2-2-3-7- رکوردهاي هوايي و فضايي25
2-2-3-8- کايت و پاراگلايدر 26
2-2-3-8-1- کايتينگ26
2-2-3-8-2- پاراگلايدر27
عنوان صفحه 2-2-3-9- ميکرولايت92
2-2-3-10- هليکوپتر واتوژيرو29
2-2-4- تاريخچه ورزش هاي هوايي30
2-2-5- فدراسيون ورزش هاي هوايي30
2-2-6- اهداف و وظايف فدراسيون جهاني هوانوردي31
2-2-7- معيارهاي مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي32
2-2-7-1- سرعت و جهت باد33
2-2-7-2- شيب زمين33
2-2-7-3- دماي هوا33
2-2-7-4- دسترسي به راه ها34
2-2-7-5- فاصله از مراکز شهري34
2-2-7-6- رطوبت34
2-2-7-7- ارتفاع34
2-2-8- مکان يابي34
2-2-9- سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)35
2-2-10- کاربرد GIS در مکان يابي36
2-2-11- مراحل فرآيند مکان يابي با استفاده از GIS37
2-3- تکنيک ها و روش ها 37
2-3-1- مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP)37
2-3-2- مراحل انجام مدل سلسله مراتبي (AHP)38
فصل سوم: مطالعات جغرافيايي و اکولوژيکي منطقة مورد مطالعه
3-1- ويژگي‌هاي طبيعي محدودة مورد مطالعه42
3-1-1- موقعيت جغرافيايي استان اصفهان 42
3-1-2- وضعيت توپوگرافي و زمين شناسي43
عنوان صفحه 3-1-3- بررسي شيب44
3-1-4- بررسي جهت شيب 45
3-1-5- وضعيت پوشش گياهي46
3-1-5-1- منطقة رويشي نيمه بياباني47
3-1-5-2- منطقة رويشي استپي48
3-1-5-3- منطقة رويشي نيمه استپي‌48
3-1-5-4- منطقة رويشي کوه هاي مرتفع 48
3-1-5-5- منطقة رويشي جنگل هاي خشک48
3-1-6- آب و هوا 49
3-1-6-1- بارندگي50
3-1-6-2- درجه حرارت 52
3-1-6-3- رطوبت54
3-1-6-4- سرعت و جهت باد57
3-2- ويژگي هاي انساني و اقتصادي استان اصفهان58
3-2-1- تغييرات جمعيتي استان طي سال هاي 1335 تا 138558
3-2-2- ساختار سني جمعيت59
3-2-3- ساختار جنسي جمعيت 60
3-3-4- سطح سواد و آموزش 61
3-3-5- وضع فعاليت16
3-3-6- تسهيلات و امکانات ارتباطي62
فصل چهارم : تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق
4-1- مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تکنيک AHP (تحليل سلسله مراتبي).66
4-1-1- مرحله اول ساختن سلسله مراتب 66
4-1-2- مقايسه زوجي معيارها68
عنوان صفحه 4-1-3- مقايسه زيرمعيارها69
4-1-4- گلبادهاي ايستگاه هاي هواشناسي مناطق منتخب جهت مکانيابي سايت هاي ورزش هاي هوايي85
4-1-5- تلفيق لايه هاي اطلاعاتي و اولويت بندي مناطق مستعد سايت هاي ورزش هاي هوايي86
4-1-6- مقايسة زوجي گزينه هاي منتخب انواع ورزش هاي هوايي92
4-1-7- به دست آوردن وزن نهايي گزينه ها69
4-2- نتيجه گيري104
فصل پنجم: نتيجهگيري و ارائه پيشنهادات
5-1- جمعبندي 106
5-2- بررسي فرضيات107
5-2-1- فرضيه اول107
5-2-2- فرضيه دوم108
5-3- ارائه پيشنهادات108
5-3-1- پيشنهادات کوتاه مدت109
5-3-2- پيشنهادات ميان مدت110
5-3-3- پيشنهادات بلند مدت110
پرسشنامه متخصصين111
منابع و مأخذ117
فهرست نقشه ها و نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1- نمايي از کشتي هوايي18
شکل2-2- مدلي از هواپيماي گلايدر 20
شکل2-3- مدل هايي از هواپيماي مدل 21
شکل2-4- نمايي از چتربازي اتوماتيک23
شکل 2-5- نمايي از ورزش بانجي جامپينگ24
شکل2-6- نمايي از آکروباسي هوايي 25
شکل 2-7- نمايي از ورزش کايتنيگ (هنگ- گلايدينگ)26
شکل 2-8- نمايي از پاراگلايدر و اجزاي آن27
شکل2-9- نمايي از پاراموتور 28
شکل 2-10- نمايي از ميکرولايت29
شکل 2-11- نمودار مدل تحليل سلسله مراتبي AHP39
شکل3-1- نقشة موقعيت جغرافيايي استان اصفهان در سطح کشور42
شکل3-2- نقشة ارتفاع استان اصفهان44
شکل3-3- نقشة شيب استان اصفهان45
شکل 3-4- نقشة جهت شيب استان اصفهان47
شکل 3-5- نقشة وضعيت پوشش گياهي استان اصفهان49
شکل3-6- ميزان بارندگي استان اصفهان طي ماه هاي مختلف سال52
