3-2- هدف تحقيق63
3-3- موضوع تحقيق63
3-4- روش تحقيق63
3-5- قلمرو تحقيق64
3-5-1- قلمرو زماني65
3-5-2- قلمرو مکاني65
3-5-3- قلمرو موضوعي65
3-6- جامعه آماري65
3-7- نمونه آماري و روش نمونه گيري66
3-8- ابزار گردآوري داده ها67
3-9- روايي و پايايي ابزار گردآوري داده68
3-9-1- روايي پرسشنامه68
3-9-2- پايايي پرسشنامه69

3-10-روشهاي آماري مورد استفاده71
3-10-1-آمار توصيفي71
3-10-2-آمار استنباطي71
3-11-متغيرهاي تحقيق72
3-12- نتيجه گيري73
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها74
4-1- مقدمه76
4-2- آمار توصيفي77
4-2-1- جنسيت پاسخ دهندگان77
4-2-2- سن پاسخ دهندگان77
4-2-3- رشته هاي تحصيلي پاسخ دهندگان78
4-2-4- ميزان تحصيلات پاسخ‌دهندگان79
4-3- آمار استنباطي79
4-3-1- آزمون کفايت نمونه گيري80
4-3-2- آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش81
4-3-3- وضعيت متغير هاي پژوهش82
4-3-4- بررسي مدل هاي اندازه گيري متغيرهاي پژوهش83
4-3-4-1- تحليل عاملي تأييدي84
4-3-4-1-1- تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول متغير تمايل استفاده از اينترنت85
4-3-4-1-2- تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم متغير تمايل استفاده از اينترنت89
4-3-3-1-3- تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول متغير ويژگي هاي شخصيتي91
4-3-4-1-4- تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم متغير ويژگي هاي شخصيتي95
4-3-4-1-5- تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول متغير اعتياد اينترنتي97
4-3-4- همبستگي متغيرهاي پژوهش102
4-3-5- آزمون فرضيات پژوهش103
4-4- جمع بندي107
فصل پنجم بحث نتيجه گيري و پيشنهادات110
5-1- مقدمه109
5-2- يافته هاي تحقيق109
5-2-1- يافته هاي توصيفي109
5-2-2- يافته هاي آزمون فرضيات تحقيق با استفاده از مدل معدلات ساختاري و تکنيک تحليل مسير110
5-2-2-1- آزمون فرضيات اصلي110
5-3- بحث در مورد يافته هاي تحقيق111
5-4- پيشنهادات کاربردي113
5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي114
5-6- محدوديت هاي تحقيق114
منابع116
منابع انگليسي:120
پيوست123
فهرست جداول
جدول 3-1- جامعه آماري66
جدول 3-2- نمونه آماري67
جدول 3-3 پايايي پرسشنامه70
جدول 3-4 متغير هاي تحقيق72
جدول 4-1- توزيع فراواني آزمودني ها بر اساس جنسيت77
جدول 4-2- توزيع فراواني آزمودنيها براساس سن78
جدول 4-3- توزيع فراواني آزمودنيها براساس رشته هاي تحصيلي78
جدول 4-4- توزيع فراواني آزمودنيها براساس ميزان تحصيلات79
جدول 4-5-آزمون کولموگروف-اسميرنوف81
جدول 4-6- نتايج آزمون ميانگين يک جامعه براي متغيرهاي پژوهش82
جدول 4-7- علائم اختصاري به‌ کار رفته در تحليل عاملي تأئيدي ومدل سازي معادلات ساختاري84
جدول 4-8- ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش102
جدول 9-4- نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش107
فهرست نمودار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار 4-1- مدل اندازه گيري تمايل استفاده از اينترنت با استفاده تحليل عامل تأييدي در حالت تخمين استاندارد86
نمودار 4-2- مدل اصلاحي اندازه گيري تمايل استفاده از اينترنت با استفاده تحليل عامل تأييدي در حالت تخمين استاندارد87
نمودار 4-3- اعداد معناداري ضرايب مدل اندازه گيري تمايل استفاده از اينترنت88
نمودار 4-4- مدل دوم اندازه گيري تمايل استفاده از اينترنت درحالت تخمين استاندارد89
نمودار 4-5- مدل دوم اندازه گيري تمايل استفاده از اينترنت درحالت معناداري90
نمودار 4-6- مدل اول اندازه گيري ويژگي هاي شخصيتي درحالت تخمين استاندارد92
نمودار 4-7- مدل اول اصلاحي اندازه گير يويژگي هاي شخصيتي درحالت تخمين استاندارد93
نمودار 4-8- اعداد معناداري ضرايب مدل اندازه گيري ويژگي هاي شخصيتي94
نمودار 4-9- مدل دوم اندازه گيري ويژگي هاي شخصيتي در حالت تخمين استاندارد95
نمودار 4-10- مدل دوم اندازه گيري ويژگي هاي شخصيتي در حالت معناداري96
نمودار 4-11- مدل اول اندازه گيري اعتياد اينترنتي در حالت تخمين استاندارد99
نمودار 4-12- مدل اول اصلاحي اندازه گيري اعتياد اينترنتي درحالت تخمين استاندارد100
نمودار 4-13- اعداد معناداري ضرايب مدل اندازه گيري اعتياد اينترنتي101
نمودار 4-14- مدل معادلات ساختاري در حالت استاندارد105
نمودار 4-15- مدل معادلات ساختاري در حالت معناداري106
فصل اول
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
اينترنت به عنوان ترکيبي از منابع و فناوري است که انتظار مي رود به عنوان زيرساختها و تسهيلاتي براي خدمت کردن در نظر گرفته شود.وابستگي گسترده به اينترنت براي فعاليتهايي متنوع و روزمره شامل ارتباطات ، همکاري هاي شغلي ، معاملات تجاري ، سرگرمي و آموزش وجود دارد و استفاده غير مسئولانه از اين منبع ارتباطي تهديدي بزرگ براي جامعه محسوب مي شود (سهرابي و خانلري، 1388(.
