بررسي آماده گي شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس از نظر وضعيت زيرساختهاي لازم جهت استقرار مديريت دانش.

1-5-2- اهداف ويژه
1. بررسي مناسب بودن شرايط نظام فناوري اطلاعات در و شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش.
2. بررسي مناسب بودن شرايط ساختار سازمان در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش.
3. بررسي مناسب بودن شرايط فرهنگ سازماني در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش.
4. بررسي مناسب بودن شرايط منابع انساني در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش.
1-6- سؤالات تحقيق
1-6-1- سؤال اصلي
آيا شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس از نظر وضعيت زيرساختهاي لازم جهت استقرار مديريت دانش آمادگي لازم را دارد؟
1-6-2- سؤالات فرعي
– آيا نظام فناوري اطلاعات در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش از شرايط مناسبي برخوردار است؟
– آيا ساختار سازمان در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش از شرايط مناسبي برخوردار است؟
– آيا فرهنگ سازماني در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش از شرايط مناسبي برخوردار است؟
– آيا منابع انساني در شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس جهت استقرار مديريت دانش از شرايط مناسبي برخوردار است؟
1-7- قلمرو تحقيق
قلمرو تحقيق در قالب سه بخش كلي قابل بررسي است كه به شرح ذيل تقسيم‌بندي و معرفي مي‌گردد.
1-7-1- قلمروموضوعي: تحقيق حاضر به امکان سنجي استقرار مديريت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردي شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس) پرداخته است.
1-7-2- قلمرومکاني: قلمرو مكاني تحقيق را مي‌توان به صورت مستقيم شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس دراستان تهران دانست و به صورت غير مستقيم مراکز حمل و نقل وابسته به شرکت دراستان تهران مي باشد وجامعه آماري اين تحقيق کارکنان اين شرکت ومراکزآن مي باشند.
1-7-3- قلمرو زماني: مي‌توان قلمرو زماني نتايج تحقيق حاضر را به سال 1392 (به شكل مقطعي) تعميم ‌داد؛ و از نظر فرآيند اجرا و دستيابي به اطلاعات نيز قلمرو زماني مقطعي و محدود به سال 1392 مي‌باشد.
1-8- تعريف مفهومي واژه ها

1-8-1- مديريت دانش: در تعريفي که توسط اسکايرمي ارائه شده، مديريت دانش “مديريت اصولي و مشخص بر دانشِ ضروري و فرايندهاي آن مي باشد که شامل خلق، کسب، سازماندهي، تسهيم، استفاده و بهره برداري از دانش مي باشد، که به تبديل دانش شخصي به دانش سازماني مي انجامد؛ و طي اين فرايند، دانش به صورت وسيعي در سراسر يک سازمان تسهيم مي شود و به صورت مناسبي به کار برده مي شود” .
1-8-2- توليد دانش: توليد دانش فرايندي بي پايان است که شامل خلق ايده هاي جديد، شناخت الگوهاي تازه، و ترکيب قواعد جدا از يکديگر؛ و ايجاد فرايندهاي جديد به منظور ايجاد و خلق دانش جديد است. همه ي ابزارهاي مشارکتي که در جهت به دست آوردن دانش مورد استفاده قرار مي گيرند، در خلق دانش مؤثرند (نظري،1382).
1-8-3- کسب دانش: همه ي سازمان ها به روش هاي مختلف و به ميزان متفاوت در دوران حيات خود با به دست آوردن اطلاعات، ياد مي گيرند. اين اطلاعات ممکن است از منابع خارج از سازمان؛ از طريق الگوبرداري از اقدامات موفقيت آميز ديگران، و نيز به واسطه تجربه و جستجوي سيستماتيک حاصل شود. البته نسخه برداري صرف از ديگران، بدون تلاش در جهت درک مسأله مربوط، اغلب منجر به شکست مي شود (شرمرهورن و همکاران، 1379).
1-8-4- ذخيره سازي دانش: اين مرحله به ذخيره، ثبت، ضبط و نگهداري دانش در شکل و يا چارچوبي اشاره دارد که پيوستگي اجزاي آن را حفظ کند، و قابليت بازيابي و استفاده توسط کارکنان سازمان را داشته باشد. در حقيقت اين مرحله پيش زمينه لازم براي انتقال و تبادل دانش است (رادينگ، 2003).
