1-6-2 اهداف فرعي
1-6-2-1 بررسي وضعيت مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-6-2-2 تعيين الگويي ايده آل جهت بهبود عملکرد مالي شرکت‌ها با استفاده از فناوري اطلاعات.
1-6-2-3 شناسايي تأثير فناوري اطلاعات بر عملکرد مالي شرکت ها با سطوح مختلف هزينه.
1-6-2-4- شناسايي تأثير فناوري اطلاعات بر عملکرد مالي شرکت ها با سطوح مختلف نوآوري.
1-6-3 اهداف کاربردي
1-6-3-1 کمک به سرمايه گذاران در ارتباط با نحوه سرمايه گذاري آنها در شرکت هاي مربوطه.
1-6-3-2 کمک به دانشجويان و محققين رشته هاي حسابداري و مديريت مالي و اقتصاد.
1-6-3-3 کمک به مجامع حرفه اي و تدوين کنندگان استانداردهاي حسابداري و حسابرسي.

1-7 استفاده کنندگان تحقيق
نتايج حاصل از اين تحقيق مي‌تواند به برنامه ريزان اقتصادي در جهت به‌کارگيري فناوري‌هاي جديد جهت افزايش سودآوري شرکت‌هاي اقتصادي کمک نمايد. همچنين، نتايج حاصل مي‌تواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان و ساير استفاده کنندگان از صورت‌هاي مالي در ارتباط با نحوه سرمايه گذاري در بورس باشد.

1-8 سؤال تحقيق
اين تحقيق با مطالعه گسترده و بررسي جامع در صدد پاسخ به اين پرسش است که آيا بين فناوري اطلاعات با استراتژي هاي توليد و عملکرد مالي با استفاده از روش CAD/CAM در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد يا خير؟
1-9 فرضيه‌هاي تحقيق
1-9-1 فرضيه اصلي
بين فناوري اطلاعات با استراتژي‌ هاي توليد و عملکرد مالي با استفاده از روش CAD/CAM در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.

1-9-2 فرضيه هاي فرعي
1-9-2-1 بين فناوري اطلاعات با استراتژي هزينه و عملکردمالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.

1-9-2-2 بين فناوري اطلاعات با استراتژي کيفيت وعملکرد مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.

1-9-2-3 بين فناوري اطلاعات با استراتژي انعطاف پذيري و عملکرد مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.

1-9-2-4 بين فناوري اطلاعات با استراتژي نوآوري و عملکرد مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معني داري وجود دارد.
1-10 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق

1-10-1 تعاريف مفهومي
1-10-1-1 فناوري اطلاعات
عبارت است از تمام اشكال فناوري كه براي پردازش، ذخيره و اتصال اطلاعات به شكل الكترونيك بكار مي‌روند. تجهيزات فيزيكي كه براي اين منظور استفاده مي‌شوند، عبارتند از: رايانهها، تجهيزات ارتباطاتي و شبكهاي (لاودن13 و همکاران، 1378، به نقل از عميد، 1388: 202-183). فناوري اطلاعات، سخت افزار و مهارت‌هاي كاركنان را نيز در بر مي‌گيرد. همچنين تجديد ساختار و يا مهندسي مجدد فرآيندهاي تصميم گيري و ارتباطات مربوط به فناوري اطلاعات و نيز عمليات در برگيرنده توسعه محصولات يا خدمات جديد بر مبناي فناوري اطلاعات، به عنوان موارد سرمايه گذاري مورد نياز براي استفاده اثربخش فناوري اطلاعات به شمار مي‌آيند (سويرزک14 و شرستا15، 2003).
1-10-1-2 استراتژي هاي توليد
اسکينر16 (1996) معتقد است که تحقيق در مورد فرآيند استراتژي، سازگار کردن ايده هاي استراتژي توليد را دچار وقفه مي کند. براي دستيابي به اهداف شرکت و بنگاه، هزينه پشتيباني، زمان، کيفيت و اهداف منعطفي براي توليد مي بايستي توسعه داده شوند. اين اهداف توليدي توسط يک الگوي تصميمگيري به دست مي آيند و مجبورند که با استراتژي هاي فناوري اطلاعات هم تراز گردند. الگوي هايز17 و ويل رايت در مورد تصميم گيري احتمالا بر اساس کار اخير مينتزبرگ18 به دست آمده است (ميلز19 و همکاران، 1998). هريک از برتري هاي استراتژيک (اهداف استراتژيک) مي تواند مربوط به مجموعه اي از تکنولوژي هاي اطلاعاتي باشد که براي دستيابي به اين اهداف استراتژيک تدارک ديده شده اند. از ديدگاه اسکينر، بوفا20 و ويل رايت21، برتري هاي استراتژيک توليد شامل موارد زير است:
1- هزينه22
2-کيفيت23
3-انعطاف پذيري24
4-قابليت اعتبار و نوآوري25