انقلاب الکترونيک، انفجار اطلاعات و انقلاب رايانه اي تفاوت هاي کمي و کيفي بسياري در جهان نسبت به دو دهه ي پيش با خود به همراه آورده است. اينترنت قبل از آنکه در دسترس عموم قرار گيرد (قبل از سال 1990) بيشتر به عنوان وسيله اي براي مکاتبات محرمانه براي دستيابي به روابط مطرح بود. سپس به صورت وسيعي رشد کرد و تبديل به وسيله اي ضروري در زندگي ما گرديد (يونگ، 1998).
ايوان گلدبرگ1 ، روان پزشکي از دانشگاه کلمبيا، اولين بار اختلال اعتياد به اينترنت را در جولاي 1995 مطرح کرد و واژه اعتياد به اينترنت را ابداع و معيارهاي تشخيصي آن را ثبت کرد (گونزالز،2008).
در سالهاي اخير مطالعات شيوع اعتياد به اينترنت را بين 3/0 % تا 22% گزارش کرده اند. همچنين اعتياد به اينترنت با فوبي اجتماعي و اختلال کمبود توجه همراه با بيش فعالي ، اختلال دو قطبي، مشکلات در روابط بين فردي، اختلال اضطرابي و تکانه اي، خودکشي و پرخاشگري، افسردگي، برانگيختگي بالا در ارتباط بوده است. از طرفي برخي مطالعات با بررسي مشخصات دمو گرافيک به عنوان متغير هاي پيش بيني کننده اعتياد به اينترنت، شانس جنسيت، سن ، بيکاري و تاهل را موثر دانسته اند. متغير ديگري که برخي مطالعات در ارتياط با اعتياد به اينترنت بررسي نموده اند، ويژگيهاي شخصيتي کاربران مي باشد که خصوصياتي مانند کمرويي، تکانشي بودن، تنهايي، اضطراب، افسردگي، صفات روان نژندي( اضطراب، خشم و کينه، خلق افسرده، شرم، تکانشي بودن، آسيب پذيري در برابر استرس) خشونت و پرخاشگري، سبک شخصيتي درون گرايي، احترام به خود پايين، احساسات نا پايدار و خيال پردازي، دنبال تازگي بودن، اجتناب از آسيب و کاهش وابستگي به پاداش، برون گرايي و باز بودن تاثير گذار است(ويلدت و پائوتزينک2،2007). در سال هاي اخير توجه زيادي به رابطه بالقوه ميان ويژگي هاي شخصيتي و اعتياد اينترنتي صورت گرفته است.از آنجا که اين ويژگي ها زيربناي نظام رفتاري افراد را تشکيل مي دهند،پرداختن به اين مقوله مي تواند جنبه هاي خاصي از عملکرد افراد را روشن سازد.
هدف کلي اين مطالعه به دنبال بررسي تاثير اعتياد به اينترنت بر ويژگيهاي شخصيتي با تاکيد بر تمايل استفاده از اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه سمنان مي باشد.
1-2- تعريف موضوع و بيان مسئله
به طور کلي اعتياد به اينترنت را مي توان به عنوان” نوعي استفاده از اينترنت که مي تواند مشکلات روانشناختي، اجتماعي، درسي و يا شغلي در زندگي فرد ايجاد کند،” تعريف کرد( گونزالز3،2008).
اعتياد به اينترنت يا وابستگي رفتاري به اينترنت صرف نظر از اينکه آن را يک بيماري يا آسيب رواني يا معضل اجتماعي بدانيم پديده اي است مزمن ، فراگير و عود کننده که با صدمات جدي جسماني ، مالي ، خانوادگي ، اجتماعي و رواني همراه است. رايج ترين اصطلاح” اعتياد به اينترنت” است که نوعي وابستگي رفتاري به اينترنت ايجاد مي کند. انجمن روان پزشکي آمريکا اعتياد به اينترنت را يک الگوي استفاده از اينترنت که موجب اختلال عملکردي شده و با حالات ناخوشايند دروني در حلول يک دوره ي دوماهه همراه باشد تعريف کرده است و براي تشخيص آن هفت ملاک ارائه کرده است. (حداقل سه معيار در طول دو ماه) تحمل، علايم ترک، زمان استفاده از اينترنت بيش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد،تمايل مداوم باري کنترل رفتار،صرف وقت قابل توجه براي امور مرتبط با اينترنت، کاهش فعاليتهاي اجتماعي، شغلي و تفريحي در اثر استفاده از اينترنت ، تداوم استفاده با وجود آگاهي از آثار منفي آن (پاتريک ، 2008).
