مطالعات انجام گرفته در ايران:43
2-3-2 پژوهش هاي انجام گرفته خارج از ايران:49
فصل سوم53
3-1 مقدمه54
فصل چهارم57
4-1 مقدمه:58
جدول 1: ميانگين ماهانه تعداد بيماران و تخت روز اشغالي بيمارستان هاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها59
نمودار 1: مقايسه ميانگين مصرف ماهانه آب (بر حسب ليتر) بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها60
جدول 2: مقايسه ميانگين مصرف ماهانه آب قبل و بعد هدفمندي يارانه ها در بيمارستان هاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها60
نمودار 2: مقايسه ميانگين مصرف ماهانه برق (بر حسب کيلو وات ساعت) بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها61
جدول 3: مقايسه ميانگين مصرف ماهانه برق قبل و بعد هدفمندي يارانه ها در بيمارستان هاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها62
جدول 4: مقايسه ميانگين مصرف ماهانه گاز قبل و بعد هدفمندي يارانه ها در بيمارستان هاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها64
نمودار 4: مقايسه ميانگين هزينه ماهيانه آب مصرفي بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها65
نمودار 5: مقايسه ميانگين هزينه ماهيانه برق مصرفي بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها66
نمودار 6: مقايسه ميانگين هزينه ماهيانه گاز مصرفي بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها67
نمودار 7: مقايسه هزينه کل آب مصرفي بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها68
نمودار 8: مقايسه هزينه کل برق مصرفي بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها69
نمودار 9: مقايسه هزينه کل گاز مصرفي بيمارستانهاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها70
نمودار 10: کل هزينه انرژي قبل و بعد از هدفمندي يارانه ها در بيمارستان هاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها…71
جدول شماره 5: مقايسه ميانگين ماهيانه مبلغ مصرف حامل هاي انرژي در يکسال قبل و بعد از طرح هدفمندي يارانه ها در بيمارستان هاي مورد پژوهش يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها72
جدول 6: ميانگين سرانه مصرف آب (ليتر) بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تعداد بيماران يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها.73
جدول 7: ميانگين سرانه مصرف برق (کيلو وات ساعت) بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تعداد بيماران يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها73
جدول 8: ميانگين سرانه مصرف گاز بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تعداد بيماران يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها74
جدول 9: ميانگين سرانه مصرف آب بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالي يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها …….75
جدول 10: ميانگين سرانه مصرف برق بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالي يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها 75
جدول 11: ميانگين سرانه مصرف گاز بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالي يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها …..76
جدول 10: ميانگين سرانه مصرف آب( ليتر) بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها76
جدول 11: ميانگين سرانه مصرف برق(کيلو وات ساعت) بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها77
جدول 12: ميانگين سرانه مصرف گاز (متر مکعب)بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها77
جدول شماره 13: ضرايب همبستگي پيرسون بين مبلغ و مقدار مصرف حامل هاي انرژي با تعداد بيمار در بيمارستان هاي مورد پژوهش يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها78
جدول شماره 14: ضرايب همبستگي پيرسون بين مبلغ و مقدار مصرف حامل هاي انرژي با تخت روز اشغالي در بيمارستان هاي مورد پژوهش يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها78
جدول 15: مقايسه بهره وري آب مصرفي بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالي يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها79
