2) اين پايان‌نامه/ رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح،‌‍ پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان‌نامه داشته باشم،‌ از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌‍‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اين‌‌جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام‌خانوادگي:محمود تقي پور
تاريخ و امضا
چكيده
منابع انساني مهمترين عامل ومحورسازمان ها محسوب مي شوند،توسعه منابع انساني به‏ آموزش و توسعه فعاليّت‏هاي انساني در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ مي‏کند تا شرايط فرهنگي خاصي را ايجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسيل بالقوه براي‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست يابند. در اين تحقيق بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري مي پردازد. براساس مدل انتخابي محقق، تغيير نگرش ،دانش، مهارت و توانايي‌هاي ،اشتغالزايي ،درک بهتر هدف‌هاي سازماني،ارتباطات سازماني وقدرت حل مسئله و تصميم‌گيرياز مهمترين مؤلفه هاي مهم و تاثير گذار در اين تحقيق بود كه مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصيفي-همبستگي است و جامعه آماري تحقيق، شامل کليه مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصي استان چهارمحال وبختياري مي باشد .كه تعداد116 نفراز دانش آموختگان بعنوان نمونه آماري انتخاب شد.ابزار اندازه گيري تحقيق شامل يک پرسشنامه مربوط به تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توسعه منابع انساني (محقق ساخته ) مي باشد. براي اندازه گيري روايي پرسشنامه از روش محتوائي و براي تعيين پايايي آن آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه مقدار آن برابر87/0 برآورد گرديد. نتايج تحقيق نشان دادفرضيه اول با ضريب همبستگي69/0 مورد تائيدقرار گرفت يعني بين آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه منابع انساني رابطه وجود دارد .و پس از آن به ترتيب اولويت فرضيه هاي زير مورد تاييد قرار گرفت .فرضيه سوم (آموزش فني و حرفه اي بر دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد تاثير دارد.).فرضيه هفتم (آموزش فني و حرفه اي بردرک بهتر هدفهاي سازماني افراد تاثير دارد. ).فرضيه چهارم ( آموزش فني و حرفه اي بر قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد تاثير دارد.)فرضيه ششم (آموزش فني و حرفه اي بر اشتغالزايي افراد تاثير دارد.) فرضيه پنجم (آموزش فني و حرفه اي بر ارتباطات سازماني تاثير دارد).فرضيه دوم (آموزش فني و حرفه اي بر تغيير نگرش و ايجاد روحيه مثبت افراد تاثير دارد). و فرضيه ي هشتم رد شد و مورد تاييد قرار نگرفت.
کليد واژه ها : آموزش فني و حرفه اي ، مهارت و توانايي‌هاي ، قدرت حل مسئله ، ارتباطات ، اشتغالزايي
فصل اول
کليات تحقيق
1-1مقدمه
توسعه منابع انساني به‏ آموزش و توسعه فعاليّت‏هاي انساني در سازمان‏ها مرتبط است و به سازمان‏ها کمک‏ مي‏کند تا شرايط فرهنگي خاصي را ايجاد کنند که در آن کارکنان به پتانسيل بالقوه براي‏ بهره‏مند شدن از افراد و سازمان‏ها دست يابند و در اين حالت توسعه منابع انساني خود را بصورت خيلي نزديک با توسعه سازمان در يک راستا هماهنگ مي‏بينند. براي مديريت مناسب منابع انساني بايد سطح دانش، اطّلاعات و مهارت‏ها و قابليّت‏هاي کارکنان را ارتقاء داد. توسعه منابع انساني تنها با آموزش‏هاي زياد حاصل‏ نمي‏شودبلکه بايستي بصورت برنامه‏ريزي شده و نظام‏مند عمل نمود. از