اعتياد به اينترنت پديده ي جديدي است که بسياري از پزشکان عمومي از آن بي اطلاع هستند. به نظر مي‌رسد ريشه اين عمل فرار از مشکلات شخصي است. متنوع بودن قسمت هاي مختلف اينترنت، فرصتي براي فرار از مشکلات عاطفي مانند: افسردگي ، استرس ، اضطراب يا مشکلات ارتباط با ديگران فراهم مي آورد (گرينفليد ، 2004). رويارويي با اعتياد به اينترنت مانند هر اعتياد ديگر مشکل است. اعتياد به اينترنت ، هروئين ، سيگار ، الکل و همه انواع اعتياد داراي اجزاء اساسي شبيه به هم مي باشند و ترک هيچ اعتيادي راحت و بدون درد نيست (اورمان ، 2003).
هولمز در تعريف خود از اعتياد به اينترنت معتقد است : فردي که بيش از 19 ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي کند ، معتاد به اينترنت است. (جين هک و جي يي، 2006) پژوهش هاي انجام گرفته در زمينه اعتياد به اينترنت نتايج ضدونقيض را گزارش مي کند. (کائو و همکارانش4 ، 2007؛ يلوليس و همکارانش5 ،2005؛ لي شانگ6 ،2006) خاطر نشان مي کنند که استفاده مفرط و آسيب شناسانه از اينترنت ميزان بهداشت رواني دانشجويان را کاهش مي دهد. اعتياد به اينترنت يک پديده ي جهاني با سطح و دامنه متفاوتي از 5 تا 25 درصد جمعيت دانشجويان آمريکا ، چين ، کره ، انگلستان ، استراليا ، تايوان ، ژاپن ، کشورهاي اروپاي شرقي و غربي است (لي شانگ ؛ 2006). (آميچاي هامبرگر و بن آرتزي7،2003) نشان دادند که دانشجوياني که به صورت افراطي وابسته به اينترنت هستند از لحاظ بهداشت رواني احساس تنهايي مي کنند. مطالعات انجام شده نشان مي دهد که دانشجويان دانشگاهها که به اعتياد اينترنت دچارند در روابط اجتماعي مهارت هاي لازم را ندارند و بهزيستي رواني و اجتماعي کمتري دارند. پژوهش هاي صورت گرفته از سوي نادمي و سعيدي رضواني (1385) درباره استفاده از اينترنت و پيامد هاي رواني و اجتماعي نشان مي دهد که بين برون گرايي و روان با استفاده از اينترنت رابطه منفي معنادار وجود دارد.
يکي از متغير هاي که مي تواند با اعتياد به اينترنت ارتباط داشته باشد ويژگي شخصيتي است که نقش تعيين كننده اي بر رفتار مشهود وآشكار فرد دارد شخصيت عبارتست از: مجموعه سازمان يافته،واحد و متشكلي از خصوصيات نسبتاً ثابت و مداومي كه يك شخص را از اشخاص ديگر متمايز ميكند(براهني،بيرشك1377؛ سياسي1371؛ هال وليندزي كريسني ، 1999). شخصيت از واژه‌ي لاتين پرسونا8 گرفته شده است که به نقابي اشاره دارد که هنر پيشه ها در نمايش به صورت خود مي‌زنند. شخصيت را مي توان به صورت مجموعه ي بادوام و بي نظير ويژگيهاي تعريف کرد که ممکن است در موقعيت هاي مختلف تغيير کند. شلدون در تعريف خود چنين عنوان مي کند: شخصيت سازمان يافتگي پويشي جنبه هاي عقلي ، عاطفي ، انگيزشي و فيزيولوژيکي فرد را گويند (جين هک و جي،يي 2006).
تعريف کنل از شخصيت آن چيزي است که پيش بيني آنچه را که يک شخص در موقعيتي معين انجام خواهد داد ، امکان پذير مي سازد. او معتقد بود که شخصيت از صفات يا عواملي تشکيل شده است که مي توان آن ها را به وسيله روش تحليل عاملي بدست آورد.( هاردي ، 2007).
پنج عامل اصلي بزرگ عبارتند از : نورتيسيزم9 (N) که عصبيت يا بي ثباتي هيجاني ناميده شده، برونگرايي10(E) ، باز بودن به تجربه11 (O) ، توافق12 (A) و وجداني بودن13 (C) (باگبي ، 2007).
