3-1تبيين مباني روش شناختي تحقيق:……………………………………………………………………………84
2-3طرح تحليل روش تحقيق:………………………………………………………………………………………85

3-3سطح طرح تحقيق:………………………………………………………………………………………………..85
4-3سوگيري تحقيق: :………………………………………………………………………………………………….86
5-3رهيافت تحقيق: :…………………………………………………………………………………………………..86
6-3روش تحقيق: :………………………………………………………………………………………………………87
7-3طرح تحليل تکنيک تحقيق: :……………………………………………………………………………………88
8-3روش تجزيه و تحليل داده ها:…………………………………………………………………………………88
9-3آمار توصيفي:……………………………………………………………………………………………………….89
10-3-آمار استنباطي :…………………………………………………………………………………………………89
11-3قلمرو مطالعاتي: :………………………………………………………………………………………………..89
12-3قلمرو تحقيق: :…………………………………………………………………………………………………….90
13-3روش نمونه گيري :……………………………………………………………………………………………..90
14-3جامعه آماري:……………………………………………………………………………………………………..90
15-3 تعريف مفاهيم تحقيق : :…………………………………………………………………………………………91
فصل چهارم يافته هاي تحقيق:…………………………………………………………………………………………101
4-1- داده ها توصيفي:…………………………………………………………………………………………………102
4-2- يافته هاي استنباطي :…………………………………………………………………………………………….107
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات:……………………………………………………………………………..116
5-1-مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………117
5-2 نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق:……………………………………………………………………………….117
5-3نتايج آزمون فرضيه دوم:…………………………………………………………………………………………..118
5-4 محدوديت تحقيق:…………………………………………………………………………………………………..123
5-5-پيشنهاداتي در ارتباط باموضوع تحقيق:………………………………………………………………………124
منابع فارسي :………………………………………………………………………………………………………………..126
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-4-1-توزيع فراواني افراد مورد مطالعه به تفکيک جنسيت :……………………………………………102
جدول1-4-2-توزيع فراواني افراد مورد مطالعه به تفکيک سن :………………………………………………….103
جدول 1-4-3- توزيع فراواني افراد مورد مطالعات به تفکيک وضعيت تأهل :……………………………..104
جدول1-4-3-توزيع فراواني افراد مورد مطالعه به تفکيک تحصيلات:…………………………………………..105
جدول 1-4-4- توزيع فراواني افراد مورد :………………………………………………………………………………106
جدول شماره2-4-2- آزمون همبستگي پيرسون:………………………………………………………………………108
جدول شماره2-4-3- آماره هاي آزمون همبستگي اسپيرمن:……………………………………………………..109
جدول 2-4-4- آماره هاي آزمون همبستگي اسپيرمن:………………………………………………………………….110
جدول شماره2-5-4- آزمون همبستگي پيرسون:…………………………………………………………………….111
جدول شماره2-4-6- آزمون تحليل واريانس بين تحصيلات و ميزان صدقات:……………………………112
جدول شماره2-4-7- آزمون همبستگي پيرسون بررسي رابطه بين ميزان درآمد و ميزان صدقات:……………………………………………………………………………………………………………………………..113

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-2-8- رگرسيون چند گانه شاخصهاي متغيير مستقل بر متغيير وابسته ميزان صدقات:………114
چکيده
كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان يكي از نهادهاي مردمي، در ترسيم خط مشي هاي اساسي اش ، بر حمايت و همكاري و امداد مردمي تاكيد اساسي دارد. و بر اين مبنا جلب هداياي مردمي را به عنوان ساز و كار هدايت كننده مساعدتهاي مردمي به سمت نيازمندترين اقشار جامعه مي پندارد. از آنجا كه از يك سو جلب هداياي مردمي و برنامه ريزي در اين زمينه ، داراي ابعاد پيچيده اقتصادي، اجتماعي و مهمتر از همه اعتقادي و تشريعي است و از سوي ديگر فعاليت هايش در يك سازمان متمركز است ؛ خواه ناخواه، با عوامل و احياناً موانعي روبرو است كه مي تواند بر اين روند تاثيرگذار باشد.هدف از پژوهش حاضر اين است که ضمن بررسي عدم مشارکت هاي مردم و ندادن صدقه غير مستقيم شهرستان بستک با ارايه راه کارهاي جديد زمينه مساعدتهاي بيشتر مردمي را با استفاده از نيروهاي مذهبي منطقه فراهم آورد . حجم نمونه مورد بررسي اين پژوهش 280 نفر از شهروندان اهل سنت شهر بستک مي باشد که با استفاده از فرمول كوكران برآورد گرديد. همچنين روش نمونه گيري در اينجا نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي مي باشد. اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي و روش ميداني انجام شده است. اطلاعات بخش اسنادي بر داده ها، اسناد و مدارك امداد و سازمان هاي ذيربط مبتني اسـت و داده هـاي بخش ميـداني از طريـق پرسشنامه و انجام مصـاحبه جمع آوري شده است. اين داده ها از طريق آماره هاي مختلف از قبيل آزمون هاي آماري، ضرايب همبستگي و پيوستگي، رگرسيون چند متغيره، تحليل واريانس و امثالهم تجزيه و تحليل شده است.