جدول 16: مقايسه بهره وري برق مصرفي بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالي يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها79
جدول 17: مقايسه بهره وري گاز مصرفي بيمارستان هاي مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالي يکسال قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها80
جدول 18: بهره وري کلي حامل هاي انرژي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان هاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از هدفمندي يارانه ها80
جدول 19: مقايسه ميزان بهره وري انرژي قبل و بعد از هدفمندي يارانه ها در يکسال قبل و بعد از هدفمندي يارانه ها در بيمارستان هاي مورد مطالعه81
جدول 20: نسبت هزينه انرژي به کل هزينه جاري در بيمارستان هاي مورد مطالعه يکسال قبل و بعد از هدفمندي يارانه ها82
جدول 21: مقايسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان مصطفي خميني83
جدول 22: مقايسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان طالقاني84
جدول 23: مقايسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان امام خميني85
جدول 24: مقايسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان مصطفي خميني86
جدول 25: مقايسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان طالقاني87
جدول 26: مقايسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان امام خميني88
جدول 27: مقايسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان مصطفي خميني89
جدول 28: مقايسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفي بر حسب تعداد بيمار در بيمارستان طالقاني90
جدول 29: مقايسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان مصطفي خميني91
جدول 30: مقايسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان طالقاني92
جدول 31: مقايسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان امام خميني93
جدول 32: مقايسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان مصطفي خميني94
جدول 33: مقايسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان طالقاني95
جدول 34: مقايسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان امام خميني96
جدول 35: مقايسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان مصطفي خميني97
جدول 36: مقايسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفي بر حسب تخت روز اشغالي در بيمارستان طالقاني98
فصل پنجم99
5-1 بحث (Discussion):100
منابع فارسي:107

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منابع لاتين:111
فصل اول
1-1 مقدمه:
امروزه انرژي در کنار سرمايه و نيروي انساني به عنوان يکي از عوامل اصلي توليد در دنيا به شمار مي‌آيد و در کشور ما نيز بي‌ترديد انرژي نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه کشور ايفا مي‌کند؛ لذا تدوين استراتژي‌ها و سياست‌هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش‌بيني آينده و تدوين برنامه‌هاي متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصيص بهينه انرژي، بسيار حائز اهميت است. (آمارهاي هشداردهنده وزير نفت، 1389)
نهاده انرژي يكي از نهاده هاي اساسي در تابع توليد كلان اقتصاد محسوب مي‌شود؛ به گونه‌اي كه هر تغييري در قيمت اين نهاده، در كوتاه مدت از طريق سهم هزينه‌اي آن و در بلندمدت از طريق تأثير متقابل بر بازار ساير نهاده‌ها بر شاخص قيمت توليد كالاها و خدمات اثر مي‌گذارد. اهميت رفتار نهادة انرژي در برابر ساير نهاده‌ها به حدي است كه مباحث تفصيلي ويژه‌اي را در ادبيات اقتصادي به خود اختصاص داده است. (شريفي و همکاران، 1387) استفاده موثر از انرژي مي‌تواند به عنوان يکي از راه‌هاي بالقوه و اثربخش براي حل مشکل جهاني انرژي باشد. (سبيتوسي، 2008)
دولت‌ها براي کاهش اثرات سوء اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مصرف حامل‌هاي انرژي نظير سوخت‌هاي فسيلي، بايد چه به صورت جداگانه و چه به صورت همکاري باهم از طريق اقدامات و سياست‌هاي قوي مثل مداخلات تنظيمي بازار نقش خود را ايفا کنند. به طوري که در سناريوي جايگزيني انرژي آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) به نظر مي‌رسد سياست‌هايي که دولت‌ها در حال حاضر اجرا مي‌کنند (نظير اصلاحات يارانه‌هاي انرژي)، رشد مصرف و استخراج سوخت‌هاي فسيلي را تا سال 2030 به نصف کاهش دهد. (مورگان، 2008) اين در حالي است كه توليد و مصرف انرژي در ايران با حالت بهينه فاصله زيادي دارد و شدت مصرف انرژي طي سال‌هاي گذشته در ايران افزايش چشمگيري داشته است. (جباروند و همکاران، 1390)