برخي متغيرهايي که در ارتباط با اعتياد به اينترنت بررسي نموده اند ، ويژگي هاي شخصيتي کاربران مي باشد. خصوصياتي مانند کمرويي ، تکانشي بودن ، تنهايي ، اضطراب ، افسردگي ، صفات روان نژدي (اضطراب،خشم وکينه، خلق افسرده،شرم،تکانشي بودن،آسيب پذيري در برابر استرس) خشونت و پرخاشگري، سبک شخصيتي درون گرايي، احترام به خود پايين، احساسات ناپايدار و خيال پردازي، دنبال تازگي بودن، اجتناب از آسيب و کاهش وابستگي به پاداش، برون گرايي و باز بودن. (نيه ماز، 2005؛ نگ بد، 2005) . همچنين کيم (2002،2006؛ لي و همکارانش ،2001؛ ين و همکارانش،2007) نشان داده اند که ميزان افسردگي، اضطراب، افکار خودکشي، بيش فعالي، هراس، ترس اجتماعي، پرخاشگري و خشونت و رفتارهاي ضداجتماعي در دانشجوياني که به اعتياد دچارند بيشتر است.در اين پژوهش به تاثير نقش تمايل استفاده از اينترنت تاکيد شده است از اين جهت که ميخواهيم بدانيم افرادي که تمايل به استفاده از اينترنت دارند چه ويژگي هاي شخصيتي خواهند داشت وآيا اين تمايل استفاده از اينترنت بر روي اعتياد اينترنتي اثري دارد يا خير.با توجه به اينکه معتادان به اينترنت به دليل شرايط خاص دنياي مجازي اينترنت دچار تغييراتي در جسم و روان خود مي شوند که بر خلق و خو وتمامي روند زندگي و ويژگي هاي شخصيتي آن ها اثر مي گذارد و همچنين با توجه به مطالب مطرح شده ارتباط و همپوشي متغيرها روشن به نظر مي رسد، لذا پژوهش حاضر به بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنتي با تاکيد بر نقش تمايل استفاده از اينترنت در ميان دانشجويان دانشگاه سمنان مي پردازد.ويژگي هاي شخصيتي در اين پژوهش متغير مستقل و اعتياد اينترنتي متغير وابسته و تمايل استفاده از اينترنت متغير مياجي مي‌باشد.
به طور کلي پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين پرسش مي باشد که آيا ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنتي با تاکيد بر نقش تمايل استفاده از اينترنت- ميان دانشجويان دانشگاه سمنان- اثر معناداري دارد يا خير؟
1-3- اهميت و ضرورت موضوع
يکي از علت هاي مهم روند رو به رشد مشکل اعتياد به اينترنت در ايران اين است که مديريت کلان اجتماعي برنامه ريزي مناسبي براي رفع مشکلات اجتماعي جوانان نظير رفع بيکاري، شرايط مناسب ادامه تحصيل و مشکلات معيشتي جوانان ننموده، برنامه ريزان اجتماعي برنامه مناسبي ارائه نکرده اند هم چنين در زمينه نحوه استفاده از اينترنت کار فرهنگي صورت نگرفته که در صورت ادامه اين روند بايد شاهد عوارض آسيب جديدي باشيم که جامعه ما را تهديد مي کند. جوان وارد يک فضاي مجازي مي شود و در اين فضا مي خواهد شروع به مکالمه و تبادل افکار کند. در اين صورت نکته اي که وجود دارد اين است که اين شخص از واقعيت دور مي شود و فراموش مي کند که ارتباطات مجازي و واقعي چقدر تفاوت دارند و دچار رفتار دوگانه مي شود و دچار تخيلات مي گردد. همچنين اعتياد به اينترنت از مواردي است که بسياري از کاربران را اسير خود مي کند و موجب مي شود که کاربران در فعاليت هاي اجتماعي کمتر در گير شوند و موجب افت تحصيلي و عدم مسئوليت پذيري در فرد و انزواي اجتماعي و عزت نفس کمتر در فرد مي شود و نيز موجب مشکلات جسماني و بيش فعالي و کمبود توجه در اين افراد شده و موجب افسردگي و تمايل به کارهاي پر خطر و استفاده غير مجاز از سايت هاي غير اخلاقي و بسياري از کاربران از خستگي چشم، پايين آمدن انرژي بدن، کند شدن تصميمات و … شکايت مي کنند(بيگز14،2000).