فصل اول
کليات تحقيق
1-1- مقدمه :‌
اسلام تنها ديني است که مبتني بر تعاليم الهي و بينش توحيدي است در همه جاي دستورات آن آيات کرامت و همدلي فراوان است .از جمله مسايل مورد توجه و با اهميت دين مبين اسلام رفع مشکلات و احتياجات فردي و اجتماعي مردم است . در اين ميان بزرگترين و مهمترين مشکل فقر است که در اين ارتباط راه حلهايي ارايه و به اين مسئله انديشيده است . چرا که فقر از مهمترين مسايل ودرد هاي جوامع بشري است و قسمت بزرگي از تلاشهاي انسان و جوامع و مکتب ها در مبارزه با اين مشکل خلاصه مي شود . عليرغم پيشرفتهايي که در بيشتر شئون نصيب انسان گشته ، هنوز آمار افراد فقير و تنگدست که در تامين معاشر خود درمانده اند بالاست و سيستم هاي اقتصادي حاکم بر کشورها در حل اين مشکل سخت در مانده اند .
درراستاي راه حلهاي ارائه شده در دين مبين اسلام رسيدگي و مراقبت از بيماران ، معلولين ، از کار افتادگان ،‌اسيران ، ايتام ، زنان بي سرپرست سالمندان ، در راه ماندگان ،‌مصيبت زدگان ، آسيب ديدگان ، مستمندان ومحرومان را مطرح و از جمله وظايف حکومت اسلامي و امت مسلمان قلمداد نموده است .
کميته امداد امام خميني ( ره ) به عنوان نهادي جوشنده از بطن انقلاب شکوهمند اسلامي و با الهام از تعاليم بخش شرع مقدس ، توليت و رسيدگي به مسائل و مشکلات مددجويان را در تمامي زمينه هاي ممکن در رأس برنامه ها و اقدامات خود قرار داده که ميم توان به تامين هزينه هاي خوراک ، پوشاک ، مسکن ، درمان ،‌تحصيل و آموزش اشتغال ،‌ازدواج و غيره اشاره نمود اين نهاد به منظور ياري رساندن مطلوب به اقشار محروم جامعه ترويج سنتهاي حسنه و هدايت انگيزه هاي کمکهاي مردمي در قالب فروض و توصيه هاي دين مبين اسلام در جهت رفع محروميت و فقر زدايي واقعي اقدام به جلب و جذب مشارکتهاي مردمي نموده است .
2-1- بيان مساله
شناخت تنگناهاي فقر و رفع محروميت يكي از محورهاي اساسي مورد توجه در برنامه ريزي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. اما گستردگي كار و ابعاد مختلف اين مساله اجتماعي، ضرورت مشاركت و همياري مردم را در اين زمينه مسجل مي سازد. بدين لحاظ كميته امداد امام خميني(ره) سنگ بناي خود را بر جلب مشاركتهاي مردمي گذارده و در خط مشي هاي خود به اين موضوع پرداخته است.
از اينرو يافتن شيوه هاي جديد جلب مشاركتهاي مردمي همواره مي بايست مدنظر قرار گيرد چراكه تغييرات اجتماعي تغيير در اين شيوه ها را نيز ضروري مي سازد. كميته امداد امام خميني (ره) به لحاظ تنوع خدمات و گستردگي پوشش و جمعيت تحت حمايت جايگاه ويژه اي را در بخش تأمين اجتماعي كشور به خود اختصاص داده به نحوي كه مي توان مهمترين ويژگي اين نهاد را اتكاء به مشاركت مردمي درامورحمايتي دانست. از اينرو بررسي زمينه هاي توسعه مشاركتهاي مردمي در امور حمايتي كميته امداد به دلايل زير همواره يك موضوع بنيادي براي مديران اين نهاد محسوب مي شود:
نخست اينكه جامعه ما به دلايل ويژگي هاي خاص مذهبي، شعائري، ملي، ارزشي و… داراي پتانسيل بيشتري در زمينه همياري و كمك به همنوع است كه خود مي تواند عامل بنياني در ايجاد يك سيستم حمايتي كارا، پايدار و مستقل ( ازكمك هاي دولت و سازمانهاي بين المللي) باشد ولي بررسي ها نشان مي دهد كه هنوز تا بهره گيري مطلوب و بهينه ازظرفيت هاي موجود در جامعه، فاصله وجود دارد. دوم اينكه، اتكاء به مردم و تأكيد سياست كلي كميته به كمك هاي مردمي به عنوان اساسي ترين استراتژي, نقش اساسي در پايدار نمودن درآمدها و وابستگي كمتر به دولت ايفاء خواهد كرد. و بالعکس هر گونه کاستي درزمنيه عدم جلب مشارکت هاي مردمي اعم از صدقات و ساير کمک هاي نقدي و غير نقدي اهداف اين نهاد خدمت رسان به اقشار محروم را خدشه دار خواهد کرد لذا در اين پژوهش برآنيم تا به مطالعه شهرستان بستک و بندرلنگه در خصوص عدم رغبت افراد اين مناطق که عموما اهل سنت هستن به مشارکت درکمک هاي مردمي و