هرچند ايران از نظر دارا بودن منابع و ذخاير متنوع انرژي دومين کشور در خاورميانه محسوب مي‌شود، اما سرمايه‌گذاري به موقع در بخش انرژي و بذل عنايت کافي به آن حتي در کشورهايي که برخوردار از منابع فني انرژي مي‌باشند ضروري است و امکان دستيابي به عرصه‌هاي بين‌المللي را ميسر مي‌سازد. به عنوان مثال ذخاير گاز ايران به تنهايي از مجموع ذخاير گاز کشورهاي خاورميانه به مراتب افزون تر است؛ اما اهميت صرفه‌جويي در مصرف گاز طبيعي به عنوان يک منبع پايان پذيرفتني مشخص تر مي‌شود که بدانيم مصرف اين سوخت به علت داشتن برتري‌هاي فراوان نسبت به ساير سوخت‌ها روزبه‌روز بيشتر و بيشتر مي‌شود. از جمله اين برتري‌ها مي‌توان به ارزان بودن، آلوده نکردن هوا، محيط و امکان جايگزين شدن به جاي ساير سوخت‌ها و همين طور به وسيله ساير سوخت‌ها اشاره کرد. (صالحي، 1372)
همچنين با نگاهي به آمار مصرف انرژي و شاخص‌هاي مهمي چون سرانه مصرف انرژي، شدت انرژي و بهره‌وري انرژي در ايران و مقايسه آن با ساير کشورهاي جهان در مي‌يابيم که در عرصه رقابت جهاني که به سمت مصرف کمتر (بهينه) و توليد بيشتر در حرکت است اتلاف انرژي زيادي را در بخش‌هاي حمل و نقل،خانگي، صنعت و بخش‌هاي عمومي_ دولتي خصوصاً بيمارستان‌ها را شاهد هستيم. (وزارت نيرو، 1388) آمار و ارقام ارائه شده در پژوهش‌هايي كه در ارتباط با مراقبت‌هاي بهداشتي انجام شده‌اند، نشان مي‌دهند كه مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در بيمارستان‌ها بسيار بيشتر از انواع ديگر مؤسسات خدماتي مي‌باشد. (جباروند و همکاران، 1390)
يکي از انواع اصلي ساختمان‌هاي اداري که پتانسيل زيادي براي انجام اقدامات صرفه جويانه براي انرژي دارد، بيمارستان مي‌باشد. بيمارستان‌ها به دلايلي که ذکر مي‌کنيم سهم زيادي از مصرف حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص مي‌دهند. دلايلي از جمله: عملکرد 24 ساعتي اين سازمان، اندازه و سطح بزرگ سازه، نياز به آب گرم، نياز به تسهيلات برودتي و حرارتي، تجهيزات استريليزاسيون و وجود انواع و اقسام تجهيزات پزشکي. (مشاوران محيطي اي. پي. تي. اِي، 2007)
واضح است که منابع انرژي يکي از مهم‌ترين منابع خدمت رساني در بيمارستان به شمار مي‌آيد و هرگونه مشکل در تهيه و بهره‌برداري از آن‌ها مستقيماً ارائه خدمت به بيماران را مختل و حتي جان آن‌ها را به خطر خواهد انداخت. هزينه انرژي قسمت قابل توجهي از هزينه‌هاي غير پرسنلي را به خود اختصاص داده و مستقيماً بر قيمت تمام‌شده هر واحد خدمات ارائه شده به بيمارستان‌ها اثر مي‌گذارد. (صدقياني، 1377)
قيمت انرژي از جمله متغيرهايي است که در اقتصاد ايران به صورت برون زا و توسط دولت تعيين مي‌گردد. به دليل اينکه از يک طرف انرژي در بين تمامي بخش‌هاي اقتصادي جريان دارد و از طرف ديگر تمامي بخش‌هاي اقتصادي در ارتباط با يکديگر مي‌باشند. لذا هر گونه تغييري در قيمت‌هاي انرژي، کل اقتصاد را تحت تأثير قرار داده و پيامدهاي درخور توجهي را بر جاي مي‌گذارد. (قادري و همکاران، 1388) بررسي اوليه نشان مي‌دهد که در صورتي که قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، اين امکان وجود دارد که تا مرز 700 ميليارد تومان بار هزينه مراکز بهداشتي و درماني دولتي بالا رود. (پايگاه اطلاع‌رساني سلامت ايران، 1389) در همين رابطه پايگاه اينترنتي خبر آنلاين به نقل از يک عضو کمسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بيان کرده اکثر بيمارستان‌هاي دولتي در حال حاضر با کسري بودجه مواجه‌اند که با قطع حمايت‌هاي دولتي از آن‌ها، نخواهند توانست به مردم خدمات ارائه دهند. زيرا دهک‌هاي پايين جامعه بيشترين مراجعه‌کنندگان به بيمارستان‌هاي دولتي هستند و با حذف يارانه حامل‌هاي انرژي که شامل آب، برق و گاز مي‌شود، اين بيمارستان‌ها قادر نخواهند بود که هزينه‌هاي آب و برق خودشان را تأمين کنند و مردم دهک پايين جامعه با مشکلات عديده‌اي مواجه خواهند شد. (حسني بافراني، 1389)