يکي از بزرگترين علت هاي رواني هر نوع اعتيادي فرار از مشکلات روزانه مي باشد. اما موضوعي که در اينجا بايستي به آن توجه شود مشخص کردن مسئله سن، جنسيت و کاربري است که قصد استفاده از اينترنت را دارد. کاربر اينترنتي محدوده سني و جنسيت ندارد. اين به اين مفهوم است که منحصرا تمام استفاده کنندگان از اينترنت مرد يا زن نمي باشند و افراد متفاوتي از اين دو جنسيت يا سنين مختلف اقدام به استفاده از اين تکنولوژي مي کنند. برخي جامعه شناسان مي گويد: معتادان اينترنت ترجيح مي دهند با تشکيل گروهها و برقرار کردن ارتباطات تنگاتنگ با يکديگر به نوعي خلال هاي روحي خود را برطرف کنند. براي دسته اي از جوان ها که اسير اينترنت شده اند دنياي مجازي چت روم ها و بازي هاي اينترنتي به راحتي جايگزين افراد فاميل، دوستان، تحصيل، اشتغال و خواب مي شود. به طوري که بعضي از جوانان ايراني از ساعت 10 شب تا 4 صبح وقت خود را صرف اينترنت مي کنند و به طور هفتگي 40 تا 50 ساعت با اينترنت هستند و از دنياي واقعي که در آن زندگي مي کنند فاصله مي گيرند. نوجوانان معتاد به اينترنت صرف نظر از جنسيت، سن و مقطع تحصيلي بدون هيچ منظور و هدفي تنها براي يافتن چيزهاي جديد و مهيج در اين شبکه پرسه مي زنند که معضلات اقتصادي، بيکاري و نبود امنيت شغلي آن را تشديد مي کند. به دنبال گسترش اينترنت، ظهور اين اعتياد به عنوان يک اختلال اولين بار سال 1995 در آمريکا مطرح شد و در سال 1996 توسعه يافت و از آن پس مراکز درمان اين بيماران در سراسر اين کشور به وجود آمدند و حتي در دادگاه و سيستم قانوني آن هم، اين اختلال به عنوان يک اختلال رواني پذيرفته شد. علاوه بر آمريکا وجود تعداد زيادي از اين گونه بيماران در آلمان هم باعث شده تا به تازگي کلينيکي در شهر مانيتز اين کشور به منظور درمان اين معتادان اينترنتي افتتاح شود و کلينيک کودکان در هانوفر هم به عنوان نخستين بيمارستان در آلمان، بخشي را براي درمان اين نوع اعتياد اختصاص داد. البته آمار دقيقي درباره اين که چند نفر در آلمان دچار اين مشکل هستند وجود ندارد، اما نکته اين که 80 درصد بيماراني که به کلينيک مانيتز مراجعه مي کنند، معتاد به بازيهاي کامپيوتر هستند. بنابراين اهميت روزافزون اين موضوع توجه زيادي را به خود اختصاص داده است(ليم و همکارانش؛ 2004). بنابراين با اين تحقيق مي توانيم ويژگي هاي شخصيتي گفته شده در بالا و ويژگي هاي شخصيتي ديگر اين افراد که چندان روي آنها در داخل کشور کار نشده را بسنجيم و بتوانيم با اطلاعات بدست آمده راهکار هايي را براي تغيير دادن ويژگي هاي شخصيتي افراد وابسته به اينترنت را طرح و اقداماتي را انجام داد.
1-4- اهداف تحقيق
هدف اصلي:
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنتي با تاکيد بر نقش تمايل استفاده از اينترنت.
اهداف فرعي:
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر تمايل استفاده از اينترنت
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنت.
بررسي تاثير تمايل استفاده از اينترنت بر اعتياد اينترنتي.
1-5- سوالات تحقيق
پرسش هاي اصلي
1)آيا ويژگي هاي شخصيتي بر تمايل استفاده از اينترنت تاثير معناداري دارد؟
2) آيا ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنتي تاثيرمعناداري دارد؟
3) آيا تمايل استفاده از اينترنت بر اعتياد اينترنتي تاثير معناداري دارد؟
پرسش هاي فرعي
مهمترين مولفه ها در ميان ويژگي هاي شخصيتي کدامند؟
مهمترين مولفه ها در ميزان تمايل استفاده از اينترنت کدامند؟
مهمترين مولفه ها در تعيين اعتياد اينترنتي کدامند؟
1-6- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه هاي اصلي
ويژگي هاي شخصيتي بر تمايل استفاده از اينترنت تاثير معناداري دارد
ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنتي تاثيرمعناداري دارد.
تمايل استفاده از اينترنت بر اعتياد اينترنتي تاثيرمعناداري دارد.
1-7- جامعه و نمونه آماري تحقيق
جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان دانشگاه سمنان(حدود 14000نفر) مي باشد.
براي انتخاب نمونه در سطح دانشکده ها از روش نمونه گيري تصادفي سهميه اي (بر اساس دانشکده ها) استفاده شده است. در نهايت تعداد پرسشنامه هاي جمع آوري شده 303 عدد بود.
1-8- قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي:اين تحقيق به بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي بر اعتياد اينترنتي با تاکيد بر تمايل استفاده از اينترنت مي پردازد.
قلمرو مکاني:قلمرو مکاني اين تحقيق شامل کليه دانشکده هاي دانشگاه سراسريشهر سمنان مي باشد.
قلمرو زماني:اين تحقيق در فاصله زماني زمستان 92 الي تابستان 93 انجام شد.

1-9- نوع تحقيق
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير ابعاد پنج گانه ي شخصيت بر اعتياد اينترنتي با تاکيد بر تمايل استفاده از اينترنت به توصيف وضع موجود مي پردازد و با استفاده از داده هاي به دست آمده به بررسي روابط احتمالي بين ابعاد پنج گانه ي شخصيت به عنوان متغير مستقل بر اعتياد اينترنتي به عنوان متغير وابسته و تمايل استفاده از اينترنت به عنوان متغير ميانجي مي پردازد.
اين تحقيق از لحاظ هدف,تحقيق کاربردي بوده و از لحاظ زمان, تحقيقي مقطعي مي باشد که به صورت پيمايشي (و از نوع همبستگي- علي) در ميان دانشجويان دانشگاه سمنان صورت گرفته است.