صدقه دادن بپردازيم وبا توجه به انچه که آمار و اطلاعات جمع آوري شده از سوي کميته امداد استان هرمزگان نشان مي دهد درآمد حاصل از کمک هاي مردمي در اين دو شهرستان طي سال هاي 80 تا 91 بسيار کمتر از ساير مناطق استان مي باشد و با توجه به اينکه درامد هر منطقه در هر زمينه اي که باشد در همانجا و براي همان مددجويان هزينه مي گردد اين مساله مي تواند مشکلاتي را در خصوص تامين نيازمندي هاي مددجويان و کاهش فقر و محروميت انان فراهم آورد حالا بايد ديد علل و مسائلي که عدم رغبت افراد اهل سنت در شهرستان هاي بستک و بندرلنگه را در خصوص مشارکت در کمک هاي مردمي و صدقه دادن را سبب شده است چه مي باشد؟
3-1 – اهميت و ضرورت پژوهش :
انجام بررسي و مطالعه در خصوص علل عدم رغبت اهل سنت منطقه بستک وبندرلنگه به مشارکت در کمک هاي مردمي و صدقه دادن بدين لحاظ داراي اهميت است که مشاركت به عنوان يكي از عوامل موثر در فرايند توسعه هر سازمان ، نقش تعيين كننده اي در پيشبرد اهداف سازماني دارد. كميته امداد امام خميني(ره) از جمله اين سازمانهاست كه با تكيه بر ارزش هاي اصيل انساني و با بكارگيري امكانات و تسهيلات موجود مي كوشد با جلب مشاركت هاي مردمي ، در راستاي فقرزدايي گامهاي بلندي بردارد. يكي اززمينه هاي مهم فعاليت اين نهاد در راسـتاي جـلب مـشاركت هاي مردمي، جمع آوري هدايا و كمك هاي خيرين در قالب صدقات و ساير کمک هاي نقدي و غير نقدي مي باشد و از آنجا که مردم شهر بستک و بندرلنگه راغب به مشارکت در اين زمينه نمي باشند اين مسئله همواره مورد توجه مسئولين امداد بوده و غلارغم تلاش هايي در اين خصوص هنوز نتايج مطلوبي از اين روند بدست نيامده است و اين موضوع جلب مشاركت هاي مردمي نزد كميته امداد امام خميني (ره) كه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي به منظور خدمت رساني و کاهش آلام قشر محروم جامعه است را با ؛ مشکل رو به رو ساخته و لذا بايد با انجام بررسي و تحقيق کاربري به دنبال راهکارهاي علمي و ازمون شده در اين خصوص مي باشد . و از آنجا که هر گونه کاستي در اين زمينه فلسفه خدمت رساني را خدشه دار مي سازد و روند مبارزه با فقر و محروميت که سرچشمه بسياري از معضلات و مسائل اجتماعي است را کند مي سازد بررسي اين مساله در منطقه بستک و بندر لنگه که خود درگير اين موضوع مي باشند از ضرورت اجتناب ناپذير برخوردار مي باشد.
4-1- اهداف پژوهش :‌
هدف اصلي : هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي علل عدم رغبت اهل سنت منطقه بستک وبندرلنگه به مشارکت در کمک هاي مردمي و صدقه دادن مي باشد.
اهداف فرعي :
1- بررسي رابطه ميان ميزان تبليغات وميزان دريافت صدقات در جامعه مورد بررسي .
2- بررسي رابطه ميان بالابردن فرهنگ مذهبي در جماعت اهل سنت و ميزان صدقات.
3- بررسي رابطه ميان عقايد اهل سنت وميزان صدقات.
4- بررسي رابطه ميان آشنايي جماعت اهل سنت با فعاليتهاي کميته امداد و ميزان صدقه.
5- بررسي رابطه ميان نوع شغل در جماعت اهل سنت و ميزان صدقات.
6- بررسي رابطه ميان ميزان تحصيلات در جماعت اهل سنت و ميزان صدقات.
7- بررسي رابطه ميان ميزان درامد در جماعت اهل سنت و ميزان صدقات.
8-بيان راه کارهايي براي افزايش ميزان کمکهاي مردمي و صدقه .
5-1- فرضيات:
1: به نظر مي رسد ميان تبليغات رسانه اي ودريافت صدقات بيشتر رابطه وجود دارد.
2: به نظر مي رسد ميان بالابودن فرهنگ مذهبي درجامعه اهل سنت وپرداخت صدقه رابطه وجود دارد
3: به نظر مي رسد بين عقايد اهل سنت وميزان صدقات پرداختي رابطه وجود دارد
4: به نظر مي رسد بين آشنايي افرادبافعاليت هاي خيريه ي کميته امداد وپرداخت صدقه رابطه وجود دارد.
5: به نظر مي رسدميان مشاغل افراد وميزان صدقات پرداختي رابطه وجود دارد
6: به نظر مي رسدميان سطح تحصيلات وميزان صدقات پرداختي رابطه وجود دارد
7: به نظر مي رسدبين ميزان درآمد افراد وميزان صدقات پرداختي رابطه وجود دارد.