1-8-5- تسهيم و توزيع دانش: به معني حرکت، توزيع، و پخش دانش بين افراد و پايگاههاي دانش به طور مکانيزه و غير مکانيزه و به صورت دو طرفه مي باشد. در حقيقت نود درصد از موفقيت مديريت دانش، به تسهيم صحيح دانش بستگي دارد، و تسهيم دانش از فردي به فرد ديگر، از لوازم اساسي چرخه مديريت دانش اثربخش است. انتقال دانش بين اعضاي سازمان مستلزم استقرار فرهنگ “تسهيم دانش، قدرت است” به جاي فرهنگ “دانش ،قدرت است” مي باشد (رادينگ، 2003).
1-8-6- بکارگيري دانش:اشاره به اين مطلب دارد که ايده ها و دانش به دست آمده، بدون جهت گيري در مورد اين که چه کسي آن ها را مطرح کرده است، در صورت مفيد بودن و مناسب بودن مورد استفاده قرار گيرد. اين فرايند اشاره به آميختن دانش با عمل ، يعني به کار بستن دانش و انعکاس آن در کالاها و يا خدمات سازمان دارد(کواکم،2004).
1-9- تعريف عملياتي واژه ها
1-9-1- مديريت دانش: مديريت دانش را مجموعه اقدامات هماهنگ براي خلق و به اشتراکگذاري دانش در سازمان تعريف کردهاند؛ مجموعه تدابيري که مدعي است دستيابي به مأموريت و اهداف سازمان را به حداکثر ميرساند (Townley, 2001).
1-9-2- فرهنگ سازماني: مثال فرهنگ سازماني به عنوان ارزشهاي غالب كه بوسيله يك سازمان حمايت مي شود توصيف شده است . در هر سازماني الگويي از باورها ،سمبل ها ،شعائر ،داستانها و آداب و رسوم وجود دارند كه به مرور زمان بوجود آمده اند . اين الگوها باعث مي شوند كه در خصوص اينكه سازمان چيست و چگونه اعضا بايد رفتار خود را ابراز كنند ،درك مشترك و يكساني بوجود آيد (رابينز، 1380).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-9-3- زيرساختارهاي مديريت دانش: زير ساخت مديريت دانش را ميتوان در قالب سخت افزار و نرم افزار تعريف کرد که در اينصورت دانش بتواند در يک روند سيستماتيک و نظام مند به طور مستمر خلق شود. زير ساخت مديريت دانش توسط شکل دهي مباني، به توانمندي و تقويت مديريت دانش، يادگيري مستمر و پايداري حافظه سازماني کمک مي کند .
1-9-4- فرآيندهاي مديريت دانش: فرايند مديريت دانش در واقع فرايندي است که همراستا با استراتژي و اهداف سازمان تعريف شده و تمامي فرايندهاي لازم از جمله ايجاد دانش، دستيابي به دانش، انتقال دانش، ارائه دانش، قالب بندي دانش و تسهيل دانش.
1-10- مراحل اجرايي تحقيق:
در جريان پژوهش، ايجاد نقشه و طرحي براي انجام بهينه تحقيق، ضروري است تا با پيگيري مداوم و برنامه ريزي مناسب، از پراكنده كاري در جريان كار پژوهشي جلوگيري گردد. بنابراين در ادامه يك چهارچوب مفهومي از فرآيند كار ارائه شود:
فرايند تحقيق در شکل 1-1 نشان داده شده است .

شکل (1-1) روند اجرايي تحقيق
فصل دوم
بخش اول
مباني نظري و ادبيات تحقيق
2-1- مباني نظري در خصوص مديريت دانش
2-1-1- مقدمه:
مديريت دانش چيست؟از کجا نشات مي گيرد؟و چرا مهم است؟بلانت1 معتقد است که مديريت دانش فرايندي است که از طريق آن سازمانها اطلاعات جمع آوري شده خود را به کار مي گيرند (بلانت، 2007،5). مالهوترا استدلال مي کند براي اينکه به تعريفي از مديريت دانش دست يابيم بايد بدانيم که مديريت دانش صرفا درباره فناوري نيست ، بلکه در مورد فرايندها،افراد،رفتارها،جريان هاي کاري و ساير عوامل ديگري است که صرفا بر حسب فناوري اطلاعات تعريف نمي شوند ،درست است که در اين خصوص به فناوري اطلاعات نيازمنديم اما نمي توانيم بگوييم که مديريت دانش را صرفا از طريق اجراي اين برنامه ها مي توان انجام داد..( ( هالهوترا،1997 ،118)2

2-1-2- مفهوم مديريت دانش:
مديريت دانش مفهومي پيچيده و گسترده است و به همين دليل صاحبنظران مختلف از زواياي گوناگون به آن نگريسته اند.