سويي اگر بخواهيم به اهميّت نيروي انساني سازمان‏هاي امروزي و نقش توسعه‏يافتگي آنها اشاره کنيم‏ بايد گفت که امروزه فاصله ميان جوامع و سازمان‏ها از حيث دانايي و توانايي است و چالش‏ اصلي ميان سازمان‏ها چالش نيروي انساني توانا و دانا مي‏باشد. نيروي انساني به عنوان مهمترين،گران‏ترين و با ارزش‏ترين سرمايه و منبع سازمان‏ محسوب مي‏شود و تنها عنصر ذي شعوري است که به عنوان هماهنگ‏کننده ساير عوامل سازماني، نقش اصلي را بر عهده دارد. مي‏توان به سادگي بيان نمود که بدون افراد کارآمد، دستيابي به اهداف سازماني غيرممکن است. ازاين رو منابع انساني توسعه‏يافته نقش اساسي‏ در رشد، پويايي و بالندگي يا شکست و نابودي يک سازمان دارند. تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب آموز شهاي فني و حرفه اي از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت. در پي پيشرفتهاي علمي و صنعتي پس از جنگ جهاني دوم، اين آموز شها به نحو بي سابقه اي در جهان گسترش يافت تا آن جا كه امروز آموزش هاي فني و حرفه اي وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي پس از آموزش و پرور ش، در بسياري از كشورها خصوصاً جوامع صنعتي در جهت پاسخ گويي هر چه بيشتر به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي در حركت مي باشد.تربيت نيروي انساني كارامد و آماده سازي آن در مقياس جهاني بايستي در تمامي مقاطع تحصيلي يعني آمادگي، ابتدايي، راهنمايي، دانشگاهي و فوق تخصصي همواره مدّنظر بوده باشد؛ زيرا غفلت در هر مرحله اثرات زيان بار فوق العاده اي را در مراحل بعدي مي تواند در پي داشته باشد كه براي جبران، انرژي و هزينه هاي كلان را نيز طلب خواهد كرد .از طرفي ديگر مديريت هاي توانمند، كالاهاي صادراتي نيستند كه در بازار عرضه و تقاضا در دسترس ملت ها قرار گيرند؛ لذا هر دولت و ملتي براي تلاش در مسير پر از فراز و نشيب توسعه نيازمند مديريت هايي خواهند بود كه با داشتن عرق ملي، توان هاي ذاتي واكتسابي ذي قيمت، بتواند چرخ هاي توسعه را در بستر فرهنگ خاص جامعه خود به حركت درآورند. در چنين زماني است كه با محور بودن انسان در توسعه و مديريت منابع انساني مي توان ضمن حل مشكل اشتغال به رونق اقتصادي نيز نائل آمد.
1-2 بيان مسئله
تغييرات سريع و عميق علمي سبب شده است كه هر از گاهي مطالب و نظريه هاي جديدي وارد ميدان زندگي شود كه براي ارائه حيات به ناچار بايد علوم و معارف جديد را آموخت و برخي از نظريه هاي قديمي را كه كارآيي ندارند، كنار گذاشت . تغييرات فن آوري سبب دگرگوني در شبكه ها وروش هاي سازمان مي شود و هر تغييري كسب دانش و مهارت هاي جديد را ضروري مي سازد. ميزان كمّي و كيفي اين تغييرات آنقدر زياد است كه گاهي اوقات مديران و كاركنان را دچار وحشت مي كند و ممكن است احساس كنند كه فرصت و توان سازگاري با اين تغييرات را ندارند. با همه سختي ها و مشكلات بايد پذيرفت كه ادامه حيات سازمان تا حدود زيادي به دانش، آگاهي و مهارت هاي گوناگون و جديد بستگي دارد .بررسي ادبيات توسعه منابع انساني در سازمان‌ها نشان مي دهد که برنامه هاي آموزشي از ديدگاه مديران همواره يکي از راه‌ حل‌هاي کليدي براي رفع مشکلات در سازمان‌ها محسوب مي شود. اين جمله مکرّر شنيده مي‌شود که” کارکنان کاري را که از آن‌ها انتظار مي رود انجام نمي دهند، يا “ما مشکل آموزشي داريم”. اين جملات نشانه‌هايي از ضرورت توانمندسازي نيروي انساني در انجام وظايف سازماني است. تا زماني که نياز آموزشي به درستي تشخيص داده نشود و به تفصيل بررسي نگردد..(مجتهد ،1383: 46).