سوالات:
1-عوامل رغبت افراد به پرداخت صدقه چيست؟
2-آيا بالابودن فرهنگ مذهبي باعث پرداخت صدقه بيشتر ومشارکت بيشتر درامور خيريه مي شود؟
3-ديدگاه اسلام درموردصدقه وامور خيريه چيست؟
فصل دوم:
پيشينه پژوهش و مطالعات تئوريک

در اين فصل که اختصاص به مرور مطالعاتي تحقيق دارد ضمن بيان پيشينه ي مربوط به موضوع مورد بحث و سپس به بيان تعاريف مختلف از صدقه و مشارکت و انواع آن، ماهيت و حدود موضوع، اهميت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ي اسلامي و جنبه هاي مختلف از آن، ديدگاه اهل سنت در خصوص صدقه ونظريات جامعه شناسان در مورد ارزش ،نفش پاداش در … پرداخته شده است.در قسمت دوم مربوط به اين فصل به تشرح مشارکت و انواع آن ، پيشينه ي مشارکت ، نقش عوامل مختلف در مشارکت ، راهکارهاي توسعه مشارکت و موانع مشارکت و …پرداخته شده است و سعي بر آن بوده است که پديده مورد بررسي به صورت همه جانبه و در ارتباط با ساير پديدهاي اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و سپس به بيان نظريه هاي مرتبط پرداخته شده كه از آن براي تنظيم مدل تحليلي و فرضيات تحقيق بهره گرفته شده است و همچنين براي تنظيم مدل تحليلي و فرضيات پژوهش از پيشينه تحقيق نيز استفاده شده است .
1-2- بررسي پيشينه پژوهش :
در خصوص موضوع پژوهش تا کنون تحقيقات چشمگيري صورت نگرفته البته تحقيقات مشابه با موضوع پژوهش صورت گرفته در زيل به آنها مي پردازيم.
تحقيقي تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر جلب هدايا و مشاركت هاي مردمي توسط دكتر ملك پور صورت پذيرفته است . اين عوامل كه بخشي درون سازماني و بخشي برون سازماني است ؛ به آن دليل كه مي تواند بر تداوم جلب هدايا و ارتقاء كارايي و كيفيت آن تاثيرگذار باشد ؛ نياز به شناخت و بررسي دارد. اين پژوهش با درك اين ضرورت و با هدف شناخت عوامل درون سازماني ، شناخت عوامل و انگيزه هاي فردي، شناخت الگوهاي مديريت ومسايل اداري و شناخت عوامل برون سازماني موثر بر جلب هداياي مردمي انجام يافته است؛ مي كوشد تاثير پاره اي متغيرهاي درون سازماني نظير سابقه كار، ثبات مديريت، سطح تحصيلات كاركنان و نيز تأثير پاره اي متغيرهاي برون سازماني نظير سن، ميزان آشنايي مردم با فعاليتهاي كميته امداد را بر مشاركت هاي مردمي مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماري در ابعاد سازماني متشكل از 80 نفر از كاركنان و مسئولان مشاركتهاي مردمي و در ابعاد برون سازماني در بردارنده 432 نفر از گروههاي مختلف شغلي و در بين مردم عادي است كه از 6 استان تهران، همدان، اصفهان، فارس، زنجان و كهگيلويه و بويراحمد از طريق روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و مطالعه شدند. روش پژوهش پيمايشي است و داده هاي گردآوري شده از طريق پرسشنامه و مصاحبه، با استفاده از آماره هاي توصيفي ،درصد فراواني و آزمون آماري كاي اسكوئر تجزيه و تحليل گرديدند. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه در بخش عوامل درون سازماني سابقه كار كاركنان فاقد تاثير و ثبات مديريت و برنامه داراي تاثير مثبت در جلب هداياي مردمي است. در بخش عوامل برون سازماني نيز سن پاسخگويان، اعتقاد به شيوه هاي گوناگون خيرات، تاثيرپذيري از پيامهاي تشويقي و قضاوت درخصوص نحوه توزيع كمك هاي امداد در جلب مشاركت ها و هداياي مردمي، بدون تاثير بوده است. با اين حال با افزايش آشنايي پاسخگويان با اهداف و عملكرد امداد ، ارزيابي از نقش اين نهاد در بهبود زندگي محرومان مثبت تر بوده است. بنابر اين در بعد درون سازماني توجه به آموزش ضمن خدمت كاركنان جلب هدايا، گسترش ارتباطات درون سازماني و تاكيد بر شرط ” نفوذ اجتماعي” در انتخاب مسوولان و كارگزاران جلب هداياي مردمي استانها و در بعد برون سازماني افتتاح حسابهاي بانكي به منظور جلب هدايا و كمك هاي مردمي، بهره گيري از امكانات و پتانسيل هاي موجود هنري، تشكيل گروههاي داوطلبانه همكاران اجتماعي و تاكيد بر جنبه هاي اجتماعي امور خيريه در پيامهاي ارتباطي توصيه و پيشنهاد مي گردد.
پژوهشي ديگر به سنجش دانش و نگرش مردم استان قزوين نسبت به پرداخت زكات و نهادهاي پذيرنده آن مي پردازد روش اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق سرپرستان خانوارهاي استان قزوين در سال 1382 و بالغ بر 201339 نفر هستند. حجم نمونه مورد مطالعه 711 نفر مي باشد كه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است كه شامل دو بخش تشريحي و مقياس درجه بندي است.
يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش بشرح زير است كه حدود 2/8 درصد از پاسخگويان مشمول پرداخت زكات شده و همه آنان نيز زكات خود را پرداخت كرده اند، 9 درصد روستائيان و 9/2 درصد شهرنشينان اعلام كرده اند كه مشمول پرداخت زكات مي باشند. بالاترين آمار مربوط به نهادهاي پذيرنده زكات متعلق است به دفاتر مراجع عظام تقليد و پائين ترين نسبت مربوط به كميته امداد مي باشد. لذا پيشنهادهايي جهت بهبود وضعيت به شرح زيرارائه مي گردد:
اطلاع رساني درخصوص نحوه جمع آوري و نحوه هزينه وجوه دريافتي توسط كميته امداد با كمك متخصصين امر تبليغات و اطلاع رساني، اطلاع رساني درخصوص فتاوي علما نسبت به مشروعيت پرداخت زكات و وجوه شرعي ديگر به كميته امداد و ديگر اينكه پرداخت كنندگان زكات و وجوهات شرعيه به كميته امداد از پرداخت مالياتهاي متعدد معاف شوند.
اداره كل روابط عمومي كميـته امداد امـام خـميني(ره) در پژوهشي به بررسي نظرات مردم تهران درباره جشن عاطفه ها و عملكرد تبليغاتي رسانه ها پرداخته است در اين تحقيق اينگونه بيان شده است يكي از معضلات مهم جامعه اسلامي در حال حاضر فقر و نداري است. كميته امداد امام خميني(ره) كه يكي از اهدافش از بين بردن و دست كم كاهش اين مساله اجتماعي است؛ مي كوشد با بكارگيري تسهيلات و امكانات موجود و با اتكاء به مشاركت هاي مردمي, در اين زمينه گام دارد. از جمله شيوه ها و ابتكارات اين نهاد در جلب هر چه بيشتر كمك هاي مردمي، برگزاري مراسم جشن عاطفه هاست كه پويايي و تداوم آن به شناخت نقاط ضعف و قوت و ديدگاه هاي مردمي در اين زمينه وابسته است. ضرورت اجراي پژوهش حاضر به دليل تاثير آن در شناخت و ارزيابي بهتر كيفيت اين مراسم و فرصت هاي پيش رو روشن و آشكار است. در اين راستا طرح اخير با هدف بررسي ميزان آگاهي شهروندان درخصوص جشن عاطفه ها، شناخت روشهاي مناسب براي حمايت از دانش آموزان نيازمند و بررسي نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در تشويق مردم به حضور در جشن عاطفه ها تدوين و در صدد برآمد تا با سنجش اين اهداف پيشنهادهاي مردم را در راستاي برگزاري هر چه بهتر مراسم جشن عاطفه ها گردآوري نمايد و نقش فعالتر رسانه هاي ارتباط جمعي را تعيين نمايد.جامعه آماري پژوهش حاضر كليه شركت كنندگان در مراسم جشن عاطفه ها در بودند كه از اين تعداد 492 نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديدند. روش تحقيق ميداني است كه داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري و با بهره مندي از آماره هاي توصيفي( فراواني,درصد فراواني) مورد تحليل قرار گرفتند.
نتايج حاصل از پژوهش بيانگر آن است كه اكثريت پاسخگويان با هدف برگزاري جشن عاطفه ها آشنا بوده و به همين دليل با اختصاص يك روز يا يك هفته براي كمك به تحصيل نيازمندان موافقند. اكثريت پاسخگويان تاثير برگزاري جشن عاطفه ها در رفع مشكلات تحصيلي دانش آموزان را در حد خيلي زياد و زياد ارزيابي كرده اند ؛ با اين حال بهترين روش براي تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان نيازمند، كمك هاي غيرمستقيم نظير اشتغال براي والدين است.مهمترين ابزاري كه پاسخگويان از برنامه جشن عاطفه ها اطلاع يافته اند؛ تلويزيون بوده و در مقايسه با سايررسانه هاي جمعي اولويت اول به اين رسانه اختصاص داده شده است. به باور اكثريت پاسخگويان، نقش كميته امداد درجهت تشويق وترغيب مردم به شركت درمراسم جشن عاطفه ها وميزان حضورمردم دراين مراسـم زيـاد وخـيلي زيـاد بـوده است.اعطاي كمكهاي غيرمستقيم به والدين دانش آموزان نظير كمك در زمينه ايجاد اشتغال آنها و… از عمده ترين راهكار پيشنهادي پاسخگويان براي از بين بردن فقر و محروميت بوده است.
بررسي شيوه هاي مناسب جلب مشاركتهاي مردمي در زمينه كمك هاي مالي و غيرمالي به كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان که توسط محمد ابراهيم همتي انجام شده است.