سازمان جهاني بهداشت برآورد کرده، تقريباً سه چهارم کل بودجه بهداشت و درمان در کشورهاي در حال توسعه، صرف هزينه‌هاي بيمارستاني مي‌شود و افزايش روزافزون هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني، بلااستفاده بودن بخشي از ظرفيت تخت‌هاي بيمارستاني، عدم استفاده صحيح و منطقي از منابع موجود و عدم توجه به شاخص‌هاي تخت بيمارستاني موجب اتلاف منابع، هرز رفتن منابع مالي و کاهش کارايي بيمارستان‌ها گرديده است. (بهادري، 1386) آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام‌برده مي‌شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ويژه‌اي به مؤسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام مي‌پذيرد. يارانه دولتي در واقع به اين معني است كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كالاها و خدمات باهدف افزايش توليد به توليدكنندگان، افزايش كاركرد توزيع به توزيع‌کنندگان و افزايش قدرت خريد مصرف‌کننده بي‌درآمد يا كم درآمد، به مصرف‌کنندگان مي‌پردازد. (وزارت امور اقتصاد و دارايي، 1388)
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، آمريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب جديد، بيشتر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام کردند. بر اساس آنچه که در تاريخ نظام‌هاي اقتصاد جهاني ثبت شده است، اغلب دولت‌ها در مقاطع زماني خاص به تدوين طرح اصلاح يا هدفمند سازي يارانه‌ها مبادرت کرده‌اند. (گزارش شماره 19561 بانک جهاني، 1999) طرحي که به اقداماتي اشاره دارد كه دولت طي آن يارانه‌هاي مورد نظر را به سوي گروه‌هاي جمعيتي هدف و مدنظر، هدايت و جهت‌دهي مي‌کند. (عبادي، قوام، 1388)
بنابراين با توجه به نقش انرژي در توسعه پايدار كشور و افزايش قيمت آن در راستاي نزديك شدن به قيمت‌هاي جهاني لازم است عملكرد مديريت بخش انرژي که هدف آن دستيابي به اهداف سازمان به منظور استفاده بهينه از انرژي با كمترين مقدار هزينه است، به طور دقيق و مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد. (صدري زاده، 1380) با اصلاح قيمت حامل‌ها از يك سو، الگوي مصرف اين حامل‌ها منطقي و از اسراف و اتلاف منابع جلوگيري مي‌شود و از سوي ديگر، منابع پولي حاصل از اصلاح قيمت حامل‌ها، به اقشار كم درآمد و گروه‌هاي هدف تخصيص خواهد يافت. (راد و همکاران، 1388) از آنجايي که هدفمند سازي يارانه‌ها مستلزم اصلاح قيمت‌هاي انرژي است، حوزه اقتصاد با افزايش قيمت‌ها مواجه مي‌شود لذا شناسايي آثار هدفمند کردن و اتخاذ سناريوهايي که ضمن پيگيري هدفمند سازي، آثار تورمي و تبعات منفي اين سياست را به حداقل برساند، داراي اهميت است. (يزداني و همکاران،1389) با عنايت به آنچه ذکر شد، در اين مطالعه پژوهشگر در راستاي شناسايي آثار هدفمندسازي يارانه‌ها، دو مفهوم هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان متغير مستقل و مصرف حامل‌هاي انرژي را به عنوان متغير وابسته مورد پژوهش قرار داده است. اين مطالعه در استان ايلام با مساحت 19086كيلومترمربع که حدود4/1 درصد مساحت كل كشورراتشكيل مي دهد انجام گرفته، اين استان درغرب سلسله جبال زاگرس بين 31درجه و 58دقيقه تا34درجه و15 دقيقه عرض شمالي و45درجه و24دقيقه تا48درجه و10دقيقه طول شرقي درگوشه غربي كشور قرارگرفته است. استان ايلام ازجنوب باخوزستان ،ازشرق با لرستان ،ازشمال باكرمانشاه وازسمت غرب با425كيلومترمرزمشترك باكشورعراق همجواراست .
استان ايلام از نظرشرايط اقليمي جزو مناطق گرمسير کشور محسوب مي شود که در سردترين ماههاي سال (فصل زمستان) متوسط حداكثر دماي هوا بالاتر از 20 درجه سلسيوس بوده است، در تابستان هوا به مرور گرم مي‌شود و در گرمترين ماه سال به 7/35 درجه سلسيوس مي‌رسد.
دانشگاه علوم پزشکي ايلام جمعاٌ داراي 10 مرکز آموزشي درماني مي باشد که از اين تعداد سه مرکز آمزشي درماني در سطح شهر ايلام به نام هاي بيمارستان امام خميني(ره) تاسيس 1352 ( داراي بخش هاي جراحي مردان، جراحي زنان، ICU، نوزادان، اطفال، اورژانس-بخش آورژانس، راديولوژي و آزمايشگاه)، بيمارستان مصطفي خميني تاسيس 1369(داراي بخش هاي داخلي مردان، داخلي زنان، زايشگاه، C.C.U، I.C.U، اورژانس، Post C.C.U، Post I.C.U، جراحي زنان، اطاق عمل، راديو لوژي و آزمايشگاه) و بيمارستان ايت ا.. طالقاني تاسيس 1358 ( داراي بخش هاي دياليز، روان پزشکي ، بخش سوختگي و اورژانس) مي باشد.