1-10-1-3 عملکرد مالي
تحليل گران مالي به منظور تحليل وضعيت مالي يك شركت از نسبت‌هاي مالي استفاده مي‌کنند. نسبت‌هاي مالي مي‌تواند برخي از واقعيت‌هاي مهم را درباره نتايج عمليات و وضعيت مالي يك شركت به آساني آشكار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه كند، لذا با توجه به هدف و موارد استفاده مي‌توان نسبت‌هاي خاص را مورد تجزيه و تحليل قرارداد.
1-10-1-3-1 نسبت گردش دارايي ها: اين نسبت به منظور ارزيابي توانايي به کار گرفتن موثر دارايي ها در يک واحد تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نسبت ميزان و اثر گردش دارايي ها را در تحصيل درآمد نشان مي دهد و در مقايسه با گذشته از اين حکايت مي کند که آيا افزايش دارايي ها با افزايش فروش ملازمه دارد يا خير(دواني، 1384).
1-10-1-3-2 نسبت گردش سرمايه جاري: اين نسبت از تقسيم فروش خالص بر سرمايه در گردش به دست مي آيد. اين نسبت نشان مي دهد که سرمايه در گردش چگونه در مسير فروش به کار رفته است. وقتي اين نسبت در مقايسه، عادي و معمولي جلوه کند توجه زيادي با آن نمي شود ولي اگر به طور استثنايي بالا باشد اهميت پيدا مي کند(دواني، 1384).
1-10-1-3-3 نرخ بازده دارايي ها: يک شاخص از چگونگي سودآوري شرکت وابسته به کل داراييهاي آن شرکت مي باشد. نرخ بازده دارايي ها يک ايده درباره مديريت کارآمد در رابطه با استفاده از دارايي ها در جهت توليد سود به ما مي دهد و از طريق تقسيم سود ساليانه به کل دارايي شرکت محاسبه مي شود(تهراني و نوربخش، 1388).
1-10-1-3-4 بازده حقوق صاحبان سهام: نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعي است که سهامداران در اختيار شرکت قرار داده اند. سود خالص و ميانگين حقوق صاحبان سهام براي محاسبه اين نسبت استفاده مي شود(تهراني و نوربخش، 1388).
1-10-1-3-5 بازده فروش: نشان مي دهد که در سال مالي مورد بررسي با فروش هر ريال کالا چه ميزان سود خالص به دست مي آيد. هر چه اين نسبت در شرکتي بالاتر باشد نشان دهنده موقعيت مناسبتر و مطلوب تري تلقي مي شود(تهراني، 1386).
1-10-1-3-6 سود هر سهم: سودي است که شرکت به ازاي يک سهم عادي به دست مي آورد و يکي از مهمترين معيارهاي مالي براي ارزيابي عملکرد شرکت در طول سال مالي مي باشد. صاحبان سهام اين معيار را به عنوان وسيله اي براي ارزيابي نقش مديريتي و نظارتي هئيت مديره و مديران واحد تجاري به کار مي گيرند. سود هر سهم در پيش بيني سود آتي نقش با اهميتي را ايفا مي کند(نوروش، 1388).
1-10-1-3-7 حاشيه سود خالص: نتيجه نهايي عملکرد يک شرکت يا سود خالص آن اولين معياري است که بيشتر سرمايه گذاران در رابطه با سوددهي يک شرکت مدنظر قرار مي دهند. نسبت هاي حاشيه سود قادر هستند که ديدگاه عميق تري به کارآيي مديريت در اختيار سرمايه گذاران قرار دهند. اين نسبت به جاي در نظر گرفتن اينکه مديريت شرکت، چه ميزان از دارايي ها، سهام و سرمايه گذاري هاي شرکت را به دست آورده، مقدار پولي را که شرکت از تمام درآمدهاي حاصل از فروش محصولات و سرمايهگذاري ها به دست خواهد آورد، مورد توجه قرار مي دهند. زماني که يک شرکت حاشيه سود بالايي دارد، نشان دهنده اين است که در عرصه رقابت خود از نقاط قوت برجسته تر نسبت به سايرين برخوردار است(طالب بيدختي و عليشاهي، 1390).