ابتدايي ترين تعريف براي مديريت دانش عبارت است از :يافتن راهي جهت خلق،شناسايي آشکار،اشتراک و توزيع دانش سازماني به افراد نيازمند آن.(شفيعا،1386،2)
مديريت دانش به فرايند تسخير تخصص هاي جمعي و به کارگيري هوشمندي در سازمان و استفاده از آن براي پرورش نوآوري از طريق يادگيري سازمان مستمر اشاره دارد.(افراز،1384،60)
مديريت دانش مجموعه اي از فرايند ها است که ناظر بر خلق ،اشاعه و بهره گيري از دانش است اين تعريف مستلزم خلق ساختارهاي سازماني حمايتي ،تسهيل روابط اعضا ، استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات در شبکه و توزيع دانش است.(فاتح و همکاران،1387،13)
دانش عبارت است عملي که متکي بر نوآوري ،تخصص جمعي ،روابط خاص و اتحاد هاي بين سازماني است ، دانش عبارت است از فعاليت و رفتار ارزش افزا(ابطحي و صلواتي ،1385،25)
جدول 2-1مجموعه تعاريف مديريت دانش
محقق تعريف مالهوترا(Malhotra 1997) فرايندي که به واسطه آن سازمان ها در زمينه يادگيري (دروني کردن دانش)کدگذاري دانش(بيروني کردن دانش)و توزيع و انتقال دانش مهارت هايي کسب مي کنند. استيوهالس(Hales 2001) فرايندي که سازمان ها به واسطه آن توانايي تبديل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پيدا کرده و همچنين قادر خواهند بود تا دانش کسب شده را به گونه اي موثر در تصميم هاي خود بکار گيرند. کارل ويگ(K.Wiig 2002) مديريت دانش يعني ايجاد فرايد هي لازم براي شناسايي و جذب داده ،اطلاعات و دانش هاي مورد نياز سازمان از محيط دروني و بيروني و انتقال آن ها به تصميم ها و اقدامات سازمان و افراد ليبس کيند(Liebeskind 1996) سيستمي براي اداره،جمع آوري ،اصلاح و اشاعه دانش در تمام اشکال آن در يک سازمان فراپائولو(Frappaolo 2000) به زعم وي مديريت دانش با به کار گيري و رشد سرمايه هاي دانش يک نهاد و با در نظر گرفتن اهداف آن نهاد سر و کار دارد. گمبل(Gamble 2001) مديريت دانش يعني مديريت سازمان به طرف نوآوري مداوم بر اساس دانش سازمان ،يعني پشتوانه ساختار سازمان ،تسهيلات کاربرد تکنولوژي با تاکيد بر کار گروهي و انتشار دانش مايرتل بيچ
(Myrthle Beach2003) مديريت دانش کار بسط دانش ،بينش،درک،چگونه دانستن و به کار بستن،تکنولوژي و سنت ها با آميخته اي از علم مدون است. هردر و ديگران
(Herdre,et al 2003) مديريت دانش مدل کسب و کار چند رشته اي است که با تمام ابعاد دانش سازماني شامل خلق دانش ،کدگذاري ،تسهيم و نحوه اثر گذاري آن در ارتقاي يادگيري و خلاقيت سر و کار دارد. هاکت(Hackett 2000) هدف مديريت دانش مهار و به کارگيري دانش و اطلاعات و ايجاد دسترسي بي کم و کاست آن براي همه کارکنان است،با اين هدف که کارشان را بهتر انجام دهند. داونپورت(Davenport 1998) مديريت دانش شامل کليه فعاليت هايي است که براي در دسترس قرار دادن دانش،به نحوي که دانش درست در اختيار افراد مناسب قرار گيرد ، صورت مي پذيرد. سوان(Swann 1999) مديريت دانش هر گونه فرايند يا عمل توليد ،کسب،تسخير،ترويج و جامعه پذيري و کاربرد دانش است، در هر جايي که دانش استقرار يابد،يادگيري و عملکرد سازمان را افزايش مي دهد. منبع : شريف زاده،1387،20
جدول 2-1به برخي ديگر از تعاريف مديريت دانش از ديد گاه هاي گوناگون پرداخته است ،همانطور که ديده مي شود اغلب تعاريف ،مديريت دانش را به مثابه يک جريان و فرايند در نظر گرفته است که اين نشات گرفته از ماهيت سيال دانش است.در واقع حتي اگر ما آگاهانه به اداره نمودن دانش اقدام نماييم ، اما دانش وجود دارد،خلق مي شود و به اشتراک گذاشته مي شود. به وسيله مديريت بر آن ،به اين رويه يک ساخت عملياتي داده مي شود تا فرايند هاي دانش تحت کنترل و اداره ما قرار گيرند(شريف زاده ،1387،19)