1-2 بيان مسئله و اهميت پژوهش:
حامل‌هاي انرژي به عنوان يكي از نهاده هاي مهم توليد و همچنين كالاي مصرفي خانوارها، نقش بسيار مهمي در تعيين هزينه‌هاي توليد و مخارج خانوارها ايفا مي‌کند. نوسان قيمت هر يك از اين حامل‌ها، نوسان‌هايي را در هزينه توليد، مخارج مصرف‌کننده و در نهايت تورم ايجاد خواهد كرد. ميزان اين نوسان بسته به اهميت و سهم هر يك از حامل‌ها مي‌تواند در سبد كل يا در مباحث توليد و مصرف، مورد بررسي قرار گيرد. آمارها نشان مي‌دهد قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي در مقايسه با قيمت ساير كالاهاي توليدي داخل يا قيمت انرژي در سطح منطقه و جهان پايين تر بوده و اين شكاف بين قيمت حامل‌هاي انرژي در داخل نسبت به قيمت جهاني آن، موجب شده است روند مصرف آن طي دهه اخير رشد شتاباني به خود گيرد و باعث افزايش سهم مخارج حامل‌ها در كل سبد مصرفي شود. در اين راستا، از جمله موضوعات مهم در تبيين سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، بررسي آثار و پيامدهاي اجراي اين سياست بر متغيرهاي كلان اقتصادي است تا ضمن شناسايي روابط علت و معلولي بين متغيرهاي يادشده، سازوکار ارائه سياست اصلاحي يا حمايتي و نهادي براي كاهش تبعات منفي احتمالي و قرار گرفتن اقتصاد در مسير افزايش كارآيي عوامل توليد مشخص شود. (ازواجي،1388)
در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون از جمله حذف تدريجي يارانه‌هاي دولتي، توجه بيشتري به ارزش انرژي در اشكال مختلف آن شده و لزوم محاسبه ميزان مصرف و صرفه‌جويي انرژي به عنوان يك ضرورت قطعي و چاره ناپذير پديدار شده است. (جباروند و همکاران، 1390) مطالب زيادي در خصوص يارانه‌ها و آثار آن‌ها نوشته شده است. ولي بيشتر اين مطالب در رابطه با کشاورزي، محيط‌زيست و حمل و نقل بوده که البته اين مطالعات اغلب در کشورهاي صنعتي صورت گرفته است. (ايگر و همکاران، 2007)
به دليل نقش بارز انرژي در به حركت درآوردن چرخه‌هاي صنعت، كشورهاي پيشرفته صنعتي طي دو دهه اخير با پيش‌بيني دشواري‌ها و محدوديت‌هاي كنوني، اقدامات حساب شده‌اي براي صرفه‌جويي در ميزان مصرف و بهينه كردن آن برداشته‌اند. (معاونت انرژي وزارت نيرو، 1384) به طوري كه شدت مصرف انرژي در اين كشورها در اين مدت كاهش يافته است. (جباروند و همکاران، 1390) با آگاهي عمومي از هزينه‌هاي انرژي، احساس نياز به حفظ منابع، بيش از پيش فزوني گرفته است. بعلاوه افزايش بهاي منابع انرژي و کمبود آن‌ها موجبات نظارت بيشتر در مصرف آن را فراهم آورده است. (صدقياني، 1377)
ساخت ساختمان‌هاي اداري يکي از سريع‌ترين و در حال رشدترين بخش‌هاي صنعت ساخت و ساز است. از سوي ديگر مصرف انرژي در سازه‌هاي اداري قريب به 70 تا 300 کيلووات ساعت بر مترمربع است که اين مقدار حدوداً 10 تا 20 برابر بيشتر از بخش مسکوني مي‌باشد. (صدر زاده و همکاران، 2011) مصرف انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري در طي دهه‌ي اخير بين 20 تا 40 درصد در کشورهاي توسعه‌يافته افزايش يافته است. (پرز لمبارد، ارتيز، پوت، 2008) در همين رابطه نيز بوژاک گزارش داده که در اتحاديه اروپا حدود 40 درصد از کل انرژي توسط ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري مصرف مي‌شود. (بوژاک، 2010)
همچنين گزارشي که سايدور ارائه کرده نشان مي‌دهد که حدوداً 32 درصد از کل انرژي مالزي در بخش تجاري مصرف مي‌شود. (سايدور، 2009) يک پارامتر مهم براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان‌ها افزايش ميزان کارايي زيرساخت‌هاي آنهاست. لازمه وجود چنين زيرساخت هايي نصب سخت‌افزارهاي باکيفيت است و لازمه نصب اين سخت‌افزارها وجود الزامات قانوني مي‌باشد. (مشاوران محيطي اي. پي. تي. اِي، 2007)