جامعه آماري پژوهش شامل كليه افرادي است كه در استان سمنان ( شهرهاي سمنان ، دامغان ، شاهرود ، گرمسار ، سرخه و شهميرزاد) در برنامه هاي كميته امداد مشاركت داشته اند. از اين تعداد 500 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش تحقيق توصيفي پيمايشي است و داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه و مصاحبه ، با كاربست آماره هاي توصيفي فراواني ، درصد فراواني و آزمون آماري كاي اسكوئر تجزيه و تحليل شدند.نتايج پژوهش حاكي از تاثير متغيرهاي جنسيت، وضعيت خانواده ها (تاهل، تعداد فرزندان ، شغل)، ميزان درآمد ، آشنايي با برنامه هاي كميته امداد ، نگرش به برنامه هاي اجرايي كميته امداد امام خميني(ره) و ميزان پايبندي به اعتقادات مذهبي در مشاركت با كميته امداد امام خميني(ره) مي باشد. براي افزايش مشاركت مردم با اين نهاد و ساماندهي كمك ها نيز تشويق مردم از طريق صدا و سيما ، انجام تبليغات گسترده به منظور ارتقاء آگاهي هاي عمومي، شناسايي ريشه هاي اصلي فقر، برخورد صادقانه با مردم و ايجاد اعتماد عمومي در مردم مبني بر توزيع درست كمك هاي جمع آوري شده ،توصيه و پيشنهاد شده است.
بررسي زمينه هاي توسعه مشاركت هاي مردمي در امور حمايتي كميته امداد امام خميني (ره) به طور كلي، دو دسته اهداف مدنظر اين پژوهش بوده است: الف) شناخت وضع گذشته و موجود فعاليت به منظور بازنگري شيوه ها و نگرش هاي پيش بيني و موجود كميته امداد امام (ره) در ارتباط با امور حـمايتي ؛ ب) ارائه راهكارهـاي لازم بـراي افـزايش مشاركت هاي مردمي و امورحمايتي.فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه دو دسته از عوامل ( درون سازماني و برون سازمان) در ميزان مشاركت هاي مردمي در كميته امداد تأثير مي گذارد. لذا اين تحقيق در پي يافتن پاسخ به دو دسته از سؤالات طراحي شده است. به عبارتي كدام عوامل درون سازماني و برون سازماني در جلب كمكهاي مردمي كميته امداد (ره) مؤثرند؟
اين پژوهش در 6 استان كشور در سه گروه براساس كمك هاي بيشتر، متوسط و كمتر (از هر گروه 2 استان) شامل استانهاي تهران، مركزي، يزد، اصفهان، گيلان و كرمانشاه انجام گرفت. در هر يك از استانها 3 شهر به ترتيب مشابه فوق (انتخاب استانها) بعنوان جامعه آماري انتخاب گرديد. افراد نمونه را دو دسته افراد تشكيل مي دادند: مردم و مديران و كارشناسان كميته امداد. در دسته نخست تعداد كل نمونه حدود 1700 نفر با استفاده از فرمول كوكران برآورد گرديد. افراد نمونه با استفاده از نقشه هاي شهرداري و بلوك بندي مناطق شهري شهرهاي مورد مطالعه بصورت تصادفي انتخاب شدند. در دسته دوم ، حدود 100 نفر (حدود 12 درصد كاركنان واحد جلب هداياي كميته امداد) در استان هاي مورد بررسي انتخاب گرديد.اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي و روش ميداني انجام شده است. اطلاعات بخش اسنادي بر داده ها، اسناد و مدارك امداد و سازمان هاي ذيربط مبتني اسـت و داده هـاي بخش ميـداني از طريـق پرسشنامه و انجام مصـاحبه جمع آوري شده است. اين داده ها از طريق آماره هاي مختلف از قبيل آزمون هاي آماري، ضرايب همبستگي و پيوستگي، رگرسيون چند متغيره، تحليل واريانس و امثالهم تجزيه و تحليل شده است.
بررسي ديدگاه مردم استان گيلان در خصوص جشن عاطفه ها . پژوهش حاضر براي پوشش چنين خلايي و با هدف بررسي نگرش پاسخگويان درخصوص اهداف، زمان، مناسب ترين شيوه جمع آوري كمك ها، مناسب ترين روش ارايه هديا به مستحقان و علت عدم مشاركت مردم در جشن عاطفه ها اجرا شده است و بر آن است تا تفاوت معني دار ميان نگرش زنان و مردان و تفاوت معني دار ميان نگرش افراد را در گروههاي مختلف تحصيلي، در ميان صاحبان مشاغل گوناگون و ساكنان مناطق مختلف استان بررسي نمايد. جامعه آماري تحقيق كليه افرادي است كه در سال 1381 در مراسم جشن عاطفه ها شركت نموده اند. از اين تعداد 4533 نفر به عنوان نمونه از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گيرند. روش پژوهش از نوع توصيفي است و داده ها پس از گردآوري با پرسشنامه، با كاربست روش هاي آماري توصيفي واستنباطي تحليل گرديدند.نتايج بدست آمده از پژوهش حاكي از آن است كه اكثريت افراد به دليل وجود حس نوع دوستي در جشن عاطفه ها شركت نموده اند و همچنين مشخص شد بهترين متولي برگزاري مراسم كميته امداد و بهترين زمان برگزاري جشن عاطفه ها هفته آخر شهريور است. از يافته هاي ديگر پژوهش مي توان به تمايل كمتر افراد بي سواد، بيكار و مردم شرق استان براي شركت در مراسم جشن عاطفه ها اشاره كرد. بنابراين ضروري است اولاً تبليغات چند ماه قبل از مراسم جشن عاطفه ها انجام شود؛ ثانياً قسمتي از تبليغ صرف نحوه ارسال كمك براي افراد و نحوه پرداخت به آنها پس از اتمام جشن باشد و ثالثاً با بكارگيري شيوه تبليغي ارسال پيام كوتاه و افزايش پوشش تبليغاتي طرح، زمينه اعتماد عمومي به اين نهاد افزايش يابد.
