي از تأثيرات منفي شبکه هاي اجتماعي نظير :
? شکل گيري و ترويج شايعات و اخبار کذب
? تبليغ و ترويج باورهاي خاص با اهداف از پيش تعيين شده
? نقض حريم خصوصي افراد
? انزوا از محيط هاي واقعي اجتماعي
نيز قابل تصور است.
1-2 اهميت و ضررت تحقيق:


دیدگاهتان را بنویسید