شکل3-7- منحني هاي هم بارش استان اصفهان51
شکل 3-8- ميانگين درجه حرارت استان اصفهان طي ماه هاي مختلف سال53
شکل3-9 منحني هاي هم دماي استان اصفهان 54
شکل3-10- ميانگين حداقل و حداکثر رطوبت نسبي طي ماه هاي مختلف سال56
شکل3-11- گلباد استان اصفهان58
شکل3-12- وضعيت فعاليت هاي عمده اقتصادي در استان اصفهان طي سرشماري 138562
شکل3-13- نقشة وضعيت راه هاي استان اصفهان64
عنوان صفحه
شکل4-1- وزن دهي معيارهاي منتخب جهت مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي مورد بررسي69
شکل4-2- وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت69
شکل 4-3- وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و70
شکل 4-4- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي شيب جهت ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ70
شکل4-5- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي شيب جهت ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و…71
شکل4-6- وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ71
شکل4-7- وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و…72
شکل4-8- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي ارتفاع جهت ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ72
شکل4-9- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي ارتفاع جهت ورزش هاي پاراموتور و…73
شکل4-10- وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت73
شکل4-11- وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و…74
شکل4-12- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي سرعت باد جهت ورزش هاي پاراگلايدر و کايت74
شکل4-13- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي سرعت باد جهت ورزش هاي پاراموتور و…75
شکل4-14- وزن نسبي زيرمعيارهاي رطوبت در مکان يابي ورزش هاي هوايي مورد بررسي75
شکل 4-15- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي رطوبت در مکان يابي همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي76
شکل4-16- وزن نسبي زيرمعيارهاي دماي هوا در مکان يابي ورزش هاي هوايي76
شکل4-17- ارزش گذاري زيرمعيارهاي دماي هوا جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي77
شکل4-18- وزن نسبي زيرمعيارهاي پوشش گياهي در مکان يابي ورزش هاي هوايي77
شکل4-19- ارزش گذاري زيرمعيارهاي پوشش گياهي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي78
شکل4-20- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه ها در مکان يابي ورزش هاي هوايي78
شکل4-21- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به بزرگراه ها و آزاد راه ها79

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل4-22- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به بزرگراه ها جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي80
شکل4-23- نقشة ارزش گذاري زيرمعياري دسترسي به آزاد راه ها جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي81
شکل4-24- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي81
شکل 4-25- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي82
عنوان صفحه
شکل4-26- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي82
شکل4-27- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي83

شکل4-28- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي84
شکل4-29- ارزش گذاري زيرمعيارهاي حريم شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي84
شکل4-30- گلباد ايستگاه اردستان85
شکل4-31- گلباد ايستگاه کاشان85
شکل4-32- گلباد ايستگاه ميمه85
شکل4-33- گلباد ايستگاه اصفهان85
شکل4-34- گلباد ايستگاه نائين85