رضا گودرزي به بررسي جايگاه کميته امداد امام خميني (ره) نزد افکار عمومي و وضعيت مشارکت هاي مردمي مي پردازد جلب مشاركت هاي مردمي نزد كميته امداد امام خميني (ره) كه از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است؛ از اهميت بسزايي برخوردار است. جلب هر چه بهتر و بيشتر مشاركتهاي مردمي منوط به پيش شرط هايي است كه درواقع زيربناي هرمي است كه راس آن مشاركت تبلورمي يابد.سنجش افكارعمومي وآگاهي از نقطه نظرات آنان از جمله اين پيش شرط هاست كه دست يابي به آن نياز به زمان، مكان و ابزار مناسب دارد به همين دليل طرح هاي افكارسنجي و استفاده از نظرات و ديدگاههاي مردمي به منظور دستيابي به شناختي در زمينه تمايلات و نگرش هاي مردم نسبت به زواياي فعاليت هاي اين نهاد بس ارزشمند و با اهميت است. پژوهش حاضر كه با هدف شناسايي عوامل تقويت كننده و بازدارنده موثر بر مشاركت آرماني و مطلوب مردم در فرايند فقرزدايي اجرا شده است؛ درصدد است به پرسش هايي نظير اينكه آيا مردم به طور فراگير و ايده آل كميته امداد را به عنوان حامي محرومان مي شناسند؟ نقش وسايل ارتباط جمعي در كميت و كيفيت مقبوليت كميته امداد در نزد مردم و خواست و انتظار واقعي مردم از اين نهاد چيست؟ بازتاب خدمات 20 ساله اين نهاد در جامعه چگونه مي باشد؟ پاسخ گويد. جامعه آماري پژوهش كليه هموطنان شركت كننده در جشن عاطفه ها در سال 1379 بودند كه از اين تعداد 23 هزار نفر از طريق نمونه گيري تصادفي مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقيق ميداني است و داده هاي مورد نياز از طريق تكميل پرسشنامه گردآوري گرديد. براي تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي فراواني و درصد فراواني استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه كميته امداد براي جامعه به نحو مطلوبي شناخته شده است و در اين شناخت نقش تلويزيون در ميان سايررسانه هاي جمعي برجسته تربوده است. پاسخگويان براي آگاهي نسبت به نوع و ميزان فعاليت كميته امداد به ترتيب به نقش تلويزيون، مطبوعات و راديو اشاره كرده و به لحاظ برتري در ميان برنامه هاي تلويزيوني، قالب هاي گزارش و مصاحبه، سريال، فيلم داستاني و زيرنويس را انتخاب كرده اند. همچنين 60 درصد از پاسخگويان از از انتشار نشريه اي درخصوص چگونگي ارايه خدمات حمايتي استقبال نموده اند. در مجموع اكثريت پاسخگويان با فعاليت ها و طرحهاي مختلف كميته امداد آشنا بوده و تمايل خود را براي مشاركت در اين گونه برنامه ها اعلام داشته اند.تهيه برنامه هاي تلويزيوني جذاب و متنوع شامل گزارش، تهيه فيلم و…، توجه به زمان پخش پيام هاي راديوئي در زمينه فعاليت هاي امداد و كوتاه بودن آنها، در نظر گرفتن تنوع و تفاوتهاي اقليمي، قومي، آداب و رسوم و فرهنگ ها در برنامه هاي تبليغاتي و ارايه گزارش عملكرد در فواصل مختلف زماني (سه ماهه، شش ماهه و…) از موارد پيشنهادي براي بهبود عملكرد و فعاليت هاي كميته امداد و جلب مشاركتهاست.
ديدگاه نظريه پردازان و جامعه شناسان
نظريه هومنز
نظريه بنيادي هومنز که به بررسي رفتار فردي و کنش متقابل بايد در کانون جامعه شناسي قرار گيرد .علاقه اصلي او متوجه الگوهاي ترغيب و سابقه پاداش ها و خسارت هايي بود که مردم هر کاري را در گذشته از آن پاداش ديد باشند،ادامه مي دهند.برعکس از دست زدن به هر کاري که از آن زيان ديده باشند،سرباز مي زنند.براي فهم رفتار،نياز به فهم سابقه فردي پاداش ها و خسارت ها است،سروکار داريم.به همين دليل جامعه شناسي نبايد بر آگاهي و يا ساختارها و نهادهاي اجتماعي،بلکه بايد روي الگوهاي ترغيب تاکيد داشته باشد .
