فارسي مرز
جدول 1-2 معرفي گونه هاي انحصاري مرزه در ايران (جم زاد ،1388) مرزه صخره زيSatureja edmondiمرزه سهنديSatureja sahendicaمرزه کلهاريSatureja kallaricaمرزه بختياري (آويشن برگ باريک )Satureja bachtiaricaمرزه جوربرگSatureja isophyllaمرزه آذربايجانSatureja atropatana-Saureja macrosiphonia-Satureja rechingeriمرزه خوزستانيSatureja khuzistanica
1-5- معرفي گونه هاي مرزه مورد بررسي
1-5-1 – گونه Satureja khuzistanica
گياهي بوته اي وچند ساله به ارتفاع حدود 30 سانتي متر ، با ساقه هاي منشعب ، پوشيده از کرکهاي زگيل مانند خيلي کوتاه ساده و غده دار ، با برگهاي متراکم ، ميان گره ها کوتاه ، به طول 2 تا 3 ميلي متر ، کم و بيش هم پوش ، متقابل متناوب ، مسطح تا ناوداني ، به طول 6 تا 8 و به عرض 3 تا 5 ميليمتر تخم مرغي – دايره اي ، در قاعده باريک و دمبرگ مانند پوشيده از کرک ، در سطح زيرين با تراکم بيشتر ، همراه با غده هاي ترشحي متراکم در سطح فوقاني ، در حاشيه کم و بيش مژه دار ، برگهاي گل آذيني کم و بيش شبيه به برگهاي ساقه اي ولي کوچکتر. گل آذين متشکل از چرخه هايي با 2 تا 8 گل ، چرخه ها با فاصله نسبت به يکديگر، دم گل آذين کوتاه،براکته ها سر نيزه اي ، دمگل به طول 5/0 تا 1 ميلي متر، کاسه گل به طول 5/5 تا 6 ميلي متر ، لوله اي – استکاني ، دو لبه اي ، دندانه هاي لبه بالايي سه گوش،به طول 1 ميلي متر،دندانه هاي لبه پايني خطي،به طول 5/1ميليمتر،جام گل به طول 11 ميليمتر ،بنفش مايل به آبي، دو لبه اي، پرچم ها چهار عدد، دوتاي پاييني کم وبيش از لوله گل بيرون آمده. فندقه به طول 2 تا 1/2 و به عرض 1 تا 1/1 ميليمتر، تخم مرغي ،زمان گلدهي اواخر پاييز تا اوايل زمستان.
عدد کروموزمي :2n = 24
به عنوان گياه انحصاري ايران در لرستان (انديمشک به پل دختر،روستاي پالان) وخوزستان (72 کيلومتر از انديمشک به خرم آباد، بعد از پل تنگ) پراکندگي دارد (قهرمان،1354-1379 وجم زاد،1388).
شکل 1-1 گونه Satureja khuzistanica
1-5-2- گونه Satureja rechingeri
گياهي چند ساله بسيار معطر، با قاعده چوبي، از قاعده منشعب ،ساقه به ارتفاع حدود50 سانتي متر ، تمام گياه پوشيده از کرکهاي بلند خاکستري رنگ ،برگهاي قاعده اي به طول9 تا 13 وبه عرض 7 تا 11 ميلي متر ،تخم مرغي پهن و يا دايره اي ،در قاعده بتدريج باريک وبه صورت دمبرگ به طول 1 ميلي متر ادامه يافته،پوشيده از غده هاي ترشحي چسبيده فراوان، برگهاي پاييني مسطح، بالايي ها بتدريج به طرف نوک به طرف داخل تاخورده. گرزن ها با دم گل آذين به طول 2 تا 6 ميلي متر ، با 2 تا 8 گل ،گل آذين سنبله مانند ، متراکم با فاصله کم نسبت به يکديگر .برگ سرنيزه اي به طول2 تا 5/3 ميلي متر ،کاسه گل 5/6 تا 8 ميلي متر ،لوله اي- استکاني، دو لبه اي،دندانه هاي لبه بالاي سه گوش ،نوک تيز ،به طول 2 ميليمتر ،پاييني ها سر نيزه اي ، به طول 3 ميليمتر .جام گل به طول 12 تا 15 ميلي متر ، زرد کم رنگ ، در لبه ارغواني ،پرچم ها کمي ازگل خارج شده .زمان گلدهي پاييز.
عدد کروموزمي :2n = 24