2-1-3- تاريخچه مديريت دانش:
مديريت دانش يک موضوع ميان رشته اي است که از رشته هاي ذيل نشات گرفته است:
* دين و فلسفه براي درک نقش و ماهيت دانش
* روان شناسي براي درک نقش دانش در رفتار سازماني
* اقتصاد و علوم اجتماعي براي درک نقش دانش در اجتماع
* نظريه کسب و کار براي درک و سازماندهي آن(شريف زاده،1387،10)
مطالعات صاحبنظراني مانند ايلکوتومي(تيومي، 1999،22-1) 3 باب روو وينوگراد (بوبراو و ويندوگراد)4 نشان مي دهد که از اوائل دهه 1960به طور پراکنده در مورد مديريت دانش مطالبي ارائه شده است. (ابطحي،1385، 77)
پولاني هم در سال 1967بين دو نوع آشکار و نهفته تفاوت قائل شده است و معتقد است که ما بيش از آنچه مي گوييم مي دانيم ،علي رغم بحث هاي پراکنده اي که در زمينه مديرت دانش صورت گرفته است عملا تا دهه 1990شاهد تحقيقات عمده اي در زمينه مديريت دانش نيستيم.به همان اندازه که مبناهاي اقتصادي سنتي از منابع طبيعي به سرمايه و منابع فکري تغيير حالت پيدا کرده اند.توجه به دانش نيز به عنوان يک منبع مهم و حتي مهم ترين مزيت رقابتي پايدار افزايش يافته است(ابطحي ،1385،ص87).
کارل اريک سيوبي5،حسابدار سوئدي،که بعد ها بعنوان يکي از بنيانگذاران علم مديريت دانش معرفي شد در دهه 90 ميلادي زماني که مشغول ارزيابي تراز نامه مالي چند شرکت بزرگ سوئدي بود ،با پرسشي بزرگ روبرو گرديد.بسياري از اين شرکت ها پس از انجام عمليات طولاني حسابداري ،ارزشي در حدود چند کرون و حتي يک کرون نشان مي دادند.حال آنکه قيمت واقعي اين شرکت ها که سهامداران حاضر به فروش آن بودند،بسيار بيشتر از قيمت هايي بود که سرمايه حسابداري نشان مي داد.سيوبي پس از بررسي هاي مختلف متوجه گرديد که بخش اعظم از اين اختلافات (اختلاف بين ارزش شرکت ها در بازار سهام و قيمت دارايي هاي مشهود اين سازمان ها)به “سرمايه دانشي” درون سازمان بر مي گردد و برخاسته از توان دانشي اين سازمان در حل مسائل تخصصي شان است. اما نکته جالب وارد نشدن اين دارايي ها در ترازنامه هاي حسابداري بود چرا که اساسا چيزي تحت عنوان مفهوم “سرمايه هاي نا ملموس” وجود نداشت.
جدول 2-2 تلاش هاي علمي جهت توسعه مديريت دانش
سال طرح کننده رويداد 1986 سيوبي/کونراد ترازنامه نامشهود 1986 کارل ويگ ابداع مفهوم مديريت دانش 1989 شرکت هاي مشاور مديريتي بزرگ شروع تلاش هاي دروني براي اداره رسمي دانش 1989 ارزش واترهاوس يکي از نخستين ها براي تکميل مديريت دانش در استراتژي تجاري اش 1991 بازبيني تجاري هاروارد(نوناکا و تاکوچي) يکي از نخستين مقالات منتشر شده در مورد مديريت دانش 1991 تام استوارت اهميت به سرمايه فکري 1993 کارل ويگ يکي از نخستين کتابهاي منتشر شده در مورد مديريت دانش 1994 پيتر دراکر منبع دانش 1994 شبکه ارتباطي دانش مديريت نخستين کنفرانس مديريت دانش 1994 شرکت بزرگ مشاوره نخستيني که سرويس هاي دانش مديريت را به مشتريها پيشنهاد کرد 1995 استنفورد پال رومر دانش به عنوان منبع بي پايان 1995 نوناکا و تاکوچي کتاب شرکت دانش آفريني 1995 دروتي لئونارد بارتون کتاب سرچشمه هاي دانش 1996 انواع شرکت ها و شغل ها انفجار پر سر و صداي الحاق ها و فعاليت ها منبع :ابراهيمان،1388،26


دیدگاهتان را بنویسید