نظريه تبادل نه تنها با رفتار فردي بلکه با کنش هاي متقابل انسانها که در برگيرنده تبادل پاداش ها و و خسارت هاست سروکار دارد.فرض بر اين است که کنشهاي متقابل تنها وقتي ادامه مي يابند که تبادل پاداشها در کار باشد برعکس،کنش هاي متقابلي که به زيان يکي از دو طرف انجاميد،کمتر احتمال مي رود که ادامه يابد. به تعبير هومنزنظريه تبادل رفتار اجتماعي را به عنوان يک تبادل ملموس و يا غير ملموس و کم و بيش پاداش دهنده يا غرامت آميز ميان دست کم دو شخص،در نظر گرفت(هومنز،1961:ص 13).
2-2- قضيه موفقيت
در مورد همه اعمالي که اشخاص انجام مي دهند،غالبا اين گونه است که هر عملي از يک شخص اگر که مورد پاداش قرار گيرد،احتمال تکرار آن عمل به وسيله همان شخص افزايش مي يابد.(هومنز،1974:16).
اين قضيه به آن معنا است که يک شخص اگر در گذشته با مشورتهاي مفيد ديگران پاداش گرفته باشد،احتمال بيشتري ميرود که در آينده از ديگران کمک مشورتي بخواهد به عبارت ديگر،هر چه ان شخص مشورت هاي سودمندتري در گذشته دريافت کرده باشد در اينده بيشتر درخواست مشورت خواهد کرد.به همين سان،اگر ديگري در گذشته با تاييد بيشتري پاداش گرفته باشد،در اينده آمادگي بيشتري براي مشورت دادن از خود نشان خواهد داد.
3-2-قضيه محرک
اگر در گذشته ،وجود محرک خاصي ،يا يک رشته از محرک ها،باعث شده باشد که شخصي با کنش خود پاداش گرفته باشد،محرک هاي کنوني و آتي هر چه به محرک گذشته شباهت بيشتري داشته باشند،احتمال بيشتري مي رود که آن شخص در برخورد با اين برخورد با اين محرکها آن کنش يا همانندش را انجام دهد .
هومنز به فراگرد تعميم علاقه داشت ،يعني گرايش به اين داشت که رفتار را به موقعيتهاي مشابه بسط دهد.با توجه به همان مثال ماهي گرفتن،يکي از جنبه هاي تعميم،حرکت از ماهي گرفتن در ابگيرهاي کاملا گل الود،به سوي ماهي گرفتن در هر آبگير با هر درجه اي از گل آلودگي است.به همين سان،موفقيت در ماهيگيري،احتمالا از يک نوع ماهيگيري به نوعي ديگر(براي مثال،از ماهيگيري در اب زلال به ماهيگيري در اب شور)منجر مي شود و يا حتي از ماهيگيري به شکار مي انجامد. به هر روي،فراگرد تمايز قايل شدن نيز تاثيرش را مي گذارد. يعني اينکه، يک کنشگر ممکن است تنها در موقعيتهايي ماهي بگيرد که موفقيت اميز بودن انها در گذشته اثبات شده باشد ديگر انکه اگر شرايط موفقيت بسياردشوار شده باشد،بعيد است که شرايط مشابه،آن رفتار را برانگيزاند.اگر محرکتعيين کننده بسيار زود از رفتار مربوط رخ دهد در عمل نمي تواند ان رفتار را تحريک کند.کنشگر ممکن است در برابر محرک حساسيت بيش از اندازه اي نشان دهد،به ويژه اگر ان محرک براي کنشگر بيش از حد با ارزش باشد.در واقع،کنشگر تا زمانيکه که شکست هاي پي در پي او موقعيت رال تصحيح نکند،ممکن است به محرک هاي نامربوط نيز واکنش نشان دهد.همه اين موقعيت ها بستگي به محرکها دارد.
4-2-قضيه ارزش
هر چه نتيجه يک کنش براي شخص با ارزش تر باشد،احتمال بيشتري دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد .(هومنز،1974: 25).
هومنز دو مفهوم پاداش و تنبيه را مطرح مي کند.پاداش به کنشي اطلاق مي شود که ارزش مثبتي داشته باشد،هر افزايشي در پاداش احتمال برانگيختن رفتار دلخواه را بيشتر مي سازد اما تنبيه به کنشي اطلاق مي شود که ارزش منفي در بر داشته باشد،هر افزايشي در تنبيه کنشگر را وا مي دارد که رفتار غير دلخواه را کمتر از خود نشان دهد هومنز تنبيه را وسيله اي غير موثري براي واداشتن انسانها به تبادل رفتار مي داند بهتر است که به دفتار غير دلخواه پاداش ندهيم تا انکه سرانجام ان رفتار فروکش کند وانگهيفاحتمال کمتري دارد که تنبيه به عنوان وسيله اي براي واداشتن فردي به انجام يک عمل،درست عمل کند.در اين موارد،دادن پاداش بر تنبيه ترجيح دارد،البه اگر دست و دلبازانه عمل نشود.هومنز اين را اشکارا ساخته است که نطريه اش يک نظريه صرفا لدت گرايانه نيست،پاداش ها هم مي توانند مادي باشند (مانندپول)و هم نوعدوستانه (مانند کمک به ديگران).
5-2قضيه محروميت-سيري


پاسخی بگذارید