در اين تحقيق مسأله اصلي شناسايي تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، در استان چهارمحال وبختياري است. منابع انساني از ارزشمندترين سرمايه هاي هرسازمان است ؛ زيرا سايرعوامل مانند تكنونولوژي، سرمايه و… وابسته به نيروي انساني است. علي رغم پيشرفت هاي فني و تكنيكي جديد، هنوز هيچ عاملي نتوانسته جايگزين نيروي انساني شود و انسان به عنوان يك عامل كليدي درسازمان مطرح است. مديريت سازمان با توجّه به اين نكته بايد بكوشد تا اين سرمايه را به درستي شناخته و توان و استعدادهاي نهفته او را پرورش داده و به نحو مؤثّري آن را در پيشبرد هدفهاي سازمان بسيج كند(الواني ،20:1382).در جامعه اي مانند ايران، خدماتي که دولت ارائه مي کند، غالبأ توسط برنامه ريزاني در سطوح مرکزي تهيه مي شوند که معمولأ آشنايي چنداني با نيازهاي واقعي کارکنان منطقه ندارند. طرح هايي مانند طرح جامع و تفضيلي آموزشي بطور متمرکز طراحي شده و تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي را در مناطق استانهاي مختلف کشور به حساب نياورده اند که نتيجه آن، عدم تناسب بين نيازها اموزشي و خدمات اموزشي ، کاهش بهره وري و در نتيجه، اتلاف منابع بوده است. بنابر آنچه که گفته شد هدف از اين تحقيق تاثير آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري است. که بيش از هر چيز بر توسعه نيروي انساني اتکا دارد بديهي است که ويژگي هاي کمي و کيفي آموزش هاي فني و حرفه اي نيروي انساني بر سرنوشت سازمان ها و مراکز کارآفريني تأثير به سزا دارد لذا توجه به اين مسئله يعني ارتقاي کيفي و روز آمد کردن دانش و مهارت کارکنان و کارآفرينان بسيار مهم است.ميزان موفقيت آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني به عنوان يک متغيير مبهم و مجهول و عدم شفافيت در خصوص موفقيت در اشتغالزايي، ميزان توانايي مجريان طرح ها اشتغال و مهارت کارکنان اجرايي سازمانها و نهاد هاي دولتي جزء ديگر متغيير هاي مجهول اين تحقيق محسوب مي شوند.
در راستاي بهبود آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه منابع انساني کارآمد ، بايستي ابتدا تاثير اين آموزشها مشخص شود. بنابراين، اولين گام توسعه منابع انساني جهت بهبود عملکرد در سازمان ها، شناسايي اثر بخشي صحيح و دقيق آموزش ها است. نيازها بخشي از فرآيند برنامه ريزي آموزشي است که هدف آن شناسايي و حل مشکلات رفتاري (عملکرد) شهروندان است. (مهدوي و مجتهد ، 1382) بدون ترديدي هيچ سيستمي نتوانسته و نمي تواند تمام نيازهاي فرد و جامعه را بازير مجموعه گسترده آن برطرف سازد. به همين دليل اين که اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري تا چه حد توانسته بر توسعه منابع انساني در ابعاد مختلف دست يابد بايد مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
1-3 ضرورت و اهميّت پژوهش
توسعه ي منابع انساني در يك نگاه اجمالي و به طور طبيعي به هم پيوستگي اجتماعي، فرهنگ و معنوي، ظرفيت سازي و قدرتمند سازي كاركنان را دنبال مي كند.( دب1 ،2006 :36 ). توسعه منابع انساني مي تواند مجموعه فعاليت هاي نظام مند و برنامه ريزي شده اي تلقي شود كه از سوي سازمان ها طراحي مي شود تا براي اعضا فرصت هاي آموختن مهارت هاي لازم براي رويارويي با تقاضاهاي شغلي كنوني و آينده را فراهم كند. (ورنر2 ، 2006 : 51). آموزش فني و حرفه اي يعني مرتبط كردن آموزش با دنياي كار براي بهبودوضعيت اشتغال جوانان و كاهش ميزان بي كاري كه در اين ميان مرتبط ساختن هرچه بيشتر آموزش با نيازهاي اقتصادي ضروري است. چرا كه عدم وجود ارتباط بين مباحث آموزشي و نيازهاي اقتصادي و بازار كار باعث بروز و مشكل عمده شده است. به رغم رشد قابل ملاحظه ي نظام هاي آموزشي در كشورهاي جهان سوم طي ربع قرن گذشته نتيجه گرفته شده يكي از ناخوشايند ترين معضلات زمان ماست. در حالي كه ميليون ها نفر از تحصيل كردگان بي كار هستند، ميليون ها فرصت شغلي به دليل ناكافي بودن افراد داراي تحصيلات كار و مهارت مناسب در انتظار صاحبان مشاغل هستند. بنابراين جهت بهبود وضعيت اشتغال جوانان و كاهش بي كاري دانش آموختگان استفاده از تجارب بعضي كشورهاي شرق و جنوب شرقي آسيا مثل ژاپن ، كره جنوبي ، سنگاپور بسيار مؤثر خواهد بود.(بي دختي ، 2:1386 ).