1-10- تعاريف مفهومي و عملياتي واژگان تحقيق
1-10-1- شخصيت
الف) تعريف مفهومي: شخصيت از واژه ي لاتين پرسونا گرفته شده است که به نقابي اشاره دارد که هنر پيشه ها در نمايش به صورت خود مي زنند. شخصيت را مي توان به صورت مجموعه ي با دوام و بي نظير ويژگيهاي تعريف کرد که ممکن است در موقعيت هاي مختلف تغيير کند (حق شناس،1385). شلدون در تعريف خود چنين عنوان مي کند: شخصيت سازمان يافتگي پويشي جنبه هاي عقلي ، عاطفي ، انگيزشي و فيزيولوژيکي فرد را گويند (جين هک و جي يي 2006)
ب) تعريف عملياتي: در اين تحقيق منظور از ويژگي شخصيتي سنجيدن اين پنج ويژگي شخصيتي(روان رنجوري، برون گرايي، گشودگي به تجربه، سازگاري، وظيفه شناسي) اشاره شده که بدست آوردن نمره بالا در هر کدام از ويژگي هاي شخصيتي نشان دهنده گرايش بيشتر به آن ويژگي شخصيتي در فرد مي باشد. که در زير به صورت جداگانه اشاره شده است.
1-10-2-روان رنجوري:
الف ) تعريف مفهومي: افراد روان رنجور داراي برخي ويژگي هاي متمايز هستند که عبارتند از: ترس، غم، برانگيختگي، خشم، احساس گناه ، احساس کلافگي دايم و فراگير، آنها درجه انطباق ضعيف تري با ديگران دارند و از نظر عاطفي بي ثبات هستند.
ب) تعريف عملياتي: منظوراز روان رنجوري در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني در اين بعد شخصيت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده روان رنجوري بالاتر در فرد مي باشد.
1-10-3-برون گرايي
الف ) تعريف مفهومي: رفتاري است که با ديدگاه عيني و خارجي مشخص شده و با فعاليت عملي بالاتري همراه است، افراد برون‌گرا (آمادگي کمتري براي تسلط بر نفس خويش برخوردارند. (آيزنگ ـ ????).
ب) تعريف عملياتي: منظور از برون گرايي در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني در پرسشنامه شخصيتي آيزنگ نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده برون گرايي بالاتر در فرد مي‌باشد کسب مي نمايند.

1-10-4-گشودگي به تجربه15 :
الف) تعريف مفهومي: افراد باز، زندگي سرشار از تجربه اي دارند . کنجکاو و خلاق اند و در مقايسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفي فراواني دارند( شقايق و همکاران، 1388).
ب) تعريف عملياتي: منظور از گشودگي به تجربه در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني در اين بعد شخصيت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده گشودگي به تجربه بالاتر در رد مي‌باشد.

1-10-5- توافق پذيري16:
الف) تعريف مفهومي: افراد موافق(خوشايند) داراي برخي ويژگي هاي متمايز هستند که عبارتند از : نوع دوستي و کمک به ديگران، تواضع، سادگي، اعتماد، آمادگي براي دفاع از حق فردي ، پيش روي به سمت جنبه هاي مثبت احتماعي و سلامت رواني بيشتر مي باشد( شقايق و همکاران، 1388).
ب) تعريف عملياتي:منظور از توافق پذيري در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني در اين بعد شخصيت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده توافق پذيري بالاتر در فرد مي باشد.

1-10-6- وظيفه شناسي17 :
الف) تعريف مفهومي: افراد وظيفه شناس داراي برخي ويژگي هاي متمايز هستند که عبارتند از : توانايي کنترل تکانه ها و تمايلات، به کار گيري طرح و برنامه در رفتار براي رسيدن به اهداف، نمره بالا در زمينه حرفه اي و دانشگاهي، دقيق، وسواسي، محتاط و انعطاف ناپذير، وقت شناس و قابل اعتماد بودن مي باشد( شقايق و همکاران، 1388).
ب) تعريف عملياتي: منظور از وظيفه شناس بودن در اين تحقيق نمره اي است که آزمودني در اين بعد شخصيت نمره بالاتر بدست آورد. نشان دهنده وظيفه شناس بودن بالاتر در فرد مي‌باشد.
1-10-7- اعتياد به اينترنت18:
الف)تعريف مفهومي:انجمن روان پزشکي آمريکا اعتياد به اينترنت را يک الگوي استفاده از اينترنت که موجب اختلال عملکردي شده و با حالات ناخوشايند دروني در حلول يک دوره ي دوماهه همراه باشد تعريف کرده است و براي تشخيص آن هفت ملاک ارائه کرده است. (حداقل سه معيار در طول دو ماه) :1- تحمل2-علايم ترک 3-زمان استفاده از اينترنت بيش از آنچه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد. 4-تمايل مداوم باري کنترل رفتار 5-صرف وقت قابل توجه براي امور مرتبط با اينترنت 6-کاهش فعاليتهاي اجتماعي، شغلي و تفريحي در اثر استفاده از اينترنت 7-تداوم استفاده با وجود آگاهي از آثار منفي آن ( پاتريک و جويس19، 2008).
ب) تعريف عملياتي:منظور از اعتياد به اينترنت در پژوهش حاضر نمره اي است که آزمودني در پرسشنامه اعتياد به اينترنت به دست مي آورد.

1-10-8- تمايل استفاده از اينترنت20:
الف) تعريف مفهومي:منظور از تمايل استفاده از اينترنت علت هايي است که افراد جذب اينترنت مي شوند.