برق نيز به عنوان سوختي تميز براي مصرف پزشکي است که روز به روز مصرف آن بيشتر شده و در نتيجه با احتمال کمبود مواجه است. (شوراي جهاني انرژي، 1375) انرژي برق يکي از مهم‌ترين انواع حامل‌هاي انرژي است که هميشه در کشورهاي توسعه‌يافته تقاضا براي آن رو به فزوني بوده است. (آذربايجاني و همکاران، 2011) بيشتر تجهيزات در يک ساختمان تجاري (مانند بيمارستان، اداره، فروشگاه و…) توسط يک سيستم موتورخانه عمل مي‌کنند. در متون گزارش شده که حدود 31 الي 75 درصد از کل انرژي توسط موتورهاي برق مصرف مي‌شود. (سايدور، 2009) پايش مديريت انرژي براي هر شرکت تصميم گيرنده‌اي جهت دادن اطلاعات مهم در رابطه با چگونگي تشخيص روند مصرف انرژي براي فعاليت‌هايشان بسيار مهم است. اين امر کمک شاياني به مدير ارشد اداري شرکت براي نتيجه‌گيري‌هاي مهم و پيش‌بيني پيامدها خواهد نمود. (پايش مديريت انرژي، 2009)
کمبود منابع آبي کشور ايران و پايين بودن ميانگين بارندگي سالانه کشور، لزوم صرفه‌جويي در مصرف اين منبع حياتي را مشخص مي‌کند. با آگاهي نسبت به اين امر بود که ايران با تصويب بند”و”تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، حرکت در جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي، گسترش مصرف انرژي را به صورت وظيفه‌اي براي مسئولان در آورد و در راستاي همين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي به تصويب رسيد. (سازمان بهره‌وري انرژي، 1377)
اقتصاد ايران در حال گذار از برنامه‌ريزي متمركز به سوي برنامه‌ريزي غيرمتمرکز بوده و يارانه يكي از بحث‌هاي اساسي در اين دوران انتقال است. اهميت اين نكته، زماني آشكار مي‌شود كه در مي‌يابيم اختصاص مبالغ هنگفتي از بودجه ملي به صورت ساليانه، با عنوان يارانه صورت مي‌پذيرد. براي مثال؛ در سال 1381 بالغ بر 120574 ميليارد ريال با عنوان يارانه حامل‌هاي انرژي تخصيص يافته است. (شريفي و همکاران،1387) بطوريکه در گزارش منتشر شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي در سال 2006 اعلام شد که در بيست کشور بزرگ غير عضو در سازمان توسعه و تعاون اقتصادي (OECD) حدود 220 ميليارد دلار صرف يارانه حامل‌هاي انرژي شده که از اين مقدار 170 ميليارد دلار به سوخت‌هاي فسيلي اختصاص دارد. در بين اين کشورها روسيه که بزرگترين کشور است، قريب به 40 ميليارد دلار هزينه کرده و جالب آن که ايران با 37 ميليارد دلار در رتبه دوم قرار دارد (رتبه‌اي که ايران را از حيث مصرف حامل‌هاي انرژي بالاتر از چين، هند، مصر و اندونزي قرار مي‌دهد). بنابراين بحث حذف يارانه‌ها از حساسيت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد.
چنين يارانه‌هايي يک بار مالي بسيار سنگين را بر دوش خزانه ملي تحميل مي‌کند. از طرف ديگر يارانه‌هايي که براي جلوگيري از وارد آمدن فشارهاي بازار رقابتي به توليدکنندگان، به آن‌ها تعلق مي‌گيرد انگيزه‌اي در آنان براي بهره‌گيري از فناوري‌هاي کاراتر و کاهش پرت انرژي به وجود نمي‌آورد. با افزايش مصرف انرژي يارانه‌هاي مصرفي تقاضا را براي افزايش واردات بيشتر مي‌کند و يا از مقدار صادرات انرژي مي‌کاهد. اين مسئله به تعادل موجود بين قيمت پرداختي و امنيت عرضه انرژي صدمه مي زند. به عنوان مثال ايران که يک صادرکننده بزرگ نفت خام است، در سال 2006 مجبور بوده تا 40 درصد از بنزين خود را (به مبلغ 4 ميليارد دلار!) از خارج وارد کند تا نياز شديدش به بنزين را که در اثر ارائه يارانه‌هاي بسيار زياد به حامل‌هاي انرژي بوده، پوشش دهد. (مورگان، 2008)
1-2-1 منافع هدفمند سازي يارانه حامل‌هاي انرژي:
به طور كلي هدفمند سازي يارانه حامل‌هاي انرژي به عنوان يكي از سياست‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت است كه مي‌تواند منافع زير را در پي داشته باشد:
– كاهش سهم طبقات درآمدي بالا و افزايش سهم طبقات درآمدي پايين از يارانه‌ها.
