2-4-1- گراني محصولات غذايي ارگانيك 26
2-4-2- نيروي كار بيشتر 26
2-4-3- تغذيه توسط كودهاي دامي 27
2-4-4- از بين رفتن محصول توسط آفات 27
2-5- کشاورزي ارگانيک و حفاظت از محيط زيست 27

2-6- چارچوب نظري تحقيق 27
2-7- قيمتگذاري كالاها و خدمات 28
2-7-1-روش‌هاي غيرمتكي به منحني تقاضا 29
2-7-2- روش‌هاي متكي به منحني تقاضا 29

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-7-2-1- ترجيحات آشکار شده 29
2-7-2-2- ترجيحات اظهار شده 30
2-7-3-روش ارزش‌گذاري مشروط 31
2-7-3-1- مراحل کاربرد روش CVM 32
2-7-3-2- روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها 33
2-7-3-3- تکنيک‌هاي سؤال CVM 33
2-7-3-4- نحوه تدوين مبالغ پيشنهادي 35
2-7-3-5-تشکيل بازار فرضي 36
2-7-3-6- مراحل انجام روش ارزش‌گذاري مشروط 36
2-7-3-7- اعتبار و قابليت اعتماد بررسي‌هاي ارزش‌گذاري مشروط 37
2-7-3-7-1- اثر حوزه‌اي مكاني يا اثر القائي 37
2-7-3-7-2- اثر توالي 38
2-7-3-7-3- اثر اطلاعات 39
2-7-3-7-4- اثرات روش استخراج 40
2-7-3-7-5- انحراف فرضيات 40
2-7-3-7-6- انحراف استراتژيك 40
2-7-3-8- دستورالعمل‌هايي اجراي روش ارزشگذاري مشروط 41
2-8- بررسي سوابق پژوهشي 43
2-9- جمع بندي 47
فصل سوم 49
3-1- مقدمه 50
3-2- سيماي منطق? مورد تحقيق 50
3-3- روش تحقيق 50
3-4- جامعه آماري و حجم نمونه و روش نمونه گيري 51
3-4-1- جامعه آماري 51
3-4-2- حجم نمونه 51
3-4-3- روش نمونهگيري 51
3-5- متغيرهاي تحقيق 52
3-6- روش گردآوري دادهها 52
3-6-1- مطالعات کتابخانهاي 52


پاسخی بگذارید