طبق تحقيقات يانگ مولفه هاي تمايل استفاده از اينترنت به پنج دسته کلي تقسيم مي شود که هر کدام زير مجموعه هايي دارند.
دسته اول: اهداف و نيات شخصي21
دسته اول شامل کساني مي شود که به دلايلي همچون داشتن آرامش، سرگرمي، هيجان، بازي و دستيابي به افراد جذب اينترنت مي شوند.

دسته دوم: بهبود شخصي22
اين دسته شامل کساني است که به دلايلي همچون بهبود سبک زندگي، به روز شدن با تکنولوژي روز، به دست آوردن اطلاعات مفيد درباره رويدادهاي جديد يا کالاها و خدمات جديد يا پيدا کردن صفحات جديد وب از اينترنت استفاده مي کنند.
دسته سوم: ارتباطات مجازي23
اين افراد شامل کساني هستند که براي پيدا کردن افراد جالب ، پيدا کردن همدم و همراه و يا ملاقات با دوستانشان از اينترنت استفاده مي کنند.

دسته چهارم: جبران خدمات مالي24
اين دسته شامل افرادي مي شود که براي کاهش هزينه مکالمات و ارتباطاتشان و يا چک کردن ليست اشتغال و پيدا کردن شغل و يا براي پيدا کردن روش هاي پولدار شدن از اينترنت استفاده مي کنند.
دسته پنجم: جوامع مجازي25
دسته آخر شامل کساني مي شود که براي تعلق داشتن يه يک گروه و يا گرفتن حمايت از طرف ديگران جذب اينترنت مي شوند.
ب) تعريف عملياتي:منظور از تمايل استفاده از اينترنت در پژوهش حاضر نمره اي است که آزمودني در پرسشنامه تمايل استفاده از اينترنت به دست مي آورد و نشان مي دهد که کدام يک از مولفه هاي بالا در اعتياد اينترنتي نقش بيشتري دارد.
1-11- ساختار فصل هاي پايان نامه
اين تحقيق شامل پنج فصل مي باشد:
فصل اول کليات تحقيق که شامل مقدمه،بيان مساله، اهميت و ضرورت موضوع، اهداف، سوالات و فرضيه هاي تحقيق، جامعه و نمونه آماري تحقيق، قلمرو و نوع تحقيق و تعاريف مفهومي و عملياتي واژگان تحقيق مي باشد.فصل دوم ادبيات تحقيق که بعد از مقدمه در آن ادبيات نظري پژوهش مطرح شده و مفاهيم کلي و نظريات در مورد شخصيت، سبک شخصيتي پنج عاملي، اعتياد اينترنتي و تمايل استفاده از اينترنت ارائه شده و در نهايت مروري بر پژوهش هاي مرتبط داخلي و خارجي صورت گرفته است. فصل سوم روش تحقيق که شامل توضيحاتي در مورد روش ها و تکنيک هاي آماري مورد استفاده، جامعه و نمونه آماري، روش نمونه گيري، ابزارهاي جمع آوري داده ها، روايي و پايايي ابزار مي باشد. فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها در اين فصل با استفاده از داده هاي به دست آمده از پرسشنامه ها به تجزيه و تحليل توصيفي داده ها و آزمون فرضيات تحقيق پرداخته شده است. فصل پنجم: جمع بندي، نتيجه گيري و پيشنهادات که شامل خلاصه ي نتايج، بحث و نتيجه گيري، پيشنهادات براي تحقيقات آينده و محدوديت هاي تحقيق مي باشد.

فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه
کاربرد فراوان اينترنت و جذابيت هاي آن سبب شده است که در سالهاي اخير، پديده اي با عنوان “اعتياد به اينترنت” ظهور يابد. افراد در اين حالت ساعتها و روزها وقت خويش را صرف ارتباط درون شبکه اي مي کنند، توان قطع اين ارتباط را ندارند و علاقه اي به ترک کامپيوتر نشان نمي دهند. در حالي که در همين راستا فعاليتهاي زندگي واقعي و روابط اجتماعي آنان از هم فرو مي پاشد(يانگ و تانگ، 2004)26.
انوارزاک اظهار ميکند که افراد معتاد به اينترنت مانند ديگر معتادان به جاي اينکه کامپيوتر را به خدمت بگيرند، اجازه مي دهند تا کامپيوتر بر آنها تسلط داشته باشد. علايم فيزيکي، مانند وعده‌هاي غذايي نامرتب، جراحات در اثر فشار رواني مکرر، چشمان خشک و بي اشک، سردرد و کمر درد، در آنها ظاهر شود. (سول، لوري، شل، 2002)27.
در اين فصل هدف، بررسي تاريخچه، ميزان شيوع و سبب شناسي اعتياد به اينترنت و ويژگي هاي شخصيتي مرتبط به آن مي باشد با تکيه بر تمايل استفاده از اينترنت. ازاين جهت که ميخواهيم بدانيم افرادي که تمايل به استفاده از اينترنت دارند چه ويژگي هاي شخصيتي خواهند داشت وآيا اين تمايل استفاده از اينترنت بر روي اعتياد اينترنتي اثري دارد يا خير و مشخص کنيم افراد با چه اهدافي جذب اينترنت مي شوند. ابتدا در بخش اول به تعريف شخصيت و نظريه هاي آن ميپردازيم ودر بخش دوم، اينترنت و اعتياد اينترنتي را تعريف مي‌کنيم و در آخر تمايل استفاده از اينترنت را بيان مي کنيم.