– منطقي شدن مصرف حامل‌هاي انرژي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.
– اصلاح قيمت‌هاي نسبي، افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذيري اقتصادي.
– شفاف‌سازي بودجه دولت و كاهش اتلاف منابع.
– جايگزين كردن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه.
– اصلاح ساختار درآمد- هزينه بنگاه‌هاي توليدكننده كالاهاي يارانه‌اي.
– اقتصادي شدن پروژه‌هاي تأمين انرژي از منابع تجديد پذير. (ازوجي، 1388)
از اين رو در صورت هدفمند سازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود كند. (پنج تجربه…، 1388) هرچند نتايج حاصله از اعطاي يارانه‌ها به شرايط محيطي آن‌ها بستگي دارد ولي به طور کلي بعضي از انواع يارانه‌ها نظير آنچه به نوآوري‌ها و گروه‌هاي هدف (هدفمند کردن) اختصاص مي‌يابد، از انواع ديگر که توليد و مصرف کالاهاي اساسي را هدف قرار داده، بهتر مي‌باشد. با اين حال براي مشخص شدن آثار آن‌ها بايد نتايج حاصله مورد بررسي و سنجش قرار بگيرد. (ايگر و همکاران، 2007)
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که شدت مصرف انرژي در ايران نسبت به متوسط جهاني پنج برابر بيشتر است. اين شاخص جهاني نگران‌کننده و هشداردهنده است و تداوم رشد مصرف انرژي با شرايط کنوني مي‌تواند زيان‌بار و جبران‌ناپذير باشد. در طي سال 1388، مصرف انرژي بخش خانگي و تجاري)كه مصرف انرژي بيمارستان‌ها و مراكز درماني هم در اين دسته قرار مي‌گيرد( معادل 83/421 ميليون بشکه نفت خام بوده است که برابر با 87/33 درصد کل مصرف کشور بوده و 11/2 درصد افزايش را نسبت به سال قبل از آن نشان مي‌دهد. (اسلامي،1388)
از طرف ديگر طبق مطالعات انجام‌شده در کشور، پتانسيل کاهش مصرف انرژي بين 40 تا 50 درصد برآورده شده است. ساختمان‌هاي ايران به طور متوسط شش برابر کشورهاي اروپايي انرژي مصرف مي‌کنند و 40 درصد انرژي الکتريکي و تجديد ناپذير کشور در بخش ساختمان‌ها مصرف مي‌شود. در اين ميان بيمارستان‌ها اگرچه آمار مجزا و مستقلي در زمينه مصرف انرژي ندارند ولي به دليل اهميت به باربري‌اي انواع تجهيزات بيمارستاني، واضح است که بيش از همه انواع ساختمان‌هاي مسکوني و اداري و تجاري از انواع انرژي‌ها مصرف مي‌کنند. (علوي، 1391)
البته بيمارستان‌ها ظرفيت بالايي نيز براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي دارند، به طوري كه بدون هيچ بودجه خاصي مي‌توان تا 10% مصرف انرژي در بيمارستان‌ها را كاهش داد، اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه‌يافته مانند آلمان تا 20% و در هلند تا 44% امكان براي صرفه‌جويي وجود دارد. (ياکليوس، 1996)
مطالعاتي در خصوص مصرف انرژي در بيمارستان‌ها صورت گرفته که به اختصار در اين فصل به آن‌ها اشاره شده است. همچنين در رابطه با هدفمند سازي يارانه‌ها در ايران و آثار و تبعات آن پژوهش‌هايي انجام‌شده که تنها به ذکر چند نمونه از آن‌ها در اين فصل بسنده و شرح بيشتر آن‌ها را در فصل دوم ارائه نموده شده است.