آموزشهاي فني و حرفه اي نقش مهمي در تشکيل سرمايه انساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بازار كاردر كشورهاي مختلف جهان ايفا مي كنند. اين آموزشها در كشورهاي در حال توسعه نه تنها عهده دار تربيت نيروي كار مورد نياز بخشهاي مختلف اقتصاداين كشورها مي باشند، بلكه ازطريق بستر سازي خود اشتغالي، به حل مشكل بيكاري نيز كمك مي نمايند. به علاوه، اين آموزشها راه ميان بري در مسير تربيت نيروي انساني نيزبه شمار مي روند، چرا كه از يك سوبا توجه به بهره مندي اين آموزشها از مباني علمي و استفاده از روشهاي پذيرفته شده آموزشهاي كلاسيك راه خود را از يادگيري بر مبناي تجربه عملي صرف جدا كرده و ازاين طريق راه درازمدت و غير علمي اين نوع فراگيري را كوتاه نموده و اين توانايي را در آموزش ديده فراهم مي کنند تا به تواند خود را در مقابل تغييرات تكنولوژيكي به آساني هماهنگ نمايد. از سوي ديگر اين آموزشها با توأم نمودن آموزشهاي نظري و عملي اين امكان را براي آموزش ديده فراهم مي نمايند كه همسويي بيشتري با نيازهاي بازار كار داشته و از اين طريق امكان بيشتري براي جذب آنها در فعاليتهاي اقتصادي- اجتماعي فراهم گردد.(سليمي فر و همکاران ،1384 :14).
اين آموزشها همچنين از مزيت بازدهي در كوتاه مدت ويا ميان مدت برخوردار مي باشند. در حاليكه آموزشهاي كلاسيك به دليل هزينه بالا، طولاني بودن دوره آموزش، سهم زياد آموزشهاي نظري در آنها و درنتيجه بهره مندي اندك از عمليات كارگاهي، از جهت هماهنگي با نيازهاي بازار كارو لذا جذب در آن دچار مشكل مي باشند. به همين دليل كشورهاي جهان توجه روزافزوني را به آموزشهاي فني وحرفه اي مبذول داشته اند، به طوريكه اين آموزشها حتي به درون سيستم آموزشهاي آكادميك اين كشورها نيزنفوذ كرده است (پراوين ويزاريا3: 2003). از منظر نظريه سرمايه انساني، آموزش عمومي موجد سرمايه عمومي است و آموزش فني و حرفه اي موجد سرمايه اختصاصي است، مزيت سرمايه دوم اين است كه به اتكاي مهارت هاي كسب شده دارندگان آن را براي به دست آوردن جايگاه هاي شغلي بيشتر آماده مي سازد و همين بينش باعث گرديده است كه در بيشتر كشورهاي جهان حتي در سيستم هاي تعليم و تربيت آن ها از دير بازدركنار مقاطع تحصيلي آموزشهاي عمومي، آموزش هاي فني و حرفه اي نيز مورد نظر واقع گردند(بکر4، 1964 : 123). لذا با توجه به آنچه که در بالا ذکر شد و اينکه سالها سازمان فني و حرفه اي در زمينه ي آموزشهاي مختلف کوتاه مدت و مهارتي به افراد مختلف شاغل در بخش هاي دولتي و خصوصي فعاليت داشته است. وليکن تا کنون در خصوص اثربخشي اين آموزشها هيچگونه تحقيقي صورت نپذيرفته است. لذا ضرورت دارد تا با انجام اين تحقيق در خصوص اثرگذاري اين آموزشها در بخش توسعه منابع انساني مؤلفه هاي مهم و متغير هاي مختلف آن نظير : توسعه منابع انساني، مهارت و توانايي‌هاي افراد، اشتغالزايي افراد، درک بهتر هدف‌هاي سازماني و کاري خود، ارتباطات سازماني، قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد مورد بررسي قرار گيرد.