2-2- شخصيت28 (تعاريف و نظريه ها )
درزبان روزمره مردم يکديگررا با عباراتي مانند “بسياربا شخصيت “يا”داراي شخصيت خوب”توصيف مي کنند. معمولاً اين راهي است براي بيان اين مطلب که فرد مورد نظر به مجموعه‌ي متنوعي از رفتارهاي جالب توجه اجتماعي را از خود نشان مي دهد. اما درزبان يک روانشناس گفتن اينکه فرد از شخصيت”بيشتر”يا “کمتر”برخوردار است، کاملاً،بي معني خواهد بود. هرچند جنبه هاي فردي شخصيت، از قبيل درجه برونگرايي را مي توان اندازه گرفت، اما خود شخصيت مفهومي گسترده و پيچيده است که به کميت در نمي آيد.
مسئله قضاوت اخلاقي درباره ي اينکه چه ويژگيهايي به وجود آورنده ي شخصيت خوب يابد است. مورد نظر ما نيست گرچه اين نکته روشن است که وجود خاصي از شخصيت يک فردمي تواند از ديد اجتماع کم و بيش مطلوب باشد. برخي از نظريه پردازان شخصيت را به معناي کليه ي صفات پايدار يک فرد تلقي کرده اند، درحالي که ديگران اين واژه را در مورد ويژگيهاي قابل مشاهده اي که ماهيت بارز شناختي ندارند به کار برده اند. يعني اينکه شخصيت شامل ويژگيهايي نظيرهوش و استعداد نيست.
بعضي از پژوهشگران که در اين حوزه نيزبه تحقيق اشتغال دارند شخصيت را بر حسب تجارب فرد از جهاني که در آن زندگي مي کند تعريف مي کنند، درحالي که در نوشته هاي نظريه پردازان ديگر به تجاربفردي اشاره ي کمتري شده است (يا حتي اشاره نشده است)دراين آثار،رفتار فردي مورد تأکيد قرار گرفته است. با توجه به اين چندگانگي ديدگاهها مي توان چنين نتيجه گرفت که شخصيت تعريف ساده و صحيحي ندارد و هرکس تعريف خود را براساس آنچه از نظر او مهم است و با توجه به کاربردي که ازنظرشخصيت درذهن دارد، انتخاب مي کند.
بدين ترتيب اگرگرايش به رويکرد فرويد داشته باشيد ممکن است اهميت نقش ناخودگاه را در تعريفي که از شخصيت مي کنيد بگنجانيد. اما يک تعريف رفتار گرا براساس رفتارهاي آموخته و قابل مشاهده خواهد بود (شکلتون و فلچر). براي اينکه شخصيت را دقيق ترتعريف کنيم مي توان به منبع آن نگاهي بياندازيم. شخصيت از واژه ي لاتين پرسونا گرفته است که به نقابي اشاره دارد که هنرپيشه‌ها درنمايش به صورت خود مي زدند. پي بردن به اينکه چگونه پرسونابه ظاهربيروني اشاره دارد يعني، چهره ي علني که به اطرافيانمان نشان مي دهيم، آسان است. تعريفي از شخصيت دريکي از واژه هاي استاندارد با اين استدلال موافق است. اين تعريف مي گويد: شخصيت جنبه ي آشکار منش فرد به گونه اي که بر ديگران اثرمي گذارد است. دردهه‌ي1960،والترميشل1روانشناس، باعث مجادله‌اي درروانشناسي شد که درباره‌ي تأثير نسبي متغيرهاي شخصيتي پايدارمثل صفات و نيازهاي متغيرهاي مربوط به موفقيت بررفتار بود. (ميشل، 1973، 1968 ـ به نقل از شولتز ). يک تعريف معمول و نسبتاً کلي که مورد توجه اغلب روانشناسان است را به عنوان تعريف شخصيت بيان مي‌کنيم: “شخصيت به جنبه هاي نسبتاً ثابت و با دوام يک فرد که او را از ديگران متمايز مي کند و درعين حال پايه اي براي پيش بيني در مورد رفتار آينده اوست، اطلاق مي شود “. (رايت2و همکاران 1970ـ به نقل از شکلتون و فلچر ). تعريف ديگر از شخصيت که مي توان نام برد و از کارهاي تحقيقاتي نشأت گرفته است تعريف کاتل است: “شخصيت آنچه رفتار را دريک موقعيت معينو با يک حالت عاطفي معين تعيين مي کند (کاتل، 1965، به نقل ازشکلتون و فلچر ).
شخصت به مجموعه ويژگيهاي جسمي و رواني و رفتاري گفته مي شود که هر فرد را از ديگري متمايز مي کند (اتکينسون، به نقل از نوري، 1377). شخصيت را به عنوان الگوي منحصربه فرد و نسبتاً پايدار، افکار، احساس ها و اعمال نيز تعريف مي کنند (هافمن و همکاران 1967).


دیدگاهتان را بنویسید