در پژوهشي با عنوان”مصرف انرژي گرمايي براي تدارک آب گرم داخل بيمارستان” انجمن مهندسان بهداشتي لهستان ميزان مصرف انرژي گرمايي براي توليد آب گرم داخلي بيمارستان‌هاي بزرگ با بيش از 600 تخت مورد مطالعه قرار داد. در اين پژوهش که در دو بيمارستان آموزشي لهستان در يک دوره چهار ساله انجام گرفت، هدف بررسي تغييرات فصلي در ميزان مصرف انرژي گرمايي براي توليد آب گرم در دوره‌هاي خاص بود. نتايج حاصل از اين پژوهش مصرف ساليانه، ماهيانه، روزانه و حتي ساعتي انرژي گرمايي را براي توليد آب گرم داخلي نشان داد. (بوژاک، 2010)
سنتاموريس و همکاران در مطالعه‌اي به بررسي ميزان مصرف انرژي در 30 ساختمان بهداشتي و درماني پرداختند. يافته‌هاي آن‌ها که در اين پژوهش سيستم هاي روشنايي، سرمايش و گرمايش و ترکيب ساختمان‌ها را مورد بازرسي قراردادند، نشان داد که ميانگين مصرف ساليانه انرژي در بيمارستان‌ها 407 کيلووات بر مترمربع و در کلينيک ها 275 کيلووات بر مترمربع بوده است که حداکثر مصرف در قسمت گرمايش بوده است (4/73% در بيمارستان‌ها و 3/65% در کلينيک ها). 15% از انرژي گرمايي در بيمارستان‌ها و 11% در کلينيک ها با استفاده از سيستم هاي توليد و توزيع کارا قابل صرفه‌جويي است. عايق‌کاري مناسب ساختمان‌ها، 137 کيلووات بر مترمربع از انرژي بيمارستان‌ها و 103 کيلووات بر مترمربع از انرژي کلينيک ها را حفظ خواهد نمود. با استفاده از سيستم هاي سرمايشي طبيعي نيز مي‌توان به ميزان قابل‌توجهي در مصرف انرژي صرفه‌جويي نمود و با به کارکيري لامپ‌هاي با کيفيت مي‌توان 50% از مصرف انرژي برق کاست. (سنتاموريس و همکاران، 1994)
مطالعه‌اي که در چين با عنوان رابطه ميان قيمت انرژي و مصرف انرژي در چين در سال 2009 انجام شد نشان داد که افزايش قيمت انرژي منجر به کاهش در ميزان مصرف هم در بخش صنعتي و هم خانگي شده است. امروزه قيمت انرژي در چين پايين تر از حد جهاني است و در اصل يک نوع يارانه به آن تعلق مي‌گيرد. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که مکانيسم قيمت انرژي در چين بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد و اينکه در موازات با قيمت جهاني باشد. با افزايش قيمت انرژي، مصرف آن کاهش مي‌يابد. (يووآن و همکاران ، 2010)

ليمينگ و ميزينگ 2007 با استفاده از روند داده‌ها در مورد کشش‌پذيري قيمت انرژي مطالعه‌اي انجام دادند، در دوره قبل از سال 1995 نشان داد که تغيير در افزايش قيمت انواع انرژي منجر به کاهش زيادي در مصرف آن‌ها شده است و پس از سال 1995 نشان داد که افزايش در قيمت انرژي نسبت به ساير فاکتورها مانند درآمد جامعه تأثير کمتري داشته است. (ليمينگ و همکاران ، 2007)
دگ و همکاران 2007 روند افزايش قيمت انرژي را در آلمان بررسي کردند و به اين نتيجه رسيدند که قيمت بالا باعث کاهش ميزان مصرف سوخت‌هاي فسيلي و روي آوردن به استفاده از سوخت‌هاي تجديد پذير شده است. (دگ و همکاران ، 2007)
همچنين در داخل کشور ابومسعودي، احمدي و بستاني در تحقيقي با عنوان وضعيت مصرف انرژي در بيمارستان‌هاي منتخب شهر اصفهان که جامعه آماري آن شامل بيمارستان‌هاي: الزهرا “س” و امين (دولتي)، اميرالمؤمنين “ع” (تحت پوشش بنياد جانبازان انقلاب اسلامي)، سعدي و مهرگان (خصوصي) بوده، به نتايجي دست يافتند که نشان مي‌دهد در ديدگاه كلان ميزان مصرف انرژي بيمارستان‌ها در دوره پنج ساله مذكور بيش از استاندارد جهاني و در نگرش خرد مصرف انرژي در بيمارستان‌هاي دولتي بيش از بيمارستان‌هاي خصوصي بود. در اين پژوهش که هدف از انجام آن مقايسه ضمني ميزان مصرف انرژي بيمارستان‌هاي دولتي با خصوصي بوده است بيان شد که به‌کارگيري روش‌هايي جهت صرفه‌جويي در مصرف انرژي در كليه بيمارستان‌ها ضروري به نظر مي‌رسد و بنابراين استفاده از سيستمهاي مديريت انرژي ساختمان (BEMS) توصيه مي‌شود. (شيخ ابومسعودي و همکاران ، 1384)


پاسخی بگذارید