1-4 اهداف پژوهش
1-4-1هدف کلي
بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال و بختياري .
1-4-2اهداف اختصاصي
1. بررسي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي بر توسعه منابع انساني
2. بررسي نقش آموزش فني و حرفه اي بر تغيير نگرش و روحيه مثبت
3. بررسي نقش آموزش فني و حرفه اي بر دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد
4. بررسي نقش آموزش فني و حرفه اي بر قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد
5. بررسي نقش آموزش فني و حرفه اي بر درک بهتر هدف‌هاي سازماني و کاري خود
6. بررسي نقش آموزش فني و حرفه اي بر ارتباطات سازماني
7. بررسي نقش آموزش فني و حرفه اي بر اشتغالزايي افراد
1-5 فرضيات پژوهش
فرضيه اول) آموزشهاي فني و حرفه اي بر توسعه منابع انساني تاثير دارد.
فرضيه دوم) آموزش فني و حرفه اي بر تغيير نگرش و روحيه مثبت افراد تاثير دارد.
فرضيه سوم) آموزش فني و حرفه اي بر دانش، مهارت و توانايي‌هاي افراد تاثير دارد.
فرضيه چهارم) آموزش فني و حرفه اي بر قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري افراد تاثير دارد.
فرضيه پنجم) آموزش فني و حرفه اي بر درک بهتر هدف‌هاي سازماني و کاري تاثير دارد.
فرضيه ششم) آموزش فني و حرفه اي بر ارتباطات سازماني تاثير دارد.
فرضيه هفتم) آموزش فني و حرفه اي بر اشتغالزايي افراد تاثير دارد.
فرضيه هشتم) بين آموزش فني و حرفه اي با خصوصيات فردي افراد رابطه وجود دارد.
1-6 روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي – همبستگي مي باشد.
1-7 جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصي استان چهارمحال و بختياري است.که طبق آمار ارائه شده از اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، تعداد166 نفر دانش آموخته در بخش خصوصي مشغول خدمت هستند.که جامعه آماري اين تحقيق است.
1-8 نمونه آماري
حجم نمونه آماري در اين تحقيق با استفاده از فرمول نمونه گيري کوکران حدود 116 نفر تعيين شد .

1-9 ابزار سنجش
ابزار سنجش اين تحقيق پرسشنامه محقق ساخته است. كه داراي 8 سئوال اطلاعات دموگرافيك است که به منظور جمع آوري برخي از اطلاعات جمعيتشناختي آزمودنيها مانند سن، جنس، تحصيلات، سابقه خدمت، وضعيت تاهل، منطقه ي زندگي استفاده گرديد. و يک پرسشنامه داراي 41 سوال و 6 سطح مي باشد و به روش ليکرت ساخته شده است.

1-10 تعاريف نظري واژه ها
1-10-1 مديريت منابع انساني5: عبارت است از نگرش استراتژيک و يکپارچه به مديريت با ارزش ترين دارايي هاي شرکت، يعني کارکناني که در آن کار مي کنند. که چه به صورت فردي و چه به صورت گروهي در تحقّق اهداف سازمان، سهيم اند. (اعرابي، مهديه،63:1390).