1-10-1-4CAD/CAM
CAD/CAM عبارت است از دو مفهوم درطراحي “طراحي به کمک کامپيوتر” و “ساخت به کمک کامپيوتر” که تکنولوژي استفاده گسترده از رايانه در طراحي و توليد قطعات مختلف و پيچيده صنعتي را نمايان مي سازد. سسيستم هاي CAD/CAM طي دهه 1970 و 1980 ميلادي به منظور رفع مشکلات موجود مهندسي، از تلفيق دو شاخه مهم علم مکانيک در زمينه هاي طراحي وساخت به طراحان و سازندگان صنعتي عرضه گرديد و تا امروز توسعه يافت، اين تکنولوژي به تدريج زمينه بکارگيري سيستمهاي کامپيوتري در طراحي، کنترل، مديريت و برنامه ريزي توليد در کارخانجات کوچک و بزرگ را در آينده در سطحي فراتر از آنچه امروزه در دسترس است فراهم خواهد ساخت.
اصطلاح CAD/CAM مفهوم کامل وجامع طراحي وتوليد از طريق سيستم هاي رايانه اي را به نحو مؤثري درخود جاي داده است. هدف CAD/CAM نه تنها خودکار نمودن فازها و مراحلي از طراحي و توليد، بلکه خودکار کردن انتقال اطلاعات وبرنامه ريزي ها از مرحله طراحي تا مرحله توليد مي باشد. دريک سيستم مطلوب CAD/CAM امکان دسترسي به اطلاعات و مشخصه هاي طرح هاي قبلي و اعمال تغيير و اصلاح آنها براي توليد قطعات جديد وجود دارد. همچنين برنامه هاي ماشينکاري و ساير فرامين کنترل لازم به صورت خودکار استخراج شده و توسط اجزاي ارتباطي، مستقيماً به ايستگاههاي کاري و يا تجهيزات کنترل عددي ارسال مي گردد.
1-10-2 تعاريف عملياتي
1-10-2-1 فناوري اطلاعات
به لحاظ عملياتي در اين پژوهش جهت گردآوري اطلاعات مرتبط با فناوري اطلاعات از حيث پيادهسازي سيستم‌هاي فناوري اطلاعات از 6 بعد اداري، ارتباطات، پشتيباني تصميم، برنامه ريزي، طراحي محصول و کنترل توليد استفاده مي‌شود و پرسشنامه‌اي براي سنجش اين ابعاد طراحي و به کار برده شده است.

1-10-2-2 استراتژي هاي توليد
به لحاظ عملياتي استراتژي هاي توليد در چهار بعد هزينه، کيفيت، انعطاف پذيري و نوآوري مورد سنجش قرار گرفته است که براي ارزيابي و تشخيص گروه هاي استراتژيک از پرسشنامه اي با 14 سوال استفاده مي شود.
1-10-2-3 عملکرد مالي
با توجه به هدف و موارد استفاده مي‌توان نسبت‌هاي خاص را مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
1-10-2-3-1 نسبت گردش دارايي‌ها26 : اين نسبت از تقسيم درآمد فروش بر مجموع دارايي‌ها بدست مي‌آيد. اين نسبت نشان مي دهدكه چگونه دارايي‌هاي يك شركت به منظور ايجاد درآمد فروش بكار گرفته شده است(اکبري،1385).

فروش= نسبت گردش دارايي‌هامجموع دارايي‌ها 1-10-2-3-2 نسبت گردش سرمايه جاري27 : اين نسبت از تقسيم فروش خالص بر سرمايه در گردش بدست مي‌آيد. اين نسبت نشان مي‌دهد که سرمايه در گردش چگونه در مسير فروش به کار رفته است(همان، 1385).
فروش خالص= گردش سرمايه جاريسرمايه در گردش
1-10-2-3-3 بازده دارايي‌ها28 : اين نسبت از تقسيم سود خالص بر جمع دارايي‌ها بدست مي‌آيد. برخي از تحليل گران اين نسبت را شاخص نهايي براي تشخيص كفايت و كارآيي مديريت در اداره امور واحد تجاري مي‌دانند. نسبت مزبور بازده اي است كه شركت براي كليه سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان تحصيل كرده است(پي،نوو،1385).
100*سود خالص= بازده دارايي‌هاجمع دارايي‌ها 1-10-2-3-4 بازده حقوق صاحبان سهام29: اين نسبت از تقسيم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام بدست مي‌آيد. صاحبان سهام واحد تجاري اين نسبت را مهم‌تر از ساير نسبت‌ها مي‌دانند، زيرا نتيجه‌اي را که از سرمايه گذاري آنان به دست آمده است نشان مي‌دهد(پي،نوو،1385).