گياه انحصاري ودر ايلام (ايلام به مهران ،بان روشان، مهران به دهلران ،روستاي نصيران )پراکندگي دارد (جم زاد،1388).
شکل1-2 Satureja rechingeri
1-5-3 -گونه Satureja spicigera
گياهي علفي با قاعده چوبي ،به ارتفاع 25 تا 60 سانتي متر، با ساقه هاي نازک ،پيچ وتاب دار و گسترده ،با برگهاي متراکم ،با انشعاب هاي زياد از قسمت قاعده .برگ ها تماما علفي ، در دو سطح برگ به يک رنگ ،سبز روشن، پوشيده از کرک هاي پراکنده وپس از رشد بتدريج بدون کرک ،همراه با غده هاي ترشحي چسبيده در سطح زيرين ،قاعده برگ بتدريج باريک وبه شکل دمبرگ در آمده، با نوک تيز ،رگبرگ مياني نازک ،برگ هاي پاييني ساقه به طول 15 تا 20 و به عرض 2 تا 4 ميلي متر ،برگهاي بالاي ساقه وبرگهاي شاخه ها کوچکتر ،اغلب به عرض حدود يک ميلي متر، برگها گل آذين کم وبيش هم اندازه با چرخه هاي گل .گل آذين گرزن، آويخته، چرخه ها کم وبيش داراي سه گل ،محوري،به شکل سنبله ،ياتقريبا متراکم وانتهايي و چرخه ها به صورت يک طرفه. گلها با دمگل هاي نازک .کاسه گل به طول3 تا 5/4 ميلي متر،استکاني- قيفي،علفي،سبز رنگ ،داراي کرکهاي زبر پراکنده يا تقريبا بدون کرک،تقريبا داراي دو لبه و10 رگه نازک ،دندانه هاي لبه پاييني بلندتر از دندانه هاي لبه سر نيزه اي ،تقريبا به اندازه طول لوله،دندانه هاي لبه بالايي به اندازه يک سوم طول لوله کاسه. جام گل به طول8 تا 10 ميلي متر،اغلب سفيد تا صورتي ، لوله جام تقريبا درون لوله کاسه مخفي ،لبه جام گل پهن شده. پرچم وخامه از گل بيرون آمده .فندقه تقريبا کروي ،پهن ،سياه براق، آرئول سفيد .زمان گلدهي پاييز.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

عدد کروموزمي :2n = 28
پراکندگي جغرافيايي: ترکيه،ايران،تالش وقفقاز.
رويشگاههاوپراکندگي جغرافيايي در ايران: گلستان(14 کيلومتر به چمن بيد.،شمال پارک گلستان ،روستاي رشت).گرگان (گرگان به بجنورد ،بدرانلو).گيلان (رودبار،رشت به رودبار،2کيلومترقبل ازرودبار،رودبار به منجيل،رودبار ،گرمابدشت ،بعد از تونل،رودبار،شاه شهيدان،رودبار،دو گاهه).تهران (قزوين،بعد از ويار ،رودبار) .(جم زاد ، 1388 ) .

شکل 1-3 -گونه Satureja spiciger
1-6- پراکنش گياه مرزه
گونه هاي جنس مرزه عمدتا بومي مناطق مديترانه شرقي وغرب آسيا مي باشند که در مناطق مرطوب با خاک هاي عميق تا مناطق خشک ،آفتابي با خاک هاي سنگلاخي رشد مي کنند(Silic ,1979 & Cantino et al ,1992).


پاسخی بگذارید