2-3-3-مرحله سوم :به انجام رساندن فرآيندها به طور موفقيت آميز 13
2-3-4-مرحله چهارم :مرحله بازبيني و اصلاح مستمر 13
2-4-کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت مصرف انرژي 14
2-4-1-نقش اينترنت و تجارت الکترونيک در مديريت مصرف انرژي 14
2-4-2-مديريت و برآورد نياز به مصرف انرژي 15
2-4-3-روشهاي کنترل شبکه اي 16
2-4-3-1-سيستم هاي SCADA 16
2-4-3-2-سيستم ذخيره سازي اطلاعات تجهيزات 17
2-4-3-3-سيستم مديريت انرژي EMS 17
2-4-3-4-سيستم مديريت توليد انرژي GMS 18
2-4-3-5-سيستم مديريت توزيع انرژي DMS 18
2-4-4 -سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS 19
2-4-4-1-منابع اطلاعات در سيستم GIS 20
2-4-4-2-کاربردهاي GIS در صنعت انرژي 20
2-4-5-سيستم اطلاعات مشتري CIS و CRM 21
2-4-6-سيستم اطلاعات انرژي EIS 23
2-4-7-برنامه ريزي منبع انرژي ERP 24
2-4-8-مميزي خريداران انرژي و برنامه هاي کاربردي 24
2-6-بررسي سيستم هاي SCADA 25
2-6-1-تاريخچه سيستم هاي SCADA 26
2-6-2-ساختار سيستم هاي SCADA 27
2-6-3-عمليات در سيستم هاي SCADA 28
2-6-4-مزاياي استفاده از سيستم هاي SCADA 29
2-6-5-کاربرد سيستم هاي SCADA در مديريت مصرف انرژي 30
2-7-نتيجه گيري فصل 31
فصل سوم :پيشينه پژوهشي ……………………………………………………………………………………………32
3-1-مقدمه 32
3-2-کاربرد سيستم هاي SCADA در مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي 32
3-2-1-صرفه جويي در مصرف انرژي 32
3-2-2-کاربرد سيستم هاي SCADA در افزايش بازدهي سازمان 32
3-2-3-مزاياي صرفه جويي در مصرف انرژي 33
3-2-4-آناليز ROI 33
3-3-مراحل و روشهاي به کارگيري سيستم هاي SCADA در مديرت انرژي 34
3-3-1-آناليز و بررسي دقيق ميزان مصرف انرژي و اوج بار مصرفي 34
3-3-2-آناليز و اندازه گيري ساير داده هاي مورد نياز در مديريت مصرف انرژي 35
3-4-کاربرد سيستم هاي SCADA در افزايش راندمان 36
3-5-زمانبندي کارکرد مصرف کننده ها به وسيله سيستم هاي SCADA 38
3-6-کاربرد سيستم هاي SCADA در مديريت سيستم روشنايي 38
3-7-کاربرد سيستم هاي SCADA در مديريت و کنترل تجهيزات 40
3-8-کاربرد سيستم هاي SCADA در سازماندهي پرسنل فني 40
3-9-کاربرد سيستم هاي SCADA در کاهش استهلاک تجهيزات 41
3-9-1-کاهش استهلاک تجهيزات با کم کردن حجم کاري 42
3-9-2-کاهش استهلاک با اعمال روش هاي کنترلي 42
3-10-کاربردسيستم هاي SCADA در صنعت برق 42
3-10-1-کاربرد سيستم هايSCADA درافزايش راندمان نيروگاه هاي برق 42
3-10-2-ايجاد شبکه هاي هوشمند و بهبود راندمان شبکه برق سراسري 43

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-11-کاربرد منطق فازي و هوش مصنوعي در مديريت و بهينه سازي مصرف 43
3-11-1-استفاده از هوش مصنوعي در پيش بيني مقدار مصرف انرژي 43
3-11-2-بهره گيري از منطق فازي براي پيش بيني مقدار مصرف 44
3-12-کاربرد منطق فازي در کاهش مصرف انرژي در کوره هاي صنعتي 45
3-13-کاربرد سيستم هاي SCADA در مديريت سيستم هاي مرتبط با دما 46
3-13-1-کاربرد سيستم هاي SCADA در مديريت سيستم هاي گرمايشي 46
3-13-2-پايش و ثبت دقيق دما بر حسب زمان 46
3-13-3-امکان پياده سازي روشهاي پيشرفته کنترل دما 47
3-13-4-امکان استفاده از تقويم زماني براي کارکرد سيستم تهويه مطبوع 48
3-14-داده کاوي اطلاعات سيستم هاي SCADA جهت افزايش امنيت 48
3-15-استفاده از ميکرو کنترولرجهت بهبود عملکرد سيستم هاي SCADA 49
3-16-استفاده از قابليت هاي نرم افزارSCADA در فرآيند کنترل 49
3-17-امکان استفاده از OPC در نرم افزار SCADA 50
3-18-استفده از سيستم هاي SCADA بر مبناي وب 50
3-19-استفاده از روشهاي مدل سازي در مديريت انرژي 51
3-20-جمع بندي تحقيقات گذشته 52
3-21-نتيجه گيري فصل 53
فصل چهارم :روش پياده سازي ، آزمايش ها و نتايج…………………………………………………..55
4-1-مقدمه 55
4-2-اهداف مديريت انرژي در کوره هاي الکتريکي 55
4-2-1-کاهش انرژي مصرفي در کوره هاي الکتريکي 56
4-2-2-کاهش اوج بار مصرفي در کوره هاي الکتريکي 56
4-3-فرآيند مصرف انرژي در يک کوره الکتريکي 56
4-3-1-اندازه گيري دما 59
4-3-2-اندازه گيري پارامترهاي مرتبط با مصرف انرژي 60
4-3-3-کنترل توان در کوره هاي الکتريکي 61
4-4-طراحي فرآيند مديريت مصرف انرژي در کوره هاي الکتريکي 63

4-4-1-تععين پارامترهاي مورد نياز جهت اندازه گيري و کنترل 63
4-4-2-انتخاب RTU ها جهت فرآيند مديريت مصرف انرژي 64
4-4-3-ارتباط نرم افزار SCADA با RTU ها 65
4-4-4-پروتکل هاي ارتباطي 66
4-4-5-نصب تجهيزات جهت فرآيند آزمايشي 71
4-4-6-نصب RTU ها در نرم افزار SCADA 76
4-4-7-بررس عملکرد سيستم کنترل توان 78
4-5-آزمايش اول:بررسي روند مصرف انرژي در روش کنترل ON/OFF 79
4-5-1-طراحي نرم افزار جهت آزمايش اول 79
4-5-2-بررسي وتحليل نمودارهاي مرتبط با مصرف انرژي در آزمايش اول 82
4-6-آزمايش دوم :بررسي روند مصرف انرژي در روش کنترل ON/OFF
با اعمال محدوديت در اوج بار مصرفي 85
4-6-1-اصلاح برنامه نرم افزاري جهت آزمايش دوم 86
4-6-2-بررسي وتحليل نمودارهاي مرتبط با مصرف انرژي درآزمايش دوم 87
4-7-آزمايش سوم :بررسي روند مصرف انرژي در روش کنترل PID 89


پاسخی بگذارید