شکل4- 35- گلباد ايستگاه سميرم85
شکل4-36- گلباد ايستگاه نطنز86
شکل4-37- گلباد ايستگاه شهرضا86
شکل4-38- گلباد ايستگاه گلپايگان86
شکل4-39- گلباد ايستگاه فريدون شهر86
شکل4-40- گلباد ايستگاه مورچه خورت86
شکل4-41- گلباد ايستگاه خوروبيابانک86
شکل4-42- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي87
شکل4-43-نقشة ارزش گذاري سمت وزش باد با توجه به شيب غالب منطقه در ورزش هاي هوايي مورد بررسي87
شکل4-44- نقشة ميزان مطلوبيت اراضي جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت88
شکل4-45- نقشة ميزان مطلوبيت اراضي جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي پاراموتور و…89
شکل4-46- مکان هاي منتخب جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي هوايي 90
شکل4-47- نمودار تحليل سلسله مراتبي مکان هاي منتخب جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي91
شکل4- 48- ارتفاعات شهرستان نجف آباد101
شکل4-49- ارتفاعات شهرستان کاشان101
شکل4-50- ارتفاعات شهرستان نائين102
عنوان صفحه
شکل4-51- ارتفاعات شهرستان شهرضا102
شکل4- 52- ارتفاعات شهرستان اصفهان103
شکل4-53- ارتفاعات شهرستان نطنز103
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: مقياس ترجيحات مورد استفاده در تکنيک AHP39
جدول 3-1: جهت شيب شهرستان هاي استان اصفهان46
جدول3-2: وضع بارندگي استان اصفهان طي سال هاي 1390- 138351
جدول 3-3: وضع دماي استان اصفهان طي سال هاي 1390-138353
جدول3-4: ميانگين حداقل رطوبت نسبي در ايستگاه هاي منتخب استان اصفهان طي سال هاي (1390 – 1383(55
جدول 3-5: ميانگين حداکثر رطوبت نسبي در ايستگاه هاي منتخب استان اصفهان طي سال هاي (1390 – 1383(56
جدول3-6: ميانگين حداکثر سرعت باد در ايستگاه هاي منتخب استان اصفهان طي سال هاي 1383- 139057
جدول3-7: تغييرات جمعيتي استان اصفهان طي سال هاي 1390- 133559
جدول3-8: ساختار سني جمعيت استان اصفهان60
جدول3-9: تحولات ساختار جنسي جمعيت61
جدول3-10 : درصد باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر بر حسب جنس در استان اصفهان61
جدول3-11: راه هاي استحفاظي اداره کل راه و ترابري استان اصفهان به تفکيک شهرستان ها63
جدول 4-1: شاخص ها و معيارهاي انتخاب شده با استفاده از روش دلفي به منظور مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي 67
جدول 4-2: مقايسة زوجي معيارها68
جدول 4-3: وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب منطقه در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت69
جدول 4-4: وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب منطقه در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و…70
جدول 4-5: وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع از سطح دريا در ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ71
جدول 4-6: وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع ازسطح دريا در ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و…72
جدول 4-7: وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در ورزش هاي پاراگلايدر و کايت73
جدول 4-8: وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و…74
جدول 4-9: وزن نسبي زيرمعيارهاي رطوبت جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي75
عنوان صفحه
جدول 4-10: وزن نسبي زيرمعيارهاي دماي هوا جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي76
جدول4-11: وزن نسبي زيرمعيارهاي پوشش گياهي جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي77
جدول4-12: وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه ها جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي78
جدول 4-13: وزن نسبي زيرمعيارهاي بزرگراه و آزاد راه79
جدول 4-14: وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي81
جدول 4-15 : وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي82
جدول 4-16: وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر83
جدول 4-17: وزن نسبي گزينه ها نسبت به زيرمعيارهاي ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ92
جدول 4-18: وزين کردن زيرمعيارها96
جدول 4-19: وزن نهايي گزينه هاي منتخب جهت مکان يابي سايت ها ي ورزش هاي هوايي………………………100
فصل اول
کليات تحقيق
توسعة اقتصادي در هر کشوري نيازمند سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد. سرمايه گذاري در زيرساخت هاي گردشگري و استفاده از توان هاي هر منطقه جهت جذب گردشگران، يکي از راه هاي مناسب براي توسعه اقتصادي مناطق محسوب مي شود. از آنجايي که گردشگري فعاليتي است که زمينه هاي اشتغالزايي و افزايش درآمد ساکنين و گذران اوقات فراغت و تفريح مردم شهر ها و نواحي روستايي را فراهم مي نمايد، رهيافت جديدي است که مي تواند به بهبود زندگي ساکنان کمک نمايد و تسريع بخش توسعه باشد. امروزه يکي از انواع گردشگري که بسيار مورد علاقه و استفاده مردم دنيا واقع شده، توريسم ورزشي است. پيوند ميان گردشگري و ورزش نوع جديدي از گردشگري را ايجاد نموده که ساختار جديدي براي پرکردن اوقات فراغت و تفريح همراه با نشاط روحي و جسمي انسانها گرديده است. لذا جهت توسعة اين نوع از گردشگري، شناسايي ظرفيت هاي بالقوه و توانمندي هاي مختلف در سطح خرد فضاي جغرافيايي بايد در اولويت کار برنامه ريزان قرار گيرد که با توجه به محدوديتهاي مختلف اعم از فني، مالي، زماني و… امکان بهره گيري و توسعه تمام ظرفيتها در سطوح محلي در مدت زمان کوتاه وجود ندارد. از اين رو جهت اين امر، استفاده از روشهاي مناسب براي تعيين بهترين مکان مناسب با توجه به معيارها و شاخص ها ضروري مي گردد.
1-1- بيان مسأله
جابجايي، حرکت و تحرک از ويژگي هاي بيشتر موجودات زنده از جمله انسان است. انسان در هر مرحله از زندگي، برحسب نوع و ميزان فعاليت جسماني نيازهاي متفاوتي دارد که بايد به آنها پاسخ داده شود. انسان ها به عنوان موجوداتي جامعه گرا به طور عمده در مجتمع هاي زيستي اعم از روستا يا شهر گرد يکديگر جمع مي شوند و زندگي مي کنند. با ارتقاي سطح شهرنشيني، نوع و ميزان فعاليت هاي فيزيکي تغيير يافته (عباس زادگان، 1385: 1) و ورزش جزء ضرورت هاي اساسي زندگي محسوب مي شود. مهم ترين اهدافي که براي ورزش ذکر شده اند، عبارت اند از : حفظ سلامت و بهداشت، رشد و تقويت قواي جسمي، آمادگي براي فعاليت هاي دفاعي، کسب شادابي و نشاط و نيل به موفقيت در وظايف حرفه اي و شغلي(تقوايي و هدايتي مقدم، 1388: 27). بنابراين اهميت ورزش در دنياي کنوني بر کسي پوشيده نيست. رابطه اين متغير با مقولاتي چون توسعه پايدار، توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، صلح، مشارکت، محيط زيست و . . . اثرات ژرفي را بر وضعيت جوامع معاصر بر جاي نهاده است (مالمير، 1385: 2). بنابراين از يک سو فضاي باز، ورزش و تفريح به عنوان اجزاء مهم زندگي شهري براي سلامتي افراد جامعه شناخته شده اند (محمدزاده چيانه، 1385: 4). و از سوي ديگر مي توانند به عنوان عواملي جهت توسعة گردشگري ورزشي محسوب شوند. سرمايه گذاري در زير ساخت هاي توريسم و استفاده از توان هاي بالقوة منطقه اي به منظور جذب توريست يکي از راه هاي مناسب براي توسعه اقتصادي است (ابراهيم زاده و آقاسي زاده، 1388: 108). از بخش هاي مهم و پر اهميت که قابليت تبديل به امر فرابخشي در صنعت گردشگري را دارد، ورزش است که از آن به عنوان گردشگري ورزشي نام برده مي شود(قيامي راد و ديگران، 1387: 52).
گردشگري ورزشي يکي از مهم ترين بخش هاي گردشگري داراي منافع خاص است که در آن ميل به دنبال کردن فعاليت هاي ورزشي در يک مقصد گردشگري است که انگيزه اصلي براي سفر است (Woratschek & et al,2007). پژوهش ها نشان مي دهد که گردشگري ورزشي يکي از بخش هايي است که در تمام دنيا در صنعت گردشگري بيشترين رشد را داشته (احساني و ديگران، 1389: 6) و جذابيتهاي گردشگري بر پاية ورزش، در مقايسه با ديگر جذابيت هاي فرهنگي، مزيت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيشتري دارد (هنرور و ديگران، 1386: 32). براساس گزارش WTO، تعداد گردشگران جهان ساليانه 4.3 درصد رشد دارد و در سال 2020 به 1.6 ميليارد نفر مي رسد. در همين زمان هزينه هاي گردشگران در سرتاسر جهان در هر سال 6.7 درصد رشد دارد و به 2 تريليون دلار مي رسد. بخشي از اين مسافرت ها را گردشگري ورزشي تشکيل مي دهد. در کشورهاي صنعتي، گردشگري به عنوان يک مجموعة کل بين 4 تا 6 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) را توليد مي کند و گردشگري ورزشي بين 1 تا 2 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) را شامل مي شود. اگر چه اندازه گيري هاي تأثير ورزش و گردشگري در کل جهان مشکل است، با وجود اين، نرخ رشد صنعت گردشگري ورزشي حدود 10 درصد در سال برآورد مي شود (ادبي فيروزجاه و ديگران، 1388: 68). بنابراين جهت توسعة اين نوع از گردشگري، شناسايي ظرفيت ها و توانمندي هاي مناطق در کانون توجه برنامه ريزان قرار دارد (رنجبر دستنايي، 1390: 1).
يکي از انواع ورزش هايي که امروزه در کشورهاي مختلف به شدت توسعه يافته است، ورزش هاي هوايي مي باشد که هر چند در ايران ورزشي نوپا و تازه تأسيس است و عمر آن به 20 سال هم نمي رسد، در کشورهاي توسعه يافته سابقه اي طولاني دارد. ورزش هاي هوايي در زمان جاري به کليه فعاليت هاي غير حرفه اي هواپيمايي و هوانوردي شامل پروازهاي تيمي و انفرادي آکروجت، پرواز با انواع گلايدرها، بالن هاي هواي گرم، پرش سقوط آزاد و … گفته مي شود. اين نوع از ورزش با جنبه هاي نمايشي خود داراي طرفداران خاصي است که با توجه به پتانسيل ها و استعدادهاي موجود داراي آيندة رو به رشدي مي باشد و مي تواند به عنوان گردشگري ورزشي مد نظر قرار گيرد و هر ساله گردشگران زيادي را جذب و علاوه بر اهداف جسماني و تفريحي، سود سرشاري را به مناطق سرازير نمايد. لذا با افزايش روي آوري مردم به اين ورزش ها به دليل وجود هيجانات خاص آن، ضرورت توجه بيش از پيش به اين نوع ورزش در کشور نمايان مي شود.
يکي از الزامات اساسي براي ورزش هاي هوايي وجود سايت هاي پروازي مناسب مي باشد که ضرورت مکان يابي صحيح اين سايت ها را نشان مي دهد. مکان يابي بهينه براي فعاليت ها، همواره مورد توجه علماي اقتصاد و جغرافيدانان بوده و جغرافيدانان درکنار اقتصاددانان بر اساس رسالتي که در زمينة تغييرات فضايي و مکاني حاکم بر پديده ها داشته اند، همواره در تکوين نظريات مکان يابي در راستاي حداکثر کردن سود و به حداقل رساندن هزينه ها در استفاده از زمين شهري سهيم بوده اند(رحمانپور، 1389: 25). از اين رو در برنامه ريزي هاي منطقه اي و توسعه سرزمين، شناسايي مناطق مناسب جهت استقرار و توسعه فعاليت ها يکي از مسائل اساسي مي باشد که همواره برنامه ريزان منطقه اي با آن مواجه بوده اند( فرجي سبکبار، 1384: 125).
استان اصفهان با وجود ارتفاعات مشرف به مناطق پست يکي از مکان هاي مناسب براي استقرار سايت هاي پروازي مي باشد، اما به دليل عدم مکان گزيني اين سايت ها، در جذب گردشگران ورزشي چندان موفق نبوده است، لذا جهت جذب ورزشکاران و گردشگران ورزشي، بايد به مکان يابي سايت هاي پروازي مناسب پرداخت و امکانات و خدمات مناسب به آنها ارائه نمود که اين امر نيازمند توجه از سوي سازمان هاي ذيربط مي باشد. پژوهش حاضر به بررسي مناطق طبيعي استان اصفهان مي پردازد تا نقاط مناسب جهت استقرار سايت هاي پروازي را انتخاب نمايد و راهکارهايي جهت جذب ورزشکاران از نقاط مختلف کشور، ترغيب عموم مردم به انجام اين نوع از ورزش ها، به حداقل رساندن هزينه هاي آن و … ارائه دهد.
1-2- پيشينة تحقيق
در زمينة مکان هاي ورزشي و تحليل فضايي آنها، مطالعات اندکي در سالهاي گذشته انجام گرفته است که به نمونه هايي از آنها اشاره مي گردد:
تاجيک (1388) در پايان نامه اي تحت عنوان تحليل فضايي و مکان يابي مجموعه ها و مراکز ورزشي شهر اصفهان به شناسايي اماکن ورزشي موجود، تحليل فضايي پراکنش مجموعه هاي ورزشي و چگونگي توزيع امکانات ورزشي در سطح مناطق شهري اصفهان از نظر سطح بندي توسعه پرداخته و در پايان به اين نتيجه دست يافته که مناطق شهرداري اصفهان از نظر بهره مندي از فضاهاي ورزشي شرايط يکساني ندارند و در بعضي مناطق، بيشترين تمرکز اماکن ورزشي وجود دارد و مناطق ديگر، دچار کمبود شديد در اين زمينه هستند.
بهمن رمضاني و همکار (1388) در مقاله اي تحت عنوان شناخت پتانسيل اقليمي توريسم ورزشي در نوار ساحلي انزلي، به شناسايي توانهاي توريستي و تعيين محدوده مناسب زماني جهت جذب گردشگر ورزشي در ساحل انزلي پرداخته اند. روش بررسي در اين تحقيق، استفاده از مدل کي و مپلو(Vamplew & Kay) است که اين روش بررسي ارتباط عناصر اقليمي با فعاليتهاي ساحلي ورزشي نظير شنا، ورزش هاي هوايي، فوتبال، چتربازي و دوي جاده اي است. نتايح تحقيق نشان داد که نوارساحلي انزلي در ماه خرداد جهت ورزش هاي هوايي و شنا، ماه هاي تير و مرداد جهت شنا و شهريور داراي اقليم مناسب جهت فوتبال مي باشد.
سليمي (1389) در پايان نامه اي تحت عنوان تحليل فضايي و مکان يابي اماکن ورزشي با استفاده از GIS – مطالعه موردي: منطقه 5 و 6 شهر اصفهان، به تحليل موقعيت مکاني اماکن و فضاهاي ورزشي موجود پرداخته و پس از جمع بندي نتايج، وضعيت کلي آنها را مشخص و به اين نتيجه دست يافته که غالب اماکن ورزشي موجود در محدوده از لحاظ مکاني داراي وضعيت نامناسب و متوسط و در برخي موارد اندک داراي وضعيت مناسب و بسيار مناسب بودند.
فاضل نيا و ديگران(1389) در پژوهشي با عنوان مکان يابي بهينه فضاهاي ورزشي شهر زنجان با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي(AHP) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، به بررسي وضع موجود فضاهاي ورزشي، پرداخته و به اين نتيجه دست يافته اند که توزيع فعلي فضاهاي ورزشي در سطح سلسله مراتب شهري مناسب نبوده است.
سهرابي و ديگران (1390) در مقاله اي تحت عنوان بررسي وضعيت جانمايي بنا و مناسب سازي(دسترسي) اماکن ورزشي اروميه با توجه به استانداردهاي ملي و بين المللي، به بررسي 29 مکان ورزشي در شهرستان اروميه پرداخته اند. تجزيه و تحليل يافته ها با آزمون باينومينال نشان داد اماکن ورزشي در کل استانداردهاي همجواري و مکان يابي و بهداشتي از وضعيت متوسطي برخوردار بوده و ساير استانداردها همچون دسترسي، زيبايي شناختي، ايمني، طراحي پارکينگ، اطلاع رساني و استانداردهاي جانبازان و معلولين وضعيتي ضعيف و پايين تر از استانداردها هستند.
فتوحي و ديگران(1391) در پژوهشي با عنوان مکانيابي مناطق مستعد جهت ورزش کوهنوردي (با استفاده از تابش خورشيد) مطالعه موردي: کوه نخودچال- استان کرمانشاه، با استفاده از شاخصه هاي مورفولوژيک (ارتفاع، شيب و جهت شيب) مناطق مستعد را جهت ورزش هاي کوهنوردي در ارتفاعات نخودچال مکان يابي نموده اند و در پايان به اين نتيجه دست يافته اند که مساحت پهنه هاي مساعد از جهت آزيموت تابش تفاوت فاحشي با پهنه هاي مساعد بدون در نظرگيري جهت تابش دارد. اين تفاوت حدود يک مقدار 15 تا 20 درصدي را در بعضي از فصول از مساحت کل تشکيل مي دهد.
زيتونلي و ديگران(1391) در پژوهشي با عنوان شناسايي توانمندي هاي گردشگري ورزشي استان گلستان، به بررسي توانمندي ها و منابع مهم گردشگري ورزشي استان گلستان جهت توسعه گردشگري ورزشي پرداخته اند. نتايج اين پژوهش نشان داد که توانمندي هاي سواحل درياي خزر و جزيره آشوراده براي توسعه ورزش هاي ساحلي، آبي و تابستاني با 79 درصد، توانمندي هاي دشت ها، جلگه ها، دامنه هاي سرسبز و وجود سه ميدان بين المللي و ملي سوارکاري براي توسعه انواع ورزش هاي سوارکاري، پياده روي، چوگان، گلف، تيراندازي، دوچرخه سواري با 77 درصد و توانمندي هاي تالاب هاي بين المللي، برکه ها و رودخانه ها، جنگل ها و کوه هاي البرز را براي توسعه انواع ورزش هاي شکار، صيد و ماهيگيري با 71 درصد از بالاترين اهميت جهت توسعه صنعت گردشگري ورزشي در استان گلستان برخوردار مي باشند.


دیدگاهتان را بنویسید