1-10-2 نگرش : ترکيب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگي براي عمل نسبت به يک چيز معين را نگرش شخص نسبت به آن چيز گويند.(كريمي ،1387 : 253 ).
1-10-3 دانش6:دانش شامل حقايق، باورها، ديدگاهها ومفاهيم، قضاوت ها و انتظارات روش ها و دانستن چگونه ها مي باشد. (ويگ ،1997: 89).
1-10-4 تصمم گيري : تصميم گيري فرايندي است که از طريق آن راه حلّ مسأله معيّني انتخاب مي‌گردد. (رضاييان ،1387: 77).
1-10-5 آموزش7 : آموزش كلي مساعي وكوشش هايي است كه جهت ارتقاءسطح دانش وآگاهي، مهارتهاي فني وحرفه اي وشغلي وهمچنين ايجاد رفتارمطلوب دركاركنان يك سازمان جهت آماده كردن آنان براي انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي صورت مي گيرد.(بهروزي ،1384: 113 ).
1-10-6 آموزش فني و حرفه اي : آموزش فنى و حرفه‏اى به افراد اجازه مى‏دهد تا خويش را به عنوان عضو مفيدى از جامعه پرورش دهند و هم‏زمان با اين امر پيش‏نياز اساسى را براى ادامه تحصيل فراهم مى‏كند. آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى به دليل آموزش و ايجاد مهارت لازم در افراد نقش به‏سزايى در اشتغال و در نتيجه كاهش بيكارى كه امروزه يكى از مهم‏ترين معضلات كشورها خصوصا كشورهاى در حال توسعه مى‏باشد دارد. (صادقى، 65:1388)
1-10-7 ارتباطات8: شامل تمامي فرآيندهايي است که موجب ارسال و دريافت اطّلاعات مي شود. موضوع آن مي تواند حقايق امور، نيّات، نگرش ها و امثال آن باشد. منظور اصلي ارتباطات آن است که دريافت کننده اطّلاعات، آنچه را درذهن ارسال کننده آن است دريابد. بنابراين، ارتباط را فقط زماني کامل تلقّي مي کنيم که دريافت و فهميده شود. چون نتيجه طبيعي دريافت و درک يک پيام، تغيير در رفتار است، مي توان ارتباطات مؤثر را بخشي از يک فرآيند يادگيري تلقّي کرد (اچ.تي. گراهام ،1974: 78)9 .
1-11 تعاريف عملياتي

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-11-1 مديريت منابع انساني : در اين تحقيق با شاخص هاي تغيير نگرش، مهارت و توانايي‌ها ،قدرت حل مسئله ،درک بهتر هدف‌ها، ارتباطات سازماني و اشتغالزايي توسط سئوالات 1 الي 32مورد سنجش قرار گرفت.
1-11-2 تغيير نگرش: در اين تحقيق با شاخص هاي مقابله با ناكامي، كنار آمدن با موقعيت ها، پذيرش مسئوليت، توانايي انتقاد از ديگران، پذيرش انتقاد و ايجاد علاقه به شركت در كارهاي گروهي توسط سئوالات 8 الي 13 مورد سنجش قرار گرفت.
1-11-3 مهارت و توانايي‌ها: در اين تحقيق با شاخص هاي دانش نظري مورد نياز، علاقه جهت خود آموزي، دقت و تسلط، بهبود عملكرد ، برتري كاري و راه اندازي يك كارگاه توليدي توسط سئوالات 14 الي 19مورد سنجش قرار گرفت.
1-11-4 قدرت حل مسئله: در اين تحقيق با شاخص هاي اهداف واقع بينانه، موثرترين راه حل، مواجهه با مشكلات تصميم گيري و تفكر واضح و حل مسئله توسط سئوالات20الي 25 مورد سنجش قرار گرفت.
1-11-5 درک بهتر هدف‌ها: در اين تحقيق با شاخص هاي برخورد مناسب با ناکامي، ارزشيابي موثر بودن اعمال، تشخيص نيازها، پي بردن به اهداف و اهميت توسط سئوالات 36 الي 40 مورد سنجش قرار گرفت.