100*سود خالص= بازده حقوق صاحبان سهامحقوق صاحبان سهام 1-10-2-3-5 بازده فروش30 : اين نسبت از تقسيم سود خالص بر فروش خالص بدست مي‌آيد. اين نسبت نشان مي‌دهد از هر يک ريال فروش چه مقدار سود تحصيل شده است(اکبري،1385).
100*سود خالص= بازده فروشفروش خالص 1-10-2-3-6 سود هر سهم31 : اين نسبت نشان دهنده مبلغ سود بدست آمده به ازاي هر سهم عادي مي‌باشد. سود هر سهم از تقسيم سود خالص بر تعداد سهام منتشر شده بدست مي‌آيد(پي،نوو،1385).

سود هر سهم =

1-10-2-3-7 حاشيه سود خالص32 : سود خالص شرکت، پس از کسر ماليات به دست مي‌آيد و به عبارتي سود قابل تقسيم شرکت لقب مي‌گيرد. پس اين نسبت سود خالص شرکت را با فروش کل مقايسه مي‌کند(پي،نوو،1385).
= حاشيه سود خالصسود پس از کسر مالياتخالص فروش

1-11- بيان متغيرهاي مورد مطالعه در قالب يک مدل مفهومي

Manufacturing strategies and financial performance, 2006))

1-12 قلمرو تحقيق
1-12-1 قلمرو موضوعي:
تحقيق حاضر از لحاظ مفهومي به بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات با استراتژي‌هاي توليد و عملکرد مالي با استفاده از روش CAD/CAM در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد.

1-12-2 قلمرو زماني:
به لحاظ زماني، تحقيق حاضر در بازه‌ي 5 ساله (89-85) انجام مي شود.

1-12-3 قلمرو مکاني:
قلمرو مکاني تحقيق شامل کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-1 مقدمه
در جهان امروز كشورها با تعامل و ارتباط متقابل اقتصادي به حيات سياسي و اقتصادي خود تداوم مي‌بخشند. تمام جنبه‌هاي اقتصادي يك كشور با اقتصاد ساير كشورها ارتباط پيدا كرده است. بخشي از اين ارتباط به شكل نقل و انتقال بين المللي كالاها و خدمات تجلي مي‌يابد. مسلماً حضور در بازارهاي جهاني نيازمند توان تطابق با تحولات علمي و فناورانه است .بين المللي شدن بازارهاي مالي و بازارهاي كالا و خدمات همراه با دسترسي سريع به اطلاعات سبب شده است كه آنچه در يك كشور روي مي‌دهد به سرعت و با شدت در كشورهاي ديگر احساس شود. اهميت فناوري اطلاعات و تأثيرات آن بر شرکت‌ها، به طرز چشمگيري افزايش يافته است و داراي رشد و توسعه محسوسي است. از طرفي با توجه به نقش شاخص بازده سرمايه گذاري در تصميم گيري‌هاي مالي، اثربخشي مالي فناوري اطلاعات موضوع مهمي است كه مي‌تواند نقش موثري در نگرش و تمايل بنگاه‌هاي اقتصادي براي توسعه آن داشته باشد (خداد حسيني و همکاران، 1385: 83-61).
محيطي که شرکت هاي ما اکنون در آن فعاليت مي کنند محيطي در حال رشد و بسيار رقابتي است و شرکت ها براي ادامه حيات مجبور به رقابت با عوامل متعددي در سطح ملي و بين المللي و بسط فعاليت هاي خود از طريق سرمايه گذاري هاي جديد مي باشند و شرکت ها براي سرمايه گذاري احتياج به منابع مالي دارند. اما منابع سرمايه و استفاده از آنها بايد به نحوي تعيين شود تا شرکت بتواند سودآور باشد اين از وظايف مديران مالي است که منابع تأمين مالي و نحوه استفاده از آنها را تعيين کنند(ملکي پور غربي، 1385).
مرور پيشينه و ادبيات تحقيق، زمينه را فراهم مي‌سازد تا محقق با شناسايي مؤلفه‌هاي علمي مسأله، و الهام گيري از مطالعات مشابه، ضمن طراحي ابزار مناسب تحقيق، از اين مباني علمي براي ارائه راهکارها و پيشنهادهاي لازم، استفاده به عمل آورد. بر اين اساس، در فصل دوم سعي بر آن است تا ضمن مروري اجمالي بر مفاهيم مورد بررسي شاملِ فناوري اطلاعات، استراتژي‌هاي توليد و شاخص‌هاي عملکرد مالي، مطالعاتي که به ارزيابي ارتباط اين متغيرها و يا مؤلفه‌هاي مشابه پرداخته‌اند، بيان گردد.


پاسخی بگذارید