1-11-6 ارتباطات سازماني : در اين تحقيق با شاخص هاي افزايش ارتباط، متناسب نمودن وقت، كاهش تنشها وتوجه به پيشنهادها و سوالات زير دستان توسط سئوالات 26 الي 29مورد سنجش قرار گرفت.
1-11-7 اشتغالزايي: در اين تحقيق با شاخصهاي فرصت شغلي مناسبي، كسب در آمد ، مدرك فني و حرفه اي و ارتقاء شغلي و درآمد سئوالات 30 الي 35 مورد سنجش قرار گرفت.
1-12 قلمرو تحقيق(زماني،مكاني و موضوعي)
1-12-1 قلمروموضوعي
اين تحقيق به منظور بررسي نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه منابع انساني، دراستان چهارمحال وبختياري صورت پذيرفته است .
1-12-2 قلمرو مکاني
اين پژوهش در بين مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصي استان چهارمحال وبختياري صورت گرفت.
1-12-3 قلمرو زماني تحقيق
اين پژوهش از تاريخ 1/7/1391 لغايت 31/1/92 در بين مهارت آموختگان شاغل بخش خصوصي استان چهارمحال وبختياري انجام شد.
1-13 مدل مفهومي تحقيق
با توجه به مطالعه متون معتبر علمي، عوامل متعددي در رابطه با آموزش فني و حرفه اي و توسعه منابع انساني تاثير گذار هستند. که مي توان به مطالعات کريستفر لانگدل 10(1888)در مورد شيوه ي مورد کاوي در آموزش، سليمانپور (1381) در زمينه آموزش ضمن خدمت و افزايش مهارت هاي فني و دانش افزايي، صافي(1385) در خصوص آموزشهاي فني وحرفه اي و انتقال مهارت و شايستگي و هرسي پال11 ( 1365)، در خصوص اهميت عنصر انساني در جامعه كاري و… مطالعات ساير محققين اشاره نمود که وجه مشترک بيشتر آنها، متغير هاي: نگرش و روحيه مثبت، اشتغالزايي افراد، قدرت حل مسئله و تصميم‌گيري، درک بهتر هدف‌هاي سازماني، ارتباطات سازماني و مهارت و توانايي‌هاي افراد بوده است . لذا با مطالعه نظريه هاي تعهد حرفه اي و رفتار شهروندي، ازبين آنها پنج عامل بسيار مهم شناسايي شد كه بعنوان مدل مفهومي اين تحقيق بكار گرفته شد كه در شكل ذيل روابط اين عوامل و تاثير آنها بر رفتار شهروندي مشخص شده است.

فصل دوم
ادبيات پژوهش
بخش اول: نقش و جايگاه آموزش هاي فني و حرفه اي
2-1 مقدمه
پيشرفت روزا فزون و لحظه به لحظه علوم وفنون، هر روز دانش و مهارتهاي انسان را نارسا و ناقص مي سازد بنابراين بقاي فرد وسازمان وابسته به اين است كه دائما اطّلاعات و مهارتهاي خود را نو و تازه كنند و اين ممكن نيست مگر با آموزش مداوم و مستمر .ازطرف ديگر تأمين به موقع و به جاي نيروي انساني متخصص مورد نياز در هر سازمان يك ضرورت محسوب مي گردد و تأمين چنين ضرورتي بدون پيروي از اصول و فنون برنامه ريزي نيروي انساني وبه ويژه برنامه ريزي آموزشي غيرممكن است.
قرار گرفتن در مسير توسعه و دستيابي به توسعة پايدار، امروزه يكي از آرما نهاي جوامع بشري است. سازمانهاي جهاني مانند يونسكو راه هاي دستيابي به اين توسعه را ( بدون در نظر گرفتن شرايط اختصاصي و اقليمي كشورها )بررسي كرده و راهكارهاي كلي را در معرض افكار عمومي قرار داد ه اند. يكي از عوامل مهم در دستيابي به توسعه -به تأكيد سازمانهاي بين الملل- توجه به آموز شهاي فني و حرفه اي است.